2016-2017  Окуу жылындагы бѳлүмдун  студенттери

Бѳлүм

Даярдоо курсу

II

III

IV

Бардыгы

Мѳмѳ-жемиш  жана талаа ѳсүмдүктѳрү

29

 23  14  9 13 78

 

 

 

 

 

 

Бѳлүмдѳгү окутуучулардын саны:

Штаттык

Штаттык эмес

Саатына акы тѳлѳнүүчү

Бардыгы

Проф.

Доц.

Доц.м.а.

Окутуу-чу. Илим. канд.

Оку-туучу.

Илим. изил-д­ѳѳчү

Адис

Лаборант

     

1

   

1

-

-

-

-

1

7

10

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016  Окуу жылындагы бѳлүмдун  студенттери

Бѳлүм

Даярдоо курсу

II

III

IV

Бардыгы

Мѳмѳ-жемиш  жана талаа ѳсүмдүктѳрү

27

17

12

11

9

76

 

 

 

 

 

 

Бѳлүмдѳгү окутуучулардын саны:

Штаттык

Штаттык эмес

Саатына акы тѳлѳнүүчү

Бардыгы

Проф.

Доц.

Доц.м.а.

Окутуу-чу. Илим. канд.

Оку-туучу.

Илим. изил-д­ѳѳчү

Адис

Лаборант

     

1

   

1

-

-

-

-

1

7

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015  Окуу жылындагы бѳлүмдун  студенттери

Бѳлүм

Даярдоо курсу

II

III

IV

Бардыгы

Мѳмѳ-жемиш  жана талаа ѳсүмдүктѳрү

22

16

15

10

9

72

 

 

 

 

 

 

Бѳлүмдѳгү окутуучулардын саны:

Штаттык

Штаттык эмес

Саатына акы тѳлѳнүүчү

Бардыгы

Проф.

Доц.

Доц.м.а.

Окутуу-чу. Илим. канд.

Оку-туучу.

Илим. изил-д­ѳѳчү

Адис

Лаборант

     

1

   

1

-

-

-

-

1

7

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бүтүрүүрүүчүлѳрдүн саны жана аларды иш менен камсыз кылуу:

Жылы

Бүтүрүүрүү-чү саны

Адистиги боюнча иш менен камсыз кылуу

Магистратура

Докторантура

Башка

2012-2013

9

5

2

2

2013-2014

7

2

2

3

 

 

Бѳлүм студенттеринин практика ѳтѳ турган мекемелери жана вакансиялар

Практика ѳтүлѳ турган мекеменин аталышы

Ѳлкѳ / обл

Студ. саны

“TSÜAB ” Үрѳн ѳндүрүүчүлѳр бирдиги

Анкара

4

“SAN” Айыл чарба күнѳскана иштетүүчү менчик фирмасы

Афён

2

Адана айыл чарбалык зыянкечтерге каршы илимий-изилдѳѳ институту

Адана

2

Ялова Ататүрк бакча маданияты илимий-изилдѳѳ институту

Ялова

2

Батыш Акдениз айыл чарбалык илимий-изилдѳѳ институту

Анталья

2

“Жылдыз” кѳчѳт чарбачылыгы фирмасы

Анталья

3

КР айыл чарба жана мелиорация министрлиги

Бишкек

2

Кыргызстан топурак анализдѳѳ лабораториясы

Бишкек

2

Университеттер жана менчик секторлор

Чет ѳлкѳ/ Ѳлкѳ ичи

5

LOGO  Германия 2

Бардыгы

26