Аты Доц.Др. Муратбек КОЖОБЕКОВ
Э-куржун muratbek.kojobekov@manas.edu.kg
Кабинет MFFB-504
Телефону 00996 312 49 27 88 ()
Сабактар

TAR-112 : БАЙЫРКЫ ЕВРОПА ТАРЫХЫ (Тарых Бөлүмү )

TAR-251 : АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) (Менеджмент Бөлүмү )

TAR-519 : АЗЫРКЫ ТАРЫХ ИЛИМИНИН АКТУАЛДУУ МАСЕЛЕЛЕРИ (Тарых Бөлүмү )

Резюме

БИЛИМИ:

Даражасы

Бөлүмү/программасы

Университет

Бүтүргөнжылы

бакалавр

     

магистратура

Тарых

Кыргыз улуттук университети

1986

аспирантура

Тарых

Улуттук илимдер академиясы

 

 

МАГИСТРДИК ДИССЕРТАЦИЯСЫНЫН ТЕМАСЫ ЖАНА ЖЕТЕКЧИСИ:

 

КАНДИДАТТЫК ИШИНИН ТЕМАСЫ ЖАНА ЖЕТЕКЧИСИ:  Эрте орто кылымдар мезгилиндеги кыргыздардын этносаясий тарыхынын негизги өнүгүү баскычтары. Др., проф. Ө. К. Караев


Иш тажрыйбасы:

Иши

кызмат орду

жыл

Илимий кызматкер

Кыргыз улуттук университети

1986-1987

Илимий кызматкер

Улуттук Илимдер Академиясы

1987-1992

Ага окутуучу

Кыргыз улуттук университети

1992-2000

Ага окутуучу

Кыргыз Түрк Манас Университети

2009-2005

Доц.Др.

Кыргыз Түрк Манас Университети 

2005-…

     

 

ЖЕТЕКТЕГЕН МАГИСТРДИК ЖАНА КАНДИДАТТЫК ИШТЕР:

 

-магистрдик иштер:

 1. Taлканбаева Мария, Памир кыргыздарынны этникалык жана маданий тарыхы- КТМУ 2005.

2. Aбыкеева Гүлжан, Kыргыз уруучуларынын саясий түзүлүшү- KТМУ, 2007.

3. Максат Исраилов. Кыргыздардын ири мүйүздүү малды асыроо салты. – Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 2012

4. Сebrail Nergiz. Eski Türklrede ölü gömme geleneklerininin antropolojik yönden incelenmesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 2012


-кандидаттык иштер:

 Aбдыкулова Роза, XIX к. экинчи жарымы XX кылымдын башталышындагы Орто Азия менен Осмон мамлекеттеринин байланыштары тууралуу архивдик документтер.-KТМУ 2006.

 

  • ДОЛБООРЛОР:
    Tүрк цивилизациясынын калыптаныш процессиндеги кыргыз идентификациясы”, Kыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрдиги, Проекттин катышуучусу, 2007-2008.
  • Кыргыздар XX кылымда”, Документалдуу жана фильм проекти, KТМУ жана Малтепе университети (Tүркия), Сценарист, 2007-2008.
  • Кыргыздардын ооз эки тарыхы” проекти, KТМУ жана Цукубо университети (Япония), Проекттин катышуучусу, 2007-
  • Kыргыздар жана Кыргызстандын тарыхы”, 15 томдук тарых проекттин 3-томунун башкы редактору, 2009-
  • «Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу тарых илимдерин өнүктүрүү боюнча Комиссия» мүчөсү. КР президентинин 12 – январь, 2012 – жылкы Жардыгы.
  • «Маданий таасирлер» КТМУ Илимий изилдөө проектиси 2014-жылдан тарта


БАШКАРУУЧУЛУК ТАЖРЫЙБАСЫ:

 Социалдык билимдер Институтунун дтректордун орун басары 2005-...

 

ИЛИМИЙ УЮМДАРГА МҮЧӨЛҮК:

АКЫРКЫ ЭКИ ЖЫЛДА БЕРГЕН САБАКТАРЫ:

бакалавр:
магистратура жана аспирантура:

 

 

Илимий иштери

A. Эларалык илимий рецензиялуу журналдарда жарыяланган макалалар:

А1. Тарыхый уламыш, салттуу санжырадагы кыргыз этногониясы // Кыргыз-түрк «Манас» университети. Коомдук илимдер журналы.-2001.-№, 1.

А2. Орто кылымдагы Кыргыз каганатындагы билим туурасында // Кыргыз-түрк «Манас» университети. Коомдук илимдер журналы.-2002.-№, 3.

А3. Торговля в госудавстве Кыргыз // Вестник КНУ им. Жусупа Баласагына. Гуманитарные науки. Серия 1.-Вып. 2.-2002

А4. Улуу державанын сонундагы Кыргыз мамлекетинин абалы // Кыргыз-түрк «Манас» университети. Коомдук илимдер журналы.-2003.-№, 8.

А5.Oсмонаалы Сыдык уулунун өмүр баянына айрым тактоолор”, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005, №14, s. 13-28.

А6. К выходу в свет книги В. Я. Бутанаева «Бурханизм тюрков Саяно-Алтая. Абакан, 2003, 260 с.»//Рец. Диалог цивилизаций, 2004, № 2(5). с. 79-80.

А7. Международный симпозиум «Великий Шелковый путь: путь проблемы истории и коммуникации». Диалог цивилизаций, 2004, № 2(5).

А8. “Памяти видного ученого-этнографа И. Б. Молдобаева”, Вопросы истории Кыргызстана, № 2.-2006.

А9. Kırgız Kağanlı’ğının Gelişme Devrine Ait Bazı Görüşler, Tarih Dergisi, Sayı 47, (2008), İstanbul 2009, s.23-46.

А10. Kırgızların İlk Yurdu, İslam Çncesinden Çağdai Türk Dünyasına. Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğluna Armağan, İstanbul 2008. ss. 187-195.

А11. Kırgızların Menşei ile ilgili hakkında bazı düşünceler, 173 – 196, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2009, № 4.

А12. Орто кылымдагы кыргыздардын социоэкономикалык уюмдашуусу// Түрк дүйнөсүнүн социлогиялык Ассоциясынын III Конгресси. Бишкек 2010, 21 -24 сентябрь.

А13. Кыргыз этнониминин адагенде эскерилиш тарыхынан//Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 1 Sayı: 3. 2012. – Б. 79-96

 

B. Эл аралык илимий жыйындарда окулган жана докладдар жыйнагында (Proceedings) жарыяланган докладдары:

В1. Кыргызоведение в трудах А. Н. Бернштама. Тюркология-88. Тезисы докладов и сообщений V всесоюзной тюркологической конференции. АН СССР отделение литературы и языка. Советский комитет тюркология. Отделение истории АН Кирг. ССР. 7-9 сентября 1988 года.--

В2. Материалы А. Н. Бернштама в Отделе рукописей и публикации АН Кирг. ССР. Тарых илимдеринин доктору С. М. Абрамзондун 85 жана тарых илимдеринин доктору А. Н. Бернштамдын 80 жылдыгына арналган Эларалык илимий конференция. Кыргыз ССР Илимдер Академиясы Тарых институту. 27-28 ноябрь 1990-ж.

В3. Манас дастанындагы тарыхый терминдер. «Манас» эпосунун 1000 жылдыгына уюштурулган эл аралык илимий конференция. «Манас-1000» Мамлекеттик дирекциясы. Илимий пропагандалык «Мурас» Ишкер долбоору. Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясы. Кыргыз Мамлекеттик Университетинин алдындагы Кыргыз таануу борбору. Эл аралык этнологиялык изилдөө борбору. 22-24 сентябрь. 1994-ж. Бишкек.

В4. Проблемы раннеэтническом истории кыргызов. Международная научная конференция на тему: «Кыргызы: этногенетические и этнокультурные процессы в Центральной Азии в древности и средневековье». 23-24 сентябрь 1994-г. г. Бишкек.

В5. Генеалогические предания как источник по этнической истории кыргызов. III Конгресс этнографов и антропологов России. Институт этнологии и антропологии Российской АН. Ассоциация этнографов и антропологов России. Комитет общественных и межрегиональных связей Правительства Москвы. 8-11 июнь 1999. г. Москва.

В6. Түрк цивилизациясынын жаралышы. Üçüncü Binyılın Eşiğinde Türk Uygarlığı. (Dünü-Bugünü-Yarını). Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi. Uluslararası Kongre. 2-3 Ekim. 2000. Bişkek. Kırgızistan.

В7. Байыркы кыргыз тарыхынын актуалдуу проблемалары./ Кыргыз этнониминин 2200 жылдыгына, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 10 жылдыгына арналган Эларалык илимий Конгресстин тезистери.-Б.,2001,  27 -28 август.

В8. Торговля в госудавстве Кыргыз. Вестник КНУ им. Жусупа Баласагына. Гуманитарные науки. Серия 1.-Вып. 2.-2002.

В9. Религиозные верования древних кыргызов// «Буддизм и христианство в культурном наследии Центральной Азии» Международная научная конференция. Бишкек 2002, 3 – 5 ноября

В10. Кыргыздардын мамлекеттик башкаруусунун өзгөчөлүктөрү (орто кылымдар)// «Ормон хан жана анын кыргыз мамлекеттүлүгүнүн тарыхындагы орду» Эларалык илимий  - практикалык конференция. Бишкек 2002, 5 – 6 ноябрь.

В11. Манас» эпосундагы мамлекеттүүлүк идеясы. Түрк цивилизациясы жана мамлектеттүүлүк традициясы Эларалык симпозиум. 14-15-ноябрь 2002. Кыргыз-Түрк «Манас» университети.

В12. Байыркы уламыштардын кыргыз этногенези үчүн тарыхый булак катары мааниси. «Источники: история и перспективы изучения» 12-13 май 2003 г. Центрально-Азиатская исследовательская Инициатива» (CARI) Инстиутуа Открытого Общества (OSI) Венгрия, Будапешт. Кыргызский Государственный Педагогический Университет им. И. Арабаева. Институт Восточных Языков и Культур Кафедра культурологии. Международная научно-практическая конференция. посвященная 2200-летию Кыргызской Государственности.

В13. Структура политической власти в государстве енисейских кыргызов. Развитие государственности в условиях взаимодействия кочевых обществ и оседлых оазисов в зоне Великого Шелкового пути. 15-16 май 2003 . Международная научная конференция. Национальный Оргкомитет по проведению Года Кыргызской государственности. Кыргызский Национальный университет им. Ж. Баласагына. Национальная АН Кыргызской Респуюблики.

В14. Титулатура и их функции в Кыргызском каганате//Междунаодный Конгресс востоковедов «Кыргызская государственность в системе евразийских реалий». Бишкек 2003, 5 – 6 ноября.

В15. Национальная идентичность и религия в Кыргызстане: история и совеременность. Кыргызская государственность в системе Евразийских реалий. 5-6 ноябрь 2003. Бишкек. Международный конгресс востоковедов.

В16 Kırgızlar İle Nogayların Etnogenetik İlişkilerine Daîr Bazı Düşünceler. TİKA I. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu. 31 Mayıs-4 Haziran 2004. Kırım-Ukrayna.

В17 Культурогенетические процессы кыргызском обществе в раннем средневековье. Тюрко-согдийский синтез: процессы културогенеза и политогенеза в зоне Великого Шелкового пути. Международная научная конференция. 22-23 апрель 2004. Администрация Президента Кыргызской Республики. Министерство образования Кыргызской Республики. Национальная АН Кыргызской Республики. Кыргызский Национальный университет им. Ж. Баласагына. Испольнительная дирекция при правительстве КР по развитию г. Ош.

В18 Kırgız Kağanlığında Semboller. Türk Uygarlığı II. Uluslararası Kongre. Dünya Uygarlığında Türk Uygarlığının Yeri ve Rolü. 4-6 Ekim. 2004. Bişkek. Kırgızistan. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi.Türk Uygarlığı Araştırma Merkezi.

В19 Osmonaalı Sıdık Uulu’nun Özgeçmişi İle İlgili Bazı Görüşler”, II. Uluslararaı Türk Uygarlığı Kongresi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türk Uygarlığı Araştırmaları, Bişkek 2005.

B20 Terörizmi Oluşturan ve Besleyen Еtno Sosyolojik Nedenler. Psikolojik, Sosyo-Ekonomik Boyut. Din, Etnisite ve Medya İlişkisi. Terörizmin Uluslararası Boyutu. Kürsel Terörizmin Sosyal Dinamikleri ve Önleyici Politikalar. Sosyoloji Derneği. 6-7 Nisan 2006. Ankara. Türkiye. Emniyet Genel Müdürlüğü. NATO. TÜBİTAK.

B21 Манас дастанынын жазуу нускалары жөнүндө ойлор. Түрк дүйнөсүнүн экономика, тил жана информатика тармактарында кызматташуусунун VI эларалык форуму. КТМУ 15-18-ноябрь Бишкек 2006.

B22 Ataturkun Laiklik Siyaseti ve Kirgizistana Yaptigi Tesirler, Dogumunun 125. yilinda Mustafa Kemal Ataturk Uluslararası Sempozyumu 15-18 Mayis 2006 Ankara.

B23 Этническая самоидентификация кыргызов в период каганатство. Глобализация жана түрк цивилизациясы аттуу Түрк цивилизациясынын III Эларалык конгресси. Бишкек 2007, 28-31-май КТМУ. Этническая самоидентификация кыргызов в период каганатства // III Международный конгресс Тюркской цивилизации. 28-31 май 2007, Бишкек.

B24 Kırgız Hakanlığında Yönetim Anlayışı, II. Meşrutiyetin 100. yılı Münasebetiyle Eskiçağdan Günümüze Yönetim anlayışı ve Kurumlar (20-21 Mayıs 2008) T. C. Istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.

B25 Кыргыз каганатындагы бийлик атрибутикасы туурасында// «Кыргыз тарыхынын маселелери» Эларалык симпозиум, 7-апрель 2009. Бишкек.

B26 Орто кылымдагы кыргыздар жана Улуу жибек жолу. Борбордук Азия жана ааламдашуу аталган Эларалык конференция. Бишкек 2009, 13-14-июль КТМУ.

Ortacagda Kirgizlar ve Ipek Yolu, Uluslararasi Orta Asya ve Kuresellesme Konferansi, Biskek, 13-14 Temmuz 2009.

B27 Kirgiz Secerelerinde Oguz Efsanesi ve Kirgizlarin Kokenine Dair Bazi Görüşler, CIEPO Ara Sempozyumu, Osmanli Oncesi ve Donemi, Osmanli Kulturunun Orta Sayadaki Kokleri, 24-29 Agustos 2009.

B28 Орто кылымдагы кыргыздардын социоэкономикалык уюмдашуусу. Түрк дүйнөсүнүн социологиялык III конгресси. Бишкек 2010, 21-24-сентябрь КТМУ.

B29. А. Н. Бернштам жана кыргыздардын этногенези. Древняя и средневековая история и культура Кыргызстана, посвященная 100 летию со дня рождения А. Н. Бернштама основоположника кыргызской археологии и проблем исторической науки. 29-30 октября НАН КР Бишкек 2010.

B30. А. Н. Бернштам жана кыргыздардын этногенези. Древняя и средневековая история и культура Кыргызстана, посвященная 100 летию со дня рождения А. Н. Бернштама основоположника кыргызской археологии и проблем исторической науки. 29-30 октября НАН КР Бишкек 2010.

B31. Kırgızların Sayan Altaydaki Komşularına Dair Bazı Görüşler// INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ALTAY COMMUNITIES MIGRATIONS AND EMERGENCE OF NATIONS, July 18-19, 2011 Istanbul

B32. Кыргыз каганатынын адегендеги этнотерриториясы//Эгемендүү Кыргызстанга 20 жыл аттуу эларалык илимий симпозиум. Бишкек, август 2011.

B33. Кыргыз каганатынын коңшулары// Курманжан датканын 200 жылдыгына арналган эларалык конференция. –Бишкек, август 2011.

B34. «Манас» эпосу жана мамлекеттүүлүк маселелери// Международый научно – практический симпозиум «Традиционные ценности национальной культуры», в рамках «Второго Всемирного фестиваля эпосов народов мира», Бишкек 2011, 7 – 10 сентября.

B35. Кыргыздардын Саян  -Алтайдагы коңшулары// Курманжан датка – выдающийся политический и политический деятель кыргызского народа» Международная научная конференция. Бишкек, 2011, 25 ноября.

B36. Көп этностуу чөлкөмдөрдө тарыхты калыс чагылдыруу зарылчылыгы тууралуу// Международная научная конференция на тему «Проблемы полиэтнического общества в Центральной Азии: Вызовы и возможные решения». – Бишкек, 2012, 19 мая.

B37. Кыргыз каганатынан Улуу Кыргыз дөөлөтүнө// Улуу Кыргыз кагандыгынын түзүлгөндүгүнүн 1170 жылдыгына арналган «Кыргыз кагандыгы түрк цивилизациясынын алкагында: Кыргызтаануу маселелери» аттуу эларалык илимий конференция. – Бишкек, 2012, 15-16 – ноябрь.

B38. Кыргыз каганатынын башкаруу бийлик системасы// Улуу Кыргыз кагандыгынын түзүлгөндүгүнүн 1170 жылдыгына арналган «Кыргыз кагандыгы түрк цивилизациясынын алкагында: Кыргызтаануу маселелери» аттуу эларалык илимий конференциянын материалдары ( 2012-ж. 15-16 ноябрь. – Часть. I – Б., 2012 //Вестник КНУ.

B39. Кыргыз жана огуздардын этникалык байланыштарынын башаты туурасында// I.Uluslararası Geçmişten Günümüze Kırgız-Türk İlişkileri Sempozyumu”, 2-4 Mayıs 2013 Bursa.

B40. Sayan ve Altay Bölgesindeki Etnik Dururm ve Kogure Ile Iliskiler Hakkinda, the 11thCentral Asia International Scientific Conference: Cultural and Economic Dimensions of Silk Road, Global Leadership Center, Korea. June 11-12, 2013, =Abstracts s. 43.

B41. Ички Азяидагы Улуу Кыргыз дөөлөтү// Борбордук Азиядагы Улуу Кыргыз кагандыгынын түзүлгөндүгүнүн 1170 жылдыгына арналган «Кыргыз каганаты түрк элдеринин орто кылымдардагы мамлекеттүүлүгүнүн жана маданиятынын алкагында» аттуу II эларалык илимий конференция. – Бишкек, 2013, 15-16 – ноябрь.

B42. Кыргыз каганатындагы бийлик атрибуттары туурасында// – 49-50. I. Uluslarasi Turk Devlet Yonetimi Gelenegi Kongresi. KTMU, Biskek, 2014. 3-4 Nisan.

C. Жазган эл аралык  китептери жана авторлошуп жазган китептердеги жазган бөлүмдөрү:

С1. Переселение енисейских киргизов на Тянь шань. Вопросы этнической истории киргизского народа.-Фрунзе, 1989 (Ө. К. Караев соавтор).

С2. Осмонаалы Сыдык уулу жөнүндө маалымат. Кыргыздар. Санжыра. Тарых. Мурас. Салт.-Б.,1991.

С3. .А. Н. Бернштам. Кыргыз мамлектинин эркиндиги үчүн күрөшү. Кыргыздар. Санжыра. Тарых. Мурас. Салт.-Б.,1991 (Котормочу).

С4.Орто кылымдагы Талас өрөөнүнү тарыхы. Талас облусу. Энциклопедия.-Б.,1993

С5. Pod jarzmem Imperium Rossyjskiego // Kirgistan. Historia-spoleszenstwo-politika/ Pod redakcja naukowa Tadeusza bodio.- Warszawa,2004. (Maciej Lang соавтор).

С6. Kirgizlarin Ilk Yurdu, Islam Oncesinden Cagdas Turk Dunyasina Prof. Dr. Gulcin Candarliogluna Armagan, Istanbul, 2008. ss.187-195.

С7. Осмонаалы Сыдык уулу жөнүндө. Кыргыздар. Он төрт томдук. – Т. IV. Санжыра, мурас, салт, элдик билимдер жана руханий маданият.-Б., 2011.

С8. Кыргыз каганатындагы коомдук – саясий мамилелелер. Он төрт томдук. – Т. VII. Санжыра, мурас, салт, элдик билимдер жана руханий маданият.-Б., 2011.

C.10. Кыргыз каганатынын тарыхы. – Б.; Жусуп Баласагын атындагы КУУнун «Университет» басмаканасы, 2013. – 188 б.

D. Республикалык деңгээлдеги журналдарда жарыяланган макалалар:

D1. Orta Asırlarda Kırgız Türklerinin Uruğ Münasebeleri. Türk Yurdu.-Ankara.-2001.-Cilt.-21.

D2. Kocobekov Muratbek, Kırgız Kağanlığında Eğitim, Türk Yurdu, Ankara 2005, Cilt 25, s. 37-39.

D3. Кыргызы на берегах Енисея. Kırgızlar Enisey kıyalarında Евразия.-Стамбул, 2003.

А. Н. Бернштам жана кыргыз тарыхы. Ала-Тоо, 1990.-№ 11.

D4. Кылым карыткан даректер. Ала-Тоо,1996.

D5. «Манас» эпосунун орто кылымдагы кыргыз тарыхы менен байланыштары. «Ата Журт», 1999.-№ 1.

 

E.  Республикалык деңгээлдеги илимий жыйындарда окулган жана докладдар жыйнагында жарыяланган докладдары:

 

E1. Дипломатия и дипломаты в Кыргызском каганате. Хасановские чтения.-Б.,1992. КНУ.

E2. Орто кылымдагы кыргыз мамлекетүүлүгүнүн тарыхы (6-9-кк.). Научная конф. проф.-препод. Состава, посв. 60-летию КНУ.-Б.,1993.

E3. Кыргыз мамлекетинин VII к. 30-50-жж. Борбордук азиядагы эларалык мамилелерге катышышы. Хасановские чтения.-Б.,1993 КНУ.

E4. Байыркы кыргыздардын этногенези. Кыргыздардын теги.-Б.,1995.

E5. О. Сыдык (Кыдык) уулу, анын «Тарых кыргыз Шадмания» эмгеги. «Шабдан баатыр: Доор жана инсан» Шабдан баатырдын 160 жылдык мааракесине арналган илимий конференция. Шабдан баатыр эл аралык фонду. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясы. Кыргыз Республикасынын илим, билим жана маданият министрлиги. 19 август 1999-ж. Бишкек.

E6. Ө. Караев жана кыргыз тарыхы. Ө. Караев 70 жашта. И. Арабаев атындагы Педагогикалык университетинин чыгыш тилдери жана маданияты институту. 1 ноябрь 2000-ж. Илимий конференция.

E7. Дагы бир жолу Ли Лин жөнүндө. История и культура народов Востока: (Мат.научно-практ. конф. посв. празднику Нооруз).-Вып.2.-Б.,2000

E8. Кыргыздардын мамлекеттик башкаруусунун өзгөчөлүктөрү. Ормон хана жана анын кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхындагы орду. Эл аралык илимий-практикалык конференциянын программасы. 5-6 ноябрь 2002. Ормон хандын 210 жылдыгын өткөрүү боюнча өкмөттүк уюштуруу комиссиясы. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университети. Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясы.

E9. Ө. Караев жана кыргыз элинин этногенез, этникалык тарых маселелери. Политическая и этническая история кыргызов и Кыргызстана посвященная памяти видного кыргызстанского востоковеда Омуркула Караевича Караева (1930-2002). 25-сентябрь 2003. Национальной АН Кыргызской Республики Институт истории. Научная конференция.

E10. Кыргыз-түрк Манас университетиндеги Гуманитардык институтун илимий изилдөө иштери. ЖОЖдордогу илим жана илимий изилдөө иштерин уюштуруунун актуалдуу маселелери аттуу илимий-изилдөө конференциясы. 12 ноябрь Бишкек 2010.

E11. «Айкөл Манастагы» тарыхый чаташтыктар туурасында// «Улуу сөздүн кечээги жана бүгүнкү тагдыры» аттуу республикалык – практикалык конференция. Бишкек, 2012, 16 – май.

E12. «Улуу Кыргыз каганатынын саясий тарыхы»// «Кыргыз каганатынын тарыхын изилдөөнүн заманбап маселелери» аттуу республикалык илимий-практикалык конференция/ КУУ тарых жана чөлкөмтаануу факультети. – Б., 2013. 20-апрель

 

F. Басылган башка эмгектери :

F1. Орто кылымдардагы кыргыздардын этносаясий тарыхынын негизги өнүгүү баскычтары (5-10-кк.). Тарых илимдеринин кандидаттык даражасын алууга жазылган диссертациянын авторевераты.-Б.,1997.

Дипломдук иштин жазылыш ыкмаларына арналган методикалык сунуш. Тарых бөлүмүнүн студенттери үчүн.) Бишкек, 2008.-33 б.

F2. Солтоноев Белек.Чуй облусу. Энциклопедия.-Б., 1994.

F3. Монгол, солон, шибээ. Манас. Энциклопедия.-Б., 1995.

F4. Жалпы билим  беруучу орто мектептин 5-11- класстары учун Программалар.

Программы для 5-11 классов средней общеобразовательной школы. Министерство образования, науки и культуры КР.-Б.,2000.

F5. Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхый булактары. Кыргыздардын жана кыргызстандын тарыхый булактары / Котор. М. Кожобеков, Т. Абдиев.-Б., 2002.

F6. Решат Генч. Карахандар мамлектинин бийлик түзүлүшү.-Б.,2004. (Котормочу-240 б.).

F7. Osmonaalı Sıdık Uulu’nun Özgeçmişi Hakkında Bazı Düğşünceler”, Kırgızistan-Türkiye

F8. Barsbek Kagan Beyanı, (Kırgızca), DA Dergisi 2009.

 

G. Китептер:

G1. Bitirme Tezlerinin Yazım Yöntemlerine Ait Yöntem el Kitabı, Tarih Bölümünün Öğrencileri için, (Kırgızca, Дипломдук иштин жазылыш ыкмаларына арналган методикалык сунуш. Тарых бөлүмүнүн студенттери үчүн.) Bişkek, 2008,  33 sayfa.

G2. Кыргыз каганатынын тарыхы. – Бишкек: «Университет», 2013. – 188 б.

G3. Осмонаалы Сыдыков. «Мухтасар тарых Кыргызиа», «Тарих кыргыз Шадманиа»/Жооптуу редактор. Баш сөз, комментарийлер жазган жана түзүүчү. – Бишкек: «Турар», 2014. – 230 б.