1. Изилдѳѳ участогу (1,0 гектар) жана заманбап кабиналар

2. Биотехнология жана клетка көбойтүү лабораториясы

3. Топурак жана ѳсүмдүк анализдѳѳ лабораториясы