1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ I 0 ( 0 - 0 ) 0 МC Түшүр
CEV-100 ЭКОЛОГИЯ 0 ( 0 - 0 ) 0 МC Түшүр
EGT-101 КУРАКТЫК АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ ЖАНА ГИГИЕНА 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
EGT-103 ПЕДАГОГИКАГА КИРИШҮҮ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MAT-100 МАТЕМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
MAT-110 МАТЕМАТИКА 0 ( 0 - 0 ) 0 МC Түшүр
RPD-101 ПСИХОЛОГИЯГА КИРИШҮҮ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
RPD-103 УНИВЕРСИТЕТ ТУРМУШУНА АДАПТАЦИЯЛАНУУ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
SOS-161 СОЦИОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ II 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 0 - 0 ) 3 МC Түшүр
BIO-100 АЗЫРКЫ ТАБИЯТ ТААНУУ БИЛИМДЕРИНИН КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BIO-100 АЗЫРКЫ ТАБИЯТ ТААНУУ БИЛИМДЕРИНИН КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EGT-102 ЖАШОО-ТИРИЧИЛИК КООПСУЗДУГУ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
ING-112 АНГЛИС ТИЛИ II 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-104 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RPD-102 ОКУП-ҮЙРӨНҮҮ ПСИХОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
RPD-104 СОЦИАЛДЫК ПСИХОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
RPD-106 КУРАКТЫК ПСИХОЛОГИЯ I 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
RPD-108 ИНСАН КАРЫМ-КАТЫШТАРЫ ЖАНА КОММУНИКАЦИЯ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
RSC-104 ОРУС ТИЛИ II 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
UDL-201 АНГЛИС ТИЛИ БОЮНЧА ПРАКТИКАЛЫК КУРС-I 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
PDR-201 БИЛИМ БЕРҮҮДӨ МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 3 ( 2 - 2 ) 2 МC Түшүр
PDR-203 БИЛИМ БЕРҮҮ ЭКОНОМИКАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
UDL-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ БОЮНЧА ПРАКТИКАЛЫК КУРС-I 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
PDR-205 ЖАҢЫ БИЛИМ БЕРҮҮ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 МC Түшүр
UDL-205 ОРУС ТИЛИ БОЮНЧА ПРАКТИКАЛЫК КУРС I 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
PDR-207 ОКУТУУНУН ПРИНЦИПТЕРИ ЖАНА МЕТОДДОРУ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
PDR-209 ПЕДАГОГИКА ТАРЫХЫ 0 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
PDR-211 ДЕВИАНТТЫК ЖҮРҮМ-ТУРУМ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
PDR-213 ОКУТУУ (ҮЙРӨТҮҮ) ПСИХОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
FLS-251 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EĞT-201 ЖАЛПЫ ПСИХОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EĞT-201 ЖАЛПЫ ПСИХОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
UDL-202 АНГЛИС ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ II 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
PDR-202 КУРАКТЫК ПСИХОЛОГИЯ II 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
YÖD-202 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
PDR-204 ПЕДАГОГИКАЛЫК-ПСИХОЛОГИЯЛЫК КЕҢЕШ ЖАНА КӨМӨК I 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
UDL-204 ПРАКТИКАЛЫК КЫРГЫЗ ТИЛИ II 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
UDL-206 ПРАКТИКАЛЫК ОРУС ТИЛИ II 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
PDR-206 КЕСИПТИК ЭТИКА ЖАНА МЫЙЗАМДАР 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
PDR-208 ПЕД.ЛЫК-ПСИХ.ЛЫК КЕҢЕШ ЖАНА КӨМӨК БОЮНЧА ПР.ДАЯРДОО 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
PDR-216 ПСИХОЛОГИЯЛЫК КЕҢЕШ ТЕОРИЯЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
EĞT-202 ЖАЛПЫ ПЕДАГОГИКА 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
PDR-210 ИНСАН ТЕОРИЯЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
PDR-212 СОЦИАЛДЫК КӨНДҮМ ЖАНА БИЛГИЧТИКТЕР 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
PDR-214 КЛАСС ЖЕТЕКЧИЛИК 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
PDR-301 ТОПТУК ПСИХОЛОГИЯЛЫК КЕҢЕШ БЕРҮҮ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
PDR-303 ИНКЛЮЗИВДИК БИЛИМ БЕРҮҮ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
PDR-305 КЕСИПКЕ БАГЫТТОО ЖАНА КЕҢЕШ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
PDR-307 ПЕДАГОГ.ЛЫК-ПСИХ.ЯЛЫК КЕҢЕШ ЖАНА КӨМӨК-II 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
PDR-309 АТАЙЫН ПЕДАГОГИКА 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
PDR-321 ПСИХОЛОГИЯЛЫК ӨНҮГҮҮНҮ ЖЕТЕКТӨӨ БОЮНЧА ГРУППАЛЫК ИШ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
PDR-311 ФИЗИОЛОГИЯЛЫК ПСИХОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
PDR-313 ИНСАНДЫ ТААНУУ МЕТОДДОРУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
PDR-315 СТРЕССТИ ЖЕҢҮҮ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
PDR-317 МЕКТЕПТИ БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
PDR-319 КУРАК ЖАНА СОЦИАЛДАШУУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
PDR-304 ОКУУЧУНУН БИЛИМИН БААЛОО ЖАНА ӨЛЧӨӨ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
STJ-302 ПРАКТИКА-I (ПАССИВДҮҮ ПЕДПРАКТИКА) 0 ( 0 - 0 ) 5 МC Түшүр
PDR-302 ПСИХОЛОГИЯЛЫК ТЕСТТЕР 4 ( 2 - 4 ) 4 МC Түшүр
STJ-304 ПРАКТИКА-II (КЕСИП.К БАГЫТТОО Ж.А КЕҢЕШ БО.ЧА ПРАКТИКА) 0 ( 0 - 0 ) 7 МC Түшүр
YÖD-302 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
PDR-320 ИНДИВИДУАЛДЫК ПСИХОЛОГИЯЛЫК КЕҢЕШ ПРАКТИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EĞT-304 ОКУТУУНУН МЕТОДДОРУ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
PDR-306 ОКУП-ҮЙРӨНҮҮ КЫЙЫНЧЫЛЫКТАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
PDR-308 БИЛИМ БЕРҮҮНҮ БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
PDR-310 УЮМДА ЖҮРҮМ-ТУРУМ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
PDR-312 ЖҮРҮМ-ТУРУМ ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
PDR-314 ЭТНОПСИХОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 2 ТС Түшүр
PDR-316 ЭТНОПЕДАГОГИКА 3 ( 3 - 0 ) 2 ТС Түшүр
PDR-318 АДАБИЯТ АНАЛИЗИ ЖАНА ОТЧЕТ ТҮЗҮҮ 3 ( 3 - 0 ) 2 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
PDR-401 ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ-I 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
PDR-403 КВАЛИФИКАЦИЯ АЛДЫНДАГЫ ПРАКТИКА 1 ( 0 - 2 ) 4 МC Түшүр
STJ-401 ПРАКТИКА-III (ПЕДПРАКТИКА) 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
YÖD-401 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
PDR-415 КЫСКА МӨӨНӨТТҮК ПСИХОЛОГИЯЛЫК КЕҢЕШ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
PDR-417 МЕКТЕПТЕРДЕ ПРОФИЛАКТ.ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ.КЕҢЕШ ЖАНА КӨМӨК 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
EĞT-401 ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРАКТИКА 3 ( 1 - 4 ) 5 ТС Түшүр
PDR-405 КООМГО КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮ БОЮНЧА ПРАКТИКА 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
PDR-407 КЕСИПТИК КАРАЖАТТАР 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
PDR-409 СОЦИАЛДЫК ПЕДАГОГИКА 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
PDR-411 АТАЙЫН ПЕДАГОГИКАДА ПСИХОЛОГИЯЛЫК КЕҢЕШ ЖАНА КӨМӨК 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
PDR-413 КРИЗИСТИ БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
PDR-402 КВАЛИФИКАЦИЯ АЛДЫНДАГЫ ПРАКТИКА 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ-II 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
STJ-402 ПРАКТИКА-IV (ПЕДАГОГ.ЛЫК-ПСИХОЛОГ.К КЕҢЕШ ЖАНА КӨМӨК) 0 ( 0 - 0 ) 6 МC Түшүр
DES-400 АДИСТИГИ БОЮНЧА КОМПЛЕКСТҮҮ ЭКЗАМЕН 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-402 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ (МАМЛЕКЕТТИК ЭКЗАМЕН) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 БҮТҮРҮҮ ИШИН КОРГОО 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
PDR-404 ӨСПҮРҮМ ПСИХОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
PDR-406 ИНДУСТРИЯДА ПСИХОЛОГИЯЛЫК КЕҢЕШ ЖАНА КӨМӨК 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
PDR-408 ИНДИВИДУАЛДЫК ИНТЕЛЛЕКТ ТЕСТТЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
PDR-410 ИНДИВИДУАЛДЫК ПСИХОЛОГИЯЛЫК КЕҢЕШ ЖАНА КӨМӨК 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
PDR-412 ҮЙ-БҮЛӨГӨ ПСИХОЛОГИЯЛЫК КЕҢЕШ ЖАНА КӨМӨК 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
PDR-414 ТЕСТТЕН ТЫШКАРКЫ ТААНУУ ТЕХНИКАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
PDR-416 ИНСАН РЕСУРСТАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
PDR-418 ТЕРЕҢДЕТИЛГЕН СТАТИСТИКА КУРСУ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы