Аты Ага окутуучу док. Тахмира Сабралиева
Э-куржун tahmira.sabraliyeva@manas.edu.kg
Кабинет TEKM-5 no.lu oda
Телефону 492763-64 (908)
Сабактар

BSÖ-311 : ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ФИЗИОЛОГИЯСЫ (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BSA-432 : СПОРТСМ.ДИН ТАМАК.СУ -ДЕНЕ ТАРБ. ЖАНА СПОРТ ГИГИЕНАСЫ (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BSO-107 : ДЕНЕ МАДАНИЯТЫНЫН ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕРИНИН НЕГИЗДЕРИ (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BSA-113 : ДЕНЕ МАДАНИЯТЫНЫН ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕРИНИН НЕГИЗДЕРИ (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BES-515 : СПОРТТУК ФИЗИОЛОГИЯ (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BES-537 : СПОРТТО ЭНЕРГИЯ КАМСЫЗДОО ЖАНА ТАМАКТАНУУ (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BES-542 : КУРАКТЫК ФИЗИОЛОГИЯ (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

Резюме

«Физиология» 03.00.13. Автобиография жана публикациялар                   
Аты, атасынын аты, фамилиясы: Cабралиева Тахмира
Туулган күнү, айы, жылы: 09. Бугу 1972 
Билими:
                  

Даражасы

Билим багыты

Университет

Окуу мөөнөтү

Адис (специалист)

Биология жана химия мугалими

И.Арабаев атындагы Университет

1990-1995

Аспирантура

«Физиология» 03.00.13

Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институту

1997-2001

   Доктарантура

Биология илимдердин кандидаты, доцент

«Физиология» 03.00.13

Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институту

    2007-2011

 
 
Кандидаттык диссертациясынын темасы: «Айыл жергесинде жашаган 7-14 жаштагы балдардын тулку боюнун жана жыныстык өрчүүсүнүн, жалпы дене бою жагынан даярдыгынын, кардиореспиратордук системасынын мезгилдик өзгөрүлөрү»   Илимий жетекчи:  Доктор, профессор Турусбеков Бейшен Турусбекович

Академиялык тажрыйба:

Кызматы/наамы

Кызмат өтөгөн жери

Жыл

Улук Лаборант

 Кыргыз Мамлекетик дене-тарбия жана спорт академиясы (спорт медицина, дарылоочу дене-тарбия жана гигиена кафедрасы)

1997-1998

 Окутуучу

Кыргыз Мамлекетик дене-тарбия жана спорт академиясы (табыгый илимдердин негиздерди кафедрасы-биология мугалими)

1999-2002

Ага окутуучу

Кыргыз Мамлекетик дене-тарбия жана спорт академиясы (дене-тарбиянын медициналык жана физиологиялык негиздери какфедрасы-физиология боюнча ага окутуучу)

2002-2007

Доцент, доктор

Кыргыз Мамлекетик дене-тарбия жана спорт академиясы (дене-тарбиянын медициналык жана физиологиялык негиздери какфедрасы-физиология боюнча доцент)

2008-2013

Доктор,ага окутуучу  

Кыргыз-Түрк Манас университети, Дене-тарбия жана спорт жогорку мектеби

2013-азыркы учурга чейин

 

Магистрдик диссертацияларды башкаруу:

Кыргыз Мамлекетик дене-тарбия жана спорт академиясы (дене-тарбиянын медициналык жана физиологиялык негиздери какфедрасынын магистрантары;

1.Турдумамбетов Уландын магистрдык темасына жетекчилик: «Күрөштүн түрү менен машыккан 10-14 жаштагы балдардын тулку боюнун түзүлүшүн, кан айлануу жана дем алуу системаларынын абалдарын аныктоо"

2.Толонбаев Шухратын  магистрдык темасына жетекчилик: «Ар кандай спортун түрү менен машыккан 10-12 жаштагы балдардын кардиореспиратордук системасын изилдөө"

Илимий проекттерге катышуу:

1. Проектин аталышы: Биологические особенности физического, вегетативного развития, общей физической подготовленности детей, коренных жителей аридного климата (госзаказная тема).

А. Проектин номери:

А. Колдоо көрсөткөн иш-каналар: Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институту

Б. Проекте иштеген бөлүмдүн мугалимдери: д.м.н., профессор Турусбеков Б.Т., доцент Акбанова Г.А., преп. Сабралиева Т.М..

в. Проектин башталышы жана бүтүшү: октябрь 2001 – октябрь 2002ж.

2. Проектин аталышы: Биологические закономерности и особенности физического развития, общефизической подготовленности, работоспособности детей, коренных жителей аридного климата (госзаказная тема).

А. Проектин номери:

А. Колдоо көрсөткөн иш-каналар: Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институту

Б. Проекте иштеген бөлүмдүн мугалимдери: д.м.н., профессор Турусбеков Б.Т., доцент Акбанова Г.А., преп. Сабралиева Т.М..

в. Проектин башталышы жана бүтүшү: октябрь 2002 – октябрь 2003ж.

3. Проектин аталышы: Биологические закономерности физического, вегетативного развития и общефизической подготовленности юношей и девушек 17-20 лет коренных жителей центрального Тянь-Шаня на 2005год (госзаказная тема).

А. Проектин номери:

А. Колдоо көрсөткөн иш-каналар: Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институту

Б. Проекте иштеген бөлүмдүн мугалимдери: д.м.н., профессор Турусбеков Б.Т., доцент Акбанова Г.А., ст.преп. Сабралиева Т.М.

в. Проектин башталышы жана бүтүшү: октябрь 2004 – октябрь 2005ж.

4. Проектин аталышы: Повышение спортивной работоспособности на основе комплексного использования в ситеме годичной тренировки сочетанного влияния гипоксии, нетрадиционных средств спортивной тренировки в системе подготовки спортсменов, 2011 ж.

А. Колдо көрсөткөн иш-каналар: Кыргыз мамлекеттик дене-тарбия академиясы

Б. Проекте иштеген бөлүмдүн мугалимдери: д.м.н., профессор Турусбеков Б.Т., доцент Акбанова Г.А., преп. Сабралиева Т.М.

. Проектин башталышы жана бүтүшү: октябрь 2011 – октябрь 2012ж.

5. Проектин аталышы:  Эл аралык мелдештерде кыргызстандын намысын коргогон жогорку даражадагы спортчулардын жетишкендиктерине анализ жүргүзүү.

а.  Колдоо көрсөткөн иш-каналар: Түркия Республикасынын кызматташтык жана координация агенттиги (TİKA) / Бишкек-Кыргызстан.  Түркия Республикасынын Сельжук университети /Конья-Түркия. Түркия Республикасынын Гази университети / Анкара-Түркия. Түркия Республикасынын Бардыгы үчүн спорт федерациясы /Анкара –Түркия. КыргызМамлекеттикДенетарбияжанаспортакадемиясы / Бишкек-Кыргызстан. КыргызРеспубликасынын Денетарбияжанаспортминистрлиги - Олимпиадалык спорт түрлөрүнүн мүдүрлүгү/Бишкек – Кыргызстан. Кыргыз Республикасынын Грек-рим күрөш федерациясы /Бишкек – Кыргызстан. КыргызРеспубликасынынЭркин күрөш боюнча федерациясы /Бишкек-Кыргызстан. КыргызРеспубликасынынБокс федерациясы/Бишкек-Кыргызстан. Кыргыз Республикасынын Жеӊил атлетика федерациясы /Бишкек-Кыргызстан.

б. Проекте иштеген бөлүмдүн мугалимдери: Проф., док. Канат Джанузаков,  Проф.,док. Эрдал Зорба, Проф., док. Мехмет Гүнай, Проф.,док. Мехмет Кылыч, Проф.,док. Хасан Гүзелбекташ, Доц., док. Сулейман Патлар, Доц. м.а. док. Сердар Гери, Доц.,док. Доц. м.а. док. Билал Демирхан, Доц.док.Токтобек Иманалиев, ЭСМ Усенкан Майназаров, Доц.,док. Владимир Збарский, Доц.,док. Айтбүбү Турдубекова, Проф., док. Мурат Кийизбаев, ага окутуучу, док Сабралиева Т.М.,Ага окутуучу Азамат Тиллабаев, Окутуучу Рефика Гери, Адис Ихсан Кысадере, Кенже илимий кызматкер Сүлейман Гөнүлатеш, Кенже илимий кызматкер Озан Север, К.и.к. Шамшар Алимжанов, К.и.к. Сыймык Арстанбеков.

ВПроектин башталышы жана бүтүшү: 2015-2016ж.

6.Проектин аталышы: Бишкек жана Чүй чөлкөмүндөгү 8-10 жаштагы балдардын спорттук жөндөмдүүлүгүн аныктоо (Эл аралык проект). 2017-2019о.ж. (илимий группанын мүчөсү).

Семинарларга катышуу:

1. Tempus Tasis Workhap "О переходе на кредитные технологии обучения" (Кыргыз Республикасы, Бишкек)- сертификат 2009г

2. Семинар: "Функциональная диагностика,биохимия и гемотология" –сертификат, 2009

3. Семинар: "Медико-биологические исследования в области физической культуры и спорта"- сертификат, 2009

4. Семинар; Внедрение “Болонского процесса обучения” в КР (Сертификат) 20-26 август, 2009г. г. Бишкек (сертификат)

       5. Семинар;«Педагогика и психология с основами медицинской антропологии» (Сертификат),

       6. Семинар «Обучение основам в клиническо-диагностической лаборатории на медицинском оборудовании» (сертификат).

Административдик тажрыйба:

 

Иштеген кызматы

Иштеген жери

Иштеген жылдар

Кыргыз Мамлекетик дене-тарбия жана спорт академиясы –аспирантура жана магистратура боюнча бөлүм башчысы

Бишкек

2009-2010  

 

Илим коомдорунда (ассоциацияларда) мүчөлүк:

Сыйлыктар: Ардак грамота- Кыргыз Республикасынын билим берүү, илим жана жаштар саясаты министирлиги, 2011

 

Акыркы эки жылда бакалавриат программасы боюнча окуткан сабактар

Окуу жылы

Семестр

Сабактын аталышы

Саат\ Жумасына

Студентердин саны

 

Теория

Практика

2020-2021

Күз

BES-515.Спорт физиология

3

 

7

BES-537.Спортчунун тамактануусу жана энергия менен камсыздануусу

2

 

7

BSO-107.Табыгый илимдердин негиздери

2

0

24

BSA-113.Табыгый илимдердин негиздери

2

0

14

Дипломдук иш

5

0

5

BSO-311.Спорт физиология

2

2

18

Данышман группасы

2

0

20

 

     

Жаз (2019-2020)

Спорт физиология

2

2

10

Спортчунун тамактануусу

2

2

10

Салык группасы

0

8

70

Данышман группасы

2

0

10

Дипломдук иш

3

0

3

       

   2018-2019

Күз

Табыгый илимдердин негиздери

2

0

15

Табыгый илимдердин негиздери

2

0

22

Спорт физиология

2

2

10

Физиология

2

2

18

Физиология

2

2

10

Данышман группасы

2

0

22

Дипломдук иш

5

0

5

   

 

Жаз

Спорт физиология

2

2

12

Спортчунун тамактануусу

2

2

14

Биохимия

3

0

14

Биохимия

3

0

22

Данышман группасы

2

0

22

Дипломдук иш

5

0

                   5

 
 

Илимий иштери

 A. ​Эл аралык рецензеленген журналдарда басылган макалалар: (2012 жылдан кийинкилер гана):
А1. Sabralieva T.M., Abdyrakhmanova Dz.O., Dzhamangulov D.K. The Health State of the Students Studying at Kyrgyz-Turkish Manas University. Atlantis Press Advances in Economics, Business and Management Research, volume 114 First International Volga Region Conference on Economics, Humanities and Sports (FICEHS 19) 2020 s. 718-721. ISSN / eISSN: 2444-8834 / 2444-8842 https://www.atlantis-press.com/proceedings/ficehs-19/125932424
A2. Сабралиева Т.М., Абдырахманова Д.О. Влияние  ациклических видов спорта на показатели дыхательной системы юных спортсменов 10-12 лет. Center for Promoting Ideas, USA Европейский журнал БИЗНЕС И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК Vol.5,No7. June 2014. –C 22-28.

B. Эл аралык журналдарда басылган макалалар

В1.Сабаралиева Т.М., Джанузаков К.Ч.,Джамангулов Д.К. ТУ “Манас” университетинин 1-курсунда окуган студентердин     физикалык өнүгүшүн изилдөө”. Has presented oral presentatıon at the Second Eurasıon Sport Scıence Congress held between 2-5 May 2019 at Unıversıty of Muş Alparslan, Muş, Turkey.  

