Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TUR-206 ТҮРК ЭЛ ДАСТАНДАРЫ II TÜRK HALK DESTANLARI II 4 3 + 0 3 3
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта "Манас" кыргыз көчмөн цвилизациясынын эпикалык улуу мурасы. "Манастаануунун" предмети жана объектиси. "Манастаануунун" башка илимдер менен байланышы.
2. Апта “Манас” эпосу – кыргыз маданиятынын руханий жана этникалык булагы. Эпосто чагылтылган исламга чейинки дини, кыргыздардын дүйнө туурасындагы байыркы көз караштары. Кыргыздардагы рухтардын түрлөрү.
3. Апта Манасчылык өнөр. Манасчынын магикалык күчү. Манасчынын феноменалдуулугу, кыргыздардын турмушунда анын ролу жана мааниси.
4. Апта “Манас” эпосу – кыргыз элинин энциклопедиясы. Эпосто сүрөттөлгөн элдик каада-салттар, үрп-адаттар, ырым-жырымдар. Кыргыз элине байланыштуу башка көптөгөн маалыматтар.
5. Апта “Манас” эпосунун пайда болушу тууралуу. “Элдик эпос” түшүнүгүнүн аныктамасы. Эпостун жаралыш себептери.
6. Апта “Манас” эпосу тарыхый булактарда. Араб, фарсы кол жазмаларында. Кытай кол жазмаларында.
7. Апта "Манас" эпосунун өнүгүшүнүн тарыхый этаптары. Эпос баыркы мезгилдерде. Эпос Ойрот-Жунгар мезгилинде.
8. Апта Ара сынак.
9. Апта "Манас" эпосун изилдөө тарыхы. "Манас" эпосу жөнүндөгү алгачкы тарыхый маалыматтар. XIX к. изилдениш тарыхы.
10. Апта "Манастаануу" - илим катары жана анын өзгөчөлүктөрү. "Манастаануу" илиминин калыптанышы. "Манастаануунун" методдору.
11. Апта "Манастаануу" илиминин азыркы таптагы абалы. Илимий изилдөө иштери. Эпостун тегерегиндеги талаш-тартыштар, ж.б. маселелер.
12. Апта Эпосту Совет доорунда изилдөө тарыхы.Чогултуу, жазып алуу. Изилдөө иштери.
13. Апта "Манас" эпосунун салттуу сюжети тууралуу. Эпостун салттуу сюжети. "Манас" эпосунун салттуу сюжетин бузуу жана өзгөртүү себептери.
14. Апта "Манас" эпосу жана манасчылар. Тянь-Шандык манасчылар: Ш. Рысмендеев, Тоголок Молдо, М. Мусулманкулов, Багыш ж.б.
15. Апта "Манас" эпосу жана манасчылар. Чүйлүк манасчылар: Балык, Найманбай, Кенже Кара ырчы, Акмат Рысмендеев. Улуу манасчы Келдибек.
16. Апта Жыйынтыктоочу сынак.