Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TUR-628 ТҮРК ТИЛДЕРИНИН ТАРЫХЫЙ МОРФОЛОГИЯСЫ TÜRK DİLİNİN TARİHİ MORFOLOJİSİ 0 3 + 0 3 7
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Сөздүн тутуму. Морфологиялык түзүлүшү татаалданган сөздөр.
2. Апта Бир тыбыштан турган уңгулар. Түрк тилдеринин материалдарын салыштырып чыгуу.
3. Апта Уңгулаш сөздөр. Тектеш тилдердин фактыларын салыштыруу.
4. Апта Уңгунун кеңейиши. Уңгулук чеги өзгөргөн сөздөрдү таап чыгуу.
5. Апта Омоформалардын пайда болуусу. Фонетика-морфологиялык өнүгүүнүн натыйжасында пайда болгон сөздөрдү аныктоо.
6. Апта Морфологиялык жылышуу кубулушу. Татаал мүчөлөрдүн тарыхый уюшулуу жолдорун аныктоо боюнча көнүгүүлөр иштөө.
7. Апта Туунду, тубаса сөздөрдүн пайда болуу кубулушу.Ширешүү кубулушунун себептерин аныктоо.
8. Апта Ара сынак
9. Апта Туунду сөздүн уңгусунун колдонуудан чыгып калуу кубулушу. Сөздүн лексикалык составдан түшүп калуусунун себептери изделет.
10. Апта Мүчөгө айланган сөздөр.Сөздүн баштагы тыбыштык составынын өзгөрүшү, орун которушу аркылуу сөздөрдүн мүчөгө айлануу кубулушу боюнча макала жазуу.
11. Апта Фузия кубулушу. Морфемалардын ортосундагы чектин жоюлуп кетиши боюнча түрк тилдеринин факт-материалдарынын негизинде маккала жазуу.
12. Апта Байыркы түрк тилиндеги тег сөзүнүн мүчөгө айлануусу.
13. Апта Жак мүчөлөрдүн бүтүн сөздөн келип чыгуусу. Байыркы ат атоочтордун мүчөгө айлануу кубулушу.
14. Апта Мүчөгө айланган сөздөрдүн реликталары (айрым тилдердеги калдыктары)
15. Апта Бир комоненти лексикалык маанисинен ажыраган кошмок сөздөр.
16. Апта Финал сынагы