Миссия

Түрк тилдүү жана боордош мамлекеттердин жаш муундарынан баштап, үзгүлтүксүз билим алууга умтулган коомдун бардык катмарларына билим берүү жана орток көз-караштарды иштеп чыгуу максатында өз тармагында мыкты, өзүнө болгон ишеними жогору, орток маданий баалуулуктар алкагында адеп-ахлактык принциптерге жана жалпы дүйнөлүк баалуулуктарга ээ болгон, коомдун алдында жооптуу, заманбап, эл аралык деңгээлде иштей алчу адистерди даярдоо жана түрк цивилизациясы менен дүйнөлүк илимге салым кошуу

Багыты

Экологиялык инженерия билим багыты боюнча бакалавр жана магистрлерди даярдоо

Максаты
 1. Экологиялык көйгөйлөрдү чечүүдө заманбап көз караш менен иштеген, табарман жана позитивдүү ой жүгүркөн коомго пайда алып келе турган адистерди даярдоо.
 2. Адистик жана жеке жашоосунда экология инженерлик ыкмаларын активдүү колдонуу
 3. Экология инженерлигиндеги жетишкендиктерди билим берүүдө жана практикалык изилдөө иштеринде колдонуу. Илимий изилдөө жана айлана чөйрөнүү коргоо иш-аракеттерине катышуу.

Стратегиялык пландар

 • Билим берүүдө сапатты жогорулатуу
 • Эл аралык деңгээлде билим берүү жана опыт алмашуу
 • Заманбап экологиялык маселелерди анализдөө жана аларды илим, технология жана экологиялык инженериянын жетишкендиктеринин негизинде чечүү
 • Билим берүүнүн, илимий-изилдөө долбоорлорунун, макалалардын  сапатын жогоруулатуу
 • Кыргызстан  жана Туркиядагы билим берүү мекемелеринин ичинде көрүнүктүү орундарды ээлөө

Билим багыты боюнча адистик (кесип)  компетенциясынын болушуна жетүү үчүн төмөнкү максаттарды коет:

 • Экология инженерлиги багытында заманбап өнөрлүү жана билимдүү илиздөөчүнү даярдоо үчүн Болонья процессине шайкеш келген окутуу пландарын түзүү, көп тилдүү магистрдик билим берүү программасын ишке ашыруу:  сабактарды кыргыз, түрк, англис жана орус тилинде берүүгө негизделген магистрдик окуу программасын даярдоо.
 • Сапаттуу билимди камсыздоо, бакалавр деңгээлиндеги базалык кесиптик билим  жана тереңдетилген магистрдик деңгээлиндеги кесиптик билим берүү
 • Университетте жана бөлүмдө болгон материалдык-техникалык базаны толук колдонуу жана  бекемдөө;
 • Заманбап практикалык билим берүү үчүн, жаңы технологияларга багытталган илимий-изилдөө жана тажрыйбалык-конструктордук иштер катышуу үчүн өнөркездерге шарт түзүп берүү;
 • Берилген сабактардын пландарын түзүүдө табыйгат байлыктарын келечек муундарга сактоонун маанисин түшүнгөн  жаш муундарга жоопкерчиликтүү жаран болуунун жолун көрсөткөн дарстарды киргизүү
Окуу программасындагы билим талаптары
 1. Математикалык, табигый илимдер жана инженердик билимдерди экологиялык инженерия тармагында колдонуу жөндөмдүүлүгүнө ээ болуу
 2. Экологиялык инженерияга тиешелүү инженердик маселелерди аныктоо, моделдөө жана чечүү жөндөмдүүлүгүнө ээ болуу
 3. Тазалоо тутумдарын жана андагы орун алган процесстерди аныкталган максаттарына ылайык талдоо жана долбоорлоо жөндөмдүүлүгүнө ээ болуу
 4. Заманбап техника шаймандарын тандоо, колдонуу жана жакшыртуу шыгына жана маалымат каражаттарын колдонуу жөндөмдүүлүгүнө ээ болуу
 5. Айлана чөйрөнү коргоо жана колдонмо инженердик илим багыттарында билим жана тажрыйба алуу
 6. Тажрыйба/долбоор түзүү, ишке ашыруу жана жыйынтыктарга анализ жүргүзүү, корутунду чыгаруу жөндөмдүүлүгүнө ээ болуу
 7. Кесиптик багыт, ар кыл багыттар арасындагы тайпаларда жана жеке өз алдынчалыкта  иш алып баруу жөндөмдүүлүгүнө ээ болуу
 8. Экологиялык инженерлиги багыты боюнча кыргыз жана түрк тилдеринде оюн эффективдүү билдирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу, англис жана орус тилдеринин негизин билүү
 9. Өмүр бою билим алуунун, үйрөнүүнүн жана аны пайдалануунун маанилүүлүгүн түшүнүү
 10. Инженердик адистик менен иштөөдө этикалык, социалдык жана укуктук баалуулуктарды  кошо алып жүрүү керек экендигин түшүнүү
 11. Долбоорду алып баруу менен опурталдуулукту жана өзгөрүүлөрдү башкаруу;  иш жүзүндө  маалымат, ишкердик, инновациялык жана туруктуу өнүгүү жөнүндө түшүнүктөрдүн калыптануусу
 12. Айлана чөйрөнү коргоо маселелерин инженердик, универсалдык жана коомдук деңгээлдерде түшүнүү, аныктоо жана чечүү жөңдөмдүүлүгүнө ээ болуу
 13. Дүйнөлүк, эл аралык жана Кыргызстандагы заманбап экологиялык көйгөйлөрдү билүү жана алар боюнча маалыматка ээ болуу.
 14. Изилдөө жөңдөмү жогору, башкаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ жана ишмердик шыгы бар эколог-инженер болуу.

Бүтүрүүчүлөрдүн негизги иштөө багыттары

 • фабрика, завод жана майда ишканалар;
 • орто мектептер, лицейлер жана жогорку окуу жайлары;
 • жаратылышты коргоо жана өзгөчө кырдаал агенттиги;
 • экологиялык унаа полициясы;
 • санитардык-эпидемиологиялык станциялар (СЭС);
 • суу департаменттери;
 • геология агенттиги;
 • мамлекеттик стандартташтыруу жана метрология агенттиги;
 • токой инспекциясы;
 • каржы полициясы;
 • туризм департаменти;
 • мамлекеттик эмес коомдук уюмдар;
 • “жашыл” кыймылдар;
 • эл аралык уюмдар, фонддор жана экологиялык долбоорлор

Экологиялык иш-аракеттер:

 • абанын булганышын текшерүү;
 • суунун сапатын аныктоо;
 • топурактын курамын анализдөө;
 • зыяндуу заттардын чөйрөгө тийгизген таасирин баалоо жана эсептөө;
 • экологиялык химия;
 • биотехнология жана экологиялык   микробиология;
 • өнөр-жай жана айыл чарба экологиясы;
 • радиациялык экология;
 • жашоо коопсуздугу;
 • экологиялык экономика жана менеджмент;
 • технологиялык схемаларды иштеп чыгуу жана экологиялык-экономикалык изилдөөлөрдү пландаштыруу жана долбоорлоо