Аты Док. Мира Ибраева
Э-куржун mira.ibrayeva@manas.edu.kg
Кабинет MFFB-506
Телефону 492788 (1151)
Сабактар

KGZ-101 : КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Экономика бөлүмү )

KGZ-101 : КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Тамак-аш бөлүмү )

KGZ-102 : КЫРГЫЗ ТИЛИ II (Тамак-аш бөлүмү )

UDL-203 : КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Чыгыш тилдери бөлүмү )

UDL-204 : ПРАКТИКАЛЫК КЫРГЫЗ ТИЛИ II (Чыгыш тилдери бөлүмү )

KGZ-102 : КЫРГЫЗ ТИЛИ II (Финанс бөлүмү )

KGZ-101 : КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Актердук өнөр бөлүмү )

KGZ-103 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I (Чыгыш тилдери бөлүмү )

KGZ-104 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II (Чыгыш тилдери бөлүмү )

KGZ-103 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

KGZ-104 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

KGZ-103 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I (Ресторан иши жана кулинардык өнөр бөлүмү )

KGZ-104 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II (Ресторан иши жана кулинардык өнөр бөлүмү )

KGZ-104 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

Резюме

Аты-жөнү:    Ибраева Мира

Туулган жылы, жери: Нарын областы, Кочкор району, Чекилдек айылы

Академиялык кызматкердин илимий даражасы, наамы тууралуу маалыматтар:

Илимий даражасы, наамы

Факультети/Программасы

Дипломду берген өлкө, мекеме

Дипломдун берилген күнү

Университет

И. Арабаев атындагы КМПУ, Филология факультети

И.Арабаев атындагы КМПУ, диплом артыкчылыгы менен ГТ № 00005

21. 06. 1997.

Магистратура

Ж.Баласагын атындагы КМУУ, филология факультети, кыргыз тилин окутуу методикасы.

КМУУ, ГМ № 01425

12. 06.

1999

Аспирантура

Ж.Баласагын атындагы КУУ, филология факультети, кыргыз адабиятын окутуунун методикасы.

Ж.Баласагын атындагы КУУ.

 

Доктарантура

Педагогика илимдеринин кандидаты

Кыргыз Республикасы Улуттук аттестациялык комиссиясы

2010

30. 04.

 

Магистратурада дипломдук иштин темасы жана жетекчиси(лери): Жогорку класстарда романдарды окутуу (У.Абдукаимовдун «Майдан», К.Жантөшевдин «Каныбек» романдарынын мисалында). Илимий жетекчи: п.и. д. профессор Н. Ишекеев.

Аспирантурада дипломдук иштин темасы жана жетекчиси(лери): Жогорку класстарда романдарды окутуунун методикасы. Илимий жетекчи: п.и. д. профессор Н. Ишекеев.

 

Иш тажырыйбасы:

Кызматы:

Мекеменин аты

Мөөнөтү

окутуучу

Ж.Баласагын атындагы КУУ

1999

ага окутуучу

МУКтун алдындагы жалпы билим берүүчү колледж

2001

окутуучу

КМЮА, ИСИТО, КУУ

2004

Ага окутуучу, п.и.к.

КТМУ

2007

 

 

 

 

Долбоорлор (проект):

 1.    Кыргыз адабиятынын антологиясын түзүүчүлөрүнүн бири.
 2. “Алтын көпүрө” кыргыз тили окуу китебинин түзүүчүлөрүнүн бири.
 3. Мунципиалдык кызматкерлерге иш кагаздарынын электрондук китебинин түзүүчүлөрүнүн бири.

Сыйлыктары:

1.  Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин «Ардак грамотасы», 2010.

2.  Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин «Ыраазычылык белгиси» баракчасы, 2011.

3.  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим минстрлигинин «Ардак грамотасы», 2014-жыл.

4. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын «Ардак грамотасы»,  2015.

5. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын «Төш белгиси»,   2018.

 

Илимий иштери

1. УАК тарабынан таанылган макалалар:

1.«Майдан» романындагы образдар системасын окутуу // Ж.Баласагын атындагы кыргыз улуттук университетинин жарчысы. – Бишкек, 2002. – Сер. 1. – 185 –187 - бб.

2.«Каныбек» романын окутуунун тарыхынан // Вестник Кыргызского Националного Университета имени Ж.Баласагына. – Бишкек, 2003. – Сер. 5. – 37 – 41 – бб.

3.«Каныбек» романын сабак-таймаш формасында өтүү // Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жарчысы. – Бишкек, 2004. – Сер. 1. – 229 – 232-бб.

4. Романдарды окутуу методикасынын илимий-методикалык иликтенишинен // Китепте: Алымов Бектурсун. – Бишкек, 2003. ‑ 175-180-бб.

 1. У.Абдукаимовдун өмүр жолун окутуу // Китепте: К.К.Сартбаев – окумуштуу жана педагог. – Бишкек, 2002. – 296 – 300 - бб.

6.«Майдан» романындагы Бермет менен Кыдырбектин образдарын айкалыштырып окутуу // Китепте: К.К.Сартбаев – окумуштуу жана педагог. – Бишкек, 2002. – 300 – 304 - бб.

7. Качикенин образын окутуу // Мектеп-Школа. – 2003. – №12. ‑ 60 – 64 - бб.

8 .«Каныбек» романындагы тарыхый чындыкты окуучуларга үйрөтүү // Китепте: «Талант – элдин руханий куту». – (Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгына карата К.Акиевдин 120 жылдык мааракесине арналган илимий-практикалык конференциянын материалдары). – Бишкек, 2004. – 62 – 66 - бб.

9. Романдарды окутуунун окуу китептеринде берилиши // Вестник  Кыргызского Национального Университета имени Ж.Баласагына. – Бишкек, 2007. – Сер. 1. – 93–97-б.б.

10. «Каныбек» романындагы образдарды окутуунун маселелери // Вестник Кыргызского Национального Университета имени Ж.Баласагына. – Бишкек, 2007. – Сер. 1. – 98–102–б.б.  

11. Таланты ташкындаган жазуучу жана педагог // Кыргыз тили жана адабияты (Кыргыз эл жазуучусу, залкар инсан Ш. Абдырамановдун 80 жылдык мааракесине арналат). К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл Мамлекеттик жана К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин илимий-практикалык басылмасы. Бишкек, 18. 2011. − 63-

65-беттер.

12.Мектеп программаларындагы берилген романдарды окутуунун маселелери жана өзгөчөлүктөрү. // И.Арабаев атындагы КМУнун жарчысы. Бишкек, 2011

13.  Өлкөдөгү билим берүү системасы менен коомдук өнүгүүнүн ортосунда кандай байланыш бар? \\ Ж.Баласагын  атындагы КУУнун жарчысы. Бишкек, 2011.

 

14. Ибраева М.Э. «Манас» эпосу – балдарды тарбиялоодогу негизги курал Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жарчысы, Бишкек: КНУ, 2012.

 

15. Кыргыз тилин үйрөтүүдө студенттердин этномаданий түшүнүктөрүн калыптандыруу жана мекен таанытуу багытында аӊгемелешүүлөрдү жүргүзүүнүн маселелери \\ Кыргыз-Түрк «Манас» университетиндеги кыргыз тилин окутуунун жаӊычыл усул-ыкмалары, усулдук колдонмо 2. Бишкек, 2012.

 

16. Өспүрүмдөрдү кесипке багыттоодогу негизги маселелер жана өзгөчөлүктөр\\ Кыргыз-Түрк «Манас» университетиндеги кыргыз тилин окутуунун жаӊычыл усул-ыкмалары, усулдук колдонмо 2. Бишкек, 2011.

17.  Аралыктан тил үйрөтүүнүн негизги маселелери. Эл агартуу, Билим-Агартуу басмасы, 2014, №1-2

 

18.  Интерактивдүү ыкмаларды окутуунун өзгөчөлүктөрү. – Вестник, БГУ,  2015, №1 (31)

19. Кыргыз тилин башка улуттарга окутууда оозеки кепти өстүрүүдөгү

 усул-ыкмалар. – Вестник, БГУ, 2015 № 2, 215-216-беттер

20. Монографиялык темаларды окутуунун маселелери. – Известия вузов Кыргызстана (Республикалык илимий-теориялык журнал), 2019, №8, 149-154-беттер

 

2. Башка макалалар:

1. Балдар адабияты жаш жеткинчектерди тарбиялоодогу таяныч курал же С.Рыспаевдин «Маа менен Мээ аттуу китебине учкай кеп.// Эркин Тоо, 2010

2.  Педагогикалык улуу идеяларды чагылдырган китеп же С.Рысбаевдин «Бакыт издеген бала» аттуу китебиндеги аңгеме-жомоктордун педагогикалык табиятындагы маселелер жөнүндө кеп // Кут билим 4-июль.

 

 

 1. Окуу китептери жана кошумча окуу куралдары:

 

1. Диалогдор. Обондуу ырларды угуп түшүнүү (авторлош). – Бишкек: КТМУ, 2009. т.

2. Көрмө фильмдер боюнча көнүгүүлөр (авторлош). – Бишкек: КТМУ, 2009. – 164б

3. Кыргыз акын-жазуучулары – балдарга (авторлош), Балдар үчүн окуу хрестоматиясы. – Бишкек, 2010. – 300 бет.

 1. «Тилден дилге» кыргыз тили окуу топтомунун көркөм чыгармалар боюнча окуп түшүнүү жана угуп түшүнүү жыйнагы: Улантуучу топтор үчүн тесттер жыйнагы. (авторлош) Бишкек: Бийиктик, 2011.
 2.  «Тилден дилге» кыргыз тили окуу топтомунун укма китеби: (укма-дискт), Ч.Айтматов «Эрте келген турналар» повести. 2011.
 3.  «Тилден дилге» кыргыз тили окуу топтомунун укма китеби: (укма-дискт) Ч.Айтматов «Бетме-бет» повести. 2011.
 4.  «Тилден дилге» кыргыз тили окуу топтомунун укма китеби: (укма-дискт) Ч.Айтматов «Саманчынын жолу» повести. 2011.
 5.  «Тилден дилге» кыргыз тили окуу топтомунун укма китеби: (укма-дискт)  Ч.Айтматов «Деңиз бойлой жорткон Ала-Дөбөт» повести. 2011.
 6.  «Тилден дилге» кыргыз тили окуу топтомунун укма китеби: (укма-дискт) Ч.Айтматов «Кылым карытар бир күн» романы. 2011.
 7. Жогорку класстарда романдарды окутуу: монография.− Бишкек, 2011. − 168бет.
 8.  Ибраева М.Э., Абылкасымова Т. Н. Кыргыз адабиятынын антологиясы: кенже эпостор, 2-том, 2012-жыл.
 9. Алтын көпүрө Кыргыз тилин окутуу китеби – КТМУ, 2016, А-2
 10. Алтын көпүрө Кыргыз тилин окутуу китеби ­– КТМУ, 2018, В-2
 11. Алтын көпүрө Кыргыз тилин окутуу китеби ‑  КТМУ, 2018. С-1

Кошумча маалымат жана байланыш телефондору:

Чөнтөк телефон  : 0557410197, 0703410197

Web                492791, 492788

e-mail adress         : Ibraymir 75 @cmail.com