Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TIY-219 МИФОЛОГИЯ ЖАНА ТЕАТР MİTOLOJİ VE TİYATRO 3 2 + 0 2 2
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта "Мифология жана театр" предметине киришүү. Максаты, өзгөчөлүгү, актуалдуулугу.
2. Апта Кудайлардын культу - байыркы грек мифологиясынын негизи. "Мана" - жол башчыга берилүүчү сыйкырдуу касиеттин мифологияда чагылдырылышы жана бул түшүнүктүн көлөмдүү эпосторго өтүшү.
3. Апта Байыркы грек мифологиясы, эпосу жана европалык театрдын чыгышы. Легендарлуу Гомер жана байыркы грек аэддери менен рапсоддору. Грек мифологиясы байыркы грек трагедиясынын квинтэссенциясы.
4. Апта Мифтердин каармандары - театр искусствосунун архетиби. Байыркы архетиптин доорлорго жараша эволюцияланышы жана театр искусствосунда интерпретациялануусу.
5. Апта Улуттук эпостор жана театр өнөрү.Мифология менен эпос диегесис жана мимесис моделиндеги театрлардын негизи. Мифологиялык репетуарды сахналаштыруу өзгөчөлүктөрү.
6. Апта Мифологияны сахналыштыруунун багыттары - байыркы мезгилден азыркы учурга чейин. Мифологияны сахналаштырудагы азыркы тенденциялар.
7. Апта Мифоэпикалык образдардын драматургия менен театрда контрастуу контекстте интерпретацияланышы: Каиндин образынын трактовкалары. Байрондун "Каини" жана Ж. Садыковдун "Адам жана Азезили".
8. Апта Арасынак.
9. Апта Мифологиялык аң-сезим - укуктук аң-сезимдин антиподу жана анын театр өнөрүнөн алган орду.
10. Апта Мифологиялык философиянын драматургияда жана театрда нравалык жана рухий критерийлерди калыптандыруудагы ролу. Падыша Эдиптип сабагы.
11. Апта Медеянын образын трактовкалоодогу драматургия менен театр искусствосундагы көз караштардын эволюциясы.
12. Апта Иосифтин (Юсуф, Жусуп) образы - Каиндин мизантропиялык философиясынын уландысы.Иосиф темасынын адабиятта, драматургияда жана театрда чагылдырылышы. Фарух Касымовдун көрөгөчтүгү.
13. Апта Маңкурт темасы эпосто, легендада жана анын замандаш адабиятта козголгонунун себептери. Маңкуртчулуктун театр искусствосунда.
14. Апта Тотемизм - мифологиялык аң-сезимдин башаты.Ч. Айтматовдун чыгармачылыгында бул кубулуштун чагылдырылышы жана театр искусствосундагы интерпретациялары.
15. Апта Мифологиялык сюжеттерден,образдардан келип чыккан моралдык-дидактикалык тыянактар жана алардын театр өнөрүндө улантылышы.
16. Апта Финал сынагы.