Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
RSÇ-101 ОРУС ТИЛИ I RUSÇA I 1 2 + 0 2 2
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Кайталоо.
2. Апта Жаташ жөндөмөсүндө (В, НА) маанисин туюнткан зат. Сөз болуп жаткан объектинин абалын билдирүүчү, ким жөнүндө? эмне жөнүндө? деген суроолорго жооп берген зат атоочтор жана ат атоочтор. Чыгыш жөндөмөсүндөгү сөз болуп жаткан объектини мүнөздөө жана объектини сүрөттөп берүү.
3. Апта Учур чактагы жана өткөн чактагы этиштердин 2 - жагы
4. Апта Адамдын ден соолкгунда, ал-акыбалына байланыштуу суроолорду берүү.
5. Апта Табыш жөндөмөсү (Кого? Что?)
6. Апта –СЯ бөлүкчөсү менен келген этиштердин жакталышынын өзгөчөлүгү. УЧИТЬ и УЧИТЬСЯ этиштерин пайдалануу менен абалды салыштыруу.
7. Апта (ЛЮБИТЬ (сүйүү) этишинен кийинки инфинитив Тангыч ат атоочтор (НИКОГО, НИЧЕГО (эч ким, эч нерсе)) Этиш (ХОТЕТЬ) + этиштин инфинитиви. Этиш (МОЧЬ), (ДОЛЖЕН) + этиштин инфинитиви.
8. Апта Кайталоо. Ара сынак.
9. Апта (ГДЕ МОЖНО) Конструкциясы + этиштин инфинитиви.
10. Апта Кыймыл – аракетти билдирүүчү (СМОТРЕТЬ, ВИДЕТЬ) этиштеринин колдонулуш өзгөчөлүгү.
11. Апта Этиштин татаал келер чак.
12. Апта (ИДТИ) кыймыл этиш(учур чакта). Кыймыл этиштер (ПОЙТИ – ПОЕХАТЬ (ХОЧУ ПОЙТИ, ХОЧУ ПОЕХАТЬ).
13. Апта Этиштин өткөн чагы, этиштин колдонулушунун өзгөчөлүгү. (Быть) сөзүнүн өткөн чакта колдонулушу. ХОДИТЬ-ЕЗДИТЬ (өткөн чакта). Кайсы бир жакка багытталган кыймылдын маанисин туюнткан барыш жөндөмөсү (К КОМУ?) Кыймыл – аракеттин багытын билдирүү үчүн колдонулган табыш жөндөмөсү. Транспорттун түрүн аныктоо үчүн берилген суроолор.
14. Апта Этиштин түрлөрү; жөнүндө түшүнүк (факт, кайталануу, процесс, натыйжа).
15. Апта (НСВ и СВ) колдонуу (өткөн чакта). Мезгилди туюнтуу (КОГДА? СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ?).
16. Апта Кайталоо. Финал.