Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TUR-206 ТҮРК ЭЛ ДАСТАНДАРЫ II TÜRK HALK DESTANLARI II 4 3 + 0 3 3
Колдонулуучу адабияттар
Колдонулуучу адабияттар Адабияттын түрү
1 1. "Манас" эпосунун тексттери: Китеп
2 2. Манас. Семетей. Сейтек (Курама вариант), Фр., 1958-61. Китеп
3 3. Манас (Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча),Фр., 1978. Китеп
4 4. Манас (Саякбай Каралаевдин варианты боюнча), Фр., 1984. Китеп
5 5. Ашым Жакыпбек. Теңири Манас, Б., 1995. Китеп
6 6. Манас. Семетей. Сейтек (Түзгөндөр Садыков Ж., Садыков К., Кыдырбаева Р.),Б., 1999. Китеп
7 7. Манас (Түзгөн Б. Жакиев), Б., 2007. Китеп
8 8. М. Байжиев. Сказание о Манасе, Б., 2008. Китеп
9 9. Манас, Семетей, Сейтек дастаны (Түзгөн М. Байжиев), Б., 2007; ж.б. Китеп
10 10. "Манас" - героический эпос киргизского народа: Сб. статей. Ф., 1968. Китеп
11 11. "Манас": Энциклопедия. 1-2-томдор. Б., 1995. Китеп
12 12. Абдылдаев Э. "Манас" эпосунун историзми, Фр., 1987. Китеп
13 13. Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. Л., 1972. Китеп
14 14. Айтматов Ч. Байыркы кыргыз рухунун туу чокусу. Китепте: Манас, 1-том, Ф., 1978. Китеп
15 15. Айтматов Ч. Каралаев жөнүндө ой жүгүртүү. "Кыргызстан маданияты", 1974, 19-декабрь. Китеп
16 16. Асанканов А., Бекмухамедова Н. Акындар жана манасчылар - кыргыз элинин руханий маданиятын түзүүчүлөр жана сактоочулар, Б., 1999. Китеп
17 17. Ауэзов М. Киргизский героический эпос "Манас" // Мухтар Ауэзов. Собрание сочинений, т. 5, М., 1975. Китеп
18 18. Байджиев М. В битве за истину, Б., 2001. Китеп
19 19. Бакиров А. Историзм эпоса "Манас", Б., 1997. Китеп
20 20. Бакчиев Т. Введение в Манасоведение. Б., 2008. Китеп
21 21. Болджурова И. С., Шерстюк И. А. Краткая история манасоведение, Б., 1998. Китеп
22 22. Ботояров К. Көөнөргүс мурас, Б., 1996. Китеп
23 23. Жирмунский В. М. Введение в изучение эпоса "Манас". Ф., 1948. Китеп
24 24. Караев О. Ранние собщения о Манасе, Б., 1995. Китеп
25 25. Киргизский героический эпос "Манас": Сб. статей. М., 1961. Китеп
26 26. Кыдырбаева Р. З. "В начале было слово...", Б., 2013. Китеп
27 27. Кыдырбаева Р. З. Сказительское мастерство манасчи, Фр., 1984. Китеп
28 28. Кыдырбаева Р. З. Эпос "Манас": Генезис. Поэтика. Сказительство. Б., 1996. Китеп
29 29. Кыргыз элинин оозеки чыгармачылык тарыхынын очерки, Фр., 1973. Китеп
30 30. Молдобаев И. Б. Эпос "Манас" как источник изучения духовной культуры киргизского народа. Ф., 1989. Китеп
31 31. Мусаев С. Манас: Научно-популярный очерк. Б., 1991. Китеп
32 31. Мусаев С. Манас: Научно-популярный очерк. Б., 1991. Китеп
33 32. Орозбекова Ж. "Манас" эпосундагы тулпарлардын көркөм образдары, Б, 1997. Китеп
34 33. Поливанов Е. Д. Киргизский героический эпос "Манас". Б., 1999. Китеп
35 34. Судьба эпоса "Манас" после Октября, Б., 1995. Китеп
36 35. Судьба эпоса "Манас" после Октября:Сборник документов и материалов. Б., 1995. Китеп
37 36. Энциклопедический феномен эпоса "Манас": Сборник статей. Б., 1995. (Ч. Валиханов, В. Радлов, К. Рахматуллин, М. Ауэзов, А.Н. Бернштам, Б. М. Юнусалиев, А. Салиевдердин эмгектери). Китеп
38 37. Кыдырбаева Р. З. , Асаналиев К. Кыргыз адабий илиминин терминдер сөздүгү, Б., 2004. Китеп
39 38. Кыргыз тарыхы: Кыскача энциклопедиялык сөздүк, Фр., 1973. Китеп
40 39. Лорд А. Сказитель, М., 1994. Китеп
41 40. Путилов Б. Эпическое сказительство, М., 1997. Китеп