1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ III 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIO-101 БИОЛОГИЯНЫН ТАРЫХЫ ЖАНА МЕТОДОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
BIO-103 ЖАЛПЫ БОТАНИКА 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
BIO-105 БИОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЯНЫН НЕГИЗДЕРИ МЕНЕН 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KMM-109 ХИМИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
MAT-110 МАТЕМАТИКА 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
BIO-103 ЖАЛПЫ БОТАНИКА 3 ( 2 - 2 ) 3 ТС Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
STJ-102 ПРАКТИКА I 0 ( 0 - 0 ) 5 МC Түшүр
ING-102 АНГЛИС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BIO-102 ЦИТОЛОГИЯ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
KGZ-102 КЫРГЫЗ ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSÇ-102 ОРУС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BIO-104 КЫРГЫЗСТАНДЫН ФЛОРАСЫ ЖАНА ФАУНАСЫ 1 ( 1 - 0 ) 2 МC Түшүр
BIO-106 АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО 1 ( 1 - 0 ) 2 МC Түшүр
FEN-112 ФИЗИКА II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
MAT-114 МАТЕМАТИКА I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
KMÜ-114 ЖАЛПЫ ХИМИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ II 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BIO-201 ЦИТОЛОГИЯ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
BIO-203 ТЮМЮНКҮ ЮСҮМДҮКТЮРДҮН СИСТЕМАТИКАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
BIO-205 ОМУРТКАСЫЗДАРДЫН ЗООЛОГИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIO-207 ЖАНЫБАРЛАРДЫН САЛЫШТЫРМАЛУУ АНАТОМИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
CEV-200 КЫРГЫЗСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EĞT-201 ПСИХОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
FLS-200 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 AТА МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BIO-202 ГИСТОЛОГИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIO-204 ЖОГОРКУ ?С?МД?КТ?РД?Н СИСТЕМАТИКАСЫ (КУРС. ИШ М-Н БИРГЕ 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
BIO-206 ОМУРТКАЛУУЛАРДЫН ЗООЛОГИЯСЫ (КУРСТУК ИШ М-Н БИРГЕЛИКТЕ) 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
DES-202 АТА-М. ТАР, КЫРГ.Н ГЕОГ., КЫРГ. Т. Ж-А АД. (МАМ. СЫНАК) 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
EGT-202 ПЕДАГОГИКА 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
FLS-210 ДҮЙНЮЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-204 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-204 ОРУС ТИЛИ IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-202 ПРАКТИКА II (ЮСҮМДҮКТЮРДҮН ЖАНА ЖАНЫБАР-Н СИСТЕМАТ-СЫ) 1 ( 0 - 2 ) 3 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-200 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BIO-301 ГЕНЕТИКА I 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
BIO-303 БИОХИМИЯ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIO-305 АДАМДЫН ЖАНА ЖАНЫБАРЛАРДЫН ФИЗИОЛОГИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIO-307 ЖОГОРКУ НЕРВ СИСТЕМАСЫНЫН ФИЗИОЛОГИЯСЫ 1 ( 0 - 2 ) 3 МC Түшүр
BIO-309 ӨСҮМДҮКТӨРДҮН ӨНҮГҮҮСҮНҮН БИОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BIO-311 ЖАНЫБАРЛАРДЫН КӨБЙҮҮСҮНҮН ЖАНА ӨНҮГҮҮСҮНҮН БИОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
BIO-313 ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ЖАРАТЫЛЫШТЫ САРАМЖАЛ ПАЙДАЛАНУУ 1 ( 0 - 2 ) 3 МC Түшүр
EGT-303 ПЕДАГОГИКА 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BIO-302 ГЕНЕТИКА II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIO-304 БИОХИМИЯ II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIO-306 БИОФИЗИКА 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BIO-308 ЭВОЛЮЦИЯЛЫК ТЕОРИЯ 1 ( 1 - 0 ) 1 МC Түшүр
BIO-310 ИШ КООПСУЗДУГУ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIO-312 ЭТОЛОГИЯ 1 ( 1 - 0 ) 1 МC Түшүр
BIO-314 ЖАЛПЫ МИКРОБИОЛОГИЯ ЖАНА ВИРУСОЛОГИЯ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
YÖD-302 КУРСТУК ИШ III 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
STJ-302 ПРАКТИКА III (ӨНДҮРҮШТҮК ПРАКТИКА) 0 ( 0 - 2 ) 5 МC Түшүр
BIO-316 ЖАЛПЫ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BIO-318 ЖАНЫБАРЛАРДЫН ЭКОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BIO-320 ОРНИТОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BIO-322 ДАРЫ ӨСҮМДҮКТӨР 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BIO-324 ТОПУРАК БИОЛОГИЯСЫНДАГЫ ӨЗГӨЧӨ ТЕМАЛАР 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BIO-326 ЭНТОМОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BIO-401 ПОПУЛЯЦИЯЛЫК ГЕНЕТИКА 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
BIO-403 ИММУНОЛОГИЯ 1 ( 0 - 2 ) 3 МC Түшүр
BIO-405 БИОЛОГИЯНЫ ОКУТУУ МЕТОДИКАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIO-407 ЦИТОГЕНЕТИКА 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
BIO-409 БИОГЕОГРАФИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
STJ-401 ПРАКТИКА IV 0 ( 0 - 2 ) 5 МC Түшүр
BIO-411 НЕЙРОХИМИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BIO-413 ПАТОЛОГИЯЛЫК БИОХИМИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BIO-415 БИОМЕДИЦИНАНЫН НЕГИЗДЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BIO-417 ЭКОЛОГИЯНЫН ГЛОБАЛДЫК ПРОБЛЕМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BIO-419 ФИТОПАТОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BIO-421 ЭТНОБОТАНИКА 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BIO-402 БИОЛОГИЯДА ИЛИМ ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
BIO-404 МОЛЕКУЛАЛЫК БИОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BIO-406 ГЕНДИК ИНЖЕНЕРИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BIO-408 ЖАЛПЫ БИОТЕХНОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BIO-410 АДАМДЫН ЭКОЛОГИЯСЫ 1 ( 1 - 0 ) 1 МC Түшүр
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ 3 ( 1 - 4 ) 6 МC Түшүр
DES-400 МАМЛЕКЕТТИК ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
DES-402 КЫРГЫЗСТАНДЫН ТАРЫХЫ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 ДИПЛОМДУК ИШТИ КОРГОО 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
BIO-412 ЭНЗИМОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BIO-414 БИОИНФОРМАТИКА 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BIO-416 АЗЫКТАНУУНУН ПРОБЛЕМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BIO-418 ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BIO-420 ТАКСОДЕРМИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BIO-422 АНТРОПОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BIO-424 ФИТОЦЕНОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы