Окутуучулардын cаны (31.10.2019)

Даража

Толук ставка

Жарым ставка

Саат башына төлөөнүүчү

Профессор

0

 0

 0

Доцент

1

0

0

Доценттин милдетин аткаруучусу

2

0

0

Ага окутуучу 0 0 1

   Жалпы

3

0

1

 

Курстарга жараша студенттердин саны (04.11.2019)

Курс

Кыз

Эркек

Жалпы

Даярдоо

26

5

31

I

28

6

34

II

27

8

35

III

21

12

33

IV

23

8

31

Жалпы

125

39

164

 
 
Өлкөлөргө жараша студенттердин саны (04.11.2019)
 

 

студенттердин саны

Азербайджан

0

Казахстан

5

Кыргызстан

144

Узбекистан

3

Таджикистан

3

Турция

7

Монголия

2

Бардыгы

164

 

Билим берүү мөөнөтү тилдик даярдоо курсун эсепке албаганда 4 окуу жылынан, же 8 окуу семестринен турат. Билим берүү бир гана күндүзгү формада ишке ашырылат.

Төмөндөгү шарттарды аткарган студенттерге Кыргыз Республикасынын жана Түркия Республикасынын мыйзамдарына ылайык бакалавр даражасы ыйгарылат.

  • Студенттер «Финансы жана кредит» бөлүмүнүн окутуу программасында көрсөтүлгөн Европалык кредиттик алмашуу системасындагы (ECTS) 240 кредитке барабар болгон жалпы 153 кредитке туура келген сабактардын саатын алып бүтүрүүсү керек;
  • 153 кредиттин ичинен 111 кредитин милдеттүү түрдөгү сабактар менен толуктоо;
  • 153 кредиттин ичинен 42 кредитин 14 тандалма сабагы менен толуктоо;
  • Дипломдук ишти даярдоо жана жактоо;
  • 2-, 4- жана 6- семестрлерде курстук иштерди даярдоо;
  • 4-, 6- жана 8-семестрлерде практикалардан өтүү;
  • Университеттеги жалпы сабактарды алып бүтүрүү;
Университеттин жоболорунда көрсөтүлгөн башка шарттарды аткаруу.