Миссия: Айлана-чөйрөнүн учурдагы маселелерин чечүүгө жөндөмдүү заманбап, чыгармачыл жана позитивдүү ой жүгүрткөн эксперттерди даярдоо; экология инженерлигинин жетишкендиктерин билим берүүдө жана тажрыйбалык изилдөөлөрдө колдонуу; илимий-изилдөө жана экологиялык жаратылышты коргоо иш-чараларга катышуу.

Максаты: Аба, суу, топурак жана айлана чөйрөгө биологиялык, физикалык таасирди экологиялык баалоо жана жаратылышты коргоо иш-чараларды иштеп чыгууда катышуу

Окуу натыйжалары:

1. Математикалык, табигый илимдер жана инженердик билимдерди экологиялык инженерия тармагында колдонуу жөндөмдүүлүгүнө ээ болуу

2. Экологиялык инженерияга тиешелүү инженердик маселелерди аныктоо, моделдөө жана чечүү жөндөмдүүлүгүнө ээ болуу

3. Тазалоо тутумдарын жана андагы орун алган процесстерди аныкталган максаттарына ылайык талдоо жана долбоорлоо жөндөмдүүлүгүнө ээ болуу

4. Заманбап техника шаймандарын тандоо, колдонуу жана жакшыртуу шыгына жана маалымат каражаттарын колдонуу жөндөмдүүлүгүнө ээ болуу

5. Айлана чөйрөнү коргоо жана колдонмо инженердик илим багыттарында билим жана тажрыйба алуу

6. Тажрыйба/долбоор түзүү, ишке ашыруу жана жыйынтыктарга анализ жүргүзүү, корутунду чыгаруу жөндөмдүүлүгүнө ээ болуу

7. Кесиптик багыт, ар кыл багыттар арасындагы тайпаларда жана жеке өз алдынчалыкта  иш алып баруу жөндөмдүүлүгүнө ээ болуу

8. Экологиялык инженерлиги багыты боюнча кыргыз жана түрк тилдеринде оюн эффективдүү билдирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу, англис жана орус тилдеринин негизин билүү

9. Өмүр бою билим алуунун, үйрөнүүнүн жана аны пайдалануунун маанилүүлүгүн түшүнүү

10. Инженердик адистик менен иштөөдө этикалык, социалдык жана укуктук баалуулуктарды  кошо алып жүрүү керек экендигин түшүнүү

11. Долбоорду алып баруу менен опурталдуулукту жана өзгөрүүлөрдү башкаруу; иш жүзүндө маалымат, ишкердик, инновациялык жана туруктуу өнүгүү жөнүндө түшүнүктөрдүн калыптануусу

12. Айлана чөйрөнү коргоо маселелерин инженердик, универсалдык жана коомдук деңгээлдерде түшүнүү, аныктоо жана чечүү жөңдөмдүүлүгүнө ээ болуу

13. Дүйнөлүк, эл аралык жана Кыргызстандагы заманбап экологиялык көйгөйлөрдү билүү жана алар боюнча маалыматка ээ болуу.

14. Изилдөө жөңдөмү жогору, башкаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ жана ишмердик шыгы бар эколог-инженер болуу.