Аты Сааткан Наркулова
Э-куржун saatkan.narkulova@manas.edu.kg
Кабинет MFFB-506
Телефону 492788 (1151)
Сабактар

KGZ-101 : КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Тил үйрөтүү бөлүмү )

KGZ-102 : КЫРГЫЗ ТИЛИ II (Тил үйрөтүү бөлүмү )

KGZ-101 : КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

KGZ-102 : КЫРГЫЗ ТИЛИ II (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

KGZ-103 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I (Компьютер инженердиги бөлүмү )

KGZ-104 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II (Компьютер инженердиги бөлүмү )

KGZ-102 : КЫРГЫЗ ТИЛИ II (Сүрөт бөлүмү )

KGZ-101 : КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Графика бөлүмү )

UDL-203 : КЫРГЫЗ ТИЛДИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ I (Тил үйрөтүү бөлүмү )

UDL-204 : ПРАКТИКАЛЫК КЫРГЫЗ ТИЛИ II (Тил үйрөтүү бөлүмү )

KGZ-103 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

KGZ-104 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

KGZ-103 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I (Мөмө-жемиш жана талаа өсүмдүктөрү бөлүмү )

KGZ-104 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II (Мөмө-жемиш жана талаа өсүмдүктөрү бөлүмү )

KGZ-203 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III (Компьютер инженердиги бөлүмү )

KGZ-204 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ IV (Компьютер инженердиги бөлүмү )

Резюме

Академиялык кызматкердин илимий даражасы, наамы тууралуу маалыматтар:

Бүтүргѳн окуу жайы

Бѳлүмү

Дипломду берген өлкө, мекеме

Дипломдун берилген күнү

Орус тили жана адабияты педагогикалык институту ПИРЯЛ

Орус тили жана адабияты (кыргыз мектептер үчүн)

Кыргызстан, ПИРЯЛ

1990ж.

30-июнь

 

Илимий иштери

Б. Эл аралык илимий конференцияларда окулуп, жыйнактарда жарыяланган (Proceedings) макалалар:

1. Ч. Айтматовдун чыгармаларынын азыркы учурдагы актуалдуулугу

2. Ч. Айтматовдун чыгармаларындагы учкул ойлор

Чыккан эмгектери:

  1. Өлкө ичинде жана эл аралык илимий конференцияларда, симпозиумдарда окулуп, жыйнактарда жарыяланган  макалалар:

 

1.Чет элдиктерге кыргыз тилин үйрѳтүүдѳ кырдаалдык тапшырмалар аркылуу кепке машыктыруу; “Сатыбалды Нааматов – алгачкы агартуучу, нускоочу” аттуу Республикалык илимий-практикалык конференция, Нарын шаары 2010-ж.

2. Бѳтѳн тилдүүлѳргѳ окуп түшүнүү тексттерин түшүндүрүүдѳгү  усул- ыкмалар; (“Кут билим” 2011-ж)

3. Чет элдиктерге кыргыз тилин тематикалык-кырдаалдык негизде диалогдор аркылуу сүйлөшүүгө үйрөтүү; (УДК.811.51   Кыргыз-Түрк “Манас” университетиндеги кыргыз тилин окутуунун жаңычыл усул-ыкмалары . Бишкек-2012)

4. Сабакты жыйынтыктоодогу айрым инновациялык, интерактивдүү усул-ыкмалар;

 (  УДК.811.51 Кыргыз-Түрк “Манас” университетиндеги кыргыз тилин окутуунун жаңычыл усул-ыкмалары . Бишкек-2012)

5.   Студенттердин кебин жана ой жүгүртүүлөрүн өстүрүүдө кесиптик лексиканы пайдалануу ыкмалары;  (УДК.811.51  Кыргыз-Түрк “Манас” университетиндеги кыргыз тилин окутуунун жаңычыл усул-ыкмалары . Бишкек-2012) .

 

Эл аралык симпозиум, конференцияда жарыяланган  макалалар:

  1. Чет элдиктерге кыргыз тилин тематикалык-кырдаалдык негизде окутуу аркылуу диалогдук кепке үйрөтүү; (2011-ж. “Дүйнѳ жүзүндѳ түрк тилдерин үйрѳтүү” IX эл аралык симпозиуму).
  2. Ч. Айтматовдун чыгармаларындагы учкул ойлор; УДК.: 894.341

 

I I.  Жарыяланган эмгектери:  

Усулдук колдонмолор:

1.Кыргыз элинин көрүнүктүү инсандары. Бишкек. 1998-ж.

 2.Кыргыз элинин каада-салттары. Бишкек. 2000-ж.

 3. Саякат. Бишкек. 2002-ж.

 4. Жыл мезгилдери. Бишкек. 2001-ж.

 5. Ч. Айтматовдун чыгармаларындагы учкул -философиялык ойлор.  Бишкек. 2001-ж.

 6. Ч.Айтматовдун чыгармаларындагы эстетикалык көркөм сүрөттөөлөр. Бишкек. 2002-ж.

 7. Иштиктүү кат алышуулар. Бишкек. 2003-ж.

 

I I I.  Окуу китептер:

1. Ж9. Кыргыз тили”. Окуу китеби. Башталгыч. Б., 2009 (авторлош);

2. Ж10. Кыргыз тили”. Окуу китеби. Орто. Б., 2009 (авторлош);

3. Ж11.  “Кыргыз тили”. Окуу китеби. Жогорку. Б., 2009 (авторлош);

4. Ж12. Көрмөфильмдер боюнча көнүгүүлөр”. Б., 2009 ( Редактор. Авторлош)

5. Ж13. Диалогдор .( Башкы редактор) . Обондуу угуп түшүнүү (Көнүгүүлөр жыйнагы) Б., 2009 (авторлош).

6.  Обондуу угуп түшүнүү. CD (Башталгыч -1, Орто - 2, Жогорку - 3). 2009 (авторлош).