Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
FEN-102 ЗАМАНБАП ТАБИЯТ ТААНУУ БИЛИМДЕРИНИН КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ ÇAĞDAŞ POZİTİF BİLİMLERİN KAVRAMLARI 2 2 + 0 0 4
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Маданият. Маданияттын структурасы жана функциялары. Маданият таануу илиминин методдору
2. Апта Илим маданияттын бөлүгү катары. Илимдин түрлөрү. Табигый илимдердин ачылыштары. Табигый илимдер-дин философиялык суроолору.
3. Апта Дүйнөнүн механикалык сүрөттөлүшү. Мейкиндик, убакыт жана материя. Байыркы теориялардан Эйнштейндин салыштырма-луулук теориясына чейин;
4. Апта Дүйнөнүн термодинамикалык сүрөттөлүшү. Жылуулук теориясы. Термодинамиканын закондору. Энтропия;
5. Апта Дүйнөнүн электромагниттик сүрөттөлүшү. Электромагнетизм теориясы. Электромаг-ниттик толкундар жана талаалар;
6. Апта Дүйнөнүн кванттык-механикалык сүрөттөлүшү. Материянын түзүлүш иерархиясы. Фундаменталдык өз ара аракеттешүүлөр. Корпускулалык-толкундук дуализм.
7. Апта Xимия илиминин концептуалдуу системалары. Заттардын курамы жөнүндө окуу. Заттардын түзүлүшү жөнүндө окуу.Xимиялык эле-менттердин мезгилдик закону жана мезгилдик системасы.
8. Апта 1-ара сынак
9. Апта Xимиялык кошулмалардын концепциясы. Заттардын суюк жана катуу абалдары. Xимиялык процесстер жөнүндө окуу. Xимиялык кинетика.
10. Апта Эволюциялык химия. Каталитикалык системалардын өзүн-өзү өнүктүрүү теориясы.
11. Апта Биолгиянын предмети, анын түзүлүшү жана өнүгүү этаптары.Жандуу материянын түзүлүшү. Жашоонун маңызы, белгилери жана анын жаралышынын гипотезалары.
12. Апта Биологиялык эволюциянын жолдору, багыты жана түртүүчү күчтөрү. Табигый тандоо принциби эволюциянын механизми катары. Генетика жана эволюция. Биоартүрдүүлүктүн көптүгү - биосферанын түзүлүшүнүн жана туруктуулугунун негизи.
13. Апта Биосфера.Адам. Ноосфера. Биосферанын эволюциясынын закон ченемдүүлүктөрү. Тирүү организмдерде энергиянын колдонушу. Биотикалык айланпа. Биосистемалардагы процесстердин динамикасы: атаандашуу - бирге жашоочулук.
14. Апта Адамдын келип чыгышы-биосферанын эволюциясынын мыйзам ченемдүү баскычы. Жаныбарлар дүйнөсүндөгү адамдын орду жана эволюциясы. Адамдын физиологиясы, ден-соолугу, эмоциясы, чыгармачылыгы жана эмгекке жөндөмдүүлүгү.Ноосфера.
15. Апта Ааламдын эволюциясы. Космология жөнүндө түшүнүк. Космологиянын маселе-лери. Чоң жарылуу теориясы. Ааламдын түзүлүшү. Ааламдын эволюциясы тууралуу гипотезалар.
16. Апта 2-арасынак.