Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
FLS-105 МИФОЛОГИЯ MİTOLOJİ 1 2 + 0 2 4
Жетишилчү жыйынтыктар
1 СТУДЕНТ БИЛҮҮСҮ КЕРЕК: • Кеп өнөрүнүн образдуу табиятын; • Негизги теориялык, адабий, тарыхый жана философиялык түшүнүктөрү; • Сунуш кылынган мифологиялык материалдардын мазмунун билүү; • Тарыхый-адабий процесстердин негизги мыйзам ченемдүүлүктөрүн; • Сунуш кылынган мифологиялык материалдардагы каарманды, сюжетти, композицияны түшүнүү; • Чыгармачылыгында мифологиялык мотивдер үстөмдүк кылган жазуучулар менен философтордун жашоосу менен чыгармачыл жолундагы урунттуу учурларды билүү. СТУДЕНТ КЫЛА БИЛҮҮСҮ КЕРЕК: • Мифологиянын, мифологиялык мотивдер кездешкен адабий жана философиялык чыгармалардын мазмунун же андан фрагментти адабий тилде көркөм айтып берүү; • Мифологиялардын адабий жана философиялык чыгармалардын тигил же бул жанрга же дүйнө таанымдык принципке таандык экенин аныктай билүү; • Өз алдынча окуган чыгармаларга оозеки же жазуу түрүндө пикир билдире билүү; • Берилген суроолорго жазуу жана оозеки түрүндө кеңири пикир билдире билүү. СТУДЕНТ КОЛДОНО БИЛҮҮСҮ КЕРЕК: • Автордук позицияны аныктай билүү; • Окулган чыгармага карата өздүк мамиле менен позицияны билдире билүү; • Окулган чыгармалар боюнча диалогдор менен дебаттарга катышууга билүү; • Башканын пикирин сыйлай билүү менен катар эле өздүк пикирди да аргументтештире билүү; • Илимий адабият менен өз алдынча иштегенди билүү.