1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
GRF-111 КӨРКӨМ ӨНӨР САБАГЫНА КИРИШҮҮ I 4 ( 2 - 4 ) 8 МC Түшүр
KGZ-101 КЫРГЫЗ ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSÇ-101 ОРУС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-101 АНГЛИС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
GRF-103 СҮРӨТ I 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
GRF-105 ЖИВОПИСЬ ТЕХНИКАСЫ ЖАНА ПЕРСПЕКТИВА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
GRF-107 ИСКУССТВО ТАРЫХЫ I (БАЙЫРКЫ ДҮЙНӨ Ж-А ОРТО КЫЛЫМ ДООРУ) 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
GRF-109 МАТЕМАТИКА 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ING-102 АНГЛИС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-102 КЫРГЫЗ ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
YÖD-102 КӨРКӨМ ӨНӨР САБАГЫНА КИРИШҮҮ (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
RSÇ-102 ОРУС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FEN-102 ЗАМАНБАП ТАБИЯТ ТААНУУ БИЛИМДЕРИНИН КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
GRF-112 КӨРКӨМ ӨНӨР САБАГЫНА КИРИШҮҮ II 4 ( 2 - 4 ) 4 МC Түшүр
GRF-104 СҮРӨТ II 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
GRF-106 ИСКУССТВО ТАРЫХЫ II (ЖАРАЛУУ ЗАМАНЫ ЖАНА 17-18-КЫЛЫМ) 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
GRF-108 ТИПОГРАФИЯ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
ÇEV-150 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
GRF-201 ГРАФИКАЛЫК ДИЗАЙН I 4 ( 2 - 4 ) 6 МC Түшүр
GRF-207 ДҮЙНӨНҮН ТАБИГЫЙ КӨРҮНҮШҮ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
GRF-209 ИСКУССТВО ТАРЫХЫ III (19-20-КЫЛЫМ) 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
TAR-251 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-251 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
GRF-221 ФОТОГРАФИКА 3 ( 2 - 2 ) 3 ТС Түшүр
GRF-223 КАЛЛИГРАФИЯ 3 ( 2 - 2 ) 3 ТС Түшүр
GRF-225 ГРАФИКАЛЫК ИЛЛЮСТРАЦИЯ I 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
GRF-202 ГРАФИКАЛЫК ДИЗАЙН II 4 ( 2 - 4 ) 5 МC Түшүр
GRF-210 ЖАРНАК ГРАФИКАСЫ I 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
GRF-212 КЫРГЫЗ ИСКУССТВО ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
YÖD-202 (КУРСТУК ИШ II) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
GRF-224 ГРАФИКАЛЫК ДИЗАЙН ЫКМАЛАРЫ 3 ( 2 - 2 ) 3 ТС Түшүр
GRF-226 ГРАФИКАЛЫК ИЛЛЮСТРАЦИЯ II 3 ( 2 - 2 ) 3 ТС Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
GRF-307 КОМПЬЮТЕРДИК ГРАФИКАЛЫК ДИЗАЙН I 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
GRF-313 ПАКЕТ ЧИЙМЕСИ I 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
GRF-315 КОМПОЗИЦИЯ I 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
GRF-317 ТҮРК ИСКУССТВО ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
GRF-325 ЖАРНАК ГРАФИКАСЫ II 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
GRF-332 КОМПЬЮТЕРДИК ГРАФИКАЛЫК ДИЗАЙН II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
GRF-334 КОМПОЗИЦИЯ II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
GRF-336 ПАКЕТ ЧИЙМЕСИ II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
GRF-338 ВИЗУАЛДЫК БАЙЛАНЫШ Ж-А ЖАРНАК АНАЛИЗДӨӨ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
GRF-340 МУЛЬТИ МЕДИЯ ЖАНА АНИМАЦИЯ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
YÖD-302 (КУРСТУК ИШ III) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
GRF-342 САЛТТУУ ТҮРК КОЛ ӨНӨРЧҮЛҮГҮ 3 ( 2 - 2 ) 3 ТС Түшүр
GRF-344 ГРАВЮРА 3 ( 2 - 2 ) 3 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
GRF-407 WEB ДИЗАЙН I 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
GRF-409 РЕКЛАМДЫК ФОТОГРАФИЯ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
GRF-411 МАТЕРИАЛДАР МЕНЕН ИШТӨӨ I 3 ( 1 - 4 ) 4 МC Түшүр
GRF-413 МУЛЬТИ МЕДИЯ ЖАНА АНИМАЦИЯ II 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
GRF-415 ЖАРНАК ЖАНА КОПИРАЙТИНГ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ I 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
GRF-427 ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ЫКМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
GRF-408 WEB ДИЗАЙН II 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
GRF-410 ДОЛБООР ТҮЗҮҮ ИШИ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
GRF-412 МАТЕРИАЛДАР МЕНЕН ИШТӨӨ II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
GRF-414 ИЛЛЮСТРАЦИЯ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
GRF-422 ПАТЕНТТӨӨ НЕГИЗДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
GRF-424 ТЕКСТИЛ ДИЗАЙНЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы