Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
HİR-405 ЫНАНДЫРУУЧУ КОММУНИКАЦИЯ ЖАНА РИТОРИКА İKNA EDİCİ İLETİŞİM VE RETORİK 7 3 + 0 3 5
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Ораторлук өнөр, оратордук искусство социалдык кубулуш катары. -риторика жөнүндө жалпы түшүнүк, -риториканын предмети -Баарлашуунун маданияты жана этикасы. Күнүмдүк-тиричилик баарлашуусу, расмий-иштиктүү баарлашуу, уга билүү маданияты.
2. Апта Ораторлук искусство тарыхынан. -Оратор деген ким? Ким оратор боло алат? -Ораторлук искусство жана саясат. -Ораторлук искусство – тарыхый кубулуш катары
3. Апта Ораторлук өнөрдън пайда болушу. -Байыркы грек орүторлору -Байыркы Рим ораторлору. -Батыш европалык риториканын өнүгүү этаптары.
4. Апта Риторика илими. Риторикалык жөндөм. -Чечендик өнөрдүн азыркы абалы -Байыркы орус риторикасы -кыргыздын чечендик өнөрү -неориторика
5. Апта Кеп маданияты -так, туура жана түшүнүктүү сүйлөө кеп маданиятынын негизи -терминдерди түшүнүү жана түшүндүрүү жолу -чет тилден келген сөздөргө маани маани берүү
6. Апта Кыргыз адабий тилинин орфоэпиялык нормасы -орфоэпиянын негизги принциптери -орфоэпиялык норманын телерадиодогу мааниси.
7. Апта Ачык, таасирдүү жана маанилүү кеп. -Кепти ачык, таасирдүү, маанилүү кылуу. -Макал-лакаптардын таасири -Жанылмач айтуунун ыкмасы жана пайдасы
8. Апта Ара сынак.
9. Апта Речтик аппарат. -туура дем алуу жана анын түрлөрү. Үн жана аны тарбиялоо. –дикция. -интоннация
10. Апта Полемикалык чеберчилик -талаш-тартыш -талаш-тартыштын классификациясы -талаш, дискуссия учурунда озун башкара билүү
11. Апта Чөйрөнү ишендире билүү, ишенимге кирүү жөндөмүн калыптандыруу. –Далил -логика -ишеним
12. Апта Полемикалык ыкмалар. -суроолорго жооп беруу искусствосу. -суроолор квалификациясы. -жооптун түрлөрү. -таза эмес ыкмалар
13. Апта Эл менен байланыш. -эл алдында чыгып сүйлөөдөгү ар башка сезимдерди жеңе билүү. -Ойлонуу, ойду кармап калуу, жыйынтыктоо. -Эл алдына чыгып ссүйлөөдө аткарылуучу көнүгүүлөр
14. Апта Үн жана дикция Риториканын негизи
15. Апта Сүйлөй турган кепти кантип түзүү керек? -кептин композициясы. -план-композициянын негизи. -композициянын түзүм элементтери. Эл алдына чыгып сүйлөөдө алака, -аудитория менен байланыш деген эмне?
16. Апта Жыйынтыктоочу сынак.