Илим изилдөө иштери

Тамак-аш тармагындагы бир нече багыттар боюнча илим изилдөө иштери жүргүзүлүүдө:

 • Тамак-аш азыктарынын жылуулук өткөрүмдүүлүгүн эсептөө, алардын өзгөрүшүнүн температурадан жана нымдуулуктан көз карандылыктары.
 • Тамак-аш азыктарындагы патогендүү микроорганизмдерди жана  микотоксиндерди изилдөө.
 • Сүт азыктарын өндүрүүдө колдонулуучу микроорганизмдердин культураларын изилдөө.
 • Мезофилдүү жана термофилдүү микроогранизмдердин жардамы менен ферменттерди алуу.
 • Тамак-аш азыктарын пастерлөө, стерилдөө ж. б. консервалоо ыкмаларын изилдөө.   
 • Жөнгө келтирилүүчү газ чөйрөлөрүндө тамак-аш азыктарын узак убакытка сактоону изилдөө.
 • Тамак-аш азыктарын ар кандай шарттарда кургатуу жана сорбциялык жөндөмдүүлүктөрүн изилдөө.
 • Тамак-аш процесстери үчүн жаңы аппараттарды долбоорлоо жана конструкциялоо.
 • Тамак-аш азыктарынын физикалык жана химиялык касиеттерин изилдөө.

 

Лабораториялар

“Тамак-аш инженериясы” бөлүмүндө төмөнкү илим изилдөө лабораториялары бар:

 • Тамак-аш азыктарын анализдөө лабораториясы. Тамак-аш азыктарындагы белок, май, углевод, витамин, аминкислотасы, минерал жана тамак-аш булаларынын камтылышынын сапаттык жана сандык анализдери үчүн жогорку эффективдүү суюктук хроматографы, газ хромотографы, “Fluоromax 4” флуоросценттик спектрофотометри сыяктуу заманбап приброрлор менен жабдылган.
 • Тамак-аш азыктарынын физикалык касиеттерин аныктоо лабораториясында чийки жана даяр азыктардын көлөмүн, тыгыздыгын, катуулугун, илешкектигин, суу активдүүлүгүн, түсүн жана салыштырма нымдуулугун аныктоо үчүн керек болгон приборлор бар. Өткөн семестрде Модулдук Реометрдин алынышы менен азыктардын реологиясы боюнча изилдөөлөрдү жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлдү.
 • Микробиология лабораториясы тамак-аш азыктарындагы патогендик жана санитардык-индикатордук микроорганизмдерди анализдөө үчүн, андан тышкары ферменттелген азыктарды өндүрүү үчүн керектүү микроорганизмдерди алуучу приборлор менен жабдылган.
 • Тамак-аш процесстеринин  негиздери лабораториясы төмөнкү жабдуулар менен жабдылган: кондуктивдик жана “түтүк ичинде түтүк” түрүндөгү жылуулук алмаштыргычтар, газдарда жана суюктуктарда диффузия коэффициентерин аныктоо үчүн прибор, суюктуктардын касиеттерин изилдөөчү стенд, басымды жана статикалык басымдын таасирин өлчөөчү прибор, пастерлегич, туннелдик кургаткыч, фильтрлөө жана экстракциялоо процессин изилдөөчү стенддер, процесстерди башкаруу жана текшерүү боюнча стенд, каталитикалык реактор, ферментёр.
 • Жалпы химия лабораториясында төмөнкү тажрыйбаларды жүргүзүүгө болот: гравиметриялык анализ, химиялык заттарды тазалоо, кристаллдашуу, гидраттарды алуу, заттардын атомдук жана молекулалык массаларын аныктоо, химиялык реакциянын ылдамдыгы жана ага таасир берүүчү факторлор, химиялык реакциялардын стехиометриясы, ар кандай эритмелерди даярдоо, эрүү процессиндеги кубулуштар, заттардын жана аралашмалардын эквиваленттик массасын эсептөө, химиялык реакцияларды жана формулаларды колдонуу, химиялык байланыштар, химиялык реакцияларга температуранын тийгизген таасирин аныктоо, титрлөө.