Англис тили координаторлугу

Координатор: Ирфан Арык

Иш-чаралар

 Англис тили координаторлугу Даярдоо бөлүмүндөгү Синхрондук котормочулук, англис тили жана адабият, Эл аралык мамилелер бөлүмүндө окуй турган студенттердин сабактарын, ошондой эле алдыӊкы студенттерге бериле турган курстарды жүргүзүп келүүдө.

 

Координаторлуктагы окутуучулар 

Англис тили координаторлугунда Түркия жана Кыргызстандагы Орто жана Жогорку окуу жайларында эмгектенип, чет өлкөлөрдө кесиби боюнча тажрыйба алмашып, мол тажрыйба топтоп келген жаш мугалимдеп эмгектенишүүдө.

  Колдонулуп жаткан усул, ыкмалар

Илгертеден эле дүйнөнүн булуӊ-бурчунда колдонулуп келген грамматика, которуу методдорунан айырмаланып, азыркы тил үйрөтүү методдорунун негизин түзгөн түшүнүү көндүмдөрү (окуп түшүнүү, угуп түшүнүү) жана оозеки речти өстүрүү көндүмдөрү (жазуу, оозеки речь) менен байланышкан грамматика жөн гана кошумча материал катары колдонулуп келүүдө.Ал эми жеке курстарда болсо коомдун деӊгээлине ылайыкталган методикалар колдонулууда. Максатыбыз:

Даярдоо курсуна англис тилин үйрөтүүдө тандаган факультеттериндеги сабактардын бир бөлүгүн англис тилинде түшүнө билүү деӊгээлине жеткирүү.Ушул максатта студенттерибизге аптасына 20 саат сабак берилүүдө. Сабактар жогоруда аты аталган методиканын негизинде жүргүзүлүүдө. Университетибизде Окуу материалдарынан: New English File Elemantary, Pre-intermediate, İntermediate, Upper-intermediate жана Avanced  окуу китептери, CD'лер жана телевизорлор колдонулууда.

Иш пландары

 Окутуучулардын иш тажрыйбаларын арттыруу максатында ай сайын семинарлар өткөрүлүүдө.

Ошондой эле аларды эл аралык конференцияларга, семинарларга катышууга үндөө.