Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
FLS-203 ИСЛАМ ФИЛОСОФИЯСЫ İSLAM FELSEFESİ 3 3 + 0 3 4
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Ислам философиясына киришүү Теманын мазмуну: Ислам философиясы деген эмне? Аныктамасы, мааниси жана мазмуну. Философия тарыхында Ислам философиясынын орду кандай мааниге ээ? Адабияттар: Bayrakdar, 1-25; Şerif.
2. Апта Которуу иш-чаралары Теманын мазмуну: Философиянын Ислам цивилизациясына кирүүcүндө которуу иш-чараларынын мааниси. Батыш жана Чыгыш философиялык чыгармаларынын Арап тилине которулушу. Илимий борбор катары Байт-ул-Хикма жана Дар-ул-Хикмалардын ролу. Адабияттар: Bayrakdar, 27-69; Fahri, 11-22.
3. Апта Калам: Мутазила жана Ашария окуулары Теманын мазмуну: Диний жана саясий карама- каршылыктар, каламдын пайда болуусу, Мутазила жана Ашария агымдарынын Ислам тарыхында орду. Адабияттар: Fahri, 44-65.
4. Апта Философиялык агымдар Теманын мазмуну: Кандай философиялык агымдар пайда болгон? Философиялык агымдардын өзгөчөлүктөрү жана маани-манызы. Адабияттар: Bayrakdar, 76-106.
5. Апта Системалаштырылган философиянын пайда болушу: Перипатетик философия жана Кинди Теманын мазмуну: Кинди- алгачкы Ислам философу, Ислам философиясындагы орду. Киндинин философиялык ойлору. Адабияттар: Fahri, 67-87; Kaya, 1-30; Kindi, 126-177.
6. Апта Фараби: «Мадинат-уль-фазила» Теманын мазмуну: Фарабинин космологиясы кандай өзгөчөлүктөргө ээ? Эманация кандай мааниге ээ? Космологиялык философиясы менен саясий философиясынын арасында кандай байланыш бар? Платондон эмнеси менен айырмаланып турат? Адабияттар: Fahri, 103-119; Farabi, Medinet'ul-Fazila; Kaya, 47-111; Хайруллаев.
7. Апта Ибн Сина жана болмуш роблемасы Теманын мазмуну: Ибн Синанын философиясында болмуш проблемасы кандай чагылдырылган? Маӊыз менен болумдун ортосунда кандай айырмачылыктар бар? Билимдин болмуш менен кандай байланышы бар? Адабияттар: Fahri, 133-141; Felsefe Metinleri, 279-298; Ibn Sina, Kitabu’ş-Şifa.
8. Апта Ара сынак
9. Апта Ибн Сина: Философия жана суфизм Теманын мазмуну: Ибр Синанын философиясында суфисттик көз караштардын орду. Платондук интеллектуализмдин таасири. Суфисттик билим философиялык жана логикалык билимден эмнеси менен айырмаланып турат? Адабияттар: Felsefe Metinleri, s. 325-334; Ibn Sina, Hayy b. Yakzân; Ibn Sina, el-İşârat.
10. Апта Газзали жана анын критикасы Теманын мазмуну: Эмне үчүн Газзали перипатетик философторду катуу сынга алган? Кайсы темаларда сындайт? Газзалинин Ислам философиясындагы орду эмне? Адабияттар: Bayrakdar, 209-230; Felsefe Metinleri, 357-402.
11. Апта Андулуста Аристотелизм: Ибн Рушд Теманын мазмуну: Ибн Рушддун философиясы кандай өзгөчөлүктөргө ээ? Аристотелизм кандай мааниге ээ? Эмне үчүн Газзали менен Ибн Синаны сындаган? Ибн Рушддун дин жана философия боюнча ойлору. Адабияттар: Fahri, 243-263; Felsefe Metinleri, 461-493.
12. Апта Ибн Туфайл, Ибн Бажжа жана Ибн Халдун Теманын мазмуну: Ибн Туфайлдин Хайй б. Яакзан чыгармасынын мааниси жана батыш философиясына болгон таасири. Ибн Бажжаны индивидуалист деп атоого мүмкүнбү? Ибн Халдундагы «коом илими» кандай мааниге ээ? Адабияттар: Fahri, 233-243; Felsefe Metinleri, 413-432; İbn Tufeyl, Hayy b. Yakzân, İbn Haldun, Mukaddime.
13. Апта Ишракия философиясы жана суфизм: Сухраварди жана Ибн Араби Теманын мазмуну: Сухравардинин философиясында иллюминациянын жана нурдун ролу эмне? Ибн Арабинин философиялык доктринасы жана вахдат-и вужууд түшүнүгү. Адабияттар: Fahri, 213-232; Felsefe Metinleri, 505-514; Suhrawardi.
14. Апта Ишракия философиясы: Молла Садра Теманын мазмуну: Молла Садранын философиялык ойлору кандай мааниге ээ? «Трансендент акыл» деген эмне? Садранын космологиялык, онтологиялык жана эпистемологиялык ойлору. Адабияттар: Fahri, 274-282.
15. Апта Заманбап Ислам философиясы Теманын мазмуну: Заманбап философияда Ислам философиясынын ролу эмне? 19-20-кылымдагы Мусулман философтордун ролу эмне? Модернизм жана экзистенциализм. Адабияттар: Fahri, 301-330.
16. Апта Финал сынак