Аты Ага окутуучу док. Жамила Бокоева
Э-куржун camila.bokoyeva@manas.edu.kg
Кабинет MFFB-507
Телефону 492788 (1149)
Сабактар

KGZ-103 : КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Философия бөлүмү )

KGZ-104 : КЫРГЫЗ ТИЛИ II (Философия бөлүмү )

KGZ-101 : КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Менеджмент бөлүмү )

KGZ-102 : КЫРГЫЗ ТИЛИ II (Менеджмент бөлүмү )

UDL-203 : КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ I (Философия бөлүмү )

UDL-204 : ПРАКТИКАЛЫК КЫРГЫЗ ТИЛИ II (Философия бөлүмү )

KGZ-103 : KЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ-I (Өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмү )

KGZ-104 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II (Өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмү )

KGZ-103 : Кыргыз тили жана адабияты I (Кыргызча англисче программасы )

KGZ-203 : Кыргыз тили жана адабияты III (Кыргызча англисче программасы )

KGZ-204 : Кыргыз тили жана адабияты IV (Кыргызча англисче программасы )

KGZ-104 : Кыргыз тили жана адабияты II (Кыргызча англисче программасы )

KGZ-103 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I (Математика бөлүмү )

KGZ-104 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II (Математика бөлүмү )

Резюме

Академиялык кызматкердин илимий даражасы, наамы тууралуу маалыматтар:

 

Илимий даражасы, наамы

Факультети/Программасы

Дипломду берген өлкө, мекеме

Дипломдун берилген күнү

Университет

Кыргыз филологиясы, Тюрколог-филолог

К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети

2007

Аспирантура

Кыргыз адабияты кафедрасы

К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети

2011

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин ага окутуучусу, филология илимдеринин кандидаты

 

Кыргыз тили координаторлугу

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

2011-жылдан баштап

 
 

Магистратурада дипломдук иштин темасы жана жетекчиси(лери): Темасы: "Юнус Эмре жана анын чыгармаларына адабий талдоо". Илимий жетекчиси: Ф.и.к., доц. Акматова Венера

Аспирантурада дипломдук иштин темасы жана жетекчиси(лери): Темасы: "Омор Султановдун поэтикалык изденүүсү". Илимий жетекчиси: Ф.и.д., академик Акматалиев Абдылдажан

Долбоорлор (проект): 2013-2014. КР Билим берүү жана илим министрлиги жана КТМУ тарабынан жетектелген, долбоордун жетекчиси Ф.и.д., профессор Жылдыз Урманбетова, Темасы : «Культурная политика и политическая культура» долбоорунда илимий адис.

Илимий иштери

Жарыяланган илимий эмгектердин тизмеси :

 1. Сопучулук жана сопу акын Юнус Эмре // Zaman Кыргызстан, 2006, Бишкек.
 2. Кыргыз жана түрк тилдериндеги көркөм сөз каражаттары (Түрк поэзиясынан Юнус Эмре жана кыргыз поэзиясынан Омор Султановдун ырларынын негизинде). II. Международный студенческий конгресс турецкого языка и литературы (II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi), 2-том, Стамбул, 2008. –645-653-б.
 3. Омор Султановдун «Чарчоонун жүзүнчү ырындагы» поэтикалык-тематикалык өзгөчөлүктөр// Жаш түркологдордун II симпозиумунун билдирүүлөрү 22-26-апрель 2008-ж. Бишкек, 2011. –61-65-б.
 4. Омор Султановдун саамалыгы болгон “Тоо күндөрү” ырлар жыйнагындагы поэтикалык табылга // Наука и новые технологии. Выпуск №3. Бишкек, 2010. –291-293-б.
 5.  О.Султановдун чыгармачылык изденүүсүнүн жыйынтыгы // Известия ВУЗов. Выпуск №3. Бишкек, 2010. – 309-311-б.
 6. О.Султановдун махабат лирикасындагы табылгалары // Кыргыз тили жана адабияты. Выпуск №17. Бишкек, 2010. – 122-124-б.
 7. О.Султановдун чыгармачылык изденүүсүндөгү көркөм идеялык жана стилдик бөтөнчөлүктөр // Известия ВУЗов. Выпуск №3. Бишкек, 2010. –322-325-б.
 8. Омор Султановдун котормо чеберчилиги // Жаңы Ала-Тоо. Серия 10. Выпуск 2. Бишкек, 2010. – 218-223-б.
 9. О.Султановдун алгачкы ырларындагы согуш жана сүйүү темасы // Вестник БГУ. Серия 16. Выпуск №1. Бишкек, 2010. – 153-154-б.
 10. Юнус Эмренин чыгармаларындагы көркөм сөз каражаттары// Жаш түркологдордун I симпозиумунун билдирүүлөрү 12-14-апрель 2007-ж. Бишкек, 2011. –159-167-б.
 11. Кыргыз профессионал акындары тарабынан коомдогу саясий абалдын чыгармаларында чагылдырылышы (О. Султанов, Ш. Дуйшеев жана А.Омуркановдун ырларынын мисалында) // Министерство Образования и науки РФ, Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования “Бирская Государственная Социально-Педагогическая Академия” / Материалы Международной научно-практической конференции. (2-3 декабрь 2011г.)  335-341-б.
 12. Электрондук оюндар аркылуу тил үйрөтүү методу// Эл агартуу. №3-4. Бишкек, 2014.-28-б.
 13. Акын Омор Султановдун «Тоо күндөрү» ырлар жыйнагындагы бала образын түзүү чеберчилиги // Известия ВУЗов. Выпуск №3-4. Бишкек, 2014.
 14. Султановдун чыгармаларындагы махабат темасынын чагылдырылышы// Наука и новые технологии. Выпуск №4. Бишкек, 2014. –278-283-б.
 15. Кыргыз жана түрк поэзиясындагы суфизмдин билим берүүдөгү ролу. Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu. Түркия. Бартын ш., 2015.   
 16. Бокоева Ж.Т. Применение некоторых методов в обучении навыков объяснения-письма // Ученый XXI века. 2017. №3-2. С.35-3
 17. Бокоева Ж.Т. Философия кыргызской национальной игры ( о национальной игре «Тогуз коргоол») // Ученый XXIвека. 2017. №3-2. С.29-34
 18.  Применение некоторых методов в обучении навыков объяснения-письма. Ученый ХХI  века (International Scientific Journal). №3-2 (28), Maрт, 2017.
 19. Дискуссия сабактарынын тил үйрөтүүдөгү артыкчылыктары. The East Asian International Congerence on Science and Culture. Mongolia-Korea Academy and Culture Forum. Ağustos  4-5, 2017
 20. Ч. Айтматовдун «Бетме-бет» повестинде улуттук иденттүүлүктүн чагылдырылышы. Peace Education in Education Recearch and Applications: 3.Cyprus Internatıonal Congress of Education Recearch. 07-10. December 2017.
 21. Айтматовдун чыгармадарында иденттүүлүк. Миграция. көч жана иденттүүлүк. International Central Asia Symposium. 18-20 April 2018.
 22. «Кутадгу билиг» чыгармасындагы реалиялардын англис тилине которулуш ѳзгѳчѳлүктѳрү. Ырыскул Шайыкова, Жамила Бокоева. КТМУ, Жаш туркологдордун VIII  симпозиуму, 23-сентябрь, 2019.

 

Жарыяланган китептери:

 1. Эс-тутум карталарын колдонуу аркылуу Ч. Айтматовдун чыгармаларын окутуу.А. Бейшеева.Ж. Бокоева. Бишкек 2017. 41 бет.
 2. «Журналистика, коомчулук менен байланыш жана реклама иши» тармактары боюнча терминдердин жана атоолордун түшүндүрмө сөздүгү. Ж.Акматбекова, Ж. Бокоева. Бишкек 2018. 125 бет.