Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
EKN-212 БИЗНЕС ЖАНА ЭКОНОМИКА ҮЧҮН СТАТИСТИКА II İŞLETME VE İKTİSAT İSTATİSTİĞİ II 4 2 + 2 3 5
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Статистика деген эмне? Статистиканын предмети жана методдору. Статистикалык анализдин негизги этаптары. Статистикалык байкоо жүргүзүү. Байкоолордун түрлөрү
2. Апта Сандык берилиштер. Статистикалык берилиштерди группалаштыруу. Вариациялык катарлар жана алардын мүнөздөгүчтөрү.
3. Апта Статистикалык таблицалар жөнүндө түшүнүк. Статистикалык берилиштерди графикалык сүрөттөө. Статистикалык көрсөткүчтөр. Абсолюттук жана салыштырмалуу көрсөткүчтөр.
4. Апта Орточо чондуктар жана алардын түрлөрү. Арифметикалык орточо жана анын касиеттери. Гармоникалык орточо.
5. Апта Вариация көрсөткүчтөрү жана алардын түрлөрү. Дисперсияны эсептөөнүн жолдору. Сандык берилиштер үчүн Чебышевдин теоремасы.
6. Апта Альтернативдүү белгинин дисперсиясы. Дисперсияларды кошуу эрежеси. Эмпирикалык детерминация коэффициенти.
7. Апта Вариациялык катардын моменттери жөнүндө түшүнүк. Баштапкы жана борбордук моменттер. Асимметрия жана эксцесс.
8. Апта Белгинин бөлүнүшүнүн формасын изилдөө. Бөлүнүштүн теориялык ийри сызыктары. Нормалдуу бөлүнүш. Пуассондун бөүлүнүшү. Туура келүүчүлүк критерийлери.
9. Апта Жарым финалдык сынак.
10. Апта Ыктымалдык жөнүндө түшүнүк. Окуялар жана аларды классификациялоо. Ыктымалдыктын класссикалык жана статистикалык аныктамалары
11. Апта Комбинаториканын элементтери. Көбөйтүү жана кошуу принциптери. Орун алмаштыруулар, жайгаштыруулар жана топтоштуруулар
12. Апта Ыктымалдыктарды түздөн-түз эсептөө. Окуялардын үстүнөн жүргүзүлгөн амалдар. Ыктымалдыктарды кошуунун жана көбөйтүүнүн теоремалары.
13. Апта Кокус чондук жөнүндө түшүнүк. Дискреттик жана үзгүлтүксүз кокус чондуктар. Кокус чондуктардын сандык мүнөздөгүчтөрү. Математикалык күтүлүү жана дисперсия
14. Апта Кокус чоңдуктун бөлүнүш функциясы жана анын касиеттери. Үзгүлтүксүз кокус чоңдуктун бөлүнүш тыгыздыгы жана анын касиеттери
15. Апта Нормалдуу бөлүнүш закону. Чебышевдин теоремасы. Борбордук пределдик теорема. Биномдук бөлүнүштүн нормалдуу бөлүнүшкө жакындашы
16. Апта Компьютердеги практикалык тапшырмалар. Өткөн темалар боюнча тапшырмалардын чыгарылыштарын көрсөтүү жана алынган жыйынтыктарды комментариялоо.