В2. Джанузаков К.Ч.,Джамангулов Д.К., Сабаралиева Т.М. Таяк менен ойнолуучу оюндардын мааниси” Has presented oral presentation at the Second Eurasian Sport Science Congress held between 2-5 May 2019 at University of Mus Alparsan, Turkey.  

В3. Kırgıstanda gures turlerı ve tarıhsel gelısımı uzerıne bır ınceleme.Тезис. III Эл аралык Түрк элдеринин салтуу спорттук оюндары симпозиуму(25 б),Бишкек,2018

В4. “Кыргыз күрөшү менен машыккан балбандардын физикалык өнүгүүсү жана иш жөндөмдүүлүктөрүнүн деңгээли”.To International Turkish Folks Tranditional Sport-Games Symposium which was held on 8-10 Desember 2017 Kahramanmaras/TURKEY  

D. Улуттук  журналдарда басылган макалалар:

D1. Сабралиева Т.М.“Күрөштун түрлөрү менен машыккан спорчулардын кан айлануу системасынын жүктөмдөргө болгон реакциясын изилдөө”. Илимий практикалык журнал: “Дене тарбия жана спорт жарчысы” №4 (23), 125-130 б.(50б), Бишкек, 2018

D2.  Сабралиева Т.М.«Ар кандай спортун түрү менен машыккан спорсмендердин психоневротикалык жөндөмдүүлүгүн изилдөө" «Дене тарбия жана спорт жарчысы» журналы №3. 114-118 б.Бишкек-2017 ж.

D3.  Сабралиева Т.М.«Спорчулардын тамактануусунун биохимиялык негиздери». «Спорттун улуттук түрлөрү жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндары:тарыхый мурасы жана келечеги».Эл аралык илимий-практикалык конференциянын материалдарынын жыйнагы. 229-233 б. Чолпон-Ата 4-6 сентябрь 2017ж.  

D4. Сабралиева Т.М. Күрөштүн түрлөрү менен машыккан спортчулардын психоневротикалык өзгөчөлүктөрүн изилдөө". Илимий практикалык журнал: “Дене тарбия жана спорт жарчысы”  №3.(18) 114-118 б.Бишкек, 2017г. 

D5. Сабралиева Т.М.«Дене-тарбия жана спорт жогорку мектебинде билим алып жаткан студентердин морфологиялык өзгөчөлүктөрү” Дене-тарбия жана спорт жарчысы. Илимий –практикалык журнал №2, 2016. С 24-26. С.119.

D6. Сабралиева Т.М.“10-14 жаштагы самбо менен машыккан балдардын физикалык өнүгүшү. Журнал ”Кыргызстандын инновациясы, илими жана жаңы технологиясы”  №4, Бишкек,2016 С.189-195.

D7. Сабралиева Т.М.Ар кандай спортун түрү менен машыккан 10-12 жаштагы балдардын кан айлануу системасынын көрсөткүчтөрү. Эл аралык илимий -практикалык конференциянын материалдардын жыйнагы "Дене- тарбиянын жана спортун учурдагы көйгөйлөрү".  Бишкек, 2013-С.25-31

D8. Сабралиева Т.М. 7-14 жаштагы балдардын дем алуу системасына сырткы чөйрөнүн сезондук термелүүсүнүн тийгизген таасири. Эл аралык илимий -практикалык конференциянын материалдардын жыйнагы "Дене - тарбиянын жана спортун учурдагы көйгөйлөрү". Бишкек, 2013 С. 34-40

Китептер:  

1. Б.и.к., доцент Сабралиева Т.М., "Спортун физиологиясы". Бишкек, 2011. 143с

2. Б.и.к., доцент Сабралиева Т.М., ага окутуучу Аринова А.З "Жалпы жана курактык физиология боюнча 2,3.4 курстардын факультетери үчүн методикалык сунуштама” Бишкек, 2011.

3. Б.и.к.,доцент Сабралиева Т.М. , профессор Джанузаков К.Ч., б.и.к.,доцент Абдырахманова Дж.О., ст.преп.,Казакбаева А.К., “ Жалпы физиология” боюнча  окуу китеби басылып чыгарылды КББАнын “Билим” басма борбору. 260 б. Бишкек-2016.                                                                         

Байланыш үчүн:

GSM   : +996509177071

E-mail : tahmira.sabraliyeva@manas.edu.kg