Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
EĞT-201 ПСИХОЛОГИЯ PSİKOLOJİ 3 2 + 0 2 2
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Психологияга киришүү. Психологиянын предмети, милдеттери жана методдору.
2. Апта Психологиянын тарыхы. Ассоцианизм, бихевиоризм, гештальтпсихология, психоанализ: теориялар, изилдөө принциптери жана методдору.
3. Апта Ишмердиктин, баарлашуунун, тайпанын (топтун) психологиясы. Муктаждык, Мотив жана мотивация.
4. Апта Инсандын психологиясы: теориялар, калыптандыруу жана социалдаштыруу.
5. Апта Таануу процесстери (сезүү, кабыл алуу, көңүл буруу жана эс).
6. Апта Таануу процесстери (ойлом жана элестетүү).
7. Апта Эмоция жана сезим. Эмоционалдык абалдар. Эрк.
8. Апта Ара сынак.
9. Апта Инсандын жекече өзгөчөлүктөрү (темперамент, мүнөз, жөндөмдүүлүк).
10. Апта Курак жана педагогикалык психологиянын предмети, милдеттери жана методдору. Баланын психикасынын өнүгүүсүн түшүндүрүүчү негизгитеориялар(З.Фрейд,Ж.Пиаже,Л.С.Выготский, .Я.Гальперин).
11. Апта Окуучулардын курактык психологиясы.
12. Апта Педагогикалык психология. Үйрөтүүнүн психологиясы.
13. Апта Тарбиялоонун психологиясы.
14. Апта Мугалимдин психологиясы.
15. Апта Жыйынтыктоочу сабак. Жеке тапшырмалар боюнча билдирүүлөр
16. Апта Финал