Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
FLS-105 МИФОЛОГИЯ MİTOLOJİ 1 2 + 0 2 4
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта МИФОЛОГИЯ КУРСУНА КИРИШҮҮ. 1. «Миф» түшүнүгүнүн аныктамасы. 2. «ЖОМОК», «САГА», «УЛАМЫШ», «МИФ» түшүнүктөрү: жалпылык жана өзгөчөлүк. 3. Алардын дүйнө таанымдык жана тарбиялык пландагы негизги функциялары.
2. Апта МИФ ЖАНА БАЕО ДИНИЙ ИШЕНИМДЕР. 1. Мифологиядагы диний компоненттер. 2. Кудай жана кудайлар, диний сезим, диний аракеттер, диний тажрыйбаны муундан муунга берүү тууралуу түшүнүмдөр. 3. ТОТЕМИЗМ, ФЕТИШИЗМ, АНИМИЗМ, МАГИЯ, ШАМАНИЗМ жана ПОЛИТЕИЗМ сыяктуу байыркы баео диний түшүнүмдөр жана мифологиянын өз ара байланышы.
3. Апта БАЙЫРКЫ ЧЫГЫШ МИФОЛОГИЯСЫНДАГЫ КУДАЙЛАР ПАНТЕОНУ. 1. Египеттик мифологиядагы КУДАЙЛАР ПАНТЕОНУ. 2. Индиялык мифологиядагы КУДАЙЛАР ПАНТЕОНУ. 3. «ЭНУМА ЭЛИШ» жана «ГИЛЬГАМЕШ ТУУРАЛУУ ЭПОС» деп аталган мифтер аркылуу байыркы шумерлердин, аккаддыктардын, Вавилон падышачылыгынын жашоочуларынын диний өзгөчөлүктөрүнө токтолуу. Вавилон гүлдөп турган маалдагы МЕСОПОТАМИЯЛЫК КУДАЙЛАРДЫН ПАНТЕОНУНА жалпы обзор. 4. Түрк тектүү жана түрк тилдүү элдердин ТЕҢИРЧИЛИК ИШЕНИМИ менен байланышкан КУДАЙЛАР ПАНТЕОНУ: Кудай, Кудурет, Кут, Теңир, Умай-Эне, Эрлик хан ж.б. тууралуу мифтерине жалпы обзор.
4. Апта БАЙЫРКЫ БАТЫШ МИФОЛОГИЯСЫНДАГЫ КУДАЙЛАР ПАНТЕОНУ. 1. Байыркы гректердин НЕГИЗГИ КУДАЙЛАРЫ жана МИФОЛОГИЯЛЫК БААТЫРЛАРЫ 2. Байыркы римдиктердин ПОЛИТЕИСТТИК МИФТЕРИ жана КУДАЙЛАР ПАНТЕОНУ. 3. Байыркы славяндардын КУДАЙЛАР ПАНТЕОНУ.
5. Апта АВРААМДЫК ДИНДЕРДЕГИ МИФОЛОГИЯ. 1. Авраамдык (ибрагимдик) диндер болуп саналган ЕВРЕЙЛЕРДИН ИУДАИЗМИ, ХРИСТИАНЧЫЛЫК жана ИСЛАМ тууралуу жалпы маалымат. 2. «МОНОТЕИЗМ» түшүнүгү. БИБЛИЯ менен КУРАНДАГЫ МИФТЕРДИН артыкчылыктары.
6. Апта БАЙЫРКЫ ЧЫГЫШТЫН ТАБИГЫЙ КУБУЛУШТАР ТУУРАЛУУ ДҮЙНӨ ТААНЫМДЫК МИФТЕРИ. 1. Байыркы египеттиктердин «ДҮЙНӨ МЕНЕН АДАМДЫН ПАЙДА БОЛУШУ (ЖАРАЛЫШЫ)» тууралуу мифинин мемфистик, гермополдук, гелиополдук деп аталган 3 версиясы, 2. Египеттиктердин «ОСИРИС ЖАНА ИСИДА» мифи 3. Байыркы түрк тектүү жана түрк тилдүү элдердин ТЕҢИРЧИЛИК ИШЕНИМИ менен байланышкан мифтери 4. Кыргыздардын КОСМОЛОГИЯЛЫК жана КОСМОГОНИЯЛЫК МИФТЕРИ.
7. Апта БАЙЫРКЫ БАТЫШТЫН ТАБИГЫЙ КУБУЛУШТАР ТУУРАЛУУ ДҮЙНӨ ТААНЫМДЫК МИФТЕРИ. 1. Байыркы гректердин КОСМОЛОГИЯЛЫК жана КОСМОГОНИЯЛЫК МИФТЕРИ. 2. Байыркы римдиктердин КОСМОЛОГИЯЛЫК жана КОСМОГОНИЯЛЫК МИФТЕРИ.
8. Апта Ара сынак.
9. Апта АВРААМДЫК ДИНДЕРДЕГИ ТАБИГЫЙ КУБУЛУШТАР ТУУРАЛУУ ДҮЙНӨ ТААНЫМДЫК МИФТЕР 1. КРЕАЦИОНИЗМ ПРИНЦИБИ - дүйнө менен адамдын пайда болушу (жаралышы), табигый кубулуштардын себептери, маданий кубулуштар менен технологиялардын кудайлар менен баатырлардын ишмердигине байланыштуу жаралышы тууралуу мифтер. ЭСХАТОЛОГИЯ ПРИНЦИБИ - тиги дүйнө жана акыр заман тууралуу мифтер.
10. Апта БАЙЫРКЫ ЧЫГЫШТЫН ТАГДЫР ТУУРАЛУУ ФАТАЛИСТТИК МИФТЕРИ. 1. ФАТАЛИЗМ түшүнүгү. 2. Байыркы шумерлердин «Гильгамеш Тирүүлөр өлкөсүндө» мифиндеги НАМ – тагдыр жана НАМ-ДУ – жакшы тагдыр тууралуу түшүнүмдөрү. 3. Байыркы египеттиктердин ШАИ – тагдыр түшүнүгү. 4. Байыркы индустардын КАРМА – тагдыр, САНСАРА – чексиз кайра төрөлүү жана РИТА – Аалам мыйзамы түшүнүгү. 5. Байыркы кытайлардын ТАГДЫР тууралуу мифтери менен окуулары. 6. Кыргыздардын ТАГДЫР, ЖАЗМЫШ, БУЙРУК, БАКЫТ жана ТААЛАЙ тууралуу түшүнүмдөрү.
11. Апта ТАГДЫРДЫ 3 ЭЖЕ-СИҢДИ СЫМАЛ ЭЛЕСТЕТКЕН БАЙЫРКЫ БАТЫШТЫН ФАТАЛИСТТИК МИФТЕРИ 1. Скандинавиялыктардын УРД (тагдыр), ВЕРДАНДИ (калыптануу) жана СКУЛЬД (парз) аттуу 3 НОРНА тууралуу мифтери. 2. Славяндардын МАКОШЬ (тагдыр), ДОЛЯ (таалай) жана НЕДОЛЯ (таалайсыздык) сымал ар бир адамдын тагдыр жибине ийик ийриген 3 кудай айым тууралуу мифтери. 3. Гректердин КЛОТО (тагдырдын жибин ийрет), ЛАХЕСИС (тагдыр ийриген жиптин узундугун ченейт) жана АТРОПОС (тагдырдын ийрилген жибин каалаган учурда кесип салат) аттуу 3 МОЙРА деп аталан кудай айымдар; ошондой эле АНАНКА (зарылдык), ДИКЕ (адилеттик, калыстык), ТЮХЕ (сокур кокустук) жана таалайы тайкы ЭДИП ПАДЫША тууралуу мифтери. 4. Римдиктердин НОНА (адам тагдырын ийрет), ДЕЦИМА (төрөлгөн наристеге колдоочулук кылат) жана МОРТА (ар бир адамга ажал тартуулайт) аттуу 3 ПАРКИ деген кудай айымдар жана ФОРТУНА (сокур кокустук) тууралуу мифтери.
12. Апта АВРААМДЫК ДИНДЕРДЕГИ ПРОВИДЕНЦИАЛИЗМ МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН МИФТЕР 1. ПРОВИДЕНЦИАЛИЗМ түшүнүгү. 2. Библия менен Курандагы тарыхтын жүрүшү жана тарыхый процесстер тууралуу мифологиялык сюжеттер менен мотивдер.
13. Апта СОЦИАЛДЫК КУБУЛУШТАР ТУУРАЛУУ МИФТЕР. 1. Байыркы Чыгыштын адам менен коомдун, этнос менен элдин, мамлекет менен укуктун, саясат менен маданияттын келип чыгышы тууралуу мифтери. 2. Байыркы Батыштын адам менен коомдун, этнос менен элдин, мамлекет менен укуктун, саясат менен маданияттын келип чыгышы тууралуу мифтери.
14. Апта МАДАНИЙ КУБУЛУШТАР ТУУРАЛУУ МИФТЕР. 1. Байыркы Чыгыштын тил менен каада-салттын, мыйзамдар менен ырым-жырымдардын келип чыгышы тууралуу мифтери. 2. Байыркы Батыштын тил менен каада-салттын, мыйзамдар менен ырым-жырымдардын келип чыгышы тууралуу мифтери.
15. Апта МИФОЛОГИЯНЫН АДАБИЯТ МЕНЕН ФИЛОСОФИЯДАН, ИСКУССТВО МЕНЕН МАДАНИЯТТАН АЛГАН ОРДУ. 1. Мифология жана адабият. 2. Мифология жана философия. 3. Мифология жана искусство. 4. Мифология жана маданият.
16. Апта Финалдык экзаменди өткөзүү.