Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
ULS-225 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ I (ОРУС ТИЛИ) İKİNCİ YABANCI DİL I (RUSÇA) 3 2 + 4 4 6
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Кайталоо
2. Апта Учур чактагы жана өткөн чактагы этиштердин 2 – жагы.
3. Апта Адамдын ден соолкгунда, ал-акыбалына байланыштуу суроолорду берүү.
4. Апта Табыш жөндөмөсү (Кого? Что?)
5. Апта –СЯ бөлүкчөсү менен келген этиштердин жакталышынын өзгөчөлүгү. УЧИТЬ и УЧИТЬСЯ этиштерин пайдалануу менен абалды салыштыруу
6. Апта (ЛЮБИТЬ (сүйүү) этишинен кийинки инфинитив Тангыч ат атоочтор (НИКОГО, НИЧЕГО (эч ким, эч нерсе)) Этиш (ХОТЕТЬ) + этиштин инфинитиви. Этиш (МОЧЬ), (ДОЛЖЕН) + этиштин инфинитиви.
7. Апта Татаал багыныңкы сүйлөм (ПОЭТОМУ) байламтасы менен. (ГДЕ МОЖНО) Конструкциясы + этиштин инфинитиви .
8. Апта Кайталоо. 1 ара сынак.
9. Апта Кыймыл – аракетти билдирүүчү (СМОТРЕТЬ, ВИДЕТЬ) этиштеринин колдонулуш өзгөчөлүгү.
10. Апта Этиштин татаал келер чак.
11. Апта (ИДТИ) кыймыл этиш(учур чакта). Кыймыл этиштер (ПОЙТИ – ПОЕХАТЬ (ХОЧУ ПОЙТИ, ХОЧУ ПОЕХАТЬ). Этиштин өткөн чагы, этиштин колдонулушунун өзгөчөлүгү. (Быть) сөзүнүн өткөн чакта колдонулушу. ХОДИТЬ-ЕЗДИТЬ (өткөн чакта). Кайсы бир жакка багытталган кыймылдын маанисин туюнткан барыш жөндөмөсү (К КОМУ?) Кыймыл – аракеттин багытын билдирүү үчүн колдонулган табыш жөндөмөсү. Транспорттун түрүн аныктоо үчүн берилген суроолор.
12. Апта Этиштин түрлөрү .жөнүндө түшүнүк (факт, кайталануу, процесс, натыйжа). (НСВ и СВ) колдонуу (өткөн чакта). Мезгилди туюнтуу (КОГДА? СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ?).
13. Апта Илик жөндөмөсүндөгү зат атооч, жактама ат атоочтордун маанисинде: а) бир нерсеге ээ болуучу жак (у меня…), б) жокко чыгаруу (нет сестры).
14. Апта Илик жөндөмөсүнүн сан атоочтор (2-4) менен айкалышы Кыймыл этиштер. Илик жөндөмөсүндөгү зат атооч, жактама ат атоочтордун маанисинде в) жашаган орду (откуда – из Китая); (пойти-поехать, прийти-приехать) өткөн чакта.
15. Апта Кантип бүт темада бир бөлүгүн билдирет. Анысы менен толуктоо. Сын атоочтор менен тактоочтордун салыштырма даражасы.
16. Апта Кайталоо. Финал.