Аты Проф.док. Зарлык МАЙМЕКОВ
Э-куржун zarlyk.maymekov@manas.edu.kg
Кабинет MFFB-MF 314
Телефону 49 27 82-88 (1077)
Сабактар

CEV-101 : ИНЖЕНЕРДИК ГРАФИКА (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

CEV-108 : ЖАРАТЫЛЫШТЫ КОЛДОНУУ НЕГИЗДЕРИ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

CEV-200 : КЫРГЫЗСТАНДЫН ГЕОГРАФИЯСЫ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

CEV-202 : СУЮКТУКТАРДЫН МЕХАНИКАСЫ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

CEV-301 : ЖЫЛУУЛУК АЛМАШУУ ПРОЦЕССТЕРИ (КУРСТУК ИШ) (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

CEV-302 : МАССА АЛМАШУУ ПРОЦЕССТЕРИ (КУРСТУК ИШ) (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

CEV-320 : ТАШУУ КУБУЛУШТАРЫНА КИРИШҮҮ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

DES-202 : АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ,КР ГЕОГРАФИЯСЫ,КЫРГ.ТИЛИ-АДАБ(МАМ.СЫН) (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

CEV-408 : АЛЬТЕРНАТИВДИК ЭНЕРГИЯ СИСТЕМАЛАРЫ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

CEV-411 : ЭКОЛОГИЯЛЫК УКУК (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

Резюме

Аты-жөнү                 :  Зарлык  Маймеков

Илимий даражасы :  т.и.д., профессор, академик  ИА КР

Туулган жылы        :  1955ж, 12-октябрь

Эл. дареги                 :  zarlyk.maymekov@manas.edu.kg

Кабинети                   :  Инженердик факультет корпусу, 313 ком.

Телефону                   :  моб.тел.0552004166

 

САБАКТАРЫ

1. CEV-202  Суюктуктардын механикасы (экология  инженерлиги бөлүмү)

2. CEV-301 Жылуулук алмашуу процесстери (курстук иш кошумча) (экология  инженерлиги бөлүмү)

3. CEV-302 Масса алмашуу процесстери (курстук иш кошумча) (экология  инженерлиги бөлүмү)

4. CEV-330 Ташуу кубулуштарына киришүү  (экология  инженерлиги бөлүмү)

5. CEV-326 Экологиялык химия (экология  инженерлиги бөлүмү)

6. CEV-415 Радиациялык экология (экология  инженерлиги бөлүмү)

7. CEV-418 Экологиялык таасирлерди эсептөө (экология  инженерлиги бөлүмү)

8. CEV-420 Экология инженерлигиндеги өзгөчөлүктөр  (экология  инженерлиги бөлүмү)

9. CEV-451 Бүтүрүү квалификациялык иши I (экология  инженерлиги бөлүмү)

10. CEV-452 Бүтүрүү квалификациялык иши II (экология  инженерлиги бөлүмү)

11. CEV-510 Тереңдетилген ташуу кубулуштары (экология  инженерлиги бөлүмү)

12. CEV-502  Илим изилдөө пракикасы (экология  инженерлиги бөлүмү)

13. CEV-517 Тереңдетилген экологиялык таасирлерди эсептөө (экология  инженерлиги бөлүмү)

14. CEV-524 Химиялык технологиялардын  процесстери жана аппаратары (экология  инженерлиги бөлүмү)

15. CEV-500 Магистрдик диссертация (экология  инженерлиги бөлүмү)

16. CEV-601 Химиялык жана физикалык зыяндардын чөйрөдөгү таасирлерин  баалоо  (экология  инженерлиги бөлүмү)

17. CEV-602 Химиялык технологиядагы терендетилген  процесстер  (экология  инженерлиги бөлүмү)

18. CEV-618 Чөйрө системаларындагы процесстердин негиздери  (экология  инженерлиги бөлүмү)

19. CEV-900 Доктордук диссертация  (экология  инженерлиги бөлүмү)

 

БИЛИМИ:

Илимий Даражасы

Багыты/профили

Берилген жылы

Жогорку окуу жайы

бакалавр

Химия/химиялык инженерия

1977

Кыргыз Мамлекттик Университети, Фрунзе, Кыргызстан

магистратура

Химия/экологиялык инженерия

1979

Органикалык эмес жана физикалык химия инситуту, Илимдер академиясы, Фрунзе, Кыргызстан

аспирантура

Химиялык-экологиялык инженерия

1984

Жалпы жана органикалык эмес институту,  СССР Илимдер академиясы, Москва, Россия

докторантура

Химиялык-экологиялык инженерия

1995

КАЗХТИ, Казахстан

Магистрдик ишинин темасы жана илимий жетекчиси:

«Атмосферадагы атомардык кычкылтектин концентрациясын аныктоочу датчикти иштеп чыгуу» -Фрунзе,1979ж, илимий жетекчи –химия илимдеринин кандидаты, доцент   Утиров Б.У.

Кандидаттык ишинин темасы жана илимий жетекчиси:

«Абсорбция жана буулануу процесстериндеги суюктуктун тамчысы менен газдын ортосундагы масса алмашуу» - Москва, 1984ж, чл-корр. АН СССР, т.и.д.,профессор Малюсов В.А;  ага илимий кызматкер, техника илимдеринин кандидаты Малофеев Н.А.

Доктордук ишинин темасы:

«Суюк отун жагуу жана суу-туз системасын рекарбонизациялоо процесстерин оптималдаштырууда газ-суюк агымдарын колдонуунун физико-химиялык негиздери- КАЗХТИ, Казахстан,1994.

 

ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ:

иши/наамы

иш орду

жылы

кенже илимий кызматкер

Органикалык эмес жана физикалык химия институту,Кыргыз Илимдер Академиясы 

1977-1979

илимий изилдөөчү адис

Жалпы жана органикалык эмес химия институту,Химиялык машина куруу институту СССР, Москва

1979-1981

аспирант

СССР  Илимдер академиясы,  Москва

1981-1984

кенже илимий кызматкер, доц.м.а.

Органикалык эмес жана физикалык химия институту, Илимдер академиясы,Фрунзе,Кыргызстан

1985-1987

улуу илимий кызматкер , доцент  

Органикалык эмес жана физикалык химия                                      институту,КИА,Фрунзе,Кыргызстан

1987-1990

лаборатория башчысы      

 Химия   жана   химиялык   технология институту,  Өнөр-жай  экология лабораториясы, Бишкек, Кыргызстан

1991-2001

профессор

Жогорку  Аттестациялык Комиссия, Бишкек,                                                 Кыргызстан (экология багыты боюнча )

1996

профессор 

 Кыргыз Улуттук Университети, Кыргыз тоо- кен институту

1996-2001

профессор 

Кыргыз-Түрк Манас Университети,  Инженерлик факультет, Экология инженерлиги бөлүмү

2001

декан

Кыргыз-Түрк Манас Университети,  Инженерлик факультет, университеттин башкаруу кенешинин жана сенатынын мүчөсү

2002-2004,

 

декан м.а.

Кыргыз-Түрк Манас Университети,  Инженерлик факультет

2009

бөлүм башчы                      

Кыргыз-Түрк Манас Университети,  Инженерлик факультет, Экология инженерлиги  бөлүмү ( факультеттин башкаруу кенешинин мүчөсү) 

2001-2021

 

ЖЕТЕКТЕГЕН  МАГИСТРДИК ЖАНА КАНДИДАТТЫК ИШТЕРИ:

Магистрдик иштер:

 1. Маткеримов У.У. «Определение влажности воздуха с помощью модифицированного аспирационного психрометра» -КГНУ, физико-технический факультет-Бишкек,1996
 2. .Ачакеева М.Ш. «Экологическая оценка производственной деятельности АО Бишкекстройматериалы и разработка установки по производству кирпича методом полусугого прессования» - КГМИ -Бишкек,1996
 3. .Доронова А.К. «Разработка системы очистки дымовых газов от твердых частиц и экологическая оценка работы котельной комбината «Макмалзолото» -КГМИ,Бишкек,1996
 4. .Жусупов Р. «Разработка приципиальной технологической схемы и изучение процесса абсорбции диоксида углерода из дымовых газов каплями воды» - КГМИ, Бишкек,1996
 5. .Бокош уулу Дамир. «Испарения капель воды в воздух с целью прогнозирования тепловой нагрузки на окружающую среду» - КГМИ,Бишкек,1997
 6. .Жумалиев Чолпонбек «Абсорбция диоксида серы с целью создания моделя образования кислотных дождей» - КГМИ,Бишкек,1997
 7. .Сатар уулу Нурлан «Разработка датчика сопротивления с целью прогнозирования концентрации малых примесей в атмосфере» - КГМИ-Бишкек,1997
 8. .Нурматова А.Ш. «Экологическая оценка производственной деятельности АО «Илбирс» и разработка технологии получения вяжущих веществ на основе твердых отходов» - КГМИ-Бишкек,1998
 9. .Казакова С.Ы. «Экологическая оценка производственной деятельности АО «Кыргызавтомаш» и разработка технологии получения покрытий методом анофоретического осаждения» - КГМИ, Факультет экологии-Бишкек,1998
 10. .Бейшекеева Ж.Ш. «Производственная деятельность АО «Ысык-Куль Электро» и разработка экологически чистой технологии получения покрытий методом катофоретического осаждения» - КГМИ-Бишкек,1998
 11. .Сатыбалдиева Ж.З. «Экологическая оценка производственной деятельности АО «Бишкекбиофарм»и разработка системы снижения выбросов от котельной» КГМИ-Бишкек,1998
 12. .Абдуллаев Б.К. «Экологическая оценка физического воздействия насосного оборудования котельной крахмала-паточного завода на окружающую среду» - КГМИ-Бишкек,1999
 13. .Мусабеков Н.Б. «Разработка системы очистки дымовых газов от твёрдых частиц на основе увлажняющей приставки» - КГМИ-Бишкек,1999
 14. .Абдраков У.К. «Разработка системы очистки дымовых газов от твёрдых частиц на основе вихревого модуля» - КГМИ-Бишкек,1999
 15. .Орозбаева БА. «Экологическая оценка котлоагрегатов E- 1/9М и разработка технологий приготовления обратных эмульсий» - КГМИ-Бишкек,1999
 16. .Салыкбаев У.Т. «Экологическая оценка котлоагрегатов ДE- 25-14ГМ и разработка технологии утилизации сточных вод» - КГМИ-Бишкек,1999
 17. .Арыкбаева А.С. «Оценка состояния окружающей среды, и разработка мероприятий по защите воздушного бассейна АО «Кыргызмебель» - КГМИ, Факультет экологии-Бишкек,1999
 18. .Орозалиев Н.К. «Разработка системы очистки газов от твёрдых частиц на основе золоконцентратора» - КГМИ-Бишкек,1999
 19. .Колбаева Ж.Ж. «Разработка технологической схемы получения диоксида углерода на основе твёрдых производственных отходов АО «Кыргыз-Тоо-Таш» - КГМИ-Бишкек,2000
 20. .Мусакеева М.А. «Разработка технологической схемы обеззараживания воды эжектированием озоно-воздушной смеси» - КГМИ-Бишкек,2000
 21. .Качыбеков К.А. «Разработка технологической схемы улавливания вредних веществ радиаторного цеха АО «Кыргызавтомаш» на основе пеногазоочистителя» - КГМИ-Бишкек,2000
 22. .Курманов К.С. «Разработка технологической схемы обеззараживания воды озоном при пузырьковом режиме взаимодействия» - КГМИ-Бишкек,2000
 23. .Дооронбаева А.А. «Разработка технологической схемы утилизации сточных вод предприятий АО «Кыргызнефтегаз» целью модифицирования жидкого топлива» -КГМИ-Бишкек,2000
 24. .Стрельцов А.А. «Экологическая оценка и уменьшения концентраций вредных веществ сварочных работ на основе систем встроенного отсоса», КГМИ-Бишкек,2000
 25. .Омурова К.О. «Изучение переноса влаги в системе газ-жидкость на основе хромель копелиевого датчика» - КГНУ, Факультет химии и химической технологии-Бишкек,2000
 26. .Кожомбердиева А.А. «Экологическая оценка и утилизация диоксида углерода пищевых бродильных производств на основе сжижения газовой фазы» - КГМИ-Бишкек,2000
 27. .Мамбеталиева Г.К. «Разработка принципиальной технологической схемы получение биогаза на основе утилизации органических отходов» - КГМИ-Бишкек,2001
 28. .Муратова Ж.К. «Утилизация твёрдых отходов с целью получения покрытий на поверхности электродов (на примере комбината «Макмалзолото»)» - КГМИ-Бишкек,2001
 29. .Романова Г.С. «Утилизация хлопковой пыли с целью получения вяжущих веществ (на примере хлопкоочистительного завода г. Жалал-Абад)» - КГМИ-Бишкек,2001
 30. .Мадиев А.С. «Получения покрытий на основе экологически чистых водоразбавляемых пленкообразователей (на примере машиностроительного завода, г.Бишкек)» - КГМИ, Бишкек,2001
 31. .Тагаева А.А. «Использование сточной воды топливных эмульсиях и разработка датчика влажности» КГНУ, Факультет химии и химической технологии-Бишкек,2001
 32. .Изаков Жанарбек - Чүй ойдуңунун чыгыш жагындагы кыртыш сууларынын корголуу даражасын аныктоо жана экологиялык баалоо - Табигый илимдер институту, КТМУ,Бишкек,2010
 33. .Керимбаева Гүльзат-Көмүртек кычкылынын айлана чөйрөгө тийгизген зыяндуулук таасирин экологиялык-экономикалык баалоо ( Бишкек тамеки фабрикасынын мештеринин мисалында) Табигый илимдер институту, КТМУ, Бишкек,2010
 34. .Кемелов Кубат. Түтүн газдарындагы күкүрттүн чөйрөдөгү таралуусун экологиялык баалоо жана зыяндуулук таасирин эсептөө (Бишкек консерва заводунун мештеринин иштөө мисалында). Табигый илимдер институту, КТМУ, Бишкек, 2010
 35. .Молдобаев Мирлан. Абадагы техногендик газдардын көлөмдүк өлчөмдөрүнүн басым жана температурадан көз каранды өзгөрүүсүн экологиялык баалоо (кичи жана орто кубаттуулуктагы мештердин мисалында). Табигый илимдер институту, КТМУ, Бишкек, 2012
 36. .Жылдызкан Бейшекеева. Айрым сыр - боек материаддарын модифицирлөө жана алардын чөйрөдөгү таасирлерин экологиялык баалоо, Табигый илимдер институту, КТМУ, Бишкек, 2015
 37. .Гүлгаакы Апсаматова. Кумурска кислотасы-кумурска альдегиди - кычкылтек - суу системасын физика-химиялык модеддөө жана анын чөйрөдөгү таасирин экологиялык баалоо, Табигый илимдер институту, КТМУ, Бишкек, 2016
 38. .Солтонкулова Алия. Активдештирилген чопонун негизинде иштетилген сууларды тазалоочу аз калдыктуу технологиялык схеманы иштеп чыгуу, Табигый илимдер институту, КТМУ, Бишкек, 2017
 39. .Рахат Абдыкадырова. "Минераддык жер семирткичтеринин колдонулушу жана суу- топурак системасындагы натрий нитратынын концентрациялык таралышын экологиялык баалоо", Табигый илимдер институту, КТМУ, Бишкек, 2018
 40. .Алиев Р. Шаардын жашыл бак-дарактарыньш калдыктарынан органикалык жер семирткичтерди алуу - Табигый илимдер институту, КТМУ, Бишкек, 2020
 41. Баялы к. Бегаим. Көмүртектин кош кычкылы- кальцийдин кычкылы- суу системасын моделдөө жана газ фазасынын таасирин чөйрөдө азайтуу. Табигый илимдер институту, КТМУ, Бишкек, 2020
 42. .Төлөгөнова Айпери. Катуу тиричилик таштандылардан алынган компосттун физико-химиялык касиеттерин изиддөө. Табигый илимдер институту, КТМУ, Бишкек, 2020 (кош илимий жетекчи-б.и.к., доцент Тотубаева Н.Э.)

 

Кандидаттык иштер:

1.Иманакунов С.Б. Газ фазасындагы азоттун кычкылдарынын пайда болушуна жана азайышына отун-суу эмульсиясынын таасири-Бишкек,2000

2.Алдашева Ч.Б. Суудагы карбонаттык тең салмактуулукту натрийдин фосфаты жана көмүртектин кош кычкылы менен  стабилдештирүү -Бишкек,2001

3.Султанкулов М.Д. Газ фазасындагы күкүрттүн кош кычкылынын пайда болушуна жана азайышына отун-суу эмульсиясындагы карбонаттык суспензиянын  таасири -Бишкек,2005

4.Бейшенкулова Д.А. Ичме сууну тоңбоочу суу колонкасы менен сарамжалдуу пайдалануу- Бишкек,2008

5.Сыдыков  Ж.Д. Карбонаттык техногендик азыктарды конверсиялоо жана көмүртектин кош кычкылынын эмиссиясын газ фазасында азайтуу- Бишкек,2010

6.Шабданова Э. А. “Сурьманы кармаган компоненттер жана бөлүкчөлөрдүн оксикарбон кислоталарынын эритмесиндеги концентрациялык таралышы. – Бишкек, 2018

7.Тунгучбекова Ж. Т. Кычкыл чөйрөдө сурьма кек калдыгын ажыратуу процессин физика-химиялык моделдештирүү жана сурьманын (III) кычкылын алуу. – Бишкек, 2019

 

Билген чет тилдери жана деңгээли (1 ден 5 ке чейин баалаңыз)

Тил

Окуу

Оозеки

Жазуу

Түрк тили

4

4

4

Орус тили

5

5

5

Англис  тили

4

3

4

 

Илимий иштери

МАКАЛАЛАР:

Эл аралык илимий журналдарда жарыяланган макалалар (SCI,SCIE,SSCI):

 1. D.Sambaeva, J.Izakov, T. Maymekov, K.Kemelov, N.Shaykieva, A. Ukeleeva, Z. Maymekov The impact of road salts on groundwater and estimation of the chlorine ions by hydrogen index Polish Journal of Environmental studies  -2021-Vol..- No.-Р.
 2. K. Kemelov, U. Maymekov, D. Sambayeva, Z. Maymekov. Reducing the Concentration of Benzo(a)pyrene in the Soot Particles in Gas Phase by Using and Burning Water Fuel Emulsions. Polish Journal of Environmental studies. Polish Journal of Environmental Studies- 2020.-Vol.29.- No4.-Р.2669-2677
 3. .Маймеков З.К., Кебец А.П., Кулов Н.Н., Хабиров В.В. Использование дымовых газов для управления карбонатным равновесием водно-солевых систем. Теоретические основы химической технологии. (Theoretical foundations of chemical engineering) – Москва,1994. - т.28. - №1.-с.92-96
 4. Маймеков З.К., Кебец А.П., Хабиров В.В., Кулов Н.Н. Прогнозирование количества токсичных выбросов в процессе горения твердого топлива с помощью ЭВМ. Теоретические основы химической технологии. - (Theoretical foundations of chemical engineering) Москва,1993. - т.27- №6- С.651-653
 5. Маймеков З.К., Малофеев Н.А.,Малюсов В.А.(1984) Массообмен при испарении капель воды в воздух в колонне распылительного типа- Theoretical Foundations of Chemical Engineering (Теор. основы хим. технологии)- Москва, 1984-т.18- №5-с.579-583
 6. Маймеков З.К., Малофеев Н.А.,Малюсов В.А.(1984) Исследование массообмена в процессе испарения капель воды в воздух в режиме противотока фаз- Theoretical Foundations of Chemical Engineering (Теор. основы хим. технологии)- Москва, 1984-т.18- №3-с.277-303
 7. Маймеков З.К. Максимов В.В., Малофеев Н.А., Малюсов В.А. Методика исследования кинетики массообмена в газовой фазе в двухфазном газокапельном потоке. Журнал прикладной химии. (Russian Journal of Applied Chemistry) – Ленинград,1983. -т.56.-№12.-с.2741-2742.
 8. Маймеков З.К., Малофеев Н.А., Малюсов В.А., Подгорная И.В. Исследование массообмена между каплями воды и газом в процессе абсорбции кислорода из воздуха. Теоретические основы химической технологии. (Theoretical foundations of chemical engineering) –Москва, 1983.-т.17.- №2.-с.165-171
 9. A.Seitkaziyev Z.Maymekov Y.Andasbayev A.Koshim A.Sergeyeva M.Jetimov. Methodic aspects of soils contamination assessment of the Almaty region ,the republic of Kazakhstan. WALIA journal 32(1):29-33,2016,Addis Ababa,Ethiopia. Журнал WALIA-32-N1-p.29-33,Эфиопия,2016
 10. Z.Maymekov,  Sambaeva D., M.Jetimov, E.Shabdanova. Concentration distribution of stibiumcontaining components and particles in oxycarboxylic acids solutions. WALIA journal 32 (S2):1-6, 2016
 11. Jetimov M.,Yessengabylov I.,Imangazinova Z.,Issayeva G., Z.Maymekov, Sorption characteristics of zeolite and bentonite natural adsorbents modified complex- News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 2020.-N 4(442).-Р. 138–146

Эл аралык илимий журналдарда жарыяланган макалалар:

 1. Маймеков З.К., Алдашева Ч.Б., Толоконникова Л.И. Изучение влияния отдельных компонентов дымовых газов на растворимость твердых фаз в водной среде. Депонирование в ВИНИТИ, Москва,1996, № 913-916
 2. Маймеков З.К. Теоретические основы минимизации техногенных нагрузок в окружающей среде. Табигий илимдер журналы Манас университети, Бишкек, 2002. – №2- с.118-129
 3. Маймеков З.К., Султанов Р.К., Самбаева Д.А. Конверсия диоксида углерода дымовых газов водяными парами топливных эмульсий. Таб. ил. журнал КТУ «Манас» Бишкек – 2002 - №3 – с. 77-84
 4. Маймеков З.К., Иманакунов С.Б., Султанкулов М.Д. Снижение концентрации оксидов серы в газовой фазе на основе приготовления и сжигания водно-суспензионной топливной эмульсии. Журнал естеств. наук КТУ «Манас», Бишкек, 2003 - №4 – с.59-64              
 5. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Султанкулов М.Д. Технологические аспекты приготовления водомазутных эмульсий на основе сточной воды и карбонатных присадок. Табыгий илимдер журналы-Бишкек: КТУМ, 2004-№5-С.105-110
 6. Маймеков З.К. Табыгий жана техногендик коопсуздуктарды изилдөө: тоолуу аймактагы мамлекеттердин туруктуу өнүгүшүндөгү негизги белгилери. Түрк цивилизациясы жана мамлекеттик салты. -Бишкек: КТУМ. 2004- С.323-329.
 7. Мaymekov Z.К. The scientific bases of minimization of technogenic loads in environment. Works of Scientists of the Institutes of the Division of Chemical-Tecnological, Medical-Biological and Agricaltural Sciences of the Kyrgyz Repablic ( to the 50th anniversary of the NAS KR) – Bishkek: Ilim, 2004. -p.98-111
 8. Маймеков З.К., Казиев Б.А. Техногендик көмүртектин кош кычкылынын чөйрөгө тийгизген зыяндуу таасирин эсептөө. Журн. естеств. наук – Бишкек: КТУ им. Манаса, 2007 - № 8. -С.79-86
 9. Маймеков З.К., Протопопов А., Бажиров Н.С., Бажиров Т.С. Электрохимическое растворение феррофосфора и железа в расплаве из их эвтектики. Журн. естеств. наук – Бишкек: КТУ им. Манаса, 2007 - № 8 -С.11-16
 10. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Сыдыков Ж.Д. Конверсия техногенного сырья с целью получения диоксида углерода для сварочных работ. Журн. естеств. наук – Бишкек: КТУ им. Манаса, 2007 - № 8 -С.17-21
 11. Маймеков З.К., Бажиров Т.С., Бейшенкулова Д.А. Водоразборная колонка для распределения питьевой воды. Журн. «Наука и образование Южного Казахстана». -Шымкент,2008-№3-140-144
 12. Маймеков З.К., Самбаева Д.А. Конверсия оксида углерода водой и расчет равновесного состава газовой и конденсированных фаз. Журн. естеств. наук – Бишкек: КТУ им. Манаса, 2008 - № 9 -с.39-48
 13. Маймеков З.К., Бажиров Т.С., Самбаева Д.А., Сыдыков Ж.Д. Разработка технологической схемы получения диоксида углерода на основе кислотной деструкции карбонатсодержащего техногенного сырья. Журн. «Наука и образование Южного Казахстана». -Шымкент,2008-№3-144-147
 14. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Сыдыков Ж.Д. Разработка процесса получения диоксида углерода путем разложения техногенного карбоната кальция минеральными кислотами. Журн. «Химическая технология». -Москва, 2009-№3-т.10-с.139-143
 15. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Шайкиева Н.Т. Энергетические характеристики системы аллофанамид-формиат бария-вода и равновесные составы компонентов при Т=298 К,Р=0,1 Мпа. Вестник КРСУ, Бишкек,2011-№11,Т.11-С.137-140
 16. Маймеков З.К., Маймеков А.М., Самбаева Д.А. Распределение хлорсодержащих веществ в газовой фазе при высокотемпературном окислении 3-монохлорбифенила в кислородной среде. Химический  журнал  Казахстана, Алматы,2012-№3-с.112-115
 17. Маймеков З.К., Маймеков А.М., Самбаева Д.А. Детоксикация  3-монохлорбифенила в водной среде при высоких температурах. Химический  журнал Казахстана, Алматы, 2012-№3-с.170-174
 18. Маймеков З.К., Айдосов Г.А., Мейрбеков А.Т. Модели переноса в нижнем слое атмосферы промышленных выбросов. Научные  труды ЮКГУ им.М.Ауезова-Шымкент,2012-№1(22)-с.10-15
 19. Z.K. Мaymekov, B.S.Shakirov, A.A.Meiyrbekov, A.A.Mirzaev, A.B.Kaldybaev. Ecological and economic problems of heat and energy complex. Science and education of south Kazakhstan -Chimkent, 2012-N 1(92)-S.125-128.
 20. Z.K. Мaymekov, D.A.Sambaeva , Zh.D.Sydykov. Distribution of carbon in the Form of Oxides, and Their Emission into Environment: Plant-Water-Soil. Soil-Water Journal, Turkey-Kyrgyzstan, 2013.-Vol.2, N2(2).-P.1945-1950
 21. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Макеев А.Г., Маймеков У.З. Физико-химическое моделирование процесса деструкции цианида натрия в среде: диоксид серы- метабисульфит натрия- кислород-вода с участием катализатора. Вода: химия и экология. -РФ, Москва,2014-№ 8 (74)- С. 79-87.
 22. Z.Maymekov,  Sambaeva Д., K.Kemelov, Moldobaev М.,Izakov J. Destruction оf sodium cyanide and determination оf hydrogen index (ph) оf the industrial waste water. Journal of  the Institute of natural & applied sciences-Туркия,Van,2014-19(1-2)-p.25-29
 23. Маймеков З.К.,Самбаева Д.А.,Кемелов К.А. Окисление бенз(а)пирена в кислородной среде с целью лимитирования влияния диоксида углерода на изменение климата. Вестник КРСУ-Бишкек,2015-т.15-№1-с.154-157
 24. K.A.Kemelov, Z.K.Maymekov, D.A.Sambaeva. Physicochemical basis of thermal destruction of benz(a)pyrene and reducing their concentration in gas phase. International Scholarly and Scientific  Research in Innovation (International Science Index) -   Berlin Germany,2015-17(9)-part IV-p.753-757
 25. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Шабданова Э.А., Маймеков У.З. Влияние содержания хлор-иона на концентрационное распределение катионов и анионов и растворенных газов в воде. Вода: Химия и экология-Москва,2016-№10-с.82-87
 26. Тунгучбекова Ж., Самбаева Д.А., Маймеков З.К. Деструкция сурьмяного кека в окислительной среде. Природопользование и проблемы антропосферы (Natura and problems of anthroposphere)-меж.научный журнал (Вестник ТарГУ им.М.Х.Дулати-2014-№2-с.92-100
 27. Мустафаев К.Ж., Маймеков З.К. Оценка «Экологического следа» природо-техногенной системы Казахстана- индикатор устойчивого развития. Журнал «Механика и технологии»-изд.ТарГУ РК-2015-№4-с.46-53
 28. Мустафаев К.Ж., Маймеков З.К. Водный след производства в водохозяйственных бассейнах  Казахстана. Журнал «Экология и промышленность Казахстана»-2015-2(46)-с.32-36
 29. Мустафаев К.Ж., Маймеков З.К. Оценка биологического потенциала природной системы Казахстана для обеспечения их экологической устойчивости. Журнал «Экология и промышленность Казахстана»-2015-1(45)-с.27-30
 30. Мустафаев К.Ж., Маймеков З.К. Комплексная оценка экологической емкости водохозяйственных бассейнов Казахстана. Журнал «Гидрометеорология и экология»-Алматы,2015-№2-с.128-139
 31. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Шабданова Э.А., Маймеков У.З. Влияние содержания хлор-иона на концентрационное распределение катионов и анионов и растворенных газов в воде. Вода: Химия и экология-Москва,2016-№10-с.82-87
 32. Кемелов К.А., Молдобаев М.Б., Маймеков З.К., Самбаева Д.А. Влияние воды в водотопливных эмульсиях на процессы снижения концентрации сажи в газовой фазе. Проблемы региональной экологии –РФ, Москва,2016-№4- с . 30-36
 33. З.К. Маймеков, К.Ж. Мустафаев, Ж.С. Мустафаев, Д.А. Самбаева. Функциональная модель природной системы для оценки влаго- и теплообеченности ландшафтов с учетом изменения климата. Международный научный журнал.- Россия, 2016.-Вып.№3.-С.36-45.
 34. Мустафаев Ж.С., Козыкеева А.Т., Маймеков З.К., Абдывалиева К.С. Геоэкологическая оценка трансформации концентрации загрязняющих веществ в воде в низовьях реки Сырдарьи в условиях антропогенной деятельности. Международный технико-экономический журнал.- Россия, Москва, 2016.-№5.-С.41-47.
 35. Мустафаев Ж.С., Козыкеева А.Т., Маймеков З.К., Абдывалиева К.С. Оценка экологической ситауции в низовьях реки Сырдарьи в условиях антропотехногенной деятельности человека. Международный технико-экономический журнал.- Россия, Москва, 2016.-№5.-С.48-55.
 36. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., МаймековУ.З., Изаков Ж.Б., Кемелов К.А., Молдобаев М.Б. Деструкция  отработанных электроизоляционных жидкостей  трансформаторов  в  среде: оксид магний-вода-кислород. Проблемы региональной экологии (Regional environmental issues) –РФ, Москва,2017-№4-с.88-97
 37. ИзаковЖ.Б., МаймековУ.З., Шайкиева Н.,СамбаеваД.А., Маймеков З.К. Изучение системы вода-кислород с целью оценки степени ее загрязненности и концентрационного распределения катионов и анионов в растворе. Проблемы региональной экологии (Regional environmental issues) –РФ, Москва,2018-№3-с. 51-57
 38. 39. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Маймеков У.З., Тунгучбекова Ж.Т. Выщелачивание отвального сурьмяного кека в окислительной среде с целью получения оксида сурьмы. Проблемы региональной экологии (Regional envir. issues) –РФ, Москва,2018 -№4-С.134-140
 39. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Тунгучбекова Ж.Т., Укелеева А.З. Возможности переработки отвальных кеков, как сырья техногенного образования. Проблемы региональной экологии (Regional environmental issues) –РФ, Москва,2018 -№5-С.59-65
 40. З. К. Маймеков, Д.А. Самбаева, Н. Т. Шайкиева, Т. З. Маймеков, Ж.Б. Изаков, Венера Эдилбек кызы. Пиролиз отработанной макулатурной бумаги и прогнозирование образования отдельных токсичных компонентов и частиц в газовой фазе. Экология урбанизированных территорий-Москва,2019-№3-с.49-55
 41. Маймеков З.К.,Изаков Ж.Б., Маймеков Т.З., Кемелов К.А.,Молдобаев М.Б.,Акимов Т Прогнозирование образования кальций- и фосфорсодержащих веществ при деструкции костных отходов убойных цехов- Экология урбанизированных территорий. Россия, Москва, 2020. - №2. - С.81-87.
 42. D. Sambaeva, T. Maimekov, N. Shaykieva, J. Izakov,  Z. Maimekov  The concentration distribution of components and particles in the system: tomato-water-sodium nitrate and assessment of the oxidation-reduction potential at different temperatures-MANAS Journal of Еngineering. - 2020. -V.8 (Issue 1).-P.11-16.
 43. Маймеков З.К.,Алиев Р.Н.,Баканов К.Т.,Чериков С.Т. Получение органических удобрений из отходов городских зеленых насаждений- Новости науки Казахстана, Казахстан, Алматы, 2020.-№ 3.- С.222-230.
 44. Z. Maimekov ,Zh. Tunguchbekova,K. Kemelov,U. Maimekov,D. Sambaeva Study on Antimony Cake as a Technogenic Raw Material for the Production of Antimony Oxides-MANAS Journal of Еngineering. - 2021. - . -V. (Issue 1).-P.

Эл  аралык  илимий        жыйындарда  баяндамасы  сунулган   жана жарыяланган    макалалар:

 1. Маймеков З.К., Малофеев Н.А., Малюсов В.А., Костюшка Е.А.,Максимов В.В. Исследование массообмена между группой капель и газа в режиме противотока.  Всесоюз. конф. по аэрогидродинамике хим.аппаратов "Аэрохим -1". - Северодонецк, 1981. - ч.1.-с.125-130
 2. Маймеков З.К., Малофеев Н.А., Малюсов В.А., Костюшка Е.А. Исследование массообмена между группой капель и газа в режиме прямотока. Материалы XXII Всесоюз.научно-техн.конф. "Технология неорганических веществ и минеральных удобрений". -Чимкент, 1981. - т.1.-с.570-573
 3. Маймеков З.К. Исследование массообмена между группой капель и газом в режиме перекрестного движения потоков. II  Всесоюз.  Совещание по проблеме  "Абсорбция газов".- Черкассы, 1983. -ч.2.-с.205-208
 4. Маймеков З.К. Определение влажности газокапельного потока. Всесоюз.конф. "Химия и технол.редких, цветных металлов и солей".- Фрунзе, 1986.-с.192-194
 5. 5.Маймеков З.К., Максимов В.В. Измерение распределения скоростей газа в экспериментальной колонне. Всесоюз.конф. "Соврем. машины и аппараты хим. производств".- "Химтехника".- Чимкент, 1988.-ч.11.-с.55-56
 6. Маймеков З.К., Иманакунов Б.И., Мамбеткулова Г.Т. Исследование режима свободного диоксида углерода в оборотных системах водоснабжения. VII Всесоюз.совещание по физ.-хим.анализу.- Фрунзе, 1988. -с.500-501
 7. Маймеков З.К., Мамбеткулова Г.Т., Посыпайко П.М. Стабилизация воды дымовыми газами в оборотных системах водоснабжения. VII Всесоюз.конф.молодых ученых и спец. по физ-химии "Физхимия -90".- Москва,1990.-с.155-156
 8. Маймеков З.К., Хабиров В.В., Колесникова З.В. Электроосаждение модифицированных лако-красочных материалов. Материалы всесоюзн. семинара "Экологически чистые технологии покрытий металлов, пробл. обезвр. и утилиз. стоков гальв. производств".-Пермь, 1990.-с.79
 9. Маймеков З.К., Кебец А.П. Прогнозирование выбросов вредных веществ в атмосферу в процессе горения твердого топлива. Материалы Всесоюз. науч.-техн. конф. "Эколог. образование и проблемы охраны окруж. среды". - Ташкент, 1991. - с.103-106
 10. Маймеков З.К., Кебец А.П. Изучение равновесий в системе твердые отложения-вода-дымовые газы методом минимизации свободной энергии Гиббса. Материалы  VII Всесоюз. совещания по физ. -хим. анализу. - Саратов, 1991. - с.77
 11. Маймеков З.К., Кебец А.П., Кенжетаев К.Т. Использование физико-химического моделирова-ния на ЭВМ для изучения процессов карбонатного равновесия систем оборотного водоснабжения. Материалы  VIII Всесоюз. школы-семинара "Применение мат. методов для описания и изуч. физ.-хим. равновесий". - Новосибирск, 1992.- с.30-31
 12. Маймеков З.К., Кебец А.П., Иманакунов С.Б., Сулаймакулов К.С. Оптимизация процесса сжигания жидкого топлива и уменьшения выбросов вредных веществ. Материалы Межресп. науч.-техн. конф. "Интенсиф. процессов хим. и пищ. технологии". - Ташкент, 1993. - с.379
 13. Маймеков З.К., Кебец А.П., Шигаялиева А.Н., Кенжетаев К.Т. Использование дымовых газов для обескислораживания воды. Материалы Межресп. науч.-техн. конф. "Интенсиф. процессов хим. и пищ. технологии". - Ташкент, 1993. - с. 22
 14. Маймеков З.К., Кебец А.П., Толоконникова Л.И. Растворимость твердых отложений в системе газ-жидкость. Материалы Межресп. науч.-техн. конф. "Интенсиф. процессов хим. и пищ. технологии". - Ташкент, 1993. - с. 21
 15. Маймеков З.К., Иманакунов С.Б., Балабеков О.С. Физико-химические основы использования жидкости при оптимизации процесса сжигания топлива. Материалы научной конференции "Комплексное развитие производительных сил региона", -Шымкент, 1994. -с.191
 16. Маймеков З.К., Кенжетаев К.Т., Балабеков О.С. Физико-химические основы использования газов при рекарбонизации водно-солевых систем. Материалы научной конференции "Комплексное развитие производительных сил региона", -Шымкент, 1994. –c.208
 17. Маймеков З.К., Толоконникова Л.И., Балабеков О.С. Изучение растворимости отдельных компонентов твердых отложений в системе газ-жидкость. Материалы научной конференции "Комплексное развитие производительных сил региона", -Шымкент, 1994. –c.350
 18. Маймеков З.К., Шигаялиева А.Н., Балабеков О.С. Рекарбонизация воды и изучение массообменных характеристик системы газ-жидкость. Материалы научной конференции "Комплексное развитие производительных сил региона", -Шымкент, 1994. –c.427
 19. Маймеков З.К., Солодкова Т.К., Зутикова В.Ф. Фосфорсодержащие сорбенты на основе вторичного сырья для очистки сточных вод от ионов металлов и красителей. Материалы Республиканской научно-технической конференции "Проблемы разработки химических технологий импортзамещенной продукции в Узбекистане". - Ташкент, 1995- с.60
 20. Маймеков З.К., Иманакунов С.Б., Ларин А.Н., Багимов Н.И., Алдашева Ч.Б.,Жолчубеков Б.С. Эмульгирование капель воды в мазуте как основа создания ресурсосберегающей технологии сжигания жидкого топлива. Материалы Республиканской научно-технической конференции "Проблемы разработки химических технологий импортзамещенной продукции в Узбекистане". - Ташкент, 1995- с.66
 21. Маймеков З.К., Толоконникова Л.И., Жолчубеков Б.С., Шигаялиева А.Н., Казыбекова Б.Э. Расчет модуля техногенного давления газовых примесей с целью прогнозирования динамики их рассеивания в приземном слое атмосферы. Сборник трудов международной научной конференции "Традиции инновации в культуре университетского образования". - Бишкек, КТУ, 1998. - ч.3. -с.46-50
 22. Маймеков З.К. Безотходное производство основа рационального природопользования. В материалах международной конференции "Окружающая среда и здоровье". - Бишкек, 1999. - с.146-153
 23. Маймеков З.К., Осмонбетов К.О., Осмонбетова Д.К., Сыдыков Ж.Д., Бейшенкулова Д.А., Жайлобай кызы Чинара, Жумашева З.Н. Проблемы гор и инженерной экологии при использовании природных ресурсов Кыргызстана. Сборник научных докладов международной конференции "Изучение гор и жизнь в горах". - Бишкек,2000.-с.184-189
 24. Маймеков З.К., Иманакунов С.Б. Использование водотопливных эмульсий в котельных установках с целью уменьшения газовых выбросов в атмосферу. Сборник научных докладов международной конференции "Изучение гор и жизнь в горах". - Бишкек,2000.-с.224-231
 25. Маймеков З.К., Иманакунов С.Б. Влияние воды в топливной эмульсии на процессы образования и уменьшения азотсодержащих компонентов газовой фазы. Сборник научных докладов международной конференции "Изучение гор и жизнь в горах". - Бишкек,2000.-с.231-239
 26. Маймеков З.К., Осмонбетов К.О., Сыдыков Ж.Д., Бейшенкулова Д.А., Жайлобай кызы Чинара, Турдубекова Э.А. Проблемы экологического образования и воспитания в КР. Сборник научных докладов международной конференции "Изучение гор и жизнь в горах". - Бишкек,2000.-с.363-372
 27. Маймеков З.К., Осмонбетов К.О., Сыдыков Ж.Д., Жайлобай кызы Чинара, Турдубекова Э.А. Воспитание экологического менталитета у студентов. Сборник научных докладов международной конференции "Изучение гор и жизнь в горах". - Бишкек,2000.-с.372-385
 28. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Абдывалиев А.А., Султанов Р.К., Султанкулов М.Б., Маймеков Ж.К., Молдошев А.М. Изучение системы твердое топливо (уголь) - воздух и- определение составов газовой и конденсированных фаз. Мат. междунар. конф. Бишкек, 2001г. КГ-МИ.- С.249-254.
 29. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Абдывалиев А.А., Султанов Р.К., Султанкулов М.Б., Маймеков Ж.К., Молдошев А.М. Составы и концентрации газовой и конденсированных фаз, образующихся в процессе горения угля. Мат. междунар. конф. КТУ, 2001 -ч. 3 -с.84-88
 30. Маймеков З.К., Сулайманкулов К.С. Безотходное производство - основа промышленной экологии. В мат. конференции "ПАХТ-2001", Шымкент октябрь,2001 -ч.2-с.484-487
 31. Маймеков З.К., Сулайманкулов К.С. Флуктуации в природных и техногенных системах как объект научных исследований. В мат. конференции  "ПАХТ-2001", Шымкент октябрь,2001-ч.2. -с.487-490
 32. Маймеков З.К., Сулайманкулов К.С., Самбаева Д.А., Абдывалиев А.А., Султанов Р.К. Прогнозирование образования газовых и конденсированных фаз в системе твердое топливо-воздух при различных значениях температуры и окислителя. В мат. конференции       "ПАХТ-2001", Шымкент октябрь,2001 -ч.2-с.362-365
 33. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Абдывалиев А.А., Сулайманкулов К.С., Султанов Р.К. Конверсия оксида углерода дымовых газов водяными парами водотопливных эмульсий. В сб. меж. конф. «Химия: наука, образование, промышленность. Возможности и перспективы развития» т.1 – с.46-47 посв.100-летию академика А. Бектурова, г. Павлодар, 2001
 34. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Султанкулов М.Д., Шайкиева Н.Т. Конверсия оксида углерода дымовых газов водяными парами водотопливных эмульсий. В мат. меж. науч. конф. «Экологические и гидрометеорологические проблемы больших городов и промышленных зон» - Санкт-Петербург, 2002 – с. 103-104
 35. Маймеков З.К., Маматов Н.Э., Сердар К. Явуз. Экологическое образование и подготовка экологов в ВУЗАХ Кыргызстана». В мат. меж. науч. конф. «Экологические и гидрометеорологические проблемы больших городов и промышленных зон» - Санкт-Петербург, 2002 – с. 116-117
 36. Z.K. Maymekov, M.Nurbas, N.Saykieva, N.Mamatov. Transesterification of vegetable oil to biodiesel and characterization. Biyoeneryi-2004, sempozyumu 20-22 October. -Turkiye: Izmır, 2004.-P.18
 37. Z.K. Maymekov, M.Nurbas, N.Saykieva, N.Mamatov. Comparative study of transesterification of soybean sunflower, safflower and their waste cooking oil for biodiesel production. Biyoeneryi-2004, sempozyumu 20-22 October. Turkiye: Izmır, 2004-P.50
 38. Маймеков З.К. Табыгий жана техногендик коопсуздуктарды изилдөө: тоолуу аймактагы мамлекеттердин туруктуу өнүгүшүндөгү негизги белгилери. Түрк цивилизациясы жана мамлекеттик салты. -Бишкек: КТУМ. 2004- С.323-329.
 39. Маймеков З.К. Проблемы устойчивого развития мировых цивилизаций в современных условиях. Second International Congress on Turkic Civilization « Role and plase of the Turkic Civilization among the world civilizations» -Bishkek, October 4-6, 2004- P.53-54
 40. Маймеков З.К. Болонскому процессу необходимо относится с определенной его оптимизацией. В мат.межд.симп. «Интеграция высшего образования и науки стран Евразии в рамках Болонского процесса». - Бишкек: КТУМ, 2004- С.183-186
 41. Маймеков З.К. Проблемы устойчивого развития мировых цивилизаций в современных условиях. В мат. 11 межд.конгресса «Роль и место Туркских цивилзаций среди мировых цивилизаций» - Бишкек: КТУМ, 2004- С.53-54
 42. Мaymekov Z.К. The scientific bases of minimization of technogenic loads in environment. Works of Scientists of the Institutes of the Division of Chemical-Tecnological, Medical-Biological and Agricaltural Sciences of the Kyrgyz Repablic ( to the 50th anniversary of the NAS KR) – Bishkek: Ilim, 2004. -p.98-111
 43. Маймеков З.К., Бейшенкулова Д.А. Водоразборная колонка для эффективного использования питьевой воды. В мат. межд. науч.-техн. конф. «Процессы, машины и аппараты промышленных технологий» - Казахстан, Шымкент: МАХП, 2006 – С.59-63.
 44. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Маймеков Ж.К., Султанкулов М.Д. Составы и концентрации серосодержащих компонентов газовой и конденсированных фаз, образующихся при сжигании водносуспензионных топливных эмульсий. В мат. межд. науч.-техн. конф. «Процессы, машины и аппараты промышленных технологий» - Казахстан, Шымкент: МАХП, 2006 – С.56-58.
 45. З.К. Маймеков, В.В.Щередин, А.В.Щередин, А.Н.Ларин, Д.А.Бейшенкулова. Разработка новой конструкции водоразборной колонки для эффективного распределения питьевой воды. Тр. Второй международной научно-практической конференции «Горное дело и металлургия в Казахстане.Состояние и перспективы» -т.3» Обеспечение и управление ГМК». - Алматы,2006-С.112-116
 46. Маймеков З.К. Снижение эмиссии газовых выбросов котлоагрегатов на основе приготовления и сжигания водотопливных эмульсий. В мат. «Международного экологического симпозиума-2009»: -Бишкек: КТУМ, 20-23 мая, 2009. – с.35
 47. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Иманакунов Б.И. Пероксидная конверсия сульфида железа в газо-жидкостной среде и определение равновесных составов, образующихся фаз. В мат. меж. науч.-техн.конф. «Наука, образоывание, инновации: приоритетные направления развития». -Бишкек: КГТУ, 2009 -с.31-35
 48. Маймеков З.К. Описание образовательной программы подготовки бакалавров и магистров по множеству траекторий. В мат. меж.науч.-прак. конф. «Современные проблемы инновационных технологий в образовании и науке». -Казахстан, Шымкент, 12-13 мая 2009-Т.2-С.12-17
 49. Маймеков З.К., Самбаева Д.А. Прогнозирование равновесных составов газовой и конденсированных фаз, образующихся при сернокислотном конверсии золотосодержащей сульфидной руды. В мат. меж.науч.-прак. конф. «Современные проблемы инновационных технологий в образовании и науке». -Казахстан, Шымкент, 12-13 мая 2009-Т.1-С.163-168
 50. Маймеков З.К., Кожобаев К.А. Образовательная технология и практика по экологической инженерии в Кыргызско- Турецком Университете «Манас». В мат. меж. конф. «Инновационные процессы в развитии экологического образования». -Казахстан, Алматы, 28-29мая. 2009г. -С.
 51. Маймеков З.К., Самбаева Д.А. Энергетические характеристики твердых бытовых отходов и их изменения в зависимости от температуры. Труды меж. научно-прак. конф. «Перспективные направления альтернативной энергетики и энергосберегающие технологии». -Казахстан, Шымкент, 2010-Т.2-С.286-290
 52. Маймеков З.К., Кенжетаев Г.Ж., Юнусов Н.Х., Акынбеков Е.К. Технологические аспекты разработки гелиотехнологии подогрева и сбора амбарной нефти. Труды меж. научно-прак. конф. «Перспективные направления альтернативной энергетики и энергосберегающие технологии». -Казахстан, Шымкент, 2010-Т.2 -С.117-121
 53. Маймеков З.К. Самоорганизация- наиболее вероятный путь устойчивого развития цивилизаций. В мат. Турк дуйносунун социологиялык III конгресси «Ааламдашуу жана турк дуйносу» 21-24 сентябрь, Бишкек, КТУМ,2010 –С.116-117
 54. Маймеков З.К. Академик МИА К.О.Осмонбетов: Подготовка инженер-экологов и развитие научных исследований по экологии.  В мат. меж.науч.-техн. конф. «Полезные ископаемые Кыргызской Республики и их освоение»-24-25 сентября, Бишкек, Известия  КГТУ,2010-№21-С.236-240
 55. Маймеков З.К., Сыдыков Ж.Д., Самбаева Д.А. Кислотное разложение техногенного сырья и изучение свойств карбонатной среды. В мат. меж.науч.-техн. конф. «Полезные ископаемые Кыргызской Республики и их освоение»-24-25 сентября, Бишкек, Известия  КГТУ,2010-С.214-217
 56. Мaymekov Z.K., Sambaeva D.А., Мullabaev А.М. Evsel katı atıkların  dengesel bileşimi  ve  özelliklerinin sicakliğa bağli olarak değişmesi.  Ulusal kati atik yönetimi kongresi. II Национальный конгресс по управлению твердыми отходами «Управление твердыми отходами твердые отходами» - Турция, Мерсин, 18-20 октября, 2010.-С.263-268.
 57. Маймеков З.К. Возможости синтеза различных образовательных моделей при определении траекторий образования. В мат. I эл аралык билим беру боюнча  конф. КТУМ,Бишкек,2011 –С.59-60
 58. Мaymekov Z.K., Sambaeva D.A. Conversion of oil hydrocarbons in a gas-fluid medium and reduction of carbon oxides concentration in surface layer of atmospheric air. Proceeding of the International Conference on Carbon Reduction Technologies- Gliwice, Poland, 2011.-P.49.
 59. Маймеков З.К. Современные экологические проблемы в области химических разработок. В сб. мат.научно-прак.конф. «Новый Казахстан, новый педагог,новое поколение». -Шымкент,2011. -с.579-583
 60. Маймеков З.К., Самбаева Д.А. Конверсия бензола в среде кислород-вода и снижение концентрации углеродсодержащих техногенных веществ в газовой фазе. В сб. мат. меж. научно-прак.конф. «Новые горизонты и возможности естественных и гуманитарных наук в современном обществе»-Шымкент,2011. -с.410-415
 61. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Тунгучбекова Ж.Т., Шабданова Э.А. Концентрационное распределение сурьмусодержащих частиц в системе: Sb2S3-MnO2-H2SO4-NaCl при различных температурах. Меж. науч.-прак. конф. «Образование и наука в условиях социальной модернизации Казахстанского общества» - Казахстана, Тараз, 2013.- Т.1. - С.16-19.
 62. Мaymekov Z.K., Sambaeva D.A., Kemelov K.A. Reducing the Concentration of Soot in Gas Phase by Using Water-Fuel Oil Emulsions. International Conference on Environmental Science and Technology - ICOEST’2013- Cappadocıa, Urgup, Turkey,  June 18-21, 2013
 63. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Шабданова Э.А., Тунгучбекова Ж.Т., Маймеков М.К. Физико-химическое моделирование системы: Sb2S32MnO4-H2SO4-ZnCl2 и прогнозирование химического состава продуктов реакции. XXIV Меж.науч.-прак. конф. «Экология и жизнь».-Россия, Пенза, 2013.-С.127-130.
 64. Маймеков З.К., Кемелов К.А., Молдобаев М.Б. Окисление бензапирена в среде кислорода и энергетические параметры процесса. Меж.научно-прак. конференция «Насирдин Исанов – видный государственный деятель Кыргызской Республики», посв. к 70-летию со дня рождения Н.Исанова, 1-2 ноября 2013 года, КГУСТА. Вестник КГУСТА.  -Бишкек, 2013.-№3(41).-С.129-133.
 65. Шабданова Э.А., Тунгучбекова Ж.Т., Маймеков М.К., Маймеков З.К. Распределение сурьмусодержащих частиц в системе: Sb2S3-Sb2O3-H2C6H5O7-H2O) при высоких температурах. Меж.научно-прак. конференция «Насирдин Исанов – видный государственный деятель Кыргызской Республики», посв. к 70-летию со дня рождения Н.Исанова, 1-2 ноября 2013 года, КГУСТА.Вестник КГУСТА.  -Бишкек, 2013.-№3(41).-С.124-128.
 66. Маймеков З.К., Шабданова Э.А.,Самбаева Д.А., Тунгучбекова Ж.Т.,Маймеков У.З. Изучение системы: Sb2S3-K2MnO4-H2SO4-ZnCℓ2 с целью выщелачивания сурьмы в окислительной среде. Труды V-Международ-ной научно-практической конф. «Жас Кылым».- Казахстан, Тараз, 25-26 апрель 2013.- С.167-171.
 67. Маймеков З.К., Самбаева Д.А. Экологиялык изилдөөлөрдөгү негизги илимий багыттар. Мат.международной научно-практической конференции «2 Уркумбаевские чтения», Казахстан, Тараз, 22-23.11. 2013 г.- II том , С.149-151.
 68. Мaymekov Z.K., Sambaeva D.A., Kemelov K.A. Destruction of sodium cyanide and determination of hydrogen index (pH) of the industrial waste water. IESsv’2014 - Van, Turkey,  June 4-7, 2014-s.
 69. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Укелеева А., Ибраева Ж. Изучение процесса  окисления  сульфида  сурьмы в среде: пероксид водород – воздух и определение концентрационного  распределения сурьмы в газо-жидкостной среде. Қ.Сәтбаевтың 115 жылдығына арналған "Алаштың тұңғыш академигі" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конф. мат. 12 сәуір. Шымкент 2014 жыл. стр. 6-10.
 70. Маймеков З.К.,  Самбаева Д.А., Кемелов К.А. Окисление  бенз(а)пирена в кислородной среде с целью лимитирования влияния диоксида углерода на изменение климата. Меж. науч – прак. Конф. «О кыргызско - российских взаимоотношениях с 1785-2013г. и их перспективы». 27 сентября 2013 года; Вестник КРСУ, Бишкек, 2013.
 71. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Исматиллаев С.П. Эффективная  переработка отходов сурьмяной промышленности-один из путей снижения геоопасности в окружающей природной среде- Effektif rececling in antimony-one of the ways to reduce the geohazard in the environment. В мат. меж. конф. «Дистанционные и наземные исследования Земли в Центральной Азии» -Бишкек,ЦАИИЗ,2014,8-9сентября-с.57 и с.168-172/ Materials of International conference «Remote-and ground-based Eath observations in Central Asia» Bishkek Kyrgyzstan September 8-9,2014 , S.57, S/168-172
 72. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Молдобаев М.Б., Кемелов К.А. Влияние воды в топливных эмульсиях на процессы образования и уменьшения концентрации сажи в газовой  фазе. Труды меж.научно-прак/ конф. «Современное развитие химических, биологических наук и педагогическое образование» -Бишкек, Известия ВУЗов-2014-№5-с.8-11
 73. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Ибраева Ж.A., Маймеков М.К., Исматиллаев С.П. Выщелачивание сурьмяного кека с хлоридом железа (III) в среде соляной кислоты. Меж. научно -прак.конф. «Окружающая среда и устойчивое развитие КР» посв.й  Всемирному дню ООС , Бишкек,Вестник, КНУ,2014-с.
 74. Маймеков З.К., Изаков Ж., Самбаева Д.А. Концентрационное распределение заряженных частиц в питьевой воде - как фоновый параметр при оценке загрязнения сточных вод. В мат. меж. конф. «Наука, образование, инновации: приоритетные направления развития», посвященной. 60-летию КГТУ,18-20сентября 2014,Бишкек,Известия, КГТУ -№32-ч.2-с.249-252
 75. Молдобаев М.Б., Самбаева Д.А., Маймеков З.К, Баканов К.Т. Модифицирование и сжигание жидкого топлива в виде водотопливных эмульсий в котлоагрегатах типа  ДКВР-6,5-13 и снижение концентрации  сажи в газовой фазе. Материалы меж.науч.-прак.конф. «Техносферная безопасность: наука и практика»-КРСУ, Бишкек, 2015-с.117-122
 76. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Шабданова Э.А. Распределение  сурьмусодержащих  компонентов и частиц  в среде: С2Н4О3 –Sb2O3– H2O. Известие КГТУ им. И. Раззакова. Mат. меж. конф. , посвященной. 75-летию проф.др Баткибековой КГТУ. -Бишкек,2016.-№1(37).-С.182-187.
 77. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Тунгучбекова Ж.Т. Физико-химическое моделирование системы: сульфид сурьмы-яблочная кислота-вода при минимуме энергии Гиббса. Известие КГТУ им. И. Раззакова.-Бишкек,2016.-№1(37).-С.187-190. мат. меж. конф. , посвященной 75-летию проф.др Баткибековой
 78. Z.K.Maymekov, D. Sambaeva, J. Izakov, A. Isaev, J. Sydykov. Assessment of the cations and anions concentration distribution in underground potable waters, pH solution analysis subject to the temperature and content of technogenic sodium chloride. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia, 2015. -Nevsehir, TURKEY, May 20-23
 79. Маймеков З.К. Возможности подготовки бакалавров и магистров по множеству траекторий. Материалы II Меж.конф.по образованию» Состояние и перспективы многоуровневого высшего образования в условиях глобализации», 17-18 марта г..Бишкек:КТУМ,2016-с.47-48
 80. Маймеков З.К., Сейтказиев А.С., Джетимов М.А. Целенаправленное и эффективное использование сточных водных ресурсов Или-Балхашского бассейна в производстве кормовых культур. Материалы меж.научно-практ. конф. «Наука,образование и инновация-Факторы реализации стртегии «Казахстан-2050»-Талдыкорган,23-24 октября,2015-т.1-с.275-279
 81. Баканов К.Т., Маймеков З.К., Солтонкулова А.Б. Бентонитовые глины Кыргызской Республики как природный материал, используемый для очистки сточных вод. Мат.меж.научно-прак. «Современные проблемы и пути развития защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»-Бишкек,КРСУ,2016-с.59-63
 82. МаймековЗ.К., СамбаеваД.А., ИзаковЖ.Б., Молдобаев М.Б., Кемелов К.А. Физико-химическое моделирование процесса  разложения  токсичных электроизоляционных  жидкостей и снижение концентрации хлорсодержащих веществ  в  газовой фазе. В мат. Евразийского Конгресса сельского хозяйства и естественных наук-Бишкек, сентябрь,2017
 83. Maymekov Zarlık, Sambayeva Damira, Izakov Janarbek, Moldobayev Mirlan, Kemelov Kubat. Physical and Chemical Modeling of Toxic Electrical Insulating Liquids Decomposition and Reduction of Chlorine-Containing Substances Concentration in the Gas-Phase. The Congress Book of Abstracts of Eurasian Agriculture and Natural Sciences-Bishkek,2017- p.745.
 84. Самбаева Д.А.,Баканов К.Т., Шайкиева Н.Т.,Алиев Р.Н.,Маймеков З.К. Физико-химические и термодинамические параметры глины SiO2-Al2O3-FeO-TiO2-CaO-MgO-P2O5-SО3-K2O-Na2O-H2O-H2SO4 и применение ее при очистке сточных вод -I Международный конгресс тюркского мира по естественным наукам и медицине , Кыргызская Республика, г.Ош, 21-23 апреля 2019г.-С.35-36.
 85. МаймековЗ.К., Самбаева Д.А.,Изаков Ж. Б.,Маймеков Т.З. Разложение отработанного совола электротрансформаторов и утилизация токсичных хлорсодержащих веществ на основе оксида бария Международная научно-практическая конференция «Основные тенденции развития энергетики и механики в условиях четвертой промышленной революции», Республика Казахстан, г.Тараз, 17 мая 2019 г.-С.11-15.
 86. Самбаева Д.А.,Молдобаев М.Б.,Кемелов К.А.,Маймеков З.К. Снижение концентрации сажи в газовой фазе в процессе сжигания водо-мазутных эмульсий в котлоагрегатах типа Е-1/9М- Материалы Международной научно-практической конференции «Экологические проблемы мелиорации и водного хозяйства АПК в условиях четвертой промышленной революции».- Казахстан, г.Тараз, 2020.- С.24-29
 87. Маймеков З.К.,Изаков Ж.Б.,Самбаева Д.А. Влияние дорожных солей в зимних условиях на компоненты окружающей среды- Материалы меж. научно-практ. конф. «Экологические проблемы мелиорации и водного хозяйства АПК в условиях четвертой промышленной революции».- Казахстан, г.Тараз, 2020.-  С.30-34
 88. Самбаева Д.А.,Маймеков З.К. Снижение эмиссии оксидов углерода в газовой фазе - как основа обеспечения экологической безопаснос-ти в окружающей среде. Материалы меж.научно-практ. конф. «Природопользование и актуальные проблемы экологии и безопасности жизнедеятельности человека в ХХІ веке». - Казахстан, г.Тараз, 2021.-Т. І.- С.261-265.
 89. Маймеков З.К.,Самбаева Д.А. Деструкция отработанных токсичных органических масел, используемых в электрооборудованиях с целью минимизации влияния хлорсодержащих веществ на окружающую среду- Материалы меж.научно-практ. конф. «Природопользование и актуальные проблемы экологии и безопасности жизнедеятельности человека в ХХІ веке».- Казахстан, г.Тараз, 2021.-Т. І.- С.303-307.
 90. Maimekov Z.K.,Sambayeva D.A.,Maimekov T.Z., Izakov J.B.  Prediction of the formation of chlorine-containing substances during the destruction of sovol in a gas-liquid medium with the participation of metal oxides-III. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi ----June 14-15,2021-Nidle Turkey (TURK-COSE 2021)

Республикалык рецензиялуу журналдарда жарыяланган макалалар:

 1. Дудаков В.Г.,Шаршенова К.,Омуралиева У.,Алиева К.М.,Маймеков З.К. Электроискровые покрытия- Изв. АН Кирг. ССР.- 1979. - №6.- с.32-34
 2. Маймеков З.К., Кебец А.П., Иманакунов С.Б. Физико-химическое моделирование на ЭВМ процесса горения жидкого топлива и водомазутных эмульсий. Изв. АН КР. - 1992. - №1.- с.29-31
 3. Маймеков З.К., Исмаилов С.И., Кебец А.П., Шигаялиева А.Н., Кенжетаев К.Т., Бейшеналиев М. Изучение кинетики массообмена в процессе рекарбонизации газо-жидкостных потоков. Вестник КГНУ. -Серия естеств.-техн.науки. - Бишкек, 1996. - Вып.1. -ч.1. - с.5-10
 4. Маймеков З.К., Алдашева Ч.Б., Кебец А.П., Самбаева Д.А., Султанкулов М.Д., Бейшеналиев М.Б. Стабилизация образования твердой фазы в водной среде фосфатом натрия. Вестник КГНУ.- серия 6 естеств.- техн. наук. - Бишкек, 2000.-серия 3.- вып.-1.-с.99-102
 5. Маймеков З.К., Иманакунов С.Б. Эксергетический метод термодинамического анализа техногенных воздействий газовых компонентов на окружающую среду. Известия НАН КР. - Бишкек: Илим, 2000. - №1. -с.53-53
 6. Маймеков З.К., Иманакунов С.Б., Бейшекеева Ж.Ш., Абдывалиев А.А., Самбаева Д.А., Молдошев А.И. Эколого-экономические аспекты анализа техногенных воздействий газовых компонентов на окружающую среду. Известия НАН КР.- Бишкек: Илим, 2000.- №2.- с.49-51
 7. Маймеков З.К., Иманакунов С.Б., Самбаева Д.А. Оптимизация процесса сжигания жидкого топлива в котлоагрегатах типа    ДЕ-25-14ГМ и ПТВМ-30М с целью уменьшения затрат топлива и загрязнения окружающей среды. Известия НАН КР.- Бишкек: Илим, 2000.- №2.- с.85-87
 8. Маймеков З.К.,  Иманакунов С.Б., Молдошев А.М., Самбаева Д.А., Бейшекеева Ж.Ш. Эксергетические методы термодинамического анализа для экологической оценки производственной деятельности котельных установок. Вестник Кыргызского государственного педагогического унив. им. И.Арабаева - серия химия - биология. -№3.-2000.- с.121-124
 9. Маймеков З.К. Научно-технические аспекты исследования экологической безопасности в Кыргызской Республике. Наука и новые технологии - Бишкек,2000-№4-с.109-111. (мат.1 съезда ученых Кыргызской Республики).
 10. Маймеков З.К., Бейшеналиев М.Б., Самбаева Д.А., Маймеков М.К. Получение покрытий на поверхности металла на основе водоразбавляемых пленкоообразователей. Вестник КГНУ серия химическая КГНУ, 2001
 11. Маймеков З.К., Молдошев Н.М., Ларин А.Н., Солодкова Т.К., Самбаева Д.А., Алдашева Ч.Б. Шпаклевка. Бюллетень «Интеллектуальная собственность» - Бишкек: Кыргызпатент, 2002 - №6 – с.5
 12. Маймеков З.К., Султанкулов М.Д. Абсорбция диоксида серы каплями воды в противоточном режиме взаимодействия фаз. Вестник ЖАГУ (серия естественно-технических наук) Жалал-Абад, 2003 – №1 – с. 56-60
 13. Маймеков З.К., Щередин В.А., Щередин А.В., Ларин А.Н., Бейшенкулова Д.А. Водоразборная колонка. Бюллетень «Интеллектуальная собственность» - Бишкек, 2003-№3(48)- С.8 и 32.
 14. Маймеков З.К. Экологические проблемы в области химических разработок. Вестник КГНУ им. Ж.Баласагына-Бишкек, 2003-вып.1-серия 3 (ест.техн. наук) – с. 153-158
 15. Маймеков З.К. Инновационные аспекты образовательных программ по подготовке инженерных кадров в КТУ «Манас». Науч-инф.журн. «Экономика и статистика». -Бишкек: Нац.стат.ком.КР, 2004-С.53-56
 16. Маймеков З.К. Табыгий жана техногендик коопсуздуктарды изилдөө: тоолуу аймактагы мамлекеттердин туруктуу өнүгүшүндөгү негизги белгилери. Түрк цивилизациясы жана мамлекеттик салты. -Бишкек: КТУМ. 2004- С.323-329.
 17. Маймеков З.К. Конверсия техногенного сырья с целью получения диоксида углерода для сварочных работ. Вестник КГНУ им.Ж.Баласагына. -Бишкек: 2004. - Серия 3- вып.1 – с.
 18. Маймеков З.К., Бейшенкулова Д.А. Рациональное использование питьевых вод на основе использования незамерзающей водоразборной колонки. Вестник КГПУ им. Арабаева «Актуальные проблемы и перспективы педагогической науки и образования в условиях социальной мобилизации и добросовестного управления». -Бишкек, 2004- Серия 2- вып. 5- С.212-215
 19. Маймеков З.К., Протопопов А.В., Бажиров Т.С., Протопопов М.А., Абдалиев М.А. Фосфорсодержащие материалы в защитных покрытиях. Изв.вузов-Бишкек, 2004- № 8-С.106-107
 20. Маймеков З.К., Протопопов А.В., Бажиров Т.С., Протопопов М.А., Самбаева Д.А. Востановление кремния из природных кварцитов угарным газом. Изв.вузов-Бишкек, 2004- № 8-С.104-105
 21. Маймеков З.К. Научные основы минимизации техногенных нагрузок в окружающей среде. Изв.вузов-Бишкек, 2004- № 8-С.108-110
 22. Маймеков З.К. Табыгий жана техногендик коопсуздуктарды изилдөөдөгү негизги илимий багыттар. Изв.вузов-Бишкек, 2004- № 8-С.114-116
 23. Мaymekov Z.К. The scientific bases of minimization of technogenic loads in environment. Works of Scientists of the Institutes of the Division of Chemical-Tecnological, Medical-Biological and Agricaltural Sciences of the Kyrgyz Repablic ( to the 50th anniversary of the NAS KR) – Bishkek: Ilim, 2004. -p.98-111
 24. Маймеков З.К., Бейшенкулова Д.А. Анализ распределения водоразборных колонок в жилмассивах г.Бишкека и определение мутности питьевой воды. Изв. вузов – Бишкек, 2005 - № 4 –С.178-182
 25. Маймеков З.К., Бейшенкулова Д.А. Определение мутности питьевой воды методом турбудиметрии.  Изв.  КГТУ им. И.Раззакова. – Бишкек: КГТУ, 2006. - №9. – С.69-73.
 26. Маймеков З.К., Бейшенкулова Д.А. Питьевая вода и ее вляние на компоненты окружающей среды. Наука и новые технологии. -Бишкек,2006. -№2-С.117-120
 27. Маймеков З.К., Султанкулова А.С., Баткибекова М.Б., Эсенаманова М.К.,Саржанова К.С., Мамырбаева Т.К. Актуальные вопросы организации здорового питания населения Кыргызской Республики. Наука и новая технологии –Бишкек,2007-№3-4 -с.57-60
 28. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Иманакунов Б.И. Сернокислотная конверсия сульфида железа и определение равновесных составов газовой и конденсированных фаз. Известия НАН КР. -Бишкек: Илим,2008-№3-4-с.30-34
 29. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Сыдыков Ж.Д. Равновесные составы и свойства системы СаСО3-НСI, СаСО32SO4 при различных температурах. Известия Вузов-Бишкек,2008-№3-4-с.208-213
 30. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Сыдыков Ж.Д. Образование арагонита и кальцита в системах Са(ОН)22О-СО2-воздух при различной минерализации раствора. Наука и новые технологии-Бишкек,2008-№3-4-с.236-240
 31. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Иманакунов Б.И. Взаимодействие сульфида железа с перекисью водорода в газо-жидкостной среде. Известия НАН КР. -Бишкек: Илим, 2009-№ 3-с.157-161
 32. Маймеков З.К., Бажиров Т.С., Кулов Н.Н. Гибридные процессы в химической технологии. Известие Вузов-Бишкек,2009-№2-с.284-285
 33. Маймеков З.К., Бажиров Т.С., Кулов Н.Н. Энергетическая эффективность химико-технологических процессов. Журнал «Наука и новые технологии». -Бишкек,2009-№4-с.40-42
 34. Маймеков З.К., Самбаева Д.А. Распределение углеродсодержащих частиц в газовой фазе при сжигании водомазутных эмульсий. Вестник КГУСТА, Бишкек, 2009. -Вып.1(13)-Т.1-С.91-95
 35. Маймеков З.К. Разработка ресурсосберегающей и экологически безопасной технологии сжигания жидкого топлива виде водотопливных эмульсий. Журн. «Инженер» ИА КР-Бишкек,2010-№1-С.262-266
 36. Маймеков З.К., Самбаева Д.А. Ключевые  вопросы  экологии и охраны окружающей среды Кыргызстана. Вестник Иссык-Кульского университета-Каракол,2010-№26—I часть-С.247-251
 37. Маймеков З.К., Шайкиева Н.Т., Самбаева Д.А. Равновесные составы и концентрации компонентов в системе аллофанамид-формиат цинка-вода и их энергетические характеристики при Т=298 К,Р=0,1 Мпа. Известие Вузов, Бишкек,2010-№5-С.65-69
 38. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Темиргалиева Ж. Аппаратурное оформление ресурсосберегающих технологических процессов модифицирования и сжигания жидкого топлива в виде водотопливных эмульсий. Вестник КГУ им.И.Арабаева.-Бишкек, 2011.-В.1.-С.137-141.
 39. Маймеков З.К., Мейрбеков А.Т. Использование аппарата с конусно-щелевой тарелкой для очитстки газа от пылевых частиц. Наука и новые технологии,Бишкек, 2012-№2-с.37-38
 40. Маймеков З.К., Сыдыков Ж.Д., Самбаева Д.А. Естественное разрушение арагонитовой  фазы кальцита в природных условиях – как источник выделения диоксида углерода в атмосферу. Известия КГТУ им.И. Раззакова.-Бишкек, 2011.-№24.-С.196-199.
 41. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Темиргалиева Ж. Конверсия 1,2-пропадиена в паро-газовой среде и уменьшение концентрации диоксида углерода в газовой фазе. Вестник Иссык-Кульского университета им.К.Тыныстанова-2011-№30-с.20-23
 42. Маймеков З.К., Маймеков А.М., Самбаева Д.А. Поведение стойких органических загрязнителей в окружающей природной среде и их экологические аспекты. Вестник КГНУ- Бишкек,2012-спец.вып-с.47-50
 43. Маймеков З.К., Маймеков А.М.,Самбаева Д.А. Физико-химические основы минимизации влияние стойких органических загрязнителей на компонеты окружающей природной среды. Вестник КГНУ- Бишкек,2012- спец.вып. -с.50-55
 44. Маймеков З.К., Кабаев М.О., Самбаева Д.А. Распределение циркония в техногенных зонах обьектов КГМК,п.Орловка и изучения процесса окисления сульфида циркония в среде кислород-серная кислота. Вестник КГНУ- Бишкек,2012- спец.вып-с.337-341
 45. Маймеков З.К., Шабданова Э.А., Тунгучбекова Ж., Самбаева Д.А. Физико-химическое моделирование системы:Н2С4Н4О6-Sb2S32О и определение спектра концентрационного распределения сурьмусодержащих компонентов в газ-й фазе. Наука и новые технологии. - Бишкек, 2012. - №4.- С.121-125.
 46. Маймеков З.К., Мээрим Имаш кызы. Өндүрүштүк жана экологиялык стандарттардын бирдик өз ара катнаштарын баалоо. Наука и новые технологии, Бишкек, 2012-№4-с.138-143
 47. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Шабданова Э.А. Экологические аспекты сурьмяного производства и отдельные пути минимизации образования в них техногенных отходов. Вестник Кыргызского Национального Аграрного университета. -Бишкек, 2013.-№2(29).-С.227-228. Uluslararası Konferans «Mıkroorganızmalar ve Bıyosfer»-Кыргызстан, Бишкек, КТУМ, 2013
 48. Маймеков З.К., Молдобаев М.Б., Бейшенкулова Д.А., Самбаева Д.А. Техногендик  газдардын көлөмдүк концентрацияларынын температурага  айланыштуу өзгөрүүсү. Журнал «Известия ВУЗов» г.Бишкек, 2013.-№1. -С.9-12.
 49. Маймеков З.К., Кемелов К.А., Самбаева Д.А. Изучение системы С-Н2О-О2 при различных соотношениях воды с целью снижения концентрации сажи в газовой фазе. Журнал «Известия ВУЗов» г.Бишкек, 2013.-№1. -С.78-82.
 50. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Сыдыков Ж.Д. Изучение системы: Са(ОН)2-МgSO4-CO2-H2O и определение концентрации частиц в газовой фазе. Известия КГТУ им. И. Раззакова.- Бишкек, 2013.-№28.-С.347-349.
 51. Маймеков З.К., Сыдыков Ж.Д., Самбаева Д.А. Распределение карбонатов в системе Са(ОН)2-МgSO4-CO2-H2O при различных температурах. Известия КГТУ им. И. Раззакова.- Бишкек, 2013.-№28.-С.356-359.
 52. Маймеков З.К., Кемелов К.А., Молдобаев М.Б., Изаков Ж.Б. Влияние воды в водотопливных эмульсиях на процессы образования бензапирена в газовой фазе. Известия КГТУ им. И. Раззакова.- Бишкек, 2013.-№28.-С.359-362.
 53. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Кемелов К.А., Молдобаев М.Б. Окисление бензола в среде вода-кислород и снижение концентрации  углеводородов  нефти в газовой фазе. Вестник Кыргызского Национального Аграрного университета. -Бишкек, 2013.-№2(29).-С.229-230. Uluslararası Konferans «Mıkroorganızmalar ve Bıyosfer»-Кыргызстан, Бишкек, КТУМ, 2013
 54. Маймеков З.К., Бейшекеева Ж.Ш., Самбаева Д.А. Проведение испытаний электрофоретических покрытий на стойкость к воздействию химически активной среды и физико-механическому воздействию. Известие Вузов. -Бишкек, 2014-№1-C.16-19
 55. Маймеков З.К., Шабданова Э.А. Физико-химические моделирование сурьмусодержащей гетерогенной системы и определение спектра распределения Sb-частиц в газовой фазе. Вестник КГУ им.И.Арабаева. Спец. выпуск 2013(I), серия естественные науки.  -Бишкек, 2013.-С.129-133.
 56. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Баканов К.Т. Экологическая ситуация и природно-техногенные катастрофы как объект научных исследований и непрерывная парадигма взаимодействий в образовании. Известия КГТУ, Бишкек,2014.
 57. Маймеков З.К., Самбаева Д.А.,  Исматиллаев С.П. Физико-химические основы выщелачивания сурьмяного кека в среде оксида марганца (IV) и серной кислоты. Известия КГТУ им. И. Раззакова.- Бишкек, 2014.-№.-С.
 58. Маймеков З.К. Научно-практический  вклад  профессора  Осмонбетова К.О.  -  в процессах  подготовки инженер-экологов  и в развитии современных экологических исследований. Журн. «Инженер» ИА КР-Бишкек,2015-№9-с.60-62.
 59. Шабданова Э.А., ТунгучбековаЖ.., Самбаева Д.А., Маймеков З.К. Определение равновесных концентраций компонентов системы: яблочная  кислота-сульфид сурьмы -вода при широких спектрах изменения температуры. Журн. «Инженер» ИА КР-Бишкек,2015-№9-с.359-363
 60. Молдобаев М.Б., Самбаева Д.А.,Маймеков З.К. Снижение концентрации  сажи в газовой фазе на основе использования водотопливных эмульсий в котлоагрегатах типа КЕВ-4-14.   Журн. «Инженер» ИА КР-Бишкек,2015-№9-с.354-363
 61. Сыдыков Ж.Д., Изаков Ж., Исаев А., Самбаева Д.А., Маймеков З.К. Распределения  катионов и анионов  в воде и оценка содержания хлорсодержащих частиц при 20оС. Журн. «Инженер» ИА КР-Бишкек,2015. -№9. -с.350-353
 62. Бейшенкулова Д.А., Маймеков З.К. Биопродуктивность высших растений и их индикационные особенности в условиях Чуйской долины. Журн. «Инженер» ИА КР-Бишкек,2015-№9-с.372-376
 63. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Тунгучбекова Ж.Т. Физико-химическое моделирование системы: сульфид сурьмы-яблочная кислота-вода при минимуме энергии Гиббса. Известие КГТУ им. И. Раззакова.-Бишкек,2016.-№1(37).-С.187-190.
 64. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Тунгучбекова Ж.Т., Сыдыков Ж.Д. Физико-химическое моделирование системы оксид сурьмы-молочная кислота-вода при минимуме энергии Гиббса. Известие КГТУ им. И. Раззакова - 2017. - №3(43). - С. 224 - 227.
 65. З.К.Маймеков, Д.А. Самбаева, Э.А. Шабданова, Ж.Д.Сыдыков. Распределение  сурьмусодержащих  компонентов и частиц  в водно-янтарной кислотной среде. Известие КГТУ им. И. Раззакова.-Бишкек,2016.-№1(37).-С.328-332.
 66. Апсаматова Г., Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Кемелов К.А., Молдобаев М.Б. Концентрационное распределение частиц в системе: муравьиная кислота-формальдеггид-кислород-вода-оксид кальция при температуре 15°С. Известие ВУЗов Кыргызстана. - Бишкек, 2016.-№2.-С.43-47.
 67. БакановК.Т., МаймековЗ.К. Солтонкулова А. Физико-химические и термодинамические параметры системы: SiO2 -  AL2O3 - Fе2O3 - CaO - MgO- SO3 - K2O - H2O - H2SO4 и применение активированной глины при очистке промышленных стоков. -Бишкек, Известия ВУЗов,2017 -№2-c.19-25
 68. Маймеков З.К., Самбаева Д.А. Устойчивое развитие и экологическая ситуация - как парадигма взаимодействий в образовательных и научных процессах. Вестник ОшГУ-Ош,2017-№6 (спец.выпуск)-c.148-152
 69. БакановК.Т., Маймеков.З.К, Солтонкулова А.Б. Физико-химические и термодинамические параметры системы: SiO2 -  AL2O3 - Fe2O3 - CaO - MgO - SO3 - K2O - H2O - H2SO4 и применение активированной глины  при очистке промышленных стоков. Известия Вузов Кыргызстана” – Бишкек, 2017-№2- с. 19-25
 70. СамбаеваД.А., МаймековЗ.К., Изаков Ж.Б., КемеловК.А., МолдобаевМ.Б. Маратбекова А.М. Деструкция отработанного совтола в электротрансформаторах на основе использования смеси  оксида  магния-воды-кислорода при высоких температурах. Журнал «Инженер»-Бишкек, 2017-№15-c.63-69
 71. Маймеков З.К., Самбаева Д.А.,Кемелов К.А.,Молдобаев М.Б.,Изаков Ж.Б.,Маратбекова А.М. Производственно-хозяйственная  деятельность коммунального предприятия «Бишкектеплоэнерго» и отдельные воздухоохранные мероприятия в котлоагрегатах средней и малой мощности типа  КЕ-4-14. Журнал «Инженер» -Бишкек, 2017-№15-c.58-63
 72. Маймеков З.К.,Абдыкадырова Р.Э.,Самбаева Д.А.,Исаев А.Д.,Изаков Ж.Б.,Маймеков Т.З. Топурак –суу-нитрат натрий гетерогендик татаал системасын физика-химиялык моделдөө жана суспензиялык эритмедеги компроненттердин, бөлүкчөлөрдүн концентрациялык таралышын экологиялык баалоо. Наука,новые технологии и инновации Кыргызстана-Бишкек,2018-№1-с.18-23.
 73. МаймековЗ.К., СамбаеваД.А., ТунгучбековаЖ.Т., ИсматиллаевС.П., Маймеков М.К., Укелеева А.З. Деструкция сурьмяного кека и прогнозирование образования оксидов сурьмы в газовой фазе. Известия НАН КР-Бишкек,2018-№5-с.47-56
 74. Самбаева Д.А., Шайкиева Н.Т., МаймековУ.З., МаймековЗ.К., Сыдыков Ж.Д. Физико-химическое моделирование системы: Ca(HCOO)2 – NH(CONH2)2 - H2O  и  расчет равновесных концентраций компонентов и частиц в растворе при широких спектрах изменения температуры. Известия НАН КР-Бишкек,2018-№5-С.57-65
 75. Самбаева  Д.А.  Кемелов К.А. Маймеков З.К. МолдобаевМ.Б. Деструкция бенз(а)пирена в среде вода-кислород и прогнозирование образования низкомолекулярных компонентов и частиц в газовой фазе. Известия КГТУ, Бишкек, 2019 –Вып.2(50)- ч.2-с.303-308
 76. З.К. Маймеков, Д.А.СамбаеваН.Т.ШайкиеваА.Маратбекова. Деструкция отработанного совтола в электрооборудованиях  и утилизация токсичных хлорсодержащих веществ на основе оксида бария. Известия КГТУ, Бишкек, 2019 –Вып.2(50)- ч.2-с.312-319
 77. Баялы к.Бегайым, Шайкиева Н, Маймеков З.К.Көмүртектин кош кычкылы-суу эритмесиндеги компонент-бөлүкчөлөрдүн концентрациялык таралышы- Наука,новые технологии и инновации Кыргызстана-Бишкек,2020
 78. Алиев Р., Баканов К.Т.,Маймеков З.К., Чериков С.Т. Шаардын жашыл бак-дарактарынын калдыктарынан органикалык жер семирткичтерди даярдоо - Наука,новые технологии и инновации Кыргызстана-Бишкек,2020
 79. Маймеков З.К.,Самбаева Д.А.,Тунгучбекова Ж.Т.,Шабданова Э.А.,Изаков Ж.Б. Деструкция сурьмяного кека и прогнозирование образования сурьмусо-держащих компонентов и частиц в газовой фазе -Известия ОшТУ, 2020. - №2. - С.43-49
 80. Маймеков З.К.,Самбаева Д.А.,Баялы к. Б.,Изаков Ж.Б.,Сыдыков Ж.Д.,Шайкиева Н.Т. Хемосорбенты для поглощения диоксида углерода из техногенной среды -Известие КГТУ, Бишкек, 2020. - №3(55). - С.407-414.
 81. Самбаева Д.А. Шабданова Э.А.,МаймековЗ.К. Лимонная кислота - выщелачивающий агент сурьмяных соединений при извлечении их из сульфидных руд- Горный журнал, Бишкек, 2020.- №1.-С.109-114.

Республикалык илимий чогулуштарда сунулган жана баяндамалар жыйнагында басылган баяндамалар (докладдар):

 1. Маймеков З.К. Терморезисторный датчик с косвенным нагревом для измерения распределения скоростей газа в экспериментальной  колонне. VII Межресп. науч. конф. молодых ученых АН Кирг.ССР. - Фрунзе, 1986.-с.192-194
 2. Маймеков З.К., Мамбеткулова Г.Т. Накипеобразование и снижение накипи в циркуляционных системах охлаждения газов в процессе получения сварочного углекислого газа.  IX Респ. науч. конф. молодых ученых АН Кирг. ССР.- Фрунзе, 1988. - с.165-166
 3. Маймеков З.К., Кебец А.П., Хабиров В.В. Использование физико-химического моделирования на ЭВМ для экологической оценки технологических процессов. Материалы научно-практ. конф. по проблеме экологии, охраны и рац. использования природных ресурсов. - Ош, 1990.-с.125
 4. Маймеков З.К., Хабиров В.В., Колесникова З.В., Турусбекова Е.М., Хусаинова Р.Ю. Экологически полноценное покрытие на органо-минеральной основе. Материалы научно-практ. конф. по проблеме экологии, охраны и рац. использования природных ресурсов. - Ош, 1990.-с.179-180
 5. Маймеков З.К., Айнекенова Р.Р., Толоконникова Л.И. Экологически чистая энергетика. Материалы научно-практ. конф. по проблеме экологии, охраны и рац. использования природных ресурсов. - Ош, 1990.-с.178-179
 6. Маймеков З.К., Айнекенова Р.Р., Толоконникова Л.И. Экологический паспорт промышленных предприятий. Материалы научно-практ. конф. по проблеме экологии, охраны и рац. использования природных ресурсов. - Ош, 1990.-с.180 -181
 7. Маймеков З.К., Колесникова З.В., Хусаинова Р.Ю., Шигаялиева А.Н. Расчет и оценка количества выбросов химических веществ в процессе получения защитно-декоративных покрытий. Материалы Республ. научно-техн. конф. "Охрана и рац. использ. водных ресурсов, атм. воздуха и отходов производства".-Фрунзе,1991. - с.16-17
 8. Маймеков З.К., Кебец А.П., Мамбеткулова Г.Т., Шигаялиева А.Н. Исследование режима поглощения диоксида углерода из дымовых газов в оборотных системах водоснабжения. Материалы Республ. научно-техн. конф. "Охрана и рац. использ. водных ресурсов, атм. воздуха и отходов производства".-Фрунзе,1991. - с. 66-67
 9. Маймеков З.К., Хабиров В.А., Колесникова З.В. и др. Экологически чистые пленкообразователи. Материалы Республ. научно-техн. конф. "Охрана и рац. использ. водных ресурсов, атм. воздуха и отходов производства".-Фрунзе,1991. - с. 72
 10. Маймеков З.К., Кебец А.П., Иманакунов С.Б., Алдашева Ч.Б. Использование минеральных добавок в водотопливных эмульсиях с целью уменьшения содержания оксидов серы в дымовых газах. Материалы региональной научно - техн. конф. "Пути повышения эффект. использования отходов пром.". -Ош,1993. - с.77-78
 11. Маймеков З.К., Кебец А.П., Кенжетаев К.Т., Толоконникова Л.И., Алдашева Ч.Б. Использование отдельных компонентов дымовых газов для рекарбонизации водно-солевых систем. Материалы региональной научно - техн. конф. "Пути повышения эффект. использования отходов пром.". -Ош,1993. - с.79-80
 12. Маймеков З.К., Кебец А.П., Иманакунов С.Б., Шигаялиева А.Н., Алдашева Ч.Б. Использование сточных вод мазутных хозяйств для приготовления обратных эмульсий. Материалы региональной научно - техн. конф. "Пути повышения эффект. использования отходов пром.". -Ош,1993. - с.67-68
 13. Маймеков З.К. Использование дымовых газов при рекарбонизации водно-солевых систем и предотвращения образования твердой фазы в водной среде. Материалы научно-практической конференции "Природные, природно-техногенные катастрофы и современные экологические процессы в горных регионах: прогноз и защита". - Бишкек, 1994. - с. 15-22
 14. Маймеков З.К. Использование жидкости при оптимизации процесса сжигания топлива с целью уменьшения токсичных выбросов в атмосферу. Материалы научно-практической конференции "Природные, природно-техногенные катастрофы и современные экологические процессы в горных регионах: прогноз и защита". - Бишкек, 1994. - с.87-94
 15. Маймеков З.К., Иманакунов С.Б., Жолчубеков Б.С., Алдашева Ч.Б., Ларин А.Н.,Багимов Н.И. Водотопливные эмульсии - эффективная система уменьшения газовых выбросов и подтоварных сточных вод в топливно-энергетических комплексах народного хозяйства. Материалы I конференции "Перспективы направления развития экологических исследований в КР". - Бишкек, 1996. -с.46
 16. Маймеков З.К. Экологическая ситуация и природно-техногенные катастрофы как объект научных исследований. Материалы I конференции "Перспективы направления развития экологических исследований в КР". - Бишкек, 1996. -с.61-66
 17. Маймеков З.К., Осмонбетов К.О., Сыдыков Ж.Д., Самбаева Д.А., Бейшенкулова Д.А. Возможные пути улучшения учебного процесса. В мат. науч.- практ. конференции "Образование и здоровый образ жизни в изменяющихся условиях". - КГНУ им. Арабаева.- Бишкек, 1999.- с.44-45
 18. Маймеков З.К., Осмонбетов К.О., Бейшенкулова Д.А., Самбаева Д.А., Султанкулов М.Д., Бажиров Т.С. Обеззараживание воды озоном при пузырьковом режиме взаимодействия фаз. Сборник тезисов докладов региональной научно-практ. конф. "Наука и наукоемкие горные технологии". - Бишкек, 2000.- с.41-42
 19. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Абдывалиев А.А., Доронова А.К., Сыдыков Ж.Д., Осмонбетов К.О. Усовершенствование методологии оценки ущерба техногенных воздействий загрязняющих веществ на окружающую среду. Сборник тезисов докладов региональной научно-практ. конф. "Наука и наукоемкие горные технологии". - Бишкек, 2000.- с.43-44
 20. Маймеков З.К., Осмонбетов К.О., Жумашева З.Н., Самбаева Д.А., Молдошев А.М., Бажиров Т.С. Утилизация отходов камнеобработки с целью получения вяжущих веществ и сварочных газов . Сборник тезисов докладов региональной научно-практ. конф. "Наука и наукоемкие горные технологии". - Бишкек, 2000.- с.44-45
 21. Маймеков З.К. Научные основы экологизации процесса сжигания жидкого топлива в котлоагрегатах средней и малой мощности. Сборник тезисов докладов региональной научно-практ. конф. "Наука и наукоемкие горные технологии". - Бишкек, 2000.- с.45-46
 22. Маймеков З.К., Бейшенкулова Д.А. Некоторые экологические аспекты схем водоотведения АО "Илбирс". Сборник тезисов докладов региональной научно-практ. конф. "Наука и наукоемкие горные технологии". - Бишкек, 2000.- с. 50-51
 23. Маймеков З.К., Осмонбетов К.О. Экологическое образование и воспитание в поисках будущего. В мат. научно-прак. конф. "Наука и наукоемкие горные технологии""Экология и безопасность жизнедеятельности в горных условиях" - Бишкек: Илим,2000 - с.17-21
 24. Маймеков З.К. Научные основы экологизации процесса сжигания жидкого топлива в котлоагрегатах средней и малой мощности. В мат. научно-прак. конф. "Наука и наукоемкие горные технологии" "Экология и безопасность жизнедеятельности в горных условиях" - Бишкек: Илим,2000 - с. 21-26
 25. Маймеков З.К., Иманакунов С.Б. Влияние воды в топливной эмульсии на процессы образования и уменьшения азотсодержащих компонентов газовой фазы. В мат. научно-прак. конф. "Наука и наукоемкие горные технологии" "Экология и безопасность жизнедеятельности в горных условиях" - Бишкек: Илим,2000 - с. 42-48
 26. Маймеков З.К., Осмонбетов К.О., Жумашева З.Н., Самбаева Д.А., Молдошев А.М., Бажиров Т.С. Утилизация отходов камнеобработки с целью получения вяжущих веществ и сварочных газов. В мат. научно-прак. конф. "Наука и наукоемкие горные технологии" "Экология и безопасность жизнедеятельности в горных условиях" - Бишкек: Илим,2000 - с. 104-106
 27. Маймеков З.К., Осмонбетов К.О., Иманакунов С.Б., Жайлообай кызы Чинара, Самбаева Д.А., Бажиров Т.С., Жумабекова А. Уменьшение шумовых воздействий шестеренных насосов котлоагрегатов на окружающую среду. В мат. научно-прак. конф. "Наука и наукоемкие горные технологии" "Экология и безопасность жизнедеятельности в горных условиях" - Бишкек: Илим,2000 - с.106-107
 28. Маймеков З.К., Осмонбетов К.О., Бейшенкулова Д.А., Самбаева Д.А., Султанкулов М.Д., Бажиров Т.С. Обеззараживание воды озоном при пузырьковом режиме взаимодействия фаз. В мат. научно-прак. конф. "Наука и наукоемкие горные технологии" "Экология и безопасность жизнедеятельности в горных условиях" - Бишкек: Илим,2000 - с.107-109
 29. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Абдывалиев А.А., Доронова А.К., Сыдыков Ж.Д., Осмонбетов К.О. Усовершенствование методологии оценки ущерба техногенных воздействий загрязняющих веществ на окружающую среду. В мат. научно-прак. конф. "Наука и наукоемкие горные технологии" "Экология и безопасность жизнедеятельности в горных условиях" - Бишкек: Илим,2000 - с. 109-110
 30. Маймеков З.К.,  Бейшенкулова Д.А. Некоторые экологические аспекты схем водоотведения АО "Илбирс". В мат. научно-прак. конф. "Наука и наукоемкие горные технологии" "Экология и безопасность жизнедеятельности в горных условиях" - Бишкек: Илим,2000 - с.152-158
 31. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Ларин Н.А., Абдывалиев А.А., Осмонбетов К.О., Маймеков М.К. Утилизация диоксида углерода пищевых бродильных производств на основе сжижения газовой фазы. В мат. научно-технической конф., (г. Токмок – 2001) по вопросу развития малых городов и поселков городского типа КР – Бишкек, 2002. с-64-67
 32. Маймеков З.К., Осмонбетов К.О., Маймеков М.К., Ларин Н.А., Самбаева Д.А., Маймеков Ж.К., Султанов Р.К. Получение диоксида углерода на основе твердых отходов АО "Кыргыз Тоо-таш". В мат. научно-технической конф., (г. Токмок – 2001) по вопросу развития малых городов и поселков городского типа КР – Бишкек, 2002. c. 67-70
 33. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Маймеков Ж.К., Ларин Н.А., Султанов Р.К. Сжигание жидкого топлива в виде водотопливных эмульсий. В мат. научно-технической конф., (г. Токмок – 2001) по вопросу развития малых городов и поселков городского типа КР – Бишкек, 2002. c.58-60
 34. Маймеков З.К., Маматов Н.Э., Сердар К. Явуз, Султанов Р.К. Некоторые технологические аспекты переработки навоза в биоудобрения и корма. В мат. научно-технической конф., (г. Токмок – 2001) по вопросу развития малых городов и поселков городского типа КР – Бишкек, 2002. c. 61-64
 35. Маймеков З.К., Маматов Н.Э. Соя - важнейший экологически безопасный компонент в продуктах питания. В сб. мат. конф. КГПУ им. Арабаева- Бишкек, 2002 - вып.1- с.156-158
 36. Маймеков З.К., Протопопов А.В., Маматов Н.Э. Слипание оплавленных частиц феррофосфора в псевдоожиженном слое - как фактор снижения отходов производства. В сб. мат. конф. КГПУ им. Арабаева- Бишкек, 2002 - вып.1- с. 162-166
 37. Маймеков З.К., Протопопов А.В., Сулейменов Э.А. Эвтектические расплавы в качестве электролита для получения экологически чистых веществ. В сб. мат. конф. КГПУ им. Арабаева- Бишкек, 2002 - вып.1- с. 159-161
 38. Маймеков З.К., Протопопов А.В., Маматов Н.Э. Использование вторичных ресурсов при получении биметалических изделий методом литья. В сб. мат. конф. КГПУ им. Арабаева- Бишкек, 2002 - вып.1- с. 166-170
 39. З.К. Маймеков, Д.А.Бейшенкулова. Питьевая вода и ее влияние на компонентов окружающей среды. В мат.49-й научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Наука и инженерное образование-ключ к процветанию Кыргызстана». -Бишкек:КГТУ, ИЦ «Текник»,2007- С.167-172
 40. Маймеков З.К., Сыдыков Ж.Д., Самбаева Д.А. Определение коэффициента массоотдачи в системе диоксид углерода –вода. В мат.49 научно-технической конференции «Наука и инженерное образование- ключ к процветанию КР» -Бишкек,2007-С.167-172

Башка рецензиясыз макалалар:

 1. Маймеков З.К. Экологическая ситуация и природно-техногенные катастрофы как объект научных исследований. Сборник научных трудов ИХХТ НАН КР. - Бишкек, 1996. - с.28-34
 2. Маймеков З.К., Кебец А.П., Толоконникова Л.И., Шигаялиева А.Н., Алдашева Ч.Б. Прогнозирование  образования  и растворения твердых отложений в системе газ-жидкость. Сборник научных трудов ИХХТ НАН КР. - Бишкек, 1996. - с.35-40
 3. Маймеков З.К., Иманакунов С.Б., Ларин А.Н., Багимов Н.И., Толоконникова Л.И.,  Шигаялиева А.Н. Влияние воды в топливной эмульсии на процессы образования и уменьшения газовых выбросов в атмосферу. Сборник научных трудов ИХХТ НАН КР. - Бишкек, 1996. - с.41-43
 4. Маймеков З.К., Алдашева Ч.Б. Обескислораживание жидкости дымовыми газами с целью стабилизации образования сульфита кальция в водной среде. Сборник научных трудов ИХХТ НАН КР .- Бишкек, 1996. - с.44-45
 5. Маймеков З.К., Бейшеналиев М.Б., Маймеков Ж.К., Самбаева Д.А. Изучение кинетики массообмена в системе газ-жидкость и составление программы расчета на ЭВМ. Сборник научных трудов ИХХТ НАН КР.- Бишкек, 1998.- с.130-133
 6. Маймеков З.К., Толоконникова Л.И., Султанкулов М.Д., Осмонбетов К.О., Казыбекова Б.Э., Сыдыков Ж.Д. Осуществление природоохранных мероприятий на промышленных объектах на основе прогнозирования техногенного давления газовых примесей. Сборник научных трудов ИХХТ НАН КР.- Бишкек, 1998.- с. 125-129
 7. Маймеков З.К., Бердиев А.Б., Жолчубеков Б.С., Доронова А.К., Самбаева Д.А. Расчет на ЭВМ эколого-экономического ущерба от загрязнения окружающей среды, причиняемого пром. производством . Сборник научных трудов ИХХТ НАН КР.- Бишкек, 1998.- с. 156-160
 8. Маймеков З.К., Осмонбетов К.О.,Коляга В.В., Бейшенкулова Д.А., Султанкулов М.Д. Интенсификация работы гравитационных  ило- уплотнителей на очистных сооружениях сточных вод городских хозяйств. Сборник научных трудов ИХХТ НАН КР.- Бишкек, 1998.- с.134-140
 9. Маймеков З.К., Толоконникова Л.И., Жолчубеков Б.С., Осмонбетов К.О., Сыдыков Ж.Д., Алдашева Ч.Б. Влияние минерализации воды на процессы образования и выделения кристаллов арагонита и кальцита в системе Са(ОН)22О-СО2-воздух. Сборник научных трудов ИХХТ НАН КР.- Бишкек, 1998.- с.150-155
 10. Маймеков З.К., Жолчубеков Б.С., Ларин А.Н., Багимов Н.И., Толоконникова Л.И.,Шигаялиева А.Н., Доронова А.К. Оптимизация процесса сжигания жидкого топлива в котлоагрегатах типа Е-1/9-М с целью уменьшения затрат топлива и загрязнения окружающей среды. Сборник научных трудов ИХХТ НАН КР.- Бишкек, 1998.- с.141-144
 11. Маймеков З.К., Шигаялиева А.Н., Самбаева Д.А., Абдывалиев А.А. Эколого-статистические показатели процесса получения защитно-декоративных покрытий на основе водоразбавляемых пленкообразователей. Сборник научных трудов ИХХТ НАН КР.- Бишкек, 1998.- с.145-149
 12. Маймеков З.К., Осмонбетов К.О. Современное состояние и проблемные вопросы экологического образования и воспитания в Кыргызской Республике. В сборнике научных трудов КГ-МИ, КИМС "Геодинамика, металлогения полезных ископаемых и геоэкология". - Бишкек, 1999. - с.215-218 
 13. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Байтукенова Н.О., Кабаев М.О. Промышленная экология - научная основа рационального природопользования. В сборнике научных трудов КГ-МИ, КИМС "Геодинамика, металлогения полезных ископаемых и геоэкология". - Бишкек, 1999. - с.237-241
 14. Маймеков З.К., Алдашева Ч.Б., Кебец А.П., Самбаева Д.А.,  Султанкулов М.Д. Дымовые газы как инги-битор в процессе стабилизации образования твердой фазы в водной среде.В сборнике научных трудов КГ-МИ, КИМС "Геодинамика, металлогения полезных ископаемых и геоэкология". - Бишкек, 1999. - с.232-237
 15. Маймеков З.К., Алдашева Ч.Б., Кебец А.П., Самбаева Д.А., Султанкулов М.Д. Сточная вода - эффективная присадка в процессе сжигания обратных эмульсий. В сборнике научных трудов КГ-МИ, КИМС "Геодинамика, металлогения полезных ископаемых и геоэкология". - Бишкек, 1999. - с.232-237
 16. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Молдошев А.М., Маймеков Ж.К., Бейшекеева Ж.Ш. Растворимость основных компонентов накипных отложений в среде газ-жидкость. Сборник научных трудов ИХХТ НАН КР. -Бишкек: Илим, 2000- 2.1.- с.79-82
 17. Маймеков З.К., Толоконникова Л.И., Молдошев А.М., Алдашева Ч.Б., Бейшекеева Ж.Ш., Маймеков Ж.К. Полиморфизм карбонат и сульфатсодержащих солей и их влияние на процессы образования и выделения кристаллов арагонита и кальцита в системе Са(ОН)22О-СО2-воздух. Сборник научных трудов ИХХТ НАН КР. -Бишкек: Илим, 2000- 2.1.- с. 83-88
 18. Маймеков З.К., Молдошев А.М., Солодкова Т.К., Ларин А.Н., Бейшекеева Ж.Ш., Маймеков М.К. Утилизация отходов легкой промышленности с целью получения вяжущих веществ. Сборник научных трудов ИХХТ НАН КР. -Бишкек: Илим, 2000- 2.1.- с.73-78
 19. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Сулайманкулов К.С. Безотходное производство - основа пром. экологии. Сб. научных тр. ИХХТ НАН КР "Проблемы и перспективы развития химии и химических технологий в Кыргызстане" - Бишкек, Илим -2001, - с.18-22
 20. Маймеков З.К. Современное состояние экологического образования в КР. Сб. научных тр. ИХХТ НАН КР "Проблемы и перспективы развития химии и химических технологий в Кыргызстане" - Бишкек, Илим -2001, - с. 23-26
 21. Маймеков З.К.,  Самбаева Д.А., Абдывалиев А.А., Султанов Р.К., Сулайманкулов К.С. Влияние избытка окислителя и температуры на процессы образования основных компонентов газовой фазы в системе топливо (тв) – воздух. Сб. научных тр. ИХХТ НАН КР "Проблемы и перспективы развития химии и химических технологий в Кыргызстане" - Бишкек, Илим -2001, - с. 27-35
 22. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Сулайманкулов К.С., Абдывалиев А.А. Влияние воды в водотопливных эмульсиях на процессы образования и уменьшения углеродсодержащих компонентов газовой фазы. Сб. научных тр. ИХХТ НАН КР "Проблемы и перспективы развития химии и химических технологий в Кыргызстане" - Бишкек, Илим -2001, - с. 282-287
 23. Маймеков З.К., Султанкулов М.Д., Ларин А.Н., Маймеков Ж.К., Самбаева Д.А., Толоконникова Л.И., Бараева Е.С. Составы и концентрации серосодержащих компонентов газовой и конденсированных фаз, образующихся при сжигании модифицированных топливных эмульсий на основе сточной воды и твердых присадок. Сб. науч. тр. ИХХТ – Бишкек: Илим, 2003 –вып.7-ч. 2-  с. 205-208
 24. Маймеков З.К., Джусупбеков У.Ж. и др. Исследования процессов активизации бурого угля Ой-Карагайского месторождения. Сб. науч. тр. ИХХТ – Бишкек: Илим, 2003 –вып.7-ч. 2-  с. 209-213
 25. Маймеков З.К., Джусупбеков У.Ж. и др. Органо-минеральные удобрения на основе фосфоритов Каратау и гуминовых соединений. Сб. науч. тр. ИХХТ – Бишкек: Илим, 2003 –вып.7-ч. 2-  с. 85-93

КИТЕПТЕР:

 1. Маймеков З.К. Массообмен между каплями жидкости и газом в процессах абсорбции и испарения. Монография- Бишкек: Илим, 1993-153б.
 2. Маймеков З.К., Осмонбетов К.О. Экологическое образование и воспитание - в поисках будущего. Экологический вестник. - Бишкек: НАСИ, 1999-85б
 3. Маймеков З.К., Бообекова С., Жумалиев С. Жалпы жана органикалык эмес химия боюнча тажрыйбалар. КТУ «Манас», 2009. -307 с.( (с грифом МОиН КР,окуу китеби)
 4. Маймеков З.К., Сыдыков Ж.Д., Самбаева Д.А. Конверсия карбонатсодержащего техногенного сырья и уменьшения эмиссии диоксида углерода в газовой фазе. Учебное пособие,Бишкек,2014 -112с. (с грифом МОиН КР)
 5. Маймеков З.К. ж.б.. Экология багыты боюнча aтоолордун  сөздүгү. КТУМ, Бишкек,2014-68 с.
 6. Маймеков З.К., Кожобаев К.А., Абишов А.С., Молдошев К.О. Экологиялык инженерия бөлүмүнүн тарыхы. КТУМ, Бишкек,2014-73с.
 7. Маймеков З.К., Самбаева Д.А. Суюктардын механикасы. Учебник  с грифом МОиН КР - Бишкек,2015-217 б.
 8. Маймеков З.К. Научные основы оптимизации процессов сжигания жидкого топлива и рекарбонизации водно-солевых систем. Учебник с грифом МОиН КР, Бишкек,2015- 410 с;
 9. Мустафаев К.Ж., Маймеков З.К. Экологические услуги в речных бассейнах. Монография-РК, Тараз: «Формат-Принт»,2015-146с

Китепте бөлүм:

 1. Маймеков З.К. Публицист, нагыз-мударис-аалым, профессор. Мударист-Бишкек,2017-Китеп-с.41-47

Китеп редакторлугу:

 1. Усупкожоева А.А. Биопроцесстик инженериянын негиздери- Бишкек,2019-160б (расмий рецензент)
 2. Усупкожоева А.А. Жашылча-жемиштерди кургатуу технологиясы-Бишкек,2019-178 б.
 3. Самбаева Д.А.,Шапакова Ч.К.,ШабдановаЭ.А.-Методическое указание  к лабораторно-практическим занятиям  по дисциплине «Тепловые процессы промышленных производств»-Бишкек,2021-22с. (расмий рецензент).

Патенттер:

 1. Маймеков З.К., Ларин А.Н., Багимов Н.И., Иманакунов С.Б. Роторно-пульсационный аппарат для эмульгирования капель воды в топливе. Патент КР № 146-№ 960352.1 от 08.05.96- Бюллетень "Интеллектуальная собственность". - Бишкек, 1997. - №3
 2. Маймеков З.К., Щередин В.А., Ларин А.Н., Багимов Н.И., Жолчубеков Б.С., Доронова А.К., Самбаева Д.А. Роторно-пульсационный аппарат для приготовления водотопливных эмульсий. Паент КР №274 по заявке №970136.1 от 31.10.1997-Бюллетень "Интеллектуальная собственность". - Бишкек, 1998.-№4.-с.33
 3. Маймеков З.К., Молдошев А.М., Ларин А.Н., Солодкова Т.К., Самбаева Д.А., Алдашева Ч.Б. Шпаклёвка. Предпатент КР №509 от 01.03.2001
 4. Маймеков З.К., Щередин В.А., Щередин А.В., Ларин А.Н., Бейшенкулова А. Водоразборная колонка. Патент № 552 от 02.08.2002.- Бюллетень «Интеллектуальная собственность» - Бишкек, 2003-№3(48)- С.8 и 32).

Илимий жумуштарга шилтемелер: Индекс Хирша  (h-index)  -5, ссылка саны  - 65

БАШКА ИЛИМИЙ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ:

Семинарлар

15.02.2011 Тиричилик катуу калдыктардын тең салмактуулук курамы жана алардын касиеттеринин температурага байланыштуу өзгөрүшү, проф. др. Зарлык Маймеков

18.11.2012 Металлдардын сульфиддеринин кычкыл чөйрөдө ажырашы жана экологиялык таасирлери, проф. др. Зарлык Маймеков

7.11.2013   Кыргызстандагы сымап өндүрүшүнүн экологиялык проблемалары, проф.др Зарлык Маймеков

17.11.2014 Заряддалган бөлүкчөлөрдүн ичме суудагы концентрациялык таралышынын негизинде кир суулардын булгануусун баалоо методологиясы, проф. др. Зарлык Маймеков, Жанарбек Изаков

30.11.2015 Электроизоляциялык суюктуктарды ажыратуу процессин физика-химиялык моделдештирүү жана хлорду кармаган заттардын концентрациясын газ фазасында азайтуу, проф.др. Зарлык Маймеков

5.12.2016 Мазут-суу системасындагы процесстер, аппараттар жана экологиялык  маселелерди чечүү жолдору, проф.др. Зарлык Маймеков, Нурзат Шайкиева

30.10.17 Бишкекжылуулук – энергия” коммуналдык ишканасынын өндүрүштүк-чарбалык абалы жана абаны коргоо иш чаралары, проф.др. Зарлык Маймеков

12.10.2018 Кычкыл чөйрөдө сурьма кек калдыгын ажыратуу процессин физика-химиялык моделдештирүү жана сурьманын (III) кычкылын алуу, проф.др. Зарлык Маймеков

10. 10. 2019 Кыш мезгилинде жолго себилген туздардын чөйрөгө тийгизген физика-химиялык жана экологиялык таасири, проф.др. Зарлык Маймеков, Жанарбек Изаков

3.11.2020 Иштетилген зыяндуу майлардын (совол, совтол) алюминий кычкылынын катышуусунда газ-суюктук чөйрөсүндө ажыроосу, проф.др. Зарлык Маймеков

Панелдер:

1. Туруктуу  өнүгүү кампусу боюнча эл аралык  сунум. ‘UI Green Metric’ uluslararası sistemini Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine tanıtmak ve uygulamak konusunda Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilmiştir. Prof.Dr. Zarlık MAYMEKOV Genel Koordinasyon Sorumlusu (2019-2021).

ИЛИМИЙ ДОЛБООРЛОР :

 1. «Иштетилген полихлорбифенилдин газ-суюктук чөйрөсүндө барийдин , алюминий жана кальций+магний кычкылдарынын жардамы менен ажыроосу»,  (2019- 2021).
 2. «Щелочтуу-жердик металлдардын оксиддеринин негизинде электротрансформаторлордогу полихлорбифенилдин конверсиясынын жана утилдөөнүн илимий негизин түзүү». Кыргызстан, Билим жана илим министрлиги (2017)
 3. «Электроизоляциялык суюктуктарды ажыратуу процессин физика-химиялык моделдештирүү жана хлорду кармаган заттардын концентрациясын газ фазасында азайтуу» (2015-2016)
 4. «Туруктуу органикалык кирдеткичтерди термикалык ажыратуу жана алардын концентрациясын газ фазасында азайтуунун физика-химиялык негиздерин иштеп чыгуу». – Кыргызстан, Билим жана илим министрлиги (2013-2014).
 5. «Мештерден чыккан газдардын учуусун азайтуунун физика-химиялык жана жылуулук-масса алмашуунун негиздерин иштеп чыгуу жана алардын айлана чөйрө тийгизген экологиялык-экономикалык таасирин баалоо». – Кыргызстан, Билим жана илим министрлиги (2009-2012)
 6. «Айлана-чөйрөнү газдык учуулар менен булгоонун экологиялык коромжусун баалоо жана ана азайтуунун жолдорун иштеп чыгуу» Кыргызстан,Билим жана илим министрлиги, (2007-2008).
 7. «Ширетүү иштерине колдонуучу көмүртектин кош кычкылын алуу үчүн техногендик заттарды конверсиялоо» – Кыргызстан, Билим жана илим министрлиги, (2003-2006).

АДМИНИСТРАТИВДИК ИШТЕР:

 • 2021ж- Кыргыз-Түрк Манас Университети, Инженерлик факультет, Экология инженерлиги бөлүмүнүн башчысы, Бишкек, Кыргызстан
 • 2009-2020жж. Кыргыз-Түрк Манас Университети, Инженерлик факультет, Экология инженерлиги бөлүмүнүн башчысы, Бишкек, Кыргызстан
 • 2009ж.Кыргыз-Түрк Манас Университети, Инженерлик факультеттин декан милдетин убактылуу аткаруучу, Бишкек, Кыргызстан;
 • 2002-2004жж.Кыргыз-Түрк Манас Университети, Инженерлик факультеттин деканы, Бишкек, Кыргызстан;
 • 2001ж. Кыргыз-Түрк Манас Университети, Инженерлик факультет, Экология инженерлиги бөлүмүнүн  башчысы,профессор, Бишкек, Кыргызстан;
 • 1990-2001жж. Кыргыз Илимдер Академиясы, химия жана химиялык технология институту, өнөр-жай экология лаборатория башчысы, Бишкек, Кыргызстан.

ИЛИМИЙ УЮМДАРГА МҮЧӨЛҮКТӨРҮ:

 • Кыргыз улуттук илимдер академиясы, Геология, Сейсмология институттары,  докторлук диссертациялык илимий кеңештин мүчөсү   (илимий багыты-Геоэкология), 2021ж;
 • Кыргыз улуттук университети,Кыргыз мамлекеттик техникалык университети,  докторлук диссертациялык илимий кеңештин мүчөсү (илимий багыты- аналитикалык  жана физикалык химия) ,2021ж;
 • Академик У.Асаналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик геология, тоо-кен иштери  жана жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу университети , илимий-техникалык кенештин мүчөсү,2020-2021жж;
 • «Жаратылышты колдонуу жана антропосфера» эл аралык журналынын редколлегия тобунун мүчөсү, журнал ЮНЕСКО (Франция, Париж) тарабынан катталган жана Казахстанда басылып чыгат,2015-2021жж;
 • КТУМ “MANAS Journal of Еngineering” эл аралык журналынын редколлегия тобунун мүчөсү,2015-2021жж;
 • Кыргыз улуттук илимдер академиясы, Биология институту, ОшГУ, докторлук диссертациялык илимий кеңештин мүчөсү   (илимий багыты-Геоэкология),2019-2020жж;
 • Кыргыз Республикасынын Инженердик Академиясынын анык мүчөсү (академик), 2010ж тартып;
 • Казак Илимдер Академиясы, Химиялык илимдер институту, докторлук диссертациялык илимий кенештин мүчөсү, Алматы, Казахстан,2005-2008жж;
 • Кыргыз Республикасынын Инженердик Академиясынын мүчө-корреспонденти (чл-корр.), 2004ж;
 • Кыргыз улуттук илимдер академиясы, Химия жана химиялык технология институту, докторлук диссертациялык илимий кеңештин мүчөсү ,1985-2005жж;
 • Кыргыз геология институту,  докторлук диссертациялык илимий кеңештин мүчөсү, 2003-2010;

СЫЙЛЫКТАР  ЖАНА  СЕРТИФИКАТТАР:

Сыйлыктар:

 • 2017ж. Кыргыз Республикасынын Инженердик Академиясынын алтын  белгиси;
 • 2010ж. Ардактуу наам «Жаратылышты коргоонун отличниги» Бишкек, Кыргызстан;
 • 2007ж. Ардактуу наам «Кыргыз Республикасынын билим берүү отличниги» Бишкек, Кыргызстан;
 • 1999ж. Академиялык илимди өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн грамота , Кыргыз Илимдер Академиясы, Бишкек, Кыргызстан;
 • 1998ж. Ачылыштарды жасоодогу жетишкендиктери үчүн III даражадагы диплом, Республикалык конкурс, Кыргызпатент, Бишкек, Кыргызстан;
 • 1986ж. Илимий-изилдөөдөгү жетишкендиктери үчүн I жана II даражадагы дипломдор, Кыргыз Илимдер Академиясы, Фрунзе, Кыргызстан;
 • 1981ж. Менделеев атындагы Бүткүл союздук химиялык коомдук жеке сыйлык, Москва, Россия.

Сертификаттар

1. Күбөлүк- адистик тажрыйбаны жогорулатуу боюнча  (деятельнось  по  обращению  с отходами I-IV класса опасности, в объеме - 72 часов)-  N7827   00506149, рег.№ 21-1506-002  от 15.06.2021- Россия, Санкт-Петербург

2. Күбөлүк- билимберүү тажрыйбаны жогорулатуу боюнча  ( педагогика багыты, көлөмү -36 саат)-  Кыргызстан, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекетик университети/