Аты Проф.док. Канатбек КОЖОБАЕВ
Э-куржун kanatbek.kojobaev@manas.edu.kg
Кабинет MFFB-MF 316
Телефону 49 27 82-88 (1075)
Сабактар

KYM-543 : ЭКОНОМИКАЛЫК АНАЛИЗ ЖАНА ӨНДҮРҮШТҮ БАШКАРУУ (Химия инженердиги бөлүмү )

CEV-102 : ГИДРОСФЕРА БИЛИМИ (КУРСТУК ИШ) (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

CEV-106 : ГЕОЭКОЛОГИЯ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

CEV-214 : ЛИТОСФЕРА БИЛИМИ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

CEV-314 : ИНЖЕНЕРДИК ЭКОНОМИКА (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

CEV-320 : ЭКОЛОГИЯЛЫК МОДЕЛДӨӨ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

CEV-404 : ТАЗАЛОО СИСТЕМАЛАРЫН ДОЛБООРЛОО НЕГИЗДЕРИ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

CEV-406 : ЭКОЛОГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨРДӨГҮ АЭРОКОСМОСТУК ЫКМАЛАРЫ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

CEV-415 : РАДИАЦИЯЛЫК ЭКОЛОГИЯ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

Резюме

Аты-жөнү                 : Канатбек Асекович КОЖОБАЕВ

Илимий даражасы жана наамы             : техн. илиминин доктору, профессор,

Туулган датасы       : 12 июль 1948ж

Эл. дареги                 : kanatbek.kojobaev@manas.edu.kg

Кабинети                  :Инженердик факультет имараты, 316 кабинет

Иш телефону           : 0312 472988+1075

Чөнтөк телефону : +996 777 997730

 

2019-2021 ОКУУ ЖЫЛДАРЫ БЕРИЛГЕН САБАКТАР:

 1. ÇEV-201 ЛИТОСФЕРА ЖӨНҮНДӨГҮ ИЛИМ М (2 – 0 – 2 - 4) (Экологиялык инженердиги бөлүмү);
 2. ÇEV-411 : ИНЖЕНЕРДИК ЭКОНОМИКА (Экологиялык инженердиги бөлүмү); T (2 – 0 – 2)
 3. BTZ-451 БҮТҮРҮҮ ИШИ I – жетектөө M (1 – 4 – 3 - 3)
 4. BTZ-452 БҮТҮРҮҮ ИШИ II - жетектөө M (1 – 4 – 3 - 3)
 5. ÇEV-537 : ЭКОГЕОМААЛЫМАТТЫК СИСТЕМАЛАР (Экологиялык инженердиги бөлүмү) T (3 - 0 – 3)
 6. FBE-500 : ИЛИМ ИЗИЛДӨӨ УСУЛДАРЫ (Экологиялык жана химия инженердиги бөлүмдөрү) M (3 – 0 – 3)
 7. ÇEV-533 : ТЕРЕҢДЕТИЛГЕН ИНЖЕНЕРДИК ЭКОНОМИКА ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ (Экологиялык инженердиги бөлүмү)
 8. ÇEV- 530* Магистрдик диссертацияларды жетектөө М (0 - 1 – 0) (Экологиялык инженердиги бөлүмү)
 9. ÇEV- 529* Илимий изилдөө иши (адистик багыттагы сабак) М (2 - 0 – 0) (Экологиялык инженердиги бөлүмү )
 10. ÇEV- 500* Илим изилдөө практикасы М (0 - 2 – 0) (Экологиялык инженердиги бөлүмү)
 11. ÇEV- 511* Илимий педагогикалык практика М (1 - 2 – 0) (Экологиялык инженердиги бөлүмү)

* Бул сабактардын кредит-сааты көрсөтүлбөгөнү менен теориялык жана практикалык сааттар апталык сабак саатын билдирет. М – милдеттүү сабак; Т – таңдоо сабагы

 

БИЛИМИ:

Илимий даражасы

Багыты/профили

Берилген жылы

Жогорку окуу жайы

Бакалавриат

-

-

-

Тоо-кен-гидрогеолог инженеринин диплому

Гидрогеология жана инженердик геология

1966-1971

Фрунзе политехник институту. КР

Аспирантура: Геолого-минералогиялык илиминин кандидатынын диплому

Инженердик геология / Чополуу кыртыштардын тиксотрописи

1973-1976

Ломоносов ат. Москва Мамлекеттик университети, СССР

Докторантура: Техника илиминин докторунун диплому

Инженердик геология жана кыртыштар механикасы /Кыртыштардын жер титирөөлөрдөгү алып жүрүүсү/

1988-1991

Ломоносов ат. Москва Мамлекеттик университети, СССР

Адистик (5 жылдык окуу) боюнча бүтүрүү ишинин темасы жана илимий жетекчиси: “Суусамыр өрөөнүндөгү жер астындагы сууларды тактап чалгындоо иштерин долбоорлоо”, г.-м.и.к., доцент Евгений Иванович Лагутин. Жактаган мезгил: июнь 1971ж.

Кандидаттык /(PhD) ишинин темасы жана илимий жетекчиси: Чополуу кыртыштардагы тиксотропи көрүнүштөрүнүн табыйгаты. СССР ИА Академиги, Проф. Доктор Сергеев Евгений Михайлович (Ломоносов атындагы Москва Мамлекеттик университети). Жактаган мезгил: март 1977ж.; бекитилген мезгил: апрель 1977ж

Доктордук ишинин темасы жана илимий жетекчиси:Майда бөлүктүү кыртыштардын төмөн жыштыктагы динамикалык таасирлер астындагы алып жүрүүсүнун мыйзам ченемдиктери. СССР ИА Академиги, Проф. Доктор Сергеев Евгений Михайлович (Ломоносов атындагы Москва Мамлекеттик университети). Жактаган мезгил: октябрь 1995ж.; бекитилген мезгил: май   1996ж.

 

ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ:

Кызматы/илимийдаражасы

Кызмат орду

Жылы

Мугалим, ага мугалимдоцент, бөлүм (кафедра) башчысы, профессор, декан (Кээ мезгилдери - жарым коюмда, же стажировка, аспирантуурада жана докторантуурада окуу)

Фрунзе политехник институту (кийин - И. Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик техник университети - КМТУ), Бишкек ш.

08.1971ж– 08.2002ж

Башкы инженер - Башкы гидрогеолог:

КР геология Министерлиги. Кыргыз комплекстүү гидрогеологиялык экспедициясынын Калинин гидрогеологиялык партиясы; Бишкек жанаКара-Балта шш.

02.1994ж -04.1995ж

Профессор + бөлүм (кафедра) башчысы:

Бишкектеги финансы-экономикалык академиясында Меймандостук бөлүмү.

08.1998ж – 08.2000ж

Техника илиминин доктору, профессор

Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Бишкек ш.

09. 2002 ж. -азыркыга чейин

 

ЖЕТЕКТЕГЕН МАГИСТРДИК, КАНДИДАТТЫК ЖЕ PhD, ДОКТОРДУК ИЛИМИЙ ДИССЕРТАЦИЯЛАРЫ:

ДОКТОРЛУК ДИССЕРТАЦИЯЛАРДЫ КОНСУЛЬТАЦИЯЛОО:

 1. РОДИНА Елена Михайловна: Эколог-антропогендик системдердин туруктуу өнүгүшү (Арал деңизи алабындагы өлкөлөрдүн жер жана суу колдонуу мисалында)». Специальность -25.00.36 –Геоэкология. (Т.и.д. - ийгиликтүү жактоо 2008 ж. өткөн)
 2. ТОТУБАЕВА Нурзат Эрмековна: «КР түндүгүнүн туруктуу өнүгүүсүнүн суу жана топурак факторлору” (Орусчасы: «Водные и почвенные факторы устойчивого развития ») Адистик -25.00.36 –Геоэкология. Январь 2016 – Январь 2021жж – докторантура окуусу. Диссертация жактоого даярданалууда.
 3. ОТОРОВА Сайрагул Турсуновна: «Нарын облусунун чегинде Нарын дарыясынын жана куймаларынын суусунун экогеохимиясы». Адистик -25.00.36 –Геоэкология. Тема бекитилген дата: 02.05.2018ж– докторантуурада окуусу өтүүдө.
 4. ИСАЕВ Эркин Кубанычевич: «Климаттын өзгөрүүсүнө адаптациялоо үчүн Кыргызстандын аймагында коркунучтуу кубулуштарды моделдөө жана мониторинг системи». Адистик -25.00.36 – Геоэкология. Тема бекитилген дата: ~04 03 2021ж. – докторантуурада окуусу өтүүдө.

КАНДИДАТТЫК ДИССЕРТАЦИЯЛАРДЫ Е PhDЖЕТЕКТӨӨ:

 1. ОТОРОВА Сайрагул Турсуновна: «Экогеохимия вод верховьев бассейна реки Нарын» Специальность -25.00.36 –Геоэкология. (т.и.к - ийгиликтүү жактоо 2013ж. өткөн);
 2. ДЕТУШЕВ Алексей Викторович: «Устойчивость геологической среды Чуйской долины к техногенным загрязнениям», (г.-м.и.к - ийгиликтүү жактоо 2015ж. өткөн).
 3. МОЛДОГАЗИЕВА Гульмира Такишевна: “Эколого-гидрогеологические условия Иссык-Кульской области” Специальность -25.00.36. Геоэкология. Диссертациясы жактоого даярданалууда.
 4. АСАНОВА Айнура Качкынбаевна: «Геоэкологическое состояние химического состава вод озера Иссык-Куль и её динамика». (т.и.к., адистик Геоэкология-25.00.36; ЖАК КРдагы регистрация мезгили –22.02.19)– азыр аспирантуурада окуусу өтүүдө.
 5. УМАНОВА Нургиз Давлетбаковна: «Геоэкологическая оценка и технологии борьбы с кустарниками «Карагана» на пастбищах Сусамырской долины» (т.и.к., адистик Геоэкология - 25.00.36; ЖАК КРдагы регистрация мезгили –22.02.19)– азыр аспирантуурада окуусу өтүүдө.
 6. АСАНОВ Бактыяр Демирбекович: «Микроэлементы в водах северных регионов Кыргызстана» (т.и.к., адистик - 25.00.27 - Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия; ЖАК КРдагы регистрация мезгили –22.02.19) – азыр аспирантуурада окуусу өтүүдө.

МАГИСТРДИК ДИССЕРТАЦИЯЛАРДЫ ЖЕТЕКТӨӨ:

 1. Махатма ЭСИРКЕПОВА: “Ысык-Көлдүн жээгинде өскөн чычырканактын (Hippophaerhamnoides) өсүшүнө жана өнүгүүсүнө антропогендик факторлордун таасирин изилдөө”. Иш ийгиликтүү ИЮНЬ 2021ж аткарылды жана жакталды.
 2. Мадина ЖУМАБАЕВА: «Кумтөр кениндеги майланышкан калдыктар жатагын тазалоодо фиторемедиациялык ыкманы колдонуу». Иш ийгиликтүү аткарылды жана жакталды.
 3. ГульжанЭСЕНЖАНОВА: "Балыкчы шаарында мунайзат менен кирдеген топурактардын микро жана макроэлементтик курамынын өзгөрүүсүн анализдөө". Иш ийгиликтүү аткарылды жана жакталды.
 4. Толгонай ТУРАПОВА: “Чүй областынын жер астындагы сууларынын короголуу даражасын баалоо”. - 2018 жылдын башында Америкадагы университетке отуп, академиялык дем алууну алды.
 5. Айнура АСАНОВА: "Суунун касиеттерин жана иондорун изилдөөнүн негизинде Ысык-Көлдүн абалын экологиялык баалоо".Иш ийгиликтүү аткарылды жана жакталды.
 6. Емрах Догду: Кыргыз Республикасындагы ордун толтуруулучу – кун жана суу энергия булактарынын потенциалын изилдөө.Иш ийгиликтүү аткарылды жана жакталды.
 7. Болот ЖУНУШОВ: "Асыл металлдардын кен жатактарын издөө жана чалгындоо KR мыйзамзамдарын талдоо жана алардын экологиялык бөлүмдөрүнө сунуштарды иштеп чыгуу".Иш ийгиликтүү аткарылды жана жакталды.
 8. Суусар Жекин кызы: «Нарын шаарынын ичме сууларын изилдөө жана экологиялык баалоо». Иш ийгиликтүү аткарылды жана жакталды.
 9. Юнус АЛТУН: “Тигүүчү өндүршүндөгү ызы-чууну аныктоо жана экологиялык баалоо” (1чи жана 2-чи бүтүрүүчү жыл).Иш ийгиликтүү аткарылды жана жакталды.
 10. Перизат ЖАМАНКУЛОВА: “Нарын областындагы жер астындагы суулардын корголуу даражасын баалоо (1чи жана 2-чи бүтүрүүчү жыл). Иш ийгиликтүү аткарылды жана жакталды.
 11. Магистрдик диссертацияларды жетектөө (2009 - 2010) : Фулбрайт програмы боюнча АКШ-да болгондуктан, жетектөө болгон жок.
 12. Жанарбек ИЗАКОВ: “Чүй ойдуңунун жер астындагы сууларынын корголуу даражасын баалоо” (1-чи жыл - башталышын жетектөө – кийин чет элдик стажировкага кеткем).
 13. Азиз МУЛЛАБАЕВ: «Бишкек шаарынын жолдорундагы ызы-чуу менен кирдөө экологиялык картасын түзүү» (башталышын жетектөө – кийин чет элдик стажировкага кеткем).

БИЛГЕН ЧЕТ ТИЛДЕРИ ЖАНА ДЕҢГЭЭЛИ (1 ДЕН 5 КЕ ЧЕЙИН БААЛАҢЫЗ)

Тил

Окуу

Сүйлѳѳ

Жазуу

Орус тили

5

5

5

Түрк тили

4

3

3

Англис тили

4

3

3

Илимий иштери

МАКАЛАЛАР:

Эл аралык рецензияланган илимий журналдарда жарыяланган макалалар (SCI, SSCI, Arts and Humanities):

 1. Totubaeva Nurzat, Tokpaeva Zhiide, Akjol Akjigit Uulu, Kojobaev Kanatbek. Microbiological Diversity and Biotechnological Potential of the Soil Ecosystem of a High-Mountainous Landfill.//Polish Journal of Environmental Studies. 2019, Vol. 28 Issue 6, p4429-4435. (Польский журнал экологических исследований. Согласно недавно выпущенному журналу Citation Reports® Science Edition (Thomson Reuters), Импакт фактор Польского журнала экологических исследований на 2018 год составляет 1,186). SCI impact faktor 2019 = 1,383; SCI impact faktor - 5 year = 1,421.
 2. Nurzat Totubaeva, Zhiide Tokpaeva, Kanatbek Kojobaev, Gulbubu Kurmanbekova. A Comparison of Various Ecological Indexes for Environmental Assessment of Vulnerable Mountain Ecosystems //Pol. J. Environ. Stud. 2020; 29(4):2879–2887. SCI impact faktor 2019 = 1,383; impact faktor - 5 year = 1,421;
 3. E. I. Lagutin, V. A. Smolyar, K. A. Kojobaev, A. G. Terekhov, M. B. Edigenov. RK Probabilistic hydrogeological map. // News of the National Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of Geology and Technical sciences. 2020, Volume 2, Number 440 (2020), p. 103 – 113. Impact Factor SCI = 0,09.

БАШКА ЭЛ АРАЛЫК РЕЦЕНЗИЯЛАНГАН ИЛИМИЙ ЖУРНАЛДАРДА ЖАРЫЯЛАНГАН МАКАЛАЛАР: (МЫНДА РИНЦ = RUSSİAN SCİENCE CİTATİON INDEX (RSCI).

 1. Кожобаев К.А. Влияние концентрации порового раствора и содержания органического вещества на тиксотропное упрочнение глин (статья). Вестник МГУ., серия "Геология», 1976, № 4. (SCOPUS - ? РИНЦ).
 2. Кожобаев К.А. Структурная прочность глин и ее тиксотропное восстановление (статья). Вестник МГУ., серия "Геология», 1976, № 5. (SCOPUS - ? РИНЦ).
 3. Кожобаев К.А., Котлов В.Ф.- Изучения изменение микростроения глинистых паст в процессе тиксотропного упрочнения (статья), Москва, АН СССР, «Инженерная геология», 1981, № 5., 72-81 с. (SCOPUS- ? РИНЦ) Импакт-фактор РИНЦ 2016: 0,578.
 4. Богоевски Т. (СФРЮ), Кожобаев К.А. Влияние некоторых факторов на развитие деформаций в песках и их разжижение (статья). Москва, АН СССР, «Инженерная геология», 1984, № 1., 37-41. (SCOPUS- ? РИНЦ) Импакт-фактор РИНЦ 2016: 0,578.
 5. Кожобаев К.А., Родина Е.М., «Основа экологической стратегии для устойчивого развития Кыргызстана». // 2007г., № 7, Журнал «Вестник КРСУ», Бишкек, КР. Стр. 128-133. Импакт-фактор за 2020г. - 0,161.
 6. Кожобаев К.А. «Основные геоэкологические проблемы Кыргызской Республики». // РАН, Москва.: 2004ж. «Геоэкология» №1; стр. 33-40. Импакт-фактор (РИНЦ) к февралю 2021г: 0,472.
 7. Кожобаев К.А., Молдогазиева Г.Т., Бекболотова С.Д., Детушев А.В. К методике оценки степени защищенности подземных вод в условиях Кыргызской Республики. // РАН, Москва.: 2008г., журнал «Геоэкология» № 4; стр373_376. Импакт-фактор (РИНЦ) к февралю 2021г: 0,472
 8. Кожобаев К.А., Тажибаев К.Т., Тажибаев Д.К., Дуйшеев К.О. Кавакский буроугольный бассейн: перспективы комплексного использования минерального сырья и экологические проблемы освоения. //Горный журнал. № 8 (2229) 2016г., стр. 66-71. (SCOPUS) Импакт-фактор РИНЦ 2018 - 0,715
 9. Комиссаров В.А., Кожобаев К.А., Дудашвили С.Д. Развитие горного и общего туризма в Кыргызской Республике.//Горный журнал. № 8 (2229) 2016г., стр.88-96. (SCOPUS) Импакт-фактор РИНЦ 2018 - 0,715.
 10. Кожобаев К.А. Роль сил инерции частиц в поведении грунтов при сильных землетрясениях.//Вестник международной Ассоциации экспертов по сейсмостойкому строительству. №1.2016. Бишкек, 2016. Стр. 68-72.
 11. Кожобаев К.А., Молдогазиева Г.Т., Тотубаева Н.Э., Оторова С.Т.. Геоэкологические проблемы, связанные с деятельностью горнодобывающих предпритятий Кыргызской Республики. //Горный журнал. № 8 (2229) 2016г., стр. 32-37. (SCOPUS) Импакт-фактор РИНЦ 2018 - 0,715
 12. Талайбекова Г.Т., Кожобаев К.А., Токпаева Ж.К., Эсенжанова Г.К., Тотубаева Н.Э Фитотестирование нефтезагрязненных почв с помощью фитотолерантных растений.//Журн. Проблемы региональной экологии. 2019, № 2. Стр. 20-24. Импакт-фактор РИНЦ 2018 - 0,232.
 13. Эсенжанова Г.К., Тотубаева Н.Э., Токпаева Ж.К., Талайбекова Г.Т., Кожобаев К.А. Изменения некоторых показателей почв и грунтов города Балыкчы загрязненных нефтепродуктами после ремедиации.//Журн. Проблемы региональной экологии. 2019, № 2. Стр. 38-41. Импакт-фактор РИНЦ 2018 - 0,232.
 14. Тотубаева Н.Э., Жумабаева М.Б., Кожобаев К.А. Возможности использования высокогорных растений для фиторемедиации нефтезагрязненных грунтов. //Успехи современного естествознания № 5, 2020. 96-100с. (Двухлетний импакт-фактор РИНЦ = 0,823).
 15. Тотубаева Н.Э., Дуйшебекова С.Б., Кожобаев К.А. Водный режим облепихи крушиновидной (HIPPOPHAE PHAMNOIDES) побережья озера иссык-Куль //Успехи современного естествознания №4, 2021. 77-83с. (Двухлетний импакт-фактор РИНЦ = 0,823).
 16. Тотубаева Н.Э., Эсиркепова М.Э., Кожобаев К.А. Влияние антропогенных факторов побережья озера Иссык-Куль на состояние облепихи крушиновидной (Hippophae phamnoides)/ //Успехи современного естествознания №5, 2021. Стр. 110-116. (Двухлетний импакт-фактор РИНЦ = 0,823).
 17. Асанов Б.Д., Оторова С.Т., Тотубаева Н.Э., Кожобаев К.А. Оценка влияния антропогенных объектов на физические показатели воды реки Нарын. // Успехи современного естествознания № 6, 2021. Стр. 56-61. Двухлетний импакт-фактор РИНЦ = 0,823.

ЭЛ АРАЛЫК ИЛИМИЙ - ПРАКТИКАЛЫК ЖЫЙЫНДАРДА БАЯНДАМАСЫ СУНУЛГАН ЖАНА ЖАРЫЯЛАНГАН МАКАЛАЛАР:

 1. Кожобаев К.А. О времени тиксотропного упрочнения глинистых грунтов (тезисы докл). Всес. семинар: «Методы инж.-геол. иссл-й для строит-ва морских нефтяных и газовых промыслов» Инст-т «Гипроморнефти», Баку, 1977.
 2. Кожобаев К.А. Некоторые результаты изучения прочности слабых грунтов при вибрации (тезисы докл). Тезисы докл. Всес.. совещ.: «проблемы лессовых пород в сейсмических районах», Ташкент, ФАН, 1980.
 3. Кожобаев К.А. Некоторые результаты изучения прочности слабых грунтов при ви6рации (статья). Труд. Межд. конф.: "Генезис, просадочность лессовых пород и методы их изучения "Ташкент, ФАН, 1985г. 80-85 с.
 4. Кожобаев К.А. Сдвиговые деформации дисперсных грунтов и процессы дилатансии и тиксотропии (тез.докл). Книга: «Тезисы докл. Всес. конфер. по нелинейной теории упругости». Фрунзе, Илим, 1985.-374-375с.
 5. Кожобаев К.А. Вопросы учета осо6енностей многолетнемерзлых пород в горных работах в условиях высокогорья (тезисы докл.). // Книга: «Первый Всес. семинар Проблемы разработки полезных ископаемых в условиях высокогорья». Фрунзе, ФПИ, 1987.
 6. Кожобаев К.А. Некоторые итоги изучения и задачи динамики дисперсных грунтов (тезисы докл.). // Тезисы докл. 1-го Всес. сьезда инж.-геологов, гидрогео- логов и геокриологов. Киев. Наукова Думка, 1988.- Часть1.
 7. Кожобаев К.А. Влияние структурных связей, сил инерции частиц и аплитуды вибрации на изменение прочности грунта //Динамика оснований, фундаментов и подземных сооружений: Тез. YII Всесоюз.конф. - Днепропетровск. 1989. - С.168-169.
 8. Кожобаев К.А. Влияние разупрочнения грунтов при сейсмических воздействиях на устойчивость склонов и проблемы ее моделирования.//В кн."Механика горных склонов, откосов и подземных сооружений, освоение подземного пространства"/ Матер. IX Всес. конф. по механике горных пород. Фрунзе,1989, с.96-103.
 9. Кожобаев К.А., Жусубалиева Б.К., Стамов Т.Б. Топливно-энергетический потенциал Кыргызстана и основные направления сотрудничества со странами ЦА (статья). Материалы Междун конф. "Экономическое сотруд- ничество в ЦА: возможности формы и механизмы реализации".
 10. Кожобаев К.А., Ковалев В.М., Матыченков В.Е.Современное состояние, проблемы и перспективы развития гидрогеологии и инженерной геологии Кыргызстана (статья). //Сборник научных докладов межд. конф. «50 лет кафедры геологии полезных ископаемых». Бишкек., 2001.-318 с.
 11. Кожобаев К.А. Опыт составления финансово-экономической модели функционирования предприятия. //Сборник научных докладов межд. конф. «50 лет кафедры геологии полезных ископаемых». Бишкек.,2001.-318 с..
 12. Кожобаев К.А. Экологическая и геомеханическая безопасность хвостохранилищ Сумсарского рудника.//Экологические проблемы освоения минерально-сырьевых ресурсов гор Тянь-Шаня. Сб. научных докладов межд. конф. Бишкек, 2002г.-244с./с.86-90.
 13. Кожобаев К.А. Трансформация геологической среды высокогорья под влиянием разработки месторождений полезных итскопаемых и обогащения руды (на примере золоторудного месторождения «Кумтор»).Матер. Межд.Научн.-практ. конференции «Техногенная трансформация геологической среды» Россия, г.Екатеринбург, УГГГА, 17-19 декабря 2002г., стр.180-182.
 14. КожобаевК«Problems of modellinggeoekological, hidrogeological and geological engineering in the Kyrgyz Republic». //. «Internashional Association for Mathematics and Computer in Simulation/ Internashional Conference «Mathematical Modeling of Ecological Systems» Алматы, 9-12 сентябрь, 2003 г.С.53.
 15. Кожобаев К.А. «Некоторые статистические характеристики лессовых грунтов Кыргызской Республики». Тр. межд. Конф. «Инженерная геология массивов лессовых грунтов», МГУ им. М.В. Ломоносова (г.Москва) 25-26 мая 2004 г.
 16. Кожобаев К.А и др. «Тяжелые металлы и радионуклиды в Кичи-Кеминской долине Кыргызской Республики» - Материалы 4-й международной конференции «Тяжелые металлы и радионуклиды в окружающей среде». 2006., г.Семипалатинск, Респ. Казахстан. Том 1. с.227-233.
 17. Кожобаев К.А и др. «О связи тектоники и экзогенных геологических процессов» Материалы 4-й международной конференции ««Напряженное состояние породного массива и наведенная геодинамика недр», Бишкек, Kırgızistan. 2006. С.383-387.
 18. Кожобаев К.А., Изаков Ж. К вопросу о подготовке и качестве питьевой воды (на примере исследования остаточного хлора). Материалы междунар. Конференции «Пищевая и легкая промышленность в стратегии вхождения Республики Казахстан в число 50-ти наиболее конкурентноспособных старн мира». Алматы, Респ. Казахстан. 2007г. – с.288-291.
 19. Кожобаев К.А., Карамышева Н.Ч., Атыкенова Э.Э., Молдогазиева Г.Т., Детушев А.В Основные задачи гидрогеоэкологии (на примере Кыргызской Республики). //Москва, РАН, Институт геоэкологии. Тр. Межд. Конф. - "Международный год планеты Земля: задачи геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии" ("Десятые Сергеевские чтения"), 2008г. Стр. 314-317
 20. Кожобаев К.А. Основные задачи инженерной геологии и геоэкологии в аспекте внедрения новых технологий. //Москва, РАН, Институт геоэкологии. Тр. Межд. Конф. - "Межд-ный год планеты Земля: задачи геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии" ("10-е Сергеевские чтения"), 2008г. Стр. 443-447
 21. Кожобаев К.А.Тоолу аймактар үчүн жер астындагы суулардын корголуу даражасын баалоонун жаңы ыкмасы.//Эл аралык экологиялык симпозиум-2009. КР, Бишкек, КТМУ-2009ж.-128 б., 113 б.
 22. Zeynel DEMİREL, Kanatbek Kojobaev, Kubat KEMELOV, Gülmira MOLDOGAZIEVA, Aybek KASİEV BİŞKEK YER ALTI SUYU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ. //International Symposium on Environment-2009. Kyrgyzstan, Bishkek, KTMU. Abstracts.128 p. 101p
 23. Zeynel DEMİREL, Kanatbek Kojobaev, Kubat KEMELOV, Gülmira MOLDOGAZIEVA, Aybek KASİEV Bişkek Yer altı Suyu Simulasyonu (Benzeştirmesi). //International Symposium on Environment-2009. Kyrgyzstan, Bishkek, KTMU. Abstracts.128 p. 103p
 24. Кожобаев К.А. «Влияние на качество воды, как пищевого продукта, ряда естественных и искусственных факторов (на примерах из Кыргызской Республики)». // Матер. VIII Междун. научно-практической конференции «ПИЩА. ЭКОЛОГИЯ. КАЧЕСТВО». г.Алматы, 23-24 сентября 2011 г.-360с. Стр. 13-15.
 25. Кожобаев К.А. Влияние структуры грунтов на их поведение при сильных землетрясениях. //Современные проблемы механики сплошных сред.//Сб.трудов Межд. Конф. "Проблемы геомеханики и освоения недр". Вып.13. Бишкек, 2011г. Стр.339-344.
 26. Кожобаев К.А., Оторова С.Т., Касиев А.К., Аманов К.А. «Химические особенности подземных вод высокогорных областей – как источников питьевых вод». //Матер. VIII Междун. научно-практической конференции «ПИЩА. ЭКОЛОГИЯ. КАЧЕСТВО». г.Алматы, 23-24 сентября 2011г.-360с. Стр. 87-89.
 27. Кожобаев К.А., Аманов К.А., Молдогазиева Г.Т., Касиев А.К., Усубалиева Ж.Ж. «О радиоэкологическом состоянии района бывшего «8-го комбината» и южного побережья озера Иссык-Куль». //Современные проблемы механики сплошных сред.//Сб.трудов Межд. Конф. "Проблемы геомеханики и освоения недр". Вып.14. Бишкек, 2011г. Стр.115-127.
 28. Кожобаев К.А., Оторова С.Т. О возможной роли антропогенных факторов в геохимии вод бассейна верхнего Нарына. //Вестник КНУ им. Ж. Баласагына (спецвыпуск трудов международной конференции). Бишкек,: 2012г.-Стр.114-120.
 29. K. Kojobaev and J. Izakov. Some statistics on ecogeochemistry of Chu valley groundwater".//The International Conference on Environmental Science and Technology. (ICOEST'2013 - Cappadocia) Urgup, Turkey, 2013.
 30. K. Kojobaev and S. Otorova. "The influence of the time of year and anthropogenic factors on ecogeochemistry of the water of the Upper Naryn River basin".//The International Conference on Environmental Science and Technology. (ICOEST'2013 - Cappadocia) Urgup, Turkey, 2013.
 31. Касиев А.К., Аманов К.А., Кожобаев К.А. “Об экологии месторождений Солтон-Сары и Кумбел». //Матер. Междунар. конференции «Геодинамика, оруденение и геоэкологические проблемы Тянь-Шаня», посвященной 70-летию Института геологии НАН КР. Бишкек, Илим: 2013г. -266с., 103-109 стр.
 32. Аманов К.А., Кожобаев К.А., Молдогазиева Г.Т., Касиев А.К. “Экологические последствия разработки Ак-Тюзской группы месторождений в Кеминском районе Кыргызской Республики».//Матер. Междунар. конференции «Геодинамика, оруденение и геоэкологические проблемы Тянь-Шаня», посвященной 70-летию Института геологии НАН КР. Бишкек, Илим: 2013г. -266с., 28-35 стр.
 33. Кожобаев К.А. и Алипова Б. «Химический состав и экологическая оценка трансграничной реки Чу и ее крупных притоков (Кыргызская Республика)».//Тр. Междун. конф. в ВКГТУ им. Д.Серикбаева (Казахстан). 21.05.2015г. Том 3. Стр.376-382.
 34. Аманов К.А., Кожобаев К.А., Молдогазиева Г.Т., ОтороваС.Т., Касиев А.К., Жунушов Б.Б. Основные экогеологические проблемы Нарынской области.//Матер. Межд. Конф. «Развитие наук о Земле в Кыргызстане: состояние, проблемы и перспективы». Бишкек, 2015. Стр.21-26.
 35. Жекин кызы С., Кожобаев К.А. Экогеохимическая оценка питьевых вод г. Нарын.//Матер. Межд. Конф. «Развитие наук о Земле в Кыргызстане: состояние, проблемы и перспективы». Бишкек, 2015. Стр.110-115.
 36. Кожобаев К.А., Чекирова Г.К. Экологические проблемы населения Кыргызской Республики, связанные с их общей экологической культурой, и педагогические пути их решения.//Матер. Межд. Конф. «Развитие наук о Земле в Кыргызстане: состояние, проблемы и перспективы». Бишкек, 2015. Стр.165-17.
 37. Аманов К.А, Касиев А.К, Молдогазиева Г.Т., Кожобаев К.А. Влияние деятельности горно-промышленных комплексов на окружающую природную среду и на здоровье людей (на примере Кыргызского горно-металлургического комбината).//Матер. Межд. научно-практ. Конф. «Совершенствование прогнозирования и управления стихийным бедствиями» посвященной десятилетию кафедры «Защита в чрезвычайных ситуациях» и Учебного научно-технического центра «Развитие гражданской защиты» КРСУ и МЧС КР. 16 мая 2016 г. Бишкек, 2016, стр. 104-108.
 38. Тотубаева Н., Кожобаев К., Абдыкадырова Р., Токбаева Ж., Туратова Т., Садыр уулу Эрулан. Влияние отходов Ак-Тюзкого горно-обогатительного комбината на почвенную микрофлору. // The Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Kyrgyzstan – 20-23 September 2017. Book of Full-Text. – Bishkek. 2017. – p. 234-239.
 39. Кожобаев К.А., Аманов К.А., Рыскулов У.Д., Молдогазиева Г.Т., Касиев А.К. Состояние и пути решения проблем радиоактивных
  отходов севера Кыргызской Республики.//Мат. Межд. конф. "СЕРГЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ". Геоэкологическая безопасность разработки месторождений полезных ископаемых. Выпуск 19. Москва.:РУДН, 2017.-592с. 242-247 стр.
 40. Кожобаев К.А., Тотубаева Н.Э., Молдогазиева Г.К., Оторова С.Т., Калыков И. «Устойчивое развитие и питьевые воды (на примере Кыргызской Республики)» // Матер. Межд. научно-практической конференции «Вода для устойчивого развития Центральной Азии», посвящённой началу Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028» (г.Душанбе, 23-24 марта 2018 года). Душанбе: Издательствово «ПРОМЭКСПО», 2018.-428 с. Стр. 16-21.
 41. KojobaevK.A., SadyrovO.A., OtorovaS.T.,AsanovB.D., TotubaevaN.E.. "Definition of the essential elements – Chrome and Molybdenum in the waters of the river Naryn"// The Book of International Green Capitals Congress (İGCC)’. Reported 8-11 may 2018. Konya, Turkey. 726-732p.
 42. Totubaeva N.E., Talaibekoba G.T., Tokpaeva J., Kojobaev K.A. Planting of greenery in Industrial Cities (On Example Of Bishkek City) // The Book of International Green Capitals Congress (İGCC)’. Reported 8-11 may 2018. Konya, Turkey.188-193p.
 43. Кожобаев К.А., Оторова С.Т., Тотубаева Н.Э., Асанов Б.Д. «Мониторинговые исследования содержания микроэлементов в водах рек Нарын, Малый и Большой Нарын.» // Матер. Межд. научной конференции, посвященной 15-летию со дня образования ЦАИИЗ «Дистаницонные и наземные исследования земли в Центральной Азии», 17-18 сентября 2019г. Бишкек, Кыргызстан.Б.:МоЮР, 2019.-268с. Стр. 173-177.
 44. Асанова А.К., Тотубаева Н.Э., Молдогазиева Г.Т., Кожобаев К.А. Динамика концентрации загрязняющих веществ в водах озера Иссык-Куль за 2016-2018ГГ. . //Сб. трудов международной конференции «Актуальные проблемы геологии и географии Тянь-Шаня и сопредельных территорий», посвященной 100-летию В.Г. Королёва и Перекрестному году Кыргызской Республики и Российской Федерации (23 октябрь, 2020г). Стр.296-307.
 45. Кожобаев К.А., Тотубаева Н.Э., Шайкиева Н.Т., Жумадилова Э. Разработка углей Кара-Кечинского месторождения и окружающая среда. //Сб. трудов международной конференции «Актуальные проблемы геологии и географии Тянь-Шаня и сопредельных территорий», посвященной 100-летию В.Г. Королёва и Перекрестному году Кыргызской Республики и Российской Федерации (23 октябрь, 2020г). Стр.332-345.
 46. Оторова С.Т., Молдогазиева Г.Т., Тотубаева Н.Э., Кожобаев К.А. Влияние населенных пунктов на показатели близлежащих поверхностных вод – на примере города и реки Нарын. . //Сб. трудов международной конференции «Актуальные проблемы геологии и географии Тянь-Шаня и сопредельных территорий», посвященной 100-летию В.Г. Королёва и Перекрестному году Кыргызской Республики и Российской Федерации (23 октябрь, 2020г). Стр.377-385.
 47. Тотубаева Н.Э., Дуйшебекова С.Б., Кожобаев К.А. Динамика изменения площадей зарослей облепихи крушиновидной (hippophae rhamnoides) на побережье ОЗ.ИССЫК-КУЛЬ . //Сб. трудов межд. конференции «Актуальные проблемы геологии и географии Тянь-Шаня и сопредельных территорий», посвященной 100-летию В.Г. Королёва и Перекрестному году Кыргызской Республики и Российской Федерации (23 октябрь, 2020г). Стр.400-410.

 

РЕСПУБЛИКАЛЫК РЕЦЕНЗИЯЛАНГАН ЖУРНАЛДАРДА ЖАРЫЯЛАНГАН МАКАЛАЛАР:

 1. Кожобаев К.А., Стамов Т.Б.Электроэнергетическая отрасль Кыргызстана и проблема ее реструк- туризации (статья). // «Вестник НИИЭ при Минфине». Бишкек. 1997.-74 с. 38-44с.
 2. Боконбаев К.Дж., Костенко Л.С., Кожобаев К.А и др. «О методике оценки экологических и других рисков». // Ж. «Известия НАН КР» журналынын 2003г., № 4, стр. 168-170.
 3. Боконбаев К.Дж., Костенко Л.С., Кожобаев К.А.и др. О методике оценки экологических и других рисков. // Ж. «Известия НАН КР» журналынын 2003г., № 4, стр. 168-170
 4. Кожобаев К.А. «К характеристике лессовых грунтов Кыргызской республики».//«Журнал естетств. Наук». КТУ «Манас» 2003 № 4 стр.105-114.
 5. Родина Е.М.,Криворучко С.А.,Кожобаев К.А«Продовольственная состоятельность как ограничивающий фактор для устойчивого развития Кыргызской Республики». 2007 г. // Журнал: Известия НАН КР, № 4. стр. 67-71.
 6. Кожобаев К.А. Табигый, техника илимдеринде кыргыз тилинде сабактарды өтүү жана атоолорду киргизүү. //Журн. Известия Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова. № 12. Бишкек, 2007г. – стр. 373-375.
 7. Ахметкалиев Р.Б., Кожобаев К.А. Разрушение водонефтяной эмульсии.//Известия НАН КР. 2008 г., № 3. стр. 72-75.
 8. Детушев А.В., Кожобаев К.А. Опыт оценки реакции рельефа территории Чуйской долины Кыргызской Республики на техногенное загрязнение. //Журн. «Известия КГТУ им. И. Раззакова. 2009 г., № 16. 418 стр./Стр. 374- 378.
 9. Оторова С.Т , Кожобаев К.А.Экогеохимические проблемы вод верховьев реки Нарын. //Журн. «Известия КГТУ им. И. Раззакова. 2009 г., № 16. 418 стр. Стр. 378-382.
 10. Кожобаев К.А. «О некоторых проблемах аттестации научно-педагогических кадров и о возможных путях их решения». // КР Улуттук Аттестациялык комиссиясынын кабарлары. № 4, Декабрь, 2010 г.
 11. Кожобаев К.А., Оторова С.Т., Аманов К.А., Молдогазиева Г.Т., Касиев А.К. «О проблеме питьевых вод – на примере с. Ат-Башы Нарынской области». //Журн. "Вестник КГУ им. И. Арабаева". №1, 2011г., стр. 123-125.
 12. Кожобаев К.А., Аманов К.А., Касиев А.К., Молдогазиева Г.Т. «Основные экогеологические проблемы Иссык-Кульской области». //Журн. «Вестник ИГУ им. К. Тыныстанова». № 30, 2011г. Стр.95-99.
 13. Кожобаев К.А. и др. О степени защищенности грунтовых вод Ат-Башинской долины от поверхностных загрязнений. //Журн. "Вестник КГУ им. И. Арабаева". №1, 2011г. Стр.126-128.
 14. Кожобаев К.А., Аманов К.А., Касиев А.К., Молдогазиева Г.Т. «Основные экогеологические проблемы Иссык-Кульской области». //Журн. «Вестник ИГУ им. К. Тыныстанова». № 30, 2011г. Стр.95-99.
 15. Кожобаев К.А., Оторова с.т. Химический состав вод и экология речки Шаркыратма (Нарынская область КР).//Известия КНУ им. Ж.Баласагына. Спец-й выпуск, 2014г. Стр. 145-148..
 16. Кожобаев К.А., С. Жекин кызы, Оторова С.Т. Результаты исследования некоторых свойств и микроэлементного состава питьевых вод г. Нарын.//Известия ВУЗов Кыргызстана. №4, 2016г. Бишкек, 2016. Стр.45-47.
 17. Кожобаев К.А., Жунушов Б.Б, Молдогазиева Г.Т. Деятельность геологоразведочных и горнодобывающих предприятий Кыргызстана, законы и их экологические аспекты. // Известия ВУЗов Кыргызстана. №4, 2016г. Бишкек, 2016. Стр.48-50.
 18. Комиссаров В.А.,Кожобаев К.А., Дудашвили С.Д. Развитие туризма в Кыргызской Республике. Краткий обзор. // Туризм Кыргызстана. № 13/02.2017г., стр.6-13.
 19. Кожобаев К. А. Шайкиева Н.Т., Ашитова Э. Дегазация хлора из питьевой воды.//Журн. Известия НАН КР, 2019, №3.155 - 160 бб.
 20. Кожобаев К.А. Основные геоэкологические проблемы северных регионов Кыргызской Республики и возможные пути их решения.// Журн. Известия НАН КР, 2019, №3. 147 – 154 бб.
 21. Лагутин Е.И., Смоляр В.А., Кожобаев К.А., Терехов А.Г., Едигенов М.Б., Атыкенова Э.Э. Использование математических методов при генетическом исследовании подземной гидросферы. (На примере Тянь-Шаня). // Журн. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2019. №4. С.233-239.
 22. Уманова Н.Д., Омуров Ж.М., Кожобаев К.А. Суусамыр өрөөнүнүн жайыт аянттарынын өзгөчөлүктөрү жана учурдагы көйгөйлөрү. // Журн. Известия КГТУ им. И Раззакова. 50/2019,. Часть2.- СТР. 442-449.
 23. Кожобаев К.А., Тотубаева Н.Э., Молдогазиева Г.К., Оторова С.Т., Калыков И. «О некоторых физико-химических показателях грунтовых вод села Ат-Башы». //Журн. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана, №4, 2019. Стр. 223-226.

РЕСПУБЛИКАЛЫК ИЛИМИЙ ЧОГУЛУШТАРДА СУНУЛГАН ЖАНА БАЯНДАМАЛАР ЖЫЙНАГЫНДА БАСЫЛГАН БАЯНДАМАЛАР (ДОКЛАДДАР):

 1. Кожобаев К.А. Особенности организации учебы в ВУЗах СФРЮ (тезисы докл). Тез. докл. 1-й респуб. научн.-метод. конф. «Совершенствование подготовки специалистов в ВУЗе на основе современных педагогических методов». Фрунзе, ФПИ, 1984.-41с.
 2. Кожобаев К.А. Исследование влияния плотности и интенсивности динамической нагрузки на разжижаемость песчаного грунта (тезисы докл). // Тезисы докл. 1-й респуб. научн.-техн. конференции молодых ученых. Киргизии. Фрунзе, ФПИ, 1981
 3. Кожобаев К.А. Об использовании конического пластометра (тезисы докл). // Тезисы докл. респуб. конференции. ФПИ, Фрунзе, 1980.
 4. Кожобаев К.А., Котлов В.Ф., Соколов В.Н. Изменение микростроения глинистых паст в процессе их тиксотропного упрочнения. // Сборник IV научной конференции аспирантов и молодых ученых. Сер. “Грунтоведение и инженерная геология”. Депонирован от 12.07.77 г., с. 2817-2877.

КОТОРГОН МАКАЛАЛАРЫ:

-ЖОК

БАШКА РЕЦЕНЗИЯСЫЗ МАКАЛАЛАР:

 1. Карпачев К.Б., Кожобаев К.А. Рекомендации по мониторингу и управлению геоэкологическими проблемами г. Чуй-Токмок . // Труды КИМС., Бишкек., К.Г М.И., 2002 г – 151с./с.70-75.
 2. Карпачев К.Б., Кожобаев К.А. Основные геоэкологические проблемы г.Чуй - Токмок: состояние и мониторинг. // Труды КИМС., Бишкек., К.Г М.И., 2002 г – 151с./с.76-81.
 3. Кожобаев К.А. Влияние внутренних факторов нескальных грунтов на их поведение при землетрясениях (статья.) // Труды КИМС., Бишкек., К.Г М.И., 2000 г.
 4. Кожобаев К.А. Вопросы прогноза и факторы разжижения дисперных грунтов при землетрясениях (статья). // Книга: «Комплексные исследования по прогнозу землетрясений в Киргизии». Бишкек, Илим, 1991. 208с., 189-198 с.
 5. Кожобаев К.А. Исследование факторов , влияющих на тиксотропное упрочнение глинистых паст (статья). // Деп. ВИНИТИ, 1976, N деп. 341Р-76
 6. Кожобаев К.А. К вопросу об использовании конического пластометра (статья). // Книга: «Гидрогеология и инженерная геология Кирг. ССР». Фрунзе, Илим, 1985.-54-58 с.
 7. Кожобаев К.А. Тиксотропное упрочнение современных илов (статья). // Труды ФПИ, Фрунзе, 1977, вып. 98, 13-17с.
 8. Кожобаев К.А. Факторы, влияющие на время разупрочнения и упрочнения водонасыщенных дисперных грунтов (статья). // Книга: «Гидрогеология и инженерная геология Кирг. ССР». Фрунзе, Илим, 1985.-59-65 с.
 9. Кожобаев К.А. Энергетический подход к сейсмическим воздействиям на нескальные грунты (статья). // Труды КИМС., Бишкек., К.Г М.И., 2000 г.
 10. Осипов В.И.,Кожобаев К.А. О методике определения прочностных свойств глинистых грунтов при динамических воздействиях (статья). // Книга: «Гидрогеология и инженерная геология Кирг. ССР». Фрунзе, Илим, 1985.-66-68

КИТЕПТЕР:

КИТЕПТИН ЖАЛГЫЗ АВТОРУ БОЛУУ:

 1. Кожобаев К.А. Тиксотропия, дилатансия и разжижение дисперсных грунтов. Бишкек.: Илим, 1991.-213с.
 2. Кожобаев К.А. Гидрогеология,инженердик геология жана геоэкология боюнча кыскача түшүндүрмө соөздүк. Бишкек, 2007г.-84с.

АВТОРЛОШ БОЛУП ЖАЗЫЛГАН КИТЕПТЕР:

 1. Абдурасулов И.А., Матыченков В.Е., Кожобаев К.А.За воду не благодарят. Фрунзе, Илим,1990.-104с.
 2. Кожобаев К.А.,Матыченков В.Е,, Усупаев Ш.Э., Сарногоев А.К. и другие. Правила прогнозирования активизации оползней и зон их поражения при землетрясениях в Кыргызской Республике. // РДС – 21-22-1-97. (Руководящий документ в строительстве). Бишкек.:Минархстрой, 1997.- 14 с.
 3. Кожобаев К.А(+ редактор), Матыченков В.Е. и дрГеологические заказники и туризм Кыргызской Республики (научная монография). Бишкек, 2003г.-164с.
 4. Өмүралиев Асан, Кожобаев Канатбек, Сулайманов Казак. Ыктымалдыктар теориясы жана математикалыкстатистика: Жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн окуу китеби. Бишкек, 2018.-311 б. (Учебник для ВУЗов – на кыргызском языке).
 5. Осипов В.И., Кожобаев К.А., Тотубаева Н.Э. Экологиялык коопсуздуктун көйгөйлөрү. Бишкек - 2019.- 202б. (Учебное пособие для ВУЗов – на кыргызском языке).

КИТЕПТЕ БӨЛҮМ:

 1. Кожобаев К.А., Аманов К.А. "Роль Института геологии НАН КР в изучении и решении геоэкологических проблем северных регионов Кыргызской Республики"//Монография «Научные достижения института геологии за 75 лет». Бишкек.: 2018.-257с. 113-131c.
 2. Глоссарий терминов интеллектуальной собственности (русско- кыргызско- английский).Бишкек, ; Кыргызпатент, 1996. -107с. Соавторы: Оморов P.O. , Эдилъбаев К. А,, Токоев А.. Т., Кожобаев К.А., и другие.
 3. Мониторинг экономической ситуациив Кыргызстан Республике (брошюра). Бишкек, выпуск 4, НИКЗ при Минфине.1997.- 93с. Соавторы: Мусакожоев Ш.М., Кумсков А.И., Кожобаев К.А., и другие.
 4. Отчет-книга по проекту: «Основные направления экологически ориентированного планирования землепользования на биосферное территории «Ысык-Кел»». МООС и ГТЦ. Бишкек, 1999г.-237с. Под научным руководством Кешикбаева А.А. Соавторы: Кожобаев К.А.,Молдобеков Б.Д., Усупаев Ш.Э., Чодураев Т.М., Диких А.Н. и др.
 5. Академик Апас Бакиров.Бишкек, БИЦ “Текник”, 2005.-84с. Диких А. Дядюченко Л., Киселев В., Кожобаев К. (+ редактор) и др.
 6. Атоолордун (терминдердин), сөз айкаштарынын орусча-кыргызча сөздүгү. Бишкек, 2006. – 220 б. Атоо комиссиясы: Акматов Т.К. (төрага), Кожобаев К.А. (орунбасар), Мамбетжунушев Т. (орунбасар), жана башкалар.
 7. Атоолордун (терминдердин), орусча-кыргызча сөздүгү. Бишкек, 2010. – 256 б. Атоо комиссиясы: Ибрагимов С. (Председатель), Кожобаев К.А. (зам. председателя), Молдоканов А. (зам. председателя) и другие..
 8. «История кафедры экологическая инженерия. Авторы: Маймеков З.К., Кожобаев К.А. и др. Бишкек, 2014г.-74 с.
 9. «Четырех язычный словарь (кыргызско-түркский-английский-русский) терминов по экологическому направлению». Авторы: Маймеков З.К., Кожобаев К.А. и др. Бишкек, 2014г.-68 с.
 10. Кожобаев К.А. и др. Академику Апасу Бакирову 80. Б.: «SHARK», 2015.-144с.
 11. Научные достижения института геологии за 75 лет. Монография. Бишкек.: 2018.-257с. // Авторы: Сакиев К.С., Бакиров А.Б., Дженчураева Р.Д., Дженчураева А.В., Кожобаев К.А., Аманов К.А., Аламанов С.К., Пак Н.Т., И.А. Мезгин., Санькова В.П., Ахмедов С.М., Ивлева Е.А., Бакиров А.А.
 12. Алымкулов К., Апышев Ж., Бактыгулов К., Кожобаев К., Өмуралиев А., Усубалиев Ж., Эликбаев К. “Жалпы техникалык орусча-кыргызча сөздүк”. «Политехнический русско-кыргызский словарь»). Бишкек.:Maxprint, 2018г.-360с.

КОТОРГОН КИТЕПТЕР:

 1. Осипов В.И. Биосфера жана экологиялык коопсуздук. Мааракелик дарс. Бишкек: Калем БҮ, 2019ж-142б. (Биосфера и экологическая безопасность: юбилейная лекция. Москва: РУДН, 2017.-136с. – китептин котормосу. Которгондор (перевод): т.и.д, профессор Канатбек Кожобаев жана б.и.к., доцент Нурзат Тотубаева).

КИТЕП РЕДАКТОРЛУГУ:

 1. Чынгышев А.А. Трансформаторлор. Бишкек-2011.- 109 б. Редакторлор: Керимбаев А.А., Кожобаев К.А.
 2. Толкунбай Абеков. Русско-киргизский толковый словарь терминов по автотранспорту, автомобильным дорогам и дорожно–строительным машинам. Под научной (специальной) редакцией Кожобаева К.А. Бишкек-Ош, 2013г.-220 б.
 3. Академик Апас Бакиров.Бишкек, БИЦ “Текник”, 2005.-84с. Авторы: Диких А. Дядюченко Л., Киселев В., Кожобаев К. и др. (Кожобаев К.  редактор книги).
 4. Атоолордун (терминдердин), сөз айкаштарынын орусча-кыргызча сөздүгү. Бишкек, 2006. – 220 б. Атоо комиссиясы: Акматов Т.К. (төрага), Кожобаев К.А. (орунбасар) Мамбетжунушев Т. (орунбасар), жана башкалар. (Кожобаев К. – редактор книги).
 5. Четырех язычный словарь (кыргызско-түркский-английский-русский) терминов по экологическому направлению». Авторы: Маймеков З.К., Кожобаев К.А. и др. Бишкек, 2014г.-68 с. (Кожобаев К. – редактор брошюры).
 6.  Кожобаев К.А. и др. Академику Апасу Бакирову 80. Б.: «SHARK», 2015.-144с. Кожобаев К.А. – редактор книги.
 7. Осипов В.И. Биосфера жана экологиялык коопсуздук. Мааракелик дарс. Бишкек: Калем БҮ, 2019ж-142б. (Биосфера и экологическая безопасность: юбилейная лекция. Москва: РУДН, 2017.-136с. – китептин котормосу. Котормонун редактору: т.и.д, профессор Канатбек Кожобаев.
 8. Осипов В.И., Кожобаев К.А., Тотубаева Н.Э. Экологиялык коопсуздуктун көйгөйлөрү. Бишкек - 2019.- 202б. (Учебное пособие для ВУЗов – на кыргызском языке). Китептин (окуу куралынын) редактору: Канатбек Кожобаев.

БАШКА ИЛИМИЙ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ:

Тегерек стол, илимий-практикалык конференциялар ж.б.

Жеке уюштурган жокмун, факультет  кафедра жана башка уюштурган көптөгөн (30 ашык) тегерек стол, илимий-практикалык конференцияларга катыштым.

СЕМИНАРЛАР:

Ар-бир окуу жылында эн аз дегенде бирден семинар-доклад жасайм, мисалга, кээ бир жылдар үчүн темалар:

 1. 2021-2022 окуу жылы: “Ысык-Көл суусунун кээ бир физико-химиялык көрсөткүчтөрү жана аларды экологиялык баалоо”.
 2. 2019-2020 окуу жылы: «Нарын, Кичи жана Чоӊ Нарын сууларынындагы микроэлементтердин кармалышын изилдөө».
 3. 2018-2019 окуу жылы: “Кыргыз Республикасында жер астындагы сууларды ичме суу катары пайдалангандагы көйгөйлөр”
 4. 2017-2018 окуу жылы: «КР түндүк бөлүгүндөгү катуу калдыктар көйгөйлөрү жана аларды мүмкүн болгон чечүү жолдору».

. . . .

 1. 2015-2016 окуу жылы: «Орто Азиядагы чекаралык өтмөк суулардын кирдешин баалоо»
 2. . . . .
 3. январь 2011ж. Г.Бишкек, КТ“Манас” университети семинары, “Катуу жер титирөөлөрдөгү кыртыштардын алып жүрүүсүн моделдөө көйгөйлөрү” – Кожобаев К.А. тарабынан доклад жасалды.
 4. январь 2011ж., Бишкек ш., БГУ : “Кыргыз Республикасындагы ичме суулар менен байланыштуу кээ бир көйгөйлөр” - Кожобаев К.А. тарабынан доклад жасалды.
 5. май 2011г.,Бишкек ш., “Институт горного дела и горных технологий КГТУ им. И.Раззакова” “Ичме суулар менен байланыштуу кээ бир көйгөйлөр” - Кожобаев К.А. тарабынан доклад жасалды.

 

ТВ ЖАНА РАДИОБЕРҮҮЛӨР:

Баардыгы 10 ашык ТВ жана радиоберүүлөргө катышытым, мисалга, 2021 жылы эле:

 1. “ТВ1  КЖ, Бишкек”, 8чи апрель 2021ж. “Иш күндүн кечи” теле берүүгө катыштым (“КР илим көйгөйлөрү” жөнүндө –20-30 мүнөт).
 2. “Спутник  КЖ радиосу, Бишкек”, 15чи апрель 2021ж. “Экологиялык билим берүү” күнүнө арналган радио (видео да  себеби “YOU TUBE” да берүү болот - ошого катыштыжм (“Экология, экология илими көйгөйлөрү” жөнүндө –20-30 мүнөт).

Дагы, мисал үчүн, менин 2012 ж. массалык маалымат каражаттарындагы аракеттерим:

 1. Кожобаев К.А. 23 марта 2012 г. выступил с докладом «О роли антропогенных факторов в формировании состава вод (на примере верхней части бассейна реки Нарын» в Бишкекском Гуманитарном Университете им. К.Карасаева на международном круглом столе, посвященном Всемирному дню воды и 15-летию создания факультета экологии и менеджмента БГУ.
 2. Кожобаев К.А. 5-го июня 2012 гвыступил с докладом «О возможной роли антропогенных факторов в геохимии вод бассейна верхнего Нарына» в Кыргызском национальном университете им. Жусупа Баласагына - на международной научно-практической конференции «Проблемы совершенствования управления природными и социально-экономическими процессами на современном этапе», посвященной Всемирному дню охраны окружающей среды и 80-летию профессора Исаева А.И.
 3.  Интервью Кожобаева К.А. корреспонденту радио ,, Би-Би-Си” Сагын Алиевой по проблемам сохранности ледников КР и с питанием вод (октябрь 2012г.).
 4. Интервью Кожобаева К.А. по экологическим проблемам золоторудного месторождения Кум-Тор комиссии ЖК КР - 4 -5 раз показано по разным каналам ТВ КР в августе-октябре 2012г (в фильме “Ууланган Кумтор”.
 5. Интервью Кожобаева К.А. по проблемам питьевых вод в КР в июне 2012г. Опубликовано в международном журнале ,,ДА”.
 • Кишилерди, ошолордун ичинде, биринчи ирээтте, жаш муунду, тарбиялоого багытталган 2 ыр китеп жана 1 илимге таянган көркөм китеп – аңгемелер жыйнагын чыгардым (2004, 2008 жана 2018жж).

 (Башкача пункт аталыштары менен кошумчаларды жазса болот)

ДОЛБООРЛОР :

 1. Кожобаев К.А. – профессор КТУ МАНАС, научный руководитель проекта 2020-2021гг «Экогеохимический мониторинг вод реки Нарын и ее крупных притоков в пределах Нарынской области», финансируемого департаментом науки МОН КР. Весь 2020г. был участником НИР:
 2. Научный руководитель проекта, отв. исполнитель 1-й и 2-й частей проекта д.т.н., проф. КТУ МАНАС К.А. Кожобаев «Геоэкологическое состояние отдельных проблемных территорий: бассейны рек Ала-Арча, Аламедин, Жумгал, крайняя восточная часть Чуйской впадины». Окончательный отчет за 2018-2020 гг сдан в декабре 2020г. Кыргыз Республикасы.
 3. Руководитель темы: д.т.н., проф. Кожобаев К.А. «Исследования негативных геоэкологических процессов Чуйской и Таласской областей»Срок выполнения проекта: 2015-2017 гг. Окончательный отчет за 2015-2018 гг сдан в декабре 2018г. Кыргыз Республикасы.
 4. Проф. Айлив Стайнес, Проф. Октябрин Садыров, проф. Канатбек Кожобаев и др «Оценка трансграничного загрязнения воды в ЦА (Эл аралык долбоор - Сыр-Дарья - NATO SfP 983945)». Продолжительность проекта: Январь 2011– Январь 2016. Партнер өлкөлөр: Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. Страна НАТО: НорвегияДолбоордун отчету январь 2016 кабыл алынды. Отчеттун авторлору: Эйлив Стайнес, Проф. Октябрин Садыров, проф. Канатбек Кожобаев
 5.  Кожобаев К.А. и др. «Исследования негативных геоэкологических процессов верхней части бассейна р. Нарын и разработка рекомендаций по снижению экологических рисков»Проект на 2012-2014гг. – Отчет 2014 ж. өткөзүлдү, Кыргыз Республикасы.
 6.  Кожобаев К.А. и др. «Разработка новой методики и составление схематической карты степени защищенности подземных вод северных регионов Кыргызской Республики (Иссык-Кульская, Чуйская и Таласская области)». Проект на 2012-2013г. – Отчет 2013 ж. өткөзүлдү, Кыргыз Республикасы;
 7.  Кожобаев К.А. и др. «Разработка новой методики и составление схематической карты степени защищенности подземных вод северных регионов Кыргызской Республики». Проект был на 2012 – 2014гг., однако отчет по Нарынской области за 2012 год был принят как окончательный, а на 2013-2014 гг был составлен новый проект (см. ниже). Кыргыз Республикасы;
 8.  Кожобаев К.А. и др. «Исследования негативных геоэкологических процессов территории Иссык-Кульской области и разработка рекомендаций по снижению экологических рисков». 2007-2011. Отчет 2011 ж. өткөзүлдү, Кыргыз Республикасы;
 9.  Кожобаева К.А и др. «Разработка программ инженерных расчетов на ЭВМ устойчивости склонов, откосов и оползней с учетом различных воздействий»2006-2008. Кыргыз Республикасы;
 10.  Кожобаева К.А и др. «Разработка электронного кадастра оползней КР (на примере Сузакского района)». 2006-2008. Кыргыз Республикасы;
 11. Кожобаева К.А и др. «Ысык-Көлдүн түндүк жээгиндеги жер астындагы суулардын кирдөөдөн корголушун баалоо» 2006-2007Кыргыз Республикасы;
 12.  Кожобаев К.А. и др. «Отчет об инженерно-геологических изысканиях в селе Кашкасуу Алайского района Ошской области» 2007. Кыргызская Республика
 13.  Кожобаев К.А. и др. «Отчет об инженерно-геологических изысканиях в селе Ак-Босого Алайского района Ошской области» 2007. Кыргызская Республика
 14.  Кожобаева К.А и др. «Исследования некоторых гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических проблем отдельных участков Чуйской и Иссык-Кульской впадин и разработка рекомендаций по их решению» 2006-2007Кыргыз Республикасы;
 15. Кожобаева К.А. и др. «Разработка методики оценки устойчивости оползней и склонов из лессовидных грунтов с учетом и изучением их влажности, длительной прочности и сейсмоустойчивости» составлен при участии и под руководством. 2005 Кыргыз Республикасы; KTMУ.
 16.  Кожобаева К.А. и др. «Предварительное записка о гидрогеологических условиях отработки золоторудного месторождения Талды-Булак Левобережный» - составлен при участии и под руководством Кожобаева К.А. 2005Кыргыз Республикасы;
 17.  Кожобаева К.А. и др. «Разработка методик реальной оценки экологических рисков тяжелых металлов» 2003; Кыргыз Республикасы;
 18.  До начальных стадий выполнения был менеджером проекта «ТЕМПУС ТАСИС» на сумму 230 тысяч «Евро» - программы подготовки и переподготовки туристических кадров в Кыргызской Республике, реализованного в Бишкекской Финансово-Экономической Академии в 2000-2002гг.
 19. В 1998 году, в результате победы на конкурсе, был руководителем и исполнителем группы проекта Азиатского Банка развития по обследования систем и состояния теплоснабжения средних школ республики и разработки рекомендаций по их реконструкции.

 

 • Работая в Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики в 1995-1998 гг. участвовал в рецензировании, оценке, разработке и реализации многих программ и бизнес-планов республиканского уровня по горно-геологическому и энергетическим направлениям.
 • Начиная с 1977г - по наст. время ежегодно участвую и выполняю в среднем по 1-3 научно исследовательские договорные работы.
 • Являюсь соавтором более 30 отчетов по различным научно-исследовательским работам, нескольких производственных проектов и отчетов по инженерной геологии, гидрогеологии и геоэкологии.

 

АДМИНИСТРАТИВДИК ИШТЕР:

I. Административдик (башкаруу) тажрыйба:

 1. Башчы – Улуттук Аттестациалык комиссиясында жер жөнүндөгү илимдер эксперт комиссиясыны (2006ж.–2013ж).
 2. Төраганын орун басары - Кыргыз Республикасынын тил комиссиясы курамындагы атоо комиссиясы (2003 ж.–2013ж).
 3. Директор ОсОО «Умсунай» (научно-исследовательские работы, (08.1999 -12.2002гг);
 4. Бөлүм башчы (1998-2002; 1991-1992) – Бишкек финансы-экономикалык академиясында жана Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде;
 5. Бөлүм башчы – Кыргыз Республикасынын Экономика жана каржы министирлиги (1995-1998).
 6. АО "Кыргызэнерго”нун Директорлор кеңешинде Жоопту катчы – по совместительству (01.1997г. - 09.1998г).
 7. Башкармаклыктын башчысы - Кыргыз Республикасынын Интеллектуальдык (өнөр жай) менчик боюнча Мамлекеттик агентствосу Экспертиза башкармалыгы (1995),
 8. Башкы инженер - Башкы гидрогеолог - КР геология Министерлиги, Кыргыз комплекстүү гидрогеологиялык экспедициясынын Калинин гидрогеологиялык партиясы; (1994-1995)
 9. Факультет деканы (1992-1993) – Кыргыз- мамлекеттик техникалык университетинде.

ИЛИМИЙ УЮМДАРГА МҮЧӨЛҮКТӨРҮ (2020-2021 окуу жылы):

 1. 2001ж - Кыргыз Республикасынын Инженердик академиясынын академиги;
 2. 2002ж – азыркыга чейин – Илимдердин улуттук академиясындагы Геология институтунун Окумуштуулар кеңешинин мүчөсүмүн.
 3. 2013ж – азыркыга чейин – Илимдердин улуттук академиясындагы “Суу көйгөйлөрү жана гидрозардечилик” институтунун астындагы Докторлук жана кандидаттык диссертацияларды жактоо боюнча Эл аралык (Кыргыз-Тажик) Диссертациялык Кеңештин мүчөсүмүн;
 4. 2011ж - Член Правления «Ассоциации Горнопромышленников и геологов КР» бащкаруу тобунун мүчөсүмүн.
 5. 2020ж - Докторлук жана кандидаттык диссертацияларды жактоо боюнча УИА Геология жана Сейсмология институтунун астындагы Диссертациялык кеңештин мүчөсүмүн;

СЫЙЛЫКТАР, ГРАНТТАР жана СЕРТИФИКАТТАР:

Иштей баштагандан бери (август, 1971ж) ушу күнгө чейин мага бир жолу да сөгүш же эскертүү болгон жок, нечен (ондогон) жолу акчалай жана грамота түрүндө сыйлыктарды алдым, ошолордун ичинде:

 1. Почетная грамота Президиума НАН КР (2018г)
 2. Благодарственнаяграмота “USAID”, Department for International Development (2014г);
 3. Благодарственная грамота Премьер-министра КР (2013г);
 4. Почетное звание «Отличник народного образования КР» (2010г);
 5. Грант-9ти месячная научно-педагогическая стажировка по программе Правителства США: «Fulbright Scholar Program», University of California, Los Angeles (UCLA),USA; (2009 – 2010гг);
 6. Благодарственные грамоты КТУ “Манас”: (2006; 2009; 2012гг);
 7. Почетная грамота Госкомиссии по государственному языку КР (2007г) ;
 8. Почетные грамоты Министерства образования и науки КР (1979г., 1987г., 1999г);
 9. Почетная грамота Комитета «Выставка достижений народного хозяйства КР» (1987г)
 10. Почетные грамоты Фрунзенского политехнического института (1982г.и др).
 11. Грант-9ти месячная научно-педагогическая стажировка в бывшей Югославии (1980-1981гг)
 12. Грант – годичная научно-педагогическая стажировка в Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова(1972-1973гг)

1996-2020жж. – Участие во многих конференциях и семинарах по направлениям экономика природопользования, экология, механика грунтов, гидрогеология и инженерная геология, экология, аккредитации образовательных программ и организаций. Сертификаты об окончании курсов: а) "Микроэкономика"; б) "Несостоятельность (банкротство). Санация и ликвидация предприятий"; в) "Разработка проекта"; г) «Корпоративное управление: право, финансы, маркетинг, бухучет»; д) Начального курса турецкого языка; е) «Экологическая безопасность и устойчивое развитие» и др.

 ТУРКИЯНЫН БИЛИМ БОЮНЧА ЖОГОРКУ КОМИССИЯСЫНЫН (YOK) ФОРМАТЫ МЕНЕН КАМТЫЛБАГАН БӨЛӨК ЖАРЫЯЛАНУУЛАР:

ОЙЛОП ТАБУУЛАР (Патенттер):

 1. Кожобаева К.А. Устройство для исследования разупрочнения платичных грунтов при вибрации (ойлоп табуу). СССР автордук күбөлүгү № 1761865, 1992 ж., Бюлл. № 29. Авторлош: жок.
 2. Кожобаева К.А. Способ исследования плотности дисперсных грунтов при сейсмических воздействиях (ойлоп табуу). СССР автордук күбөлүгү № 1753433. 1992., Бюлл. № 34. Авторлош: жок.
 3. Кожобаева К.А., Добролюбов Е.Н. Устройство для определения сопротивления сдвигу дисперсных грунтов при вибрации (ойлоп табуу). 19.09.90 г. № 4867580 /25/ завкасына 21.05.1991 ж. оң чечим.

 

КР МЫЙЗАМДАРЫН ИШТЕП ЧЫГУУГА КАТЫШУУ (1995-1999жж):

 1. КР мыйзамы "Об энергетике» (Иштейт);
 2. КР мыйзамы "Об электричес- тве"(Иштейт)
 3. КР мыйзамы «О недрах» (Иштейт)
 4. КР мыйзамы «Об угле» (Иштейт)
 5. КР мыйзамы «О нефти и газе» (Иштейт).

ТАПШЫРЫК (КАЙРЫЛУУЛАР) БОЮНЧА ЭКСПЕРТТИК ИШТЕР:

Жогорку окуу жайларында иштеп жүрүп, ар кайсы жылдары жеке жана топтордун курамында экология жана гидрогеология тармактары боюнча мекеме-ишканалардын талабы (кайрылуулары) боюнча эксперт катары иштедим, ошолордун ичинде, ири алтын кен жатактары боюнча да:

 • “Кумтор” – 2001ж.;
 • “Джеруй” – 2000 -2001жж.;
 • “Талды-Булак левобережный” – 2004 - 2005 жж.

2017-2020 ЖЖ. МЕН, АККРЕДИТАЦИЯЛЫК ЭКСПЕРТТЕРДИН БАШЧЫСЫ КАТАРЫ, ТӨМӨНКҮ ЖОЖдордо көптөгөн адистиктерин аккредитацияладык:

 1. Ж. Баласагын атындагы Улуттук университетин,
 2. Ү.Асаналиев атындагы “Геология, тоо-кен университетин,
 3. К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл университетин ж.б. окуу жайларынын

ИЛИМИЙ ПЕДАГОГИКАЛЫК СТАЖИРОВКАЛАР (КВАЛИФИКАЦИЯНЫ ЖОГОРУЛАТУУ):

 1. 1972-1973жж. – М.В.Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинде 1 жылдык
 2. 1980-1981 гг. – мурдагы СФРЮ (Югославия) республикаларында 9 айлык илимий-педагогикалык стажировка өттүм;
 3. 10.2009 - 06.2010 гг. – “Civil & Environmental Engineering Dept”, UCLA, Los Angeles, California, USA – АКШ-да 9 айлык илимий-педагогикалык стажировка өттүм;
 4. Апрель – июнь 2021ж. “Санкт-Петербург ш., “Арм-Экогрупп” компаниясынан 72 сааттык экологиялык коопсуздук боюнча квалификацияны жогорулатуу курсун ийгиликтүү аяктадым.