Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
BİO-111 БОТАНИКА BOTANİK 1 2 + 2 3 6
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Клетканын кабы, плазмалык мембрана, алардын түзүлүшү, химиялык составы, кызматы, биологиялык мааниси. Мацерация. Калың каптагы тешикчелер талаасы. Жөнөкөй жана кыюуланган тешикчелер. Плазмодесмалар.
2. Апта Цитоплазманын физикалык касиеттери жана курамы. Цитоплазманын формалуу элементтери: органоиддер, вакуолдор, эрибеген эргастиктик заттар. Клеткалык шире жана анда кездешүүчү заттар, алардын биологиялык мааниси. Ядронун жана ядрочонун түзүлүшү.
3. Апта Клетканын эргастиктик заттары. Запастык углеводдор. Крахмал. Запастык белок. Запастык майлар. Клеткадагы эргастиктик заттардын биологиялык жана адамдын тиричилигиндеги ролу.
4. Апта Клеткалардын көбөйүшү. Клеткалардын бөлүнүүсүнүн түрлөрү: митоз, амитоз жана мейоз. Интерфаза. Клеткалык цикл. Митоз жана анын фазалары: профаза, метафаза, анафаза жана телофаза.
5. Апта Ткандар. Ткандар жөнүндө түшүнүк. Ткандарды классификациялоонун принциптери. Түзүүчү ткандар же меристемалар жана алардын түрлөрү, кызматы. Туруктуу ткандар жана алардын түрлөрү.
6. Апта Жабуучү ткандар. Биринчилик жабуучу ткань – эпидерма. Экинчилик жабуучу ткань – перидерма. Негизги ткандар же паренхималар. Бөлүп чыгаруу ткандары же бездер. Механикалык ткандар. Колленхима жана склеренхима.Өткөргүч ткандар. Ксилема жана флоэма.
7. Апта Татаал түзүлүштүүөсүмдүктөрдүн вегетативдик органдарынын морфологиясы жана анатомиясы. Тамыр жана тамыр системасы. Тамыр зоналары. Тамырдын биринчилик анатомиялык түзүлүшү. Жылаңач уруктуулардын жана жабык уруктуулардын эки үлүштүүлөрүнүн тамырларынын экинчилик анатомиялык түзүлүшкөөтүшү. Тамырдын метаморфоздору.
8. Апта АРА СЫНАК
9. Апта Өркүн – татаал түзүлүштүү өсүмдүктөрдүн вегетативдик органдарынын бири. Бүчүр. Өркүндүн бутактанышы. Сабак – өркүндүн бөлүгү. Морфологиялык жана анатомиялык түзүлштөрү. Камбийдин калыптанышы.
10. Апта Жалбырак. Жалбырактын морфологиясы жана анатомиясы. Жалбырактын метаморфоздору.
11. Апта Өсүмдүктөрдүн көбөйүшү. Көбөйүү органдары. Көбөйүүнүн түрлөрү: вегетативдик, жыныстык жана жыныссыз. Өсүмдүктөрдүн тиричилик циклиндеги муун алмашуучулук. Урук, урук аркылуу көбөйүүнүн биологиялык мааниси.
12. Апта Гүл. Гүлдүн түзүлүшү. Андроцей. Гинецей. Гүлдүн формуласы жана диаграммасы. Топгүлдөр жана алардын түрлөрү. Гүлдүү өсүмдүктөрдүн чаңдашуусу. Гүлдүү өсүмдүктөрдүн уруктануусу.
13. Апта Мөмөлөр. Мөмөлөрдүн калыптанышы, кызматы жана түзүлүшү. Мөмөлөрдүн жасалма классификациясы.
14. Апта Гүлдүү өсүмдүктөрдүн уругу. Уруктар менен мөмөлөрдүн таралышы.
15. Апта Кошумча ооз эки сынак жүргүзүү жана өтүлгөн темаларды бышыктоо.
16. Апта Өсүмдүктөрдүн экологиялык топтору жана тиричилик формалары. Өсүмдүктөрдөгү курактык жана мезгилдик өзгөрүүлөр. Экологиялык факторлор жана алардын түрлөрү. Өсүмдүктөрдүн тиричилик формалары жана алардын классификациясы.