Магистратура Сабактары
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ULS-515 ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРДЕ АКТУАЛДУУ МАСЕЛЕЛЕР 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
FBE-501 ИНФОРМАТИКА(ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРИ АНАЛ.ИНФОР.ТЕХНОЛОГ.) 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
ULS-516 ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРДИН ТЕОРИЯЛАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
ULS-506 КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛ (АНГЛИС ТИЛИ) 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
ULS-513 ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
ULS-514 ЭЛ АРАЛЫК ЭКОНОМИКАЛЫК САЯСАТ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
SBE-500 ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ 0 ( 0 - 3 ) 2 МC Түшүр
ULS-517 ЭЛ АРАЛЫК КООПСУЗДУК 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
ULS-518 КЫРГЫЗСТАНДЫН ТЫШКЫ САЯСАТЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
ULS-519 БОРБОРДУК АЗИЯДА ИНТЕГРАЦИЯЛЫК ПРОЦЕССТЕР 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
ULS-512 СЕМИНАР 0 ( 0 - 3 ) 2 МC Түшүр
ULS-520 САЛЫШТЫРМАЛУУ ТЫШКЫ САЯСАТ АНАЛИЗИ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
ULS-583 УЛУТ ЖАНА ЭТНОС 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-584 ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРДИН ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-585 БОРБОРДУК АЗИЯНЫН САЯСИЙ ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-544 БОРБОРДУК АЗИЯДА СУУ САЯСАТЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-539 XXI-КЫЛЫМДА ЕВРОПА СОЮЗУ ЖАНА ТУРКИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-531 ЭЛ АРАЛЫК ЭКОНОМИКАЛЫК МАМИЛЕЛЕР 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-532 ЭЛ АРАЛЫК УКУКТУК УЮМДАР 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-533 ЭЛ АРАЛЫК ЭКОНОМИКАЛЫК ЖАНА САЯСИЙ УЮМДАР 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-534 ТҮРКИЯДА САЯСИЙ ЖАШОО 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-535 ТҮРК ДҮЙНӨСҮНДӨ ОЙ-ЖҮГҮРТҮҮ ЖАНА ПИКИР КЫЙ-ЛЫ(1876-1917 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-536 СОВЕТТИК КЫЛЫМ (1917-1991) 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-537 ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРДЕ СОЦИОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-538 КӨЧМӨНДӨР ЖАНА ИДЕНТТҮҮЛҮК(ИДЕНТИЧНОСТЬ) 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-540 ЭЛ АРАЛЫК СООДА 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-541 КӨП УЛУТТУУ ФИРМАЛАР 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-542 БОРБОРДУК АЗИЯДА КООПСУЗДУК САЯСАТЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-543 ӨТКӨӨЛ МЕЗГИЛДЕ КЫРГЫЗСТАН 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-545 ЭЛ АРАЛЫК ЖАРАНДЫК КООМДОРДУН ИШ-ЧАРАЛАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-546 ЭЛ АРАЛЫК ЭКОЛОГИЯ САЯСАТЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-547 ЭЛ АРАЛЫК УКУКТУН АКТУАЛДУУ МАСЕЛЕЛЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-548 ТҮРКИЯНЫН ТЫШКЫ САЯСАТЫНДАГЫ ТУРУКТУУЛУК ЖАНА ӨЗГӨРҮШТ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-549 ТҮРКИЯНЫН ТЫШКЫ САЯСАТЫНДА АКТУАЛДУУ МАСЕЛЕЛЕР 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-550 ТҮРКИЯ, КАВКАЗИЯ ЖАНА БОРБОРДУК АЗИЯ: ЭНЕРГИЯ, САЯСАТ Ж 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-551 КҮЧТҮҮ ДЕРЖАВАЛАР ЖАНА АЛАРДЫН ЕВРАЗИЯ САЯСАТЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-552 ЭЛ АРАЛЫК МАСЕЛЕЛЕР ЖАНА СТРАТЕГИЯЛЫК АНАЛИЗ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-553 РЕГИОНАЛДЫК ИЗИЛДӨӨЛӨР 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-554 ЖАКЫНКЫ ЧЫГЫШТА САЯСАТ ЖАНА КООМ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-555 ТҮРКИЯ МЕНЕН КЫРГЫЗСТАНДЫН МАМИЛЕЛЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-556 ГЕОСАЯСАТ ТЕОРИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-557 ИНТЕГРАЦИЯ ТЕОРИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-558 ГЛОБАЛДАШУУ ЖАНА ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-559 ЭЛ АРАЛЫК ЭКОНОМИКА 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-560 ГЛОБАЛДЫК ЖАНА РЕГИОНАЛДЫК ЭНЕРГИЯ САЯСАТЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-561 АКШНЫН ТЫШКЫ САЯСАТЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-562 РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫН ТЫШКЫ САЯСАТЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-563 КЫТАЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТЫШКЫ САЯСАТЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-564 ДИПЛОМАТИЯДАГЫ ӨЗГӨРҮШТӨР 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-565 БОРБОРДУК АЗИЯДА ОБСЕ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-566 ТЫНЧТЫКТЫ ОРНОТУУ БОЮНЧА ИЗИЛДӨӨЛӨР 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-567 БОРБОРДУК АЗИЯДА МАМЛЕКЕТ ЖАНА ИДЕНТТҮҮЛҮК (ИДЕНТИЧНОСТ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-568 ДҮЙНӨЛҮК САЯСАТТА БОРБОРДУК АЗИЯНЫН ОРДУ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-569 ПАРЛАМЕНТТИК СИСТЕМА: ТЕОРИЯ ЖАНА ДҮЙНӨЛҮК МИСАЛДАР 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-570 ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРДЕ НЕГИЗГИ ТЕКСТЕР 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-571 АДАМ УКУКТАРЫ ЖАНА ДЕМОКРАТИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-572 ТЕХНОЛОГИЯ ЖАНА ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-573 ЭЛ АРАЛЫК БИЗНЕС 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-574 ЭЛ АРАЛЫК ФИНАНСЫЛЫК УЮМДАР 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-575 ЭКОНОМИКАЛЫК ЖАНА САЯСИЙ АЛМАШУУ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-576 ДИПЛОМАТИЯЛЫК ТЕКСТЕРДИ АНАЛИЗДӨӨ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-577 КООМДУК ДИПЛОМАТИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-578 ТЫШКЫ САЯСАТ ТҮЗҮЛҮШҮ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-579 ОСМОН ИМПЕРИЯСЫНЫН ДИПЛОМАТИЯ ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-580 ТҮРКИЯ ЖАНА ЕВРАЗИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-581 ЕВРАЗИЯДАГЫ ӨЗГӨРҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ULS-582 ЭЛ АРАЛЫК МИГРАЦИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
Аспирантура Сабактары
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы