максатыбыз

Экологиялык системанын иштѳѳсүнѳ жана биологиялык түрдүүлүккѳ зыян келтирбестен, азык-түлүк коопсуздугу жана иш алып баруу  принциптеринин негизинде, сапаттуу жана жетиштүү санда  ѳсүмдүк ѳстүрүүнү ишке ашыруунун илимий жолдорун табуу, үйрѳтүү жана жайылтуу биздин негизги максатыбыз болуп эсептелет.

Бул максатты ишке ашыруу үчүн ѳсүмдүк ѳстүрүүнүн экологиялык жана физиологиялык негиздери, заманбап ѳстүрүү техникалары, оору жана зыян келтиргичтер менен күрѳшүү, ѳндүрүүчүлѳрдүн,  кардарлардын жана ѳндүрүштүн талаптарын аткаруучу жаңы түрлѳрдүн таратылуусу, ѳндүрүш жана түшүм жыйноонун соңунда кездешкен маселелер жана алардын чечимдерине ылайык айыл-чарба инженерлерин даярдоо, билим берүү, изилдѳѳ жана жайылтуу иш-чараларын жүргүзүү биздин негизги функциябыз болуп саналат.

Ишке кѳңүл коюу менен мамиле кылган, топто биргеликте иш аткара билген, айыл жергесин ѳнүктүрүү боюнча лидер боло ала турган, кесиптик билими мыкты жана практикада такшалган айыл-чарба адистерин даярдоо менен коомдун ѳнүгүүсүнѳ салым кошуу биздин эң маанилүү максаттарыбыздан болуп эсептелет.

Б­үтүрүүчүлѳрдүн иш мүмкүнчүлүктѳрү жана иш тармактары

 • Университеттерде жана илимий изилдѳѳ уюмдарында;

 • Айыл-чарба, соода, ѳндүрүш, айыл жергесин ѳнүктүрүү жана айлана-чѳйрѳ менен байланыштуу официалдуу жана граждандык коомдук уюмдарда;

 • Айыл-чарбалык инвестиция фирмаларындажана банктарда;

 • Техникалык кызматкер катары менчик фирмаларда;

 • Менчик айыл-чарба иштерин жүргүзүүдѳ; (күнѳскана, ферма, бакча, гүл ѳстүрүү жана башка

Бүтүрүүчүлѳрдүн  иштѳѳ орундары

 

 • Үрѳн,  кѳчѳт ѳстүрүү жана сатуучу фирмаларында;
 • Айыл чарбада колдонулуучу дары-дармектерди жана жер семирткичтерди даярдоо фирмаларында;
 • Күнѳскана иштетүү жана пейзаж фирмаларында;
 • Кургатылган мѳмѳ-жемиш даярдоо иштеринде;
 • Консерва даярдоочу фирмаларда;

 • М­ѳмѳ ширесин ѳндүрүүдѳ;

 • Шекер ѳндүрүү заводдорунда;

 • Топурак жана ѳсүмдүк анализдѳѳ лабораторияларында;

 • Контролдоо жана сертификациялоо фирмаларында;

 • Органикалык жер иштетүү  жана мыкты  жер иштетүү колдонмолорунда;

 • Жер иштетүүдѳ колдонула турган дары-дармектерин даярдоо фирмаларында;

 • Жем чыгаруу фабрикаларында;

 • Менчик фермаларда;

 • Улуттук жана эл аралык айыл-чарба боюнча проекттердин ишке ашырылуусунда;

 • Айыл чарба бизнеси, маркетинг фирмаларында;

 • Айыл-чарба боюнча билим берүү мекемелеринде;

 • Банк жана кредит берүү жайларында  экспертиза  иштеринде жана айыл чарба адиси катары;

 • Айыл чарба иштериндеги конфликттерде эксперттик кызмат кѳрсѳтүүдѳ;

 • Айыл чарба иштери боюнча консультант болуп иштей алышат.