Аркага
11 Апрель 2019

Квалификациялык бүтүрүү иштеринин темалары 2018-2019 окуу жылы


ЭКОЛОГИЯ ИНЖЕНЕРЛИГИ БӨЛҮМҮ

КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК БҮТҮРҮҮ ИШТЕРИНИН ТЕМАЛАРЫ

2018-2019 ОКУУ ЖЫЛЫ

Студенттик номери

Аты, Жөнү

Бүтүрүү жылы

Бүтүрүү ишинин жетекчиси

Бүтүрүү иштеринин аталышы

1404.02021

Муратбекова Элдина Кубатбековна

2018-2019

Проф. Др. Зарлык

Маймеков, х.и.к. Нурзат Шайкиева

Хлорид аммонийдин киргил суудагы  эриши жана эритмедеги туздун концентрациялык таралышын экологиялык баалоо

Atık suda amonyum klorürün çözünmesi ve çözeltideki tuzun konsantrasyon dağılımının çevresel değerlendirmesi

Растворение хлорида аммония в сточной воде и экологическая оценка концентрационного распределения соли в растворе

Dissolution of ammonium chloride in waste water and an environmental assessment of the concentration distribution of salt in solution

1404.02001

Алмамбетов Назар Муратбекович

2018-2019

Проф. Др. Зарлык

Маймеков, Алмаз Исаев

Аммиактын  киргил суу менен сорулушу жана эритмедеги газдын концентрациялык таралышын экологиялык баалоо

NH3   su ile emilmesi ve çözeltideki gaz konsantrasyon dağılımının çevresel değerlendirilmesi

Абсорбция аммиака водой и экологическая оценка концентрационного распределения газа в растворе

Absorption of  NH3  in water and environmental assessments of concentration distribution of gas in solution

1404.02011

Эдилбек кызы Венера

2018-2019

Проф. Др. Зарлык

Маймеков, х.и.к. Нурзат Шайкиева

Кагаз жана пластмасса катуу калдыктарынын физика-химиялык моделин  түзүү жана экологиялык баалоо (КТМУ окуу имараттарынын мисалында)

Kâğıt ve plastik atıkların fizikokimyasal modelinin derlenmesi ve çevresel değerlendirme (KTÜ "Manas" ın eğitim binaları örneğinde)

Составление физико-химической модели бумажных и пластмассовых отходов и экологическая оценка ( на примере  учебных корпусов КТУ «Манас»)

Compilation of physicochemical model of paper and plastic waste and environmental assessment (on the example of educational buildings of the KTU "Manas")

1404. 02006

Бегимай

Женишбек кызы

2018-2019

Проф. Др. Канатбек Кожобаев

Ысык-Көл жана Нарын мамлекеттик коруктарынын иштөө жыйынтыктарын экологиялык баалоо.

Issyk-Kul ve Naryn Devlet Doğa Rezervlerinin çalışmalarının sonuçlarının çevresel değerlendirmesi

Экологическая оценка итогов работ Иссык-Кульского и Нарынского государственных заповедников

Environmental assessment of the results of the work of the Issyk-Kul and Naryn State Nature Reserves.

1404.02002

Муратбекова Самара Муратбековна

2018-2019

Ага окутуучу, Ph.D. Жаңыл Искакова

Долонодогу биологиялык активдүү компоненттердин камтылышына абанын булгануусунун таасири

Alıçtaki  biyolojik aktif bileşenlerin içeriğine hava kirliliğinin etkisi.

Влияние загрязнения воздуха на содержание биологически активных компонентов боярышника.

Air pollution effects on content of biological active components of hawthorn.

1404.02023

Эсиркепова Махатма Сатаргалыевна

2018-2019

Ага окутуучу, Ph.D. Жаңыл Искакова

Ит мурундагы  биологиялык активдүү компоненттердин камтылышына абанын булгануусунун таасири.

Kuşburnundaki biyolojik aktif bileşenlerin içeriğine hava kirliliğinin etkisi.

Влияние загрязнения воздуха на содержание биологически активных компонентов шиповника

Air pollution effects on content of biological active components in dog rose.

1404.02020

Абдуллаева Угилхон Мирзожоновна

2018-2019

Ага окутуучу, б.и.к. Нурзат Тотубаева

Мунайзат менен кирдеген топурактарды биоремедиациялык ыкма менен тазалоо (Кант мунай кампасынын мисалында)

Petrol ürünleriyle kirlenmiş toprağın bioremediasyon yöntemi ile temizlenmesi (Kant tank çiftliğinin örneğinde)

Очистка загрязненной нефтепродуктами почвы методом биоремедиации (на примере Кантской нефтебазы)

Cleaning of oil-contaminated soil by bioremediation method (for example, Kant oil depot)

1404.02015

Данилова Айгерим Даниловна

2018-2019

Ага окутуучу, б.и.к. Нурзат Тотубаева

Балыкчы шаарында мунай зат менен кирдеген топурактарды микробиологиялык ыкма менен тазалоо.

Balıkçı şehrinin petrolle kirlenmiş topraklarının mikrobiyolojik yöntemiyle temizlenmesi

Очистка почв г.Балыкчы загрязненных нефтью микробиологическим методом.

Cleaning of oil-contaminated soils in Balikchi city by microbiolojical method

1504.02004

Дуйшебекова  Сезим Бакытбекович

2018-2019

Ага окутуучу, б.и.к. Нурзат Тотубаева

Ысык-Көлдүн жээгиндеги чычырканак бадалдардын заманбап экологиялык абалын баалоо

Isık-Göl kıyılarındaki deniz topalak calılıklarının mevcut ekolojik durumunun değerlendirilmesi;

Оценка современного экологического состояния зарослей облепихи на побережье оз. Иссык-Куль;

Assessment of current ecological condition of sea buckthorn thickets on coast of lake Isyk-Kul