Аркага
22 Февраль 2017

Биздин факультеттин семинарларынын планы.


Kыргыз-Түрк “Манас” Университети

Айыл чарба факультети

2016-2017-окуу

жылындагы

Kırgızistan-Türkiye ‘Manas’ Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

СЕМИНАРЛАРДЫН ПРОГРАММАСЫ

SEMİNERLER PROGRAMI

 

 «ТҮРКИЯДА ЖАШЫЛЧА ӨСТҮРҮҮДӨГҮ ЖАҢЫЛЫКТАР»

Проф. док. Мустафа ПАКСОЙ

бештин айынын 1, 2016

«TÜRKİYEDE SEBZE TARIMINDAKİ GELİŞMELER» 

Prof.Dr. Mustafa PAKSOY

1 Aralık, 2016

 «ТУРУКТУУ АЙЫЛ –ЧАРБА ӨНҮКТҮРҮҮДӨ БИОТЕХНОЛОГИЯЛЫК ЫКМАЛАКР»

Проф. док. Тинатин ДӨӨЛӨТКЕЛДИЕВА

 бештин айынын 15, 2016

«TARIMIN SÜRDÜREBİLİR GELİŞMESİNDE BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLER»

Prof.Dr. Tinatin DÖÖLETKELDİYEVA

15 Aralık, 2016

«КОТОРУП ТИГҮҮ ЖАНА ЧАНАКТУУ ӨСҮМДҮКТӨРДҮН ПАЙДАСЫ»

Проф. док. Али Илфан ИЛБАШ

бештин айынын 29, 2016

«EKİM NÖBETİ VE BAKLAGİL BİTKİLERİN ÖNEMİ» 

Prof. Dr. Ali İlfan İLBAŞ   

29 Aralık,2016

«КЫРГЫЗСТАНДА ФЕРМЕРДИК ЧАРБАЛАРДА АЗЫРКЫ АБАЛЫ»

Док. Нурлан МАМАТОВ

бирдин  айынын 2, 2017

«KIRGIZİSTAN ÇİFLİKLERİNİN MEVCUT DURUMU»

Dr.Nurlan MAMATOV

2 Şubat, 2017

«ТАЛАС ӨӨРӨНҮНДӨГҮ АЛМА СОРТТОРУ »

Доц . док. Кубан ТУРГУНБАЕВ

Бирдин айынын 16, 2017

«TALAS BÖLGESİNDE ELMA ÇEŞİTLERİ»

Doç. Dr.Kuban TURGUNBAEV

16 Şubat, 2017

«ТОЮТ ӨСҮМДҮКТӨРҮ ЖАНА ТРИТИКАЛЕНИ ТАМАК АШТА КОЛДОНУУ»

Док. Айбек КАРАБАЕВ

2- март, 2017

«YEM BİTKİLERİ VE TRİTİKALENİN GIDADA KULLANIMI»  

Dr. Aybek KARABAEV

2 Mart, 2017

«АЙЫЛ ЧАРБАДАГЫ БИЛИМ БЕРҮҮ, ИЗИЛДӨӨ   ЖАНА КОНСУЛЬТАЦИЯЛЫК НЕМЕЦ ЫКМАСЫ»

Док. Рольф КУХЕНБАХ

9-март, 2017

«ALMANYАDА  

ZİRAAT EĞİTİMİ, ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ»

Dr.Rolf KÜHENBAH

 9 Mart, 2017

«КУРГАКЧЫЛЫККА ЧЫДАМДУУ БУУДАЙДЫН СОРТТОРУН АЛУУДА БИОТЕХНОЛОГИЯ ЫКМАЛАРЫН КОЛДОНУУ »

Док. Венера ИСАЕВА

16-март, 2017

«KURAKLIĞA DAYANIKLI BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN ELDE EDİLMESİNDE BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLERİN KULLANIMI»

Dr.Venera İSAEVA

16 Mart , 2017

«  КҮБӨ КӨПӨЛӨКТӨР ДҮЙНӨСҮ:

 TUTA ABSOLUTA КЫРГЫЗСТАНДА»

Кенже илимий кызматкер, Тайыр ЭСЕНАЛЫ УУЛУ

6-апрель, 2017

«  GÜVE KELEBEKLER DÜNYASI:KIRGIZİSTANDA YENİ TEHDİT

TUTA ABSOLUTA»

Arş.Gör.Tayır ESENALI UULU

6 Nisan, 2017

  «  STREPTOMYCES  STAMMLARI

 FUSARİUM OXUSPORUM КОЗУ КАРЫНДАРЫНЫН АНТОГОНИСТИК ТААСИРЛЕРИ»

Доц. док.Чолпон ӨМҮРГАЗИЕВА

 13- апрель , 2017

«  STREPTOMYCES  STAMMLARI FUSARİUM OXUSPORUM MANTARLARININ ANTOGONİSTİK ETKİLERİ»

Doç.Dr. Çolpon ÖMÜRGAZİYEVA

13 Nisan, 2017

« МИКРООРГАНИЗМДЕРДИН ЖАРДАМЫ МЕНЕН КОЛДОНУУГА ТЫЮ САЛЫНГАН ПЕСТИЦИДДЕРДИ БИОРЕМИДАЦИЯЛОО»

Док.Махабат КОНУРБАЕВА

20-апрель, 2017

« MİKROORGANİZMALARIN YARDIMI İLE KULLANILMASI YASAKLANAN PESTİSİTLERİN PARÇALANMASI »

Dr. Mahabat KONURBAEVA

20 Nisan, 2017

«  КҮНӨСКАНАДА ӨСТҮРҮЛГӨН ЖАШЫЛЧАЛАРДЫН ИЛДЕТТЕРИНЕ КАРШЫ БИОПРЕПАРАТТАРДЫ КОЛДОНУУ»

Док. Сайкал БОБУШЕВА

4-май, 2017

« SERALARDA SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ HASTALIKLARINA KARŞI BİYOPREPARATLARIN KULLANILMASI»

Dr. Saykal BOBUŞEVA

4 Mayıs, 2017

«ТАМЧЫЛАТЫП СУГАРУУ»

Доцент,Док Бакыт АСКЕРАЛИЕВ

18-май,2017

 

«DAMLAMA SULAMA»

Doç.Dr Bakıt ASKERALİEV

18 Mayıs, 2017