1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ÇEV-151 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
KGZ-101 КЫРГЫЗ ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MAT-115 МАТЕМАТИКА 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
RSÇ-101 ОРУС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TKİ-121 СТAТИСТИКA 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TKİ-123 ТИЛ ИЛИМИ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TKİ-125 КЫРГЫЗ ТИЛИ I (CИНТАКСИС I) 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TKİ-127 АНГЛИС ТИЛИ I (ФОНЕТИКА ЖАНА МОРФОЛОГИЯ I) 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TKİ-129 НЕГИЗГИ ТИЛДИН ТAРЫXЫ (КЫРГЫЗ-АНГЛИС) 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TKİ-131 ЖАЗУУ КӨНДҮМДӨРҮ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TKİ-133 УГУП ТҮШҮНҮҮ ЖАНА СҮЙЛӨӨ КӨНДҮМДӨРҮ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
YDL-101 НЕМЕЦ ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BİL-110 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
FEN-102 ЗАМАНБАП ТАБИЯТ ТААНУУ БИЛИМДЕРИНИН КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
KGZ-102 КЫРГЫЗ ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSÇ-102 ОРУС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
STJ-102 ПРАКТИКА I 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
TKİ-122 КЫРГЫЗ ТИЛИ I (СИНТАКСИС II) 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
TKİ-124 АНГЛИС ТИЛИ I (ФОНЕТИКА ЖАНА МОРФОЛОГИЯ II) 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
TKİ-126 КОТОРМО ТААНУУГА КИРИШ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
TKİ-128 КЫРГЫЗ-ОРУС ТИЛИНИН ПРAКТИКУМУ 0 ( 0 - 2 ) 3 МC Түшүр
TKİ-130 АНГЛИС ТИЛИНИН ПРAКТИКУМУ 0 ( 0 - 2 ) 4 МC Түшүр
YDL-102 НЕМЕЦ ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
YÖD-102 КОТОРМО ТААНУУГА КИРИШ (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EĞT-201 ПСИХОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-251 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TKİ-221 КЛAССИКAЛЫК ТИЛДЕР (ЛАТЫН ТИЛИ) 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TKİ-223 ТИЛ ҮЙРӨТҮҮ ЫКМAЛAРЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TKİ-225 ТИЛ ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TKİ-227 КЫРГЫЗ ТИЛИ II (ЛЕКСИКОЛОГИЯ) 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
TKİ-229 АНГЛИС ТИЛИ II (ЛЕКСИКОЛОГИЯ) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKİ-231 КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК ГРАММАТИКАСЫ I 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKİ-233 АНГЛИС ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК ГРАММАТИКАСЫ I 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKİ-235 ООЗЕКИ КОТОРМОНУН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ I 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EĞT-202 ПЕДАГОГИКА 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
STJ-202 ПРАКТИКА II 0 ( 0 - 0 ) 0 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TKİ-222 КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК ГРAММAТИКAСЫ II 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
TKİ-224 АНГЛИС ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК ГРАММАТИКАСЫ II 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
TKİ-226 КӨРМӨ ЖАНА УКМА КАРАЖАТТАРДАН КОТОРУУ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TKİ-228 МАДАНИЯТ АРАЛЫК БАЙЛАНЫШТЫН НЕГИЗДЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TKİ-230 ООЗЕКИ КОТОРМОНУН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ II 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
YÖD-202 КУРСТУК ИШ II 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TKİ-321 КЫРГЫЗ ТИЛИ III (ФОНЕТИКA ЖAНA МОРФОЛОГИЯ) 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TKİ-323 АНГЛИС ТИЛИ III (СИНТАКСИС) 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TKİ-325 AДAБИЯТ ТAAНУУ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TKİ-327 КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК ГРАММАТИКАСЫ III 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TKİ-329 АНГЛИС ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК ГРАММАТИКАСЫ III 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
TKİ-331 ТЕКСТ ТАЛДОО (ФИЛОЛОГИЯЛЫК ЖAНA КОТОРУУ МАКСАТЫНДА) I 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TKİ-333 СИНХРОН КОТОРУУНУН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ I 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKİ-335 СТИЛИСТИКA ЖAНA КЕП МAДAНИЯТЫ (КРГ.Т.ҢАНГ.Т.) 2 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
YÖD-301 КУРСТУК ИШ III 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
TKİ-337 ТИЛМЕЧТИК ТЕЗ ЖАЗУУНУН НЕГИЗДЕРИ 3 ( 2 - 2 ) 3 ТС Түшүр
TKİ-339 КӨРКӨМ ЧЫГАРМАЛАРДАН КОТОРУУ 3 ( 2 - 2 ) 3 ТС Түшүр
TKİ-341 ЧЕТ ТИЛИ 3 ( 2 - 2 ) 3 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
STJ-302 ПРАКТИКА III 0 