Адамзат өнүгүүсүнүн ушул этабында негизги баалуулук болуп адам капиталы эсептелгени айдан ачык. Инсан ресурстарынын сапаты болсо билим берүүнүн сапаты менен шартталат. Билим берүү бул илимий жана актуалдуу билим гана эмес, ушул билимге үйрөтүү проблемалары экендигин педагог катары бизге жакшы белгилүү. Башкача айтканда, окуучу-студенттерибизди эмнеге үйрөтүү менен катар кантип үйрөтүп жатканыбыз дагы билим берүүнүн мазмунун шарттаган маанилүү фактор болуп саналат. Андыктан башка илимдердин өнүгүшү менен тең катар педагогика адамзат ишмердигинин эң бир актуалдуу тармагы, ал эми педагогдор ар дайым талап кылынган адистер болуп кала бермекчи. Ушул көз карашты тутуп, биздин бөлүм ар дайым инновациялардын жана дүйнөлүк тажрыйбанын изине түшүп, ошол эле учурда улуттук жетишкендиктерди дагы көз жаздымында калтырбай келет.

 

Негизги ишмердүүлүк багыттары:

Биздин бөлүм

 • "Психологиялык-педагогикалык кеңеш жана көмөк" багытында бакалавр программасында кесиптик-педагогикалык жактан даярдоо ишин жүргүзөт;
 • Башка адистик боюнча билим алып жаткан студенттерге «Педагогикалык билим сертификат программасында» кошумча кесиптик-педагогикалык билим берет;
 • Мектеп мугалимдери үчүн кесип өркүндөтүү максатында семинарларды өткөрүү аркылуу коомго кызмат кылат;  
 • Долбоорлорду иштеп чыгуу жана катышуу, оригиналдык изилдөө макалаларын жана китептердия жарыялоо, конференция, семинар ж.б.у.с. илимий-практикалык чогулуштарды уюштуруу жана катышуу аркылуу илим изилдөө ишмердүүлүгүн алып барат;
 • Студенттер жана университетибиздин демилгеси менен уюштурулган коомдук иш-чараларга активдүү катышат.

 

Бүтүрүүчүлөрүбүздүн кесиптик ишмердүүлүк объектилери:

Бүтүрүүчүнүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн обьектилери болуп төмөнкүлөр эсептелинет: мамлекеттик жана жеке менчик жалпы жана атайын билим берүүчү мектептер жана мектепке чейинки мекемелер, реабилитациялык борборлор, социалдык коргоо жана саламаттык сактоо мекемелери, илим изилдөө уюмдары. Т.а. бүтүрүүчүлөрүбүз:

 • Педагогикалык-психологиялык кеңеш жана көмөк программасын бүтүргөндөр расмий жана жеке менчик мектептерде, жеке сектордо, психологиялык кайра калыптандыруу борборлорунда иштей алышат. Ошондой эле булу тармакта жогорку билим алган адистер жеке сектордо, адам ресурстары (кадрлар бөлүмүндө) иштей алышат.
 • Мамлекеттик жана менчик мектептер, менчик  билим берүү борборлору, психологиялык кеңеш жана изилдөө борборлору, балдар соту жана түзөтүү мекемелери;
 • Билим берүү ишмердүүлүгүнө түздөн-түз же кыйыр түрдө байланыштуу мекемелер, фирмалар, уюмдар;
 • Фонддор жана ассоциациялар;
 • Билим берүүнү өнүктүрүү боюнча долборлоо борборлорунда иштей алышат

 

Билимин жогорулатуу мүмкүнчүлүктөрү

Бөлүмүбүз постбакалаврдык деңгээлде төмөнкүдөй программалары ишке ашырып, бүтүрүүчүлөрүбүзгө андан ары билим алуусун улантуу мүмкүнчүлүктөрүн түзөт:

 • "Педагогика" багытында магистратура программасы
 • "Психологиялык-педагогикалык кеңеш жана көмөк" багытында магистратура программасы
 • "Педагогика" багытында PhD докторантура программасы