Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
FLS-108 КЛАССИКАЛЫК ЛОГИКА KLASİK MANTIK 2 3 + 0 3 5
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Классикалык логиканын предмети, мааниси табияты жана аны окуп үйрөнүүнүн зарылдыгы. Логиканын мазмундан алаксып, формалданышы. Логиканын тил, кеп, грамматика менен байланышы. “Тереңдетилген грамматика” концепт-пикирдин мааниси.
2. Апта Түшүнүк, анын табияты, көлөмү жана мазмуну. Мазмун менен көлөмдүн тескери мамилеси мыйзамы. Түшүнүктүн мазмун жана көлөм боюнча бөлүнүшү. Эссе: “Мен үчүн логиканын зарылдыгы”.
3. Апта Аныкталган жана аныкталбаган түшүнүк, түшүнүктөрдүн өзара мамилеринин түрлөрү. Түшүнүктү чектөө жана жалпылоо. Түшүнүктү аныктоонун жана бөлүүнүн жолдору. Логикалык сумма жана көбөйтүндү.
4. Апта Пикир. Пикир ой жүгүртүүнүн формасы. Жөнөкөй пикир. Таралган жана таралбаган терминдекр. Жөнөкөй пикирди айландыруунун жолдору. Логикалык квадрат.
5. Апта Татаал пикир. Логикалык формалар (формалдаштыруу). Логикалык символдор. Суроо жана пикир, суроонун түрлөрү жана эрежелери. Логикалык машыгуу: жөнөкөй –татаал пикирлдреди түзүү, анализдөө жана аларды формалдаштыруу.
6. Апта Коллоквиум. Классикалык логиканын маңыз-мааниси; түшүнүктүн табияты, мазмуну, көлөмү, түрлөрү; пикирдин жөнөкөй жана татаал түрлөрү, логикалык символдор аркылуу пикирлерди формалдаштыруу. Логикалык тапшырмалар.
7. Апта Акылтыянак. Акылтыянак ойжүгүртүүнүн формасы. Дедуктивдүү акылтыянак. Индуктивдүү акылтыянак. Аналогиялык акылтыянак. Логикалык машыгуу: дедуктивдүү жана индуктивдүү акылтыянактарды түзүү, аларды формалдаштыруу. Тексттерден акылтыянактарды түзүү.
8. Апта Ара сынак
9. Апта Силлогизм. Жөнөкөй силлогизм. Жөнөкөй силлогизмдин фигуралары (төрт) жана модустары (256). Он тогуз туура модустар. Жөнөкөй силлогизмдердин жалпы эрежелери. Шарттуу категориалдык жана бөлүнгөн силлогизмдер
10. Апта Индуктивдүү акылтыянак. Толук жана толук эмес индукциялар. Илимий жана популярдуу индукция. Себептик байланыштардын төрт методу. Аналогиянын түрлөрү жана методдору. Аналогиялык акылтыянактын курамы, оң жана терс жагдайлары.
11. Апта Логикалык машыгуу: анализ жана тапшырмаларды чыгаруу: дискуссия, софистика, эклектика, полемика.
12. Апта Логикалык мыйзамдар. Барабардык, далкелме (тождество) мыйзамы. Софизм. Аталган мыйзамды так сактоонун зарылдыгы. Каршылык (противоречия) мыйзамы. Каршылыктын төрт түрү.
13. Апта Логикалык мызамдар. Үчүнчүлүктү жокко чыгаруу мыйзамы. Коллоквиум: логикалык (классикалык) мыйзамдар жана аларды туура колдоно берүүгө машыгуу.
14. Апта Теориялык логика: логикадагы карамакаршылыктар.
15. Апта Диалектикалык логикага экскурс.
16. Апта Жыйынтык сынак