Тарых бөлүмү

Тарых – бул өтмүш жөнүндөгү илим. Анын негизги максаты - өтмүштү туура, калыс,  объективдүү,  таануу жана таанытуу менен тарыхый чындыкка жетүү.

«Чындыкты бурмалоо менен күнөөсүз калуу мүмкүн эмес. Чындыкты бурмалоо – аалымга жарашпай турган иш, ал ошол эле учурда – саясий абийирсиздик». (Арнольд Тойнби)

«Тарых – окуялардын тизмеги эмес, ал өткөн мезгилде коомдун жашоосунун баардык этаптарын диний, укуктук, саясий, экономикалык жана башка белгилүү инстуттардын пайда болуш себептерин изилдөө, окуялар арасындагы байланыштар жана бүтүндүктү алып чыгуу аркылуу өз мезгилинин таасирдүү пикирине жана психологиялык шарттарына ылайыктуу корутунду чыгаруу болуп эсептелет».

Бул тарых бөлүмүнүн негизги философиясы жана илимий түшүнүгүнө кирет.

Иш-чара багыттары:

  • Тарых бөлүмү бакалавриат, магистратура жана докторантура программалары боюнча билим берүүдө.
  • Бөлүмдүн профессор окумуштуулары жана ассистенттери аткарган илимий изилдөө иштери аркылуу түрк жана дүйнө тарыхынын белгисиз тараптарын изилдөө менен илим коомчулугуна маанилүү салым кошууда.
  • Окумуштуулар тарых илиминин актуалдуу темалары боюнча ар түрдүү эл аралык изилдөөлөрдү жана илимий проекттерди даярдашууда,
  • Улуттук жана эл аралык чогулуштарга, эл агартууга арналган ар түрдүү конференция, симпозиум жана семинарларга жигердүү катышууда.

Иш мүмкүнчүлүктөрү

Тарых багытында бакалавр деңгээлин бүтүргөн бүтүрүүчүлөр өз өлкөсүнүн тарыхы менен бирге түрк элдеринин жана дүйнө тарыхы боюнча негизги билимге ээ болушат. 

Тарых бөлүмүнүн бүтүрүүчүлөрү төмөнкү тармактарда иштей алышат:

  • Илимий, саясий, башкаруу, кеңеш берүү жана билим берүү иш-чараларында;
  • Орто окуу жайларында, лицейлерде, кесиптик жогорку окуу жайларында жана колледждерде;
  • Маданият жана билим берүү тармактарында (музей, китепкана, архив, маданий баалуулуктарды колдогон уюмдар, менчик фонддор).
  • Маалымат каражаттарында (радио, телевидение, гезит жана журналдарда, саясий эксперт катарында).
  • Мамлекеттик агенстволордо, жергиликтүү жана эл аралык институттарда, фонддордо (кызматкер, кеңешчи ж.б.кызматтарда).
  • Мамлекеттик органдарда (борбордук жана аймактык башкарууда).

Билимин улантуу мүмкүнчүлүктөрү

Тарых багыты боюнча бакалавр билимин алган студенттер бөлүмдө магистратура жана докторантура программаларында билимин улантуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.