Чыгыш тилдер бөлүмүнүн(“Кытай тили жана адабияты” программасы) илимий багыты  - “Тилди жана адабиятты өздөштүрүүнүн денгээлин жогорулатуу жана өнүктүрүү”, анын  ичинен типологиялык тил илими, лингвистика, адабият теориясы, салыштырма адабият,кытай тилин окутууда инновациялык технологияны колдонуу.