Аркага
16 Ноябрь 2018

Магистрдик диссертациялар. 2018-2019 окуу жылы


Аты, Жөнү

Жетекчиси

Иштеринин аталышы

Эсенжанова Гулжан Каныбековна

Проф.др. Канатбек Кожобаев

Балыкчы шаарында мунай зат менен кирдеген топурактардын микро жана макроэлементтик курамынын өзгөрүүсүн анализдөө

Анализ изменения макро и микроэлементного состава почв г.Балыкчы загрязненных нефтепродуктами

Balıkçı şehrinin petrolle kirlenmiş toprakların makro ve mikro besin kompozisyonundaki değişimlerinin analizi.

Analysis of the changes in macro and micro nutrient composition of petroleum polluted soils of Balikchi city.

Талайбекова Гулжан Талайбековна

Др.Нурзат Тотубаева

Балыкчы шаарында мунай зат менен кирдеген топурактарды фиторемедиациялоо

Фиторемедиация загрязненных нефтепродуктами почв г.Балыкчы

Balıkçı şehrinin petrolle kirlenmiş topraklarının fitoremediasyonu

Phytoremediation of oil contaminated soils of Balikchi city.