Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
FLS-215 ТАРЫХ ФИЛОСОФИЯСЫ TARİH FELSEFESİ 3 3 + 0 3 4
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта ТАРЫХ ФИЛОСОФИЯСЫНА КИРИШҮҮ. 1. Тарых философиясы илими жана анын түшүнүк аппараты. 2. Тарых философиясынын гуманитардык билимдердеги орду. 3. Тарыхый жана философиялык булактар.
2. Апта ТАРЫХ ФИЛОСОФИЯСЫНЫН АЛДЫ ТАРЫХЫ (ПРЕДЫСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ). 1. Фатализм тарызты түшүнүү аракети катары. 2. Дүйнө элдеринин байыркы мифологиясынданы фатализм 3. Байыркы филсофиялык концепциялардагы фатализм.
3. Апта БАЙЫРКЫ ДҮЙНӨНҮН ФИЛОСОФИЯЛЫК КОНЦЕПЦИЯЛАРЫНДА ТАРЫХТЫ ТҮШҮНҮҮ 1. Байыркы Чыгыштагы тарых тууралуу түшүнүмдөр. 2. Антикалык дүйнөдөгү тарыхый процесстердин субъективдүү фактору тууралуу түшүнүмдөр.
4. Апта ОРТО КЫЛЫМДАГЫ ТАРЫХТЫ ДИНИЙ ТҮШҮНҮҮ. 1. Провиденциализм авраамдык (ибрагимдик) диндердеги тарыхты түшүнүү аракети катары . 2. Орто кылымдагы христиандык дин аталарынын тарых тууралуу концепциясы . 3. Чыгыш Ренессансынын өкүлдөрүнүн тарых концепциясы.
5. Апта БАТЫШ РЕНЕССАНС ДООРУНДА ТАРЫХТЫ ТҮШҮНҮҮ 1. Жованни Пико делла Мирандоланын “Адам өзү өзү жаратат" ("Человек творец самого себя”) принциби. Кайра жаралуу доорундагы титандар атка конгон ойчулдардын тарыхты түшүнүүсү. 2. Реформация жана тарыхты жаныча түшүнүү. 3. Николло Макиавелли жана тарыхка карата прагматикалык жобо. 4. Томас Мордун утопизми
6. Апта АГАРТУУЧУЛУК ДООРУНДА ТАРЫХТЫ ТҮШҮНҮҮ 1. Ж. Ж. Руссонун пикиринде жеке менчик тарыхты кыймылдаткан күч катары. 2. Вольтердин волюнтаризми. 3. Француз социал-утописттеринин идеялары. 4. Ш. Л. Монтескье менен Ж. Бодендин географиялык детерминизми.
7. Апта ЖАНЫ МЕЗГИЛДЕ ТАРЫХТЫ ТҮШҮНҮҮ 1. Джон Локктун “Мамлекетти пайда кылган макулдашуу теориясы. 2. Ф. Бэкондун “Атлантида тууралуу мифи” . 3. Томас Гоббстун “Левиафаны” .
8. Апта Ара сынак
9. Апта НЕМЕЦТИК КЛАССИКАЛЫК ФИЛОСОФИЯДАГЫ ТАРЫХ ФИЛОСОФИЯСЫ 1. И. Канттын жобосу. 2. Л. Фейербахтын антропологиялык материализми. 3. Г. Гегелдин тарых философиясы.
10. Апта ЕВРОПАЛЫК ЖАНА ЕВРОПАЛЫК ЭМЕС САЛТТУУ ЖОБОЛОРДОГУ «МАДАНИЯТ» ТҮШҮНҮГҮ. 1. Культурогенез теориясы: креационизм, эволюционизм (Лукреций, Ч. Дарвин), 2. Мальтузианчылык, 3. Циклизм (Аристотель, Дж. Вико)
11. Апта ТАРЫХТЫ ОКУП-ҮЙРӨНҮҮНҮН НЕГИЗГИ МЕТОДОЛОГИЯЛЫК ЖОБОЛОРУ. 1. Социологиялык жана маданий-тарыхый жоболор. 2. Өнүгүүнүн түз сызыктуу жана циклдүү жоболору. 3. Теории культурно-исторических типов (Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер), 4. Трансформизм (П. Тейяр де Шарден).
12. Апта МАРКСИСТТЕРДИН ТЕОРИЯСЫНДАГЫ ТАРЫХ ФИЛОСОФИЯСЫ 1. К. Маркс, Ф. Энгельс: өмүрү жана ишмердиги. 2. Тарыхты материалисттик түшүнүү: “өндүрүш”, “өндүрүү ыкмасы”, “өндүргүч күчтөр” жана “өндүрүш мамилелери”. 3. Общественно-экономические формации.
13. Апта ЛЕНИНИЗМ: ТАРЫХЫЙ ӨНҮГҮНҮН РЕВОЛЮЦИЯЛЫК ЖОЛУ 1. В. И. Ленин: өмүрү жана ишмердиги 2. “Социалдык мамлекет” түшүнүгү жана анын заманбап саясый-укуктук теориялар үчүн мааниси. 3. СССР – мамлекет менен саясый-укуктук реалдуулуктун жаны формасы катары.
14. Апта Л. Н. ГУМИЛЕВДУН ПАССИОНАРДУУЛУК ТЕОРИЯСЫ 1. ПАССИНАРДУУЛУК түшүнүгү. 2. Пассионарий, субпасссионарий, гармоник түшүнүктөрү 3. Пассионардуу көтөрүлүүнүн негизги этаптары.
15. Апта ТАРЫХТЫН ГЕОСАЯСЫЙ ТЕОРИЯЛАРЫ 1. Немец мектеби: фашизмдин, нацизмдин жана шовинизмдин булактары. 2. Англиялык мектеп. Т. Р. Мальтус менен Х. Маккиндердин теориялары. 3. Америкалык мектеп: глобализация жана вестернизация идеялары. Бир уюлдуу дүйнөнүн он жана терс жактары
16. Апта сынак