Аты Кубат КЕМЕЛОВ
Э-куржун kubat.kemelov@manas.edu.kg
Кабинет MF 333
Телефону 49 27 52-53 (1063)
Сабактар

Резюме

Билими жана илимий даражасы:

1. Бакалавр - Кыргыз-Түрк "Манас" университети, экологиялык инженерия бөлүмү, 2008 ж.

2. Магистратура -Кыргыз-Түрк "Манас" университети, табигый илимдер институту, экологиялык инженерия билим багыты, 2010 ж.

 

Эл аралык илимий тажрыйбасы:

 • Турция мамлекетинин илим, өндүрүш жана технология министирлиги,"UNIDO", "TİKA" жана "UNAM" тарабынан уюштурулган "3rd International Workshop on Cleanroom Training for Critical and Sustainable Technologies-Renewable Energy" атту тренингдин катышуучусу жана сертификаттын ээси.
 • -TS EN ISO 9001 "Kalite Yonetim sistemi Temel Egitimi", "Kalite Yonetim sistemi Ic Tetkik Egitimi" жана "Kalite Yonetim sistemi Dokumentasyon Egitimi" семинарларынын катышуучусу жана сертификатынын ээси.
 • -DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst-Германия академиялык алмашуулар кызматы) программасынын стипендияты жана  Берлин шаарындагы техникалык университетте жасалган  илимий изилдөөлөр.

Илимий иштери

Макалалардын тизмеси:

 1. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Кемелов К.А., Изаков Ж. Б.,   Молдобаев М.Б. Экологические п роблемы детоксикации хлорорганических токсичных веществ. Материалы научно-практической конференции “III Urkumbayev readings”, Тараз -2015.
 2. Kemelov K.A., Prof. Dr. Maymekov Z.K., Prof. Dr. Sambaeva D.A., Dr. Frenzel W. Physico-chemical basis of thermal destruction of benz(a)pyrene and reducing their concentration in gas phase.‘Waset’(World Academy of  Science, Engineering and Technology) 2015
 3. Prof. Dr. Maymekov Z.K., Prof. Dr. Sambaeva D.A., Kemelov K.A., Moldobaev M.B., Izakov J.  Destruction of sodium cyanide and determination of hydrogen index (pH) of the industrial waste water.  Van, Turkey, June 6-7 2014.
 4. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Молдобаев М.Б., Кемелов К.А.  Влияние воды в топливных эмульсиях на процессы образования и уменьшения концентрации сажи в газовой  фазе. Известия ВУЗов. Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева. Бишкек 25 июня 2014 г.
 5. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Кемелов К.А.,  Молдобаев М.Б. Окисление  бенз(а)пирена в  среде кислорода и энергетические параметры процесса.
 6. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Кемелов К.А., Окисление  бенз(а)пирена в кислородной среде с целью лимитирования влияния диоксида углерода на изменение климата.Вестник КГУСТА им. Н. Исанова, вып. 3(41), Бишкек 2013 – с. 129-133
 7. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Кемелов К.А.,  Молдобаев М.Б. Окисление  бензола в  среде вода-кислород и снижение концентрации углеводородов нефти в газовой фазе. Вестник КНАУ №2. Бишкек 2013.-229с.
 8. Maymekov Z., Sambaeva D., Kemelov K. “Reducing the Concentration of Soot in Gas Phase by Using Water-Fuel Oil Emulsions” , International conference on environmental science and technology, Turkey-2013.
 9. Кемелов К.А., Молдобаев М.Б., Изаков Ж.Б., Маймеков З.К. Влияние воды в водотопливной эмульсии на процессы образования бензапирена в газовой фазе. Известие КГТУ им. И. Раззакова №28. Бишкек 2013.-359с.
 10. Кемелов К.А.,Самбаева Д.А.,Маймеков З.К. Изучение системы C-H2O-O2 при различных соотношениях воды с целью снижения концентрации сажи в газовой  фазе. Известие Вузов № 1. Бишкек 2013. -78с.
 11. Demirel  Z., Kocabayev K., Kemelov K., Moldogazıeva G., Kasiev A., “Researching ground water of Bishkek city by geographical information system” (in Turkish), International environmental symposium, Kyrgyzstan- 2009.-101p.
 12. Demirel  Z., Kocabayev K., Kemelov K., Moldogazıeva G., Kasiev A.,  "Simulation of ground water of Bishkek city” (in Turkish), International environmental symposium, Kyrgyzstan 2009.-103p.

Илимий проекттердин тизмеси:

 • «Кичи жана орточо кубаттулуктагы өндүрүш мештерден чыккан газдардын учуусун азайтуунун физика-химиялык жана жылуулук-масса алмашышынын негиздерин иштеп чыгуу жана алардын айлана чөйрө тийгизген экологиялык-экономикалык таасирин баалоо» ( 2009-2012жж.). Долбордун жетекчиси: Маймеков З.К., кичи илимий кызматкер: Кемелов Кубат.
 • «Туруктуу органикалык кирдеткичтерди термикалык ажыратуу жана алардын концентрациясын газ фазасында азайтуунун физика-химиялык негиздерин иштеп чыгуу» (2013-2014жж) Долбордун жетекчиси: Маймеков З.К., кичи илимий кызматкер: Кемелов Кубат.