Миссия: Айлана-чөйрөнүн учурдагы маселелерин чечүүгө жөндөмдүү заманбап, чыгармачыл жана позитивдүү ой жүгүрткөн эксперттерди даярдоо; экология инженерлигинин жетишкендиктерин билим берүүдө жана тажрыйбалык изилдөөлөрдө колдонуу; илимий-изилдөө жана экологиялык жаратылышты коргоо иш-чараларга катышуу.

Максаты: Учурдагы экологиялык көйгөйлөрдү аныктоо, чечүү жана алдын алуу үчүн негизги инженердик илимдердин негизинде айлана чөйрөнү коргоо инженерлигинде билимин колдоно ала турган инженерлерди даярдоо. Мындан тышкары, бөлүм катары туруктуулук иш-чараларга катышуу менен коомго кызмат кылуу.

Окуу натыйжалары:

1. Математика, табигый илимдер жана экологиялык инженерия дисциплиналарына тиешелүү темаларда жетиштүү билимдерге ээ болуу; бул багыттагы теориялык жана тажрыйбалык билимдерди экология инженерлигине байланыштуу татаал инженердик көйгөйлөрдө колдоно билүү жөндөмүн алуу.

2. Экологиялык инженерияга байланыштуу татаал инженердик көйгөйлөрдү аныктоо, ачыктоо, формулировкалоо жана чечүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу; ушул максатта туура келген анализдөө жана моделдөө ыкмаларын тандоо жана колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу.

3. Татаал бир тутумду, жараянды, жабдыкты же продуктту реалдуу чектөөлөрдүн жана шарттардын астында белгилүү керектөөлөрдү канааттандыруу түрдө долбоорлоо жөндөмүнө ээ болуу; ушул максатта заманбап долбоорлоо ыкмаларын колдонуу жөндөмүнө ээ болуу.

4. Айлана-чөйрөнү коргоо инженерлиги иштеринде кездешкен татаал көйгөйлөрдү талдоо жана чечүү үчүн заманбап техникаларды жана куралдарды жакшыртуу, тандоо жана колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу; маалыматтык технологияларды натыйжалуу пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу.

5. Комплекстүү инженердик маселелерди же дисциплинага мүнөздүү темаларын изилдөө үчүн эксперименттерди долбоорлоо, эксперименттерди жүргүзүү, маалыматтарды чогултуу, талдоо жана жыйынтык чыгаруу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болуу.

6. Тармак ичи жана көп тармактуу командаларда өзүнчө жана команда болуп натыйжалуу иштөө жөндөмүнө ээ болуу.

7. Кыргыз жана Түрк тилдеринде оозеки жана жазуу түрүндө пикир алышуу, эффективдүү отчетторду жазуу жана жазылган отчетторду түшүнүү, долбоор жана өндүрүш баяндамаларын даярдоо, эффективдүү презентацияларды сунуу, так жана түшүнүктүү нускамаларды берүү жана алуу жөндөмүнө ээ болуу; жок дегенде бир чет тилин билүү.

8. Өмүр бою билим алуу зарылчылыгын билүү; Маалыматка жетүү, илим жана технологиядагы өнүгүүлөрдү издөө жана өзүн-өзү тынымсыз өстүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу.

9. Этикалык принциптерге ылайык иш кылуу, кесиптик жана этикалык жоопкерчиликти сезүү; Экологиялык инженерияда колдонулган стандарттар жөнүндө билим алуу.

10. Ишмердүүлүктө долбоорду башкаруу менен бирге тобокелдиктерди башкаруу жана өзгөрүүлөрдү башкаруу сыяктуу тажрыйбалар боюнча маалыматка ээ болгон эколог инженерлерди даярдоого салым кошуу.

11. Ишкердикти, инновацияларды билген жана туруктуу өнүгүү жөнүндө түшүнүгү бар экологиялык инженерлерди даярдоого салым кошуу.

12. Экология инженерлиги тажрыйбаларынын дүйнөлүк жана коомдук деңгээлдерде ден соолукка, айлана чөйрөгө жана коопсуздукка тийгизген таасирлери жана учурдун инженердик тармагына чагылдырылган көйгөйлөр жөнүндө маалыматтка ээ болуу; инженердик чечимдердин укуктук кесепеттерин билүү.

13. Экологиялык инженерия тажрыйбаларында альтернативдүү, чыгармачыл жана суроо туудуручу ойлор менен коопсуз, экологиялык таза өндүрүштү камсыз кылуу жана сапаттын маалымдуулугун туруктуу сактоо.