Окутуучулардын cаны (08.05.2018)

Даража

Толук ставка

Жарым ставка

Саат башына төлөөнүүчү

Профессор

2

 0

 0

Доцент

1

0

0

Доценттин милдетин аткаруучусу

3

0

0

Ага окутуучу 1 0 1

   Жалпы

7

0

1

 

Курстарга жараша студенттердин саны (08.05.2018)

Курс

Кыз

Эркек

Жалпы

Даярдоо

19

7

26

I

20

14

34

II

24

7

31

III

10

8

18

IV

23

14

37

Жалпы

96

50

146

 
 
Өлкөлөргө жараша студенттердин саны (08.05.2018)
 

 

студенттердин саны

Азербайджан

1

Казахстан

2

Кыргызстан

123

Узбекистан

2

Таджикистан

8

Турция

9

Туркменистан

1

Бардыгы

146

 

Билим берүү мөөнөтү тилдик даярдоо курсун эсепке албаганда 4 окуу жылынан, же 8 окуу семестринен турат. Билим берүү бир гана күндүзгү формада ишке ашырылат.

Төмөндөгү шарттарды аткарган студенттерге Кыргыз Республикасынын жана Түркия Республикасынын мыйзамдарына ылайык бакалавр даражасы ыйгарылат.

  • Студенттер «Финансы жана кредит» бөлүмүнүн окутуу программасында көрсөтүлгөн Европалык кредиттик алмашуу системасындагы (ECTS) 240 кредитке барабар болгон жалпы 153 кредитке туура келген сабактардын саатын алып бүтүрүүсү керек;
  • 153 кредиттин ичинен 111 кредитин милдеттүү түрдөгү сабактар менен толуктоо;
  • 153 кредиттин ичинен 42 кредитин 14 тандалма сабагы менен толуктоо;
  • Дипломдук ишти даярдоо жана жактоо;
  • 2-, 4- жана 6- семестрлерде курстук иштерди даярдоо;
  • 4-, 6- жана 8-семестрлерде практикалардан өтүү;
  • Университеттеги жалпы сабактарды алып бүтүрүү;
Университеттин жоболорунда көрсөтүлгөн башка шарттарды аткаруу.