Аткарган кызматы

Аты

Фамилиясы

Отурган бөлмөсү

Телефону

Ички телефону, E-почтасы

Бөлүм башчы

ф.и.к. Керим

ТУЗЖУ

A-227

541942-47

305-    kerimtuzcu@hotmail.com

Координатор

Мукадас

САБИРОВА

İLEF-516

492756

1515-  mukadas.sabirova@manas.edu.kg

Катчы

Динаркүл

МАМБЕТОВА

A-221

541942-47

334-    dinarkul.mambetova@manas.edu.kg