Магистратура Сабактары
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EĞT-512 СЕМИНАР 0 ( 0 - 3 ) 5 МC Түшүр
EĞT-513 ИЛИМ ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
EĞT-516 ЗАМАНБАП БИЛИМ БЕРҮҮ ПАРАДИГМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
EĞT-519 МЕНЕДЖМЕНТ,МАРКЕТИНГ ЖАНА БИЛИМ БЕРҮҮ ЭКОНОМИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
SBE-500 ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ 0 ( 0 - 3 ) 3 МC Түшүр
EĞT-514 КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК ОЙЧУЛДАРЫНЫН БИЛИМ жана МАДАНИЯТ Ж.ИДЕ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
EĞT-517 БИЛИМ БЕРҮҮ ФИЛОСОФИЯСЫ ЖАНА ТАРЫХЫ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
EĞT-518 БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ЧЕНЕМДИК-УКУКТУК НЕГИЗДЕРИ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
SBE-550 ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
SBE-500 ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ 0 ( 0 - 3 ) 3 МC Түшүр
EĞT-536 БИЛИМ БЕРҮҮДӨ МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
EĞT-537 СОЦИАЛДЫК ПЕДАГОГИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
EĞT-538 ОКУТУУНУ ПЛАНДОО ЖАНА БААЛОО 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
EĞT-539 ЭТНОПЕДАГОГИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
EĞT-570 ЖОГОРКУ МЕКТЕПТИН ПЕДАГОГИКАСЫ ЖАНА ПСИХОЛОГИЯСЫ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
EĞT-515 БИЛИМ БЕРҮҮ ПСИХОЛОГИЯСЫ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
EĞT-532 ЖАЛПЫ ПЕДАГОГИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
EĞT-533 ПЕДАГОГИКАЛЫК КАДРЛАРДЫ ДАЯРДООДОГУ ИННОВАЦИЯЛАР 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
EĞT-534 ПРЕДМЕТТИ ОКУТУУ МЕТОДИКАСЫ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
EĞT-535 САЛЫШТЫРМА ПЕДАГОГИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
EĞT-531 ЖАЛПЫ ПСИХОЛОГИЯ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
Аспирантура Сабактары
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EĞT-601 БИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 9 МC Түшүр
EĞT-603 ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА АНДРОГОГИКА 3 ( 3 - 0 ) 9 МC Түшүр
EĞT-602 Жогорку мектептин педагогикасы жана психологиясы 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
EĞT-604 Жогорку окуу жайларда педагогикалык предметтерди окутуунун методикасы 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
EĞT-606 Педагогикалык эксперименттерди өткөрүүнүн методикасы 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
EĞT-605 ПЕДАГОГИКАЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨРДҮН МЕТОДОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 0 ТС Түшүр
EĞT-607 ТҮРК КАЛКТАРЫНЫН ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 0 ТС Түшүр
EĞT-609 Билим берүү программаларын жана сабакты анализдөө 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
EĞT-611 Ааламдашуу жана педагогикалык билим берүү 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
EĞT-613 Азыркы Түркия жана Кыргызстандын билим берүү системасындагы проблемалар 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
EĞT-615 Адистик боюнча семинар 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
EĞT-608 Тарбиялоонун теориясы жана методикасы 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
EĞT-610 Дистанттык билим берүүнүн теориясы жана практикасы 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
EĞT-612 Жогорку окуу жайларда билим берүүнүн мазмунун долбоорлоо жана окутуу технологиялары 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
EĞT-614 Программа даярдоо боюнча практикум 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
EĞT-616 Дүйнө мамлекеттеринде программа даярдоо методдору 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
EĞT-618 Педагогикалык устаттык 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
EĞT-620 Салыштырмалуу педагогика 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы