Тамак-аш инженерлиги бөлүм башчысы

т.и.к., доцент Анарсейит Дейдиев   

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

Табигый илимдер жана инженердик факультеттер имараты каб. №: 417

720044 Бишкек, Кыргызстан

Эл.-дарек: anarseit@rambler.ru

Тел: +996312492788 (кош. 1108), +996 552 004261

Илимий багыттары

 «Бозо», «Максым», «Кымыс» улуттук ачытылган суусундуктардын технологиясы, дан азыктардан алынуучу бадырак технологиясы, тамак-аш азыктарынын химиялык курамы.  

 

Тамак-аш инженерлиги бөлүм катчысы

Аида Жайлообаева

Эл.-дарек:  aida.cayloobayeva@manas.edu.kg

Табигый илимдер жана инженердик факультеттер имараты каб. №: 414

Тел: +996312492788 (кош. 1106)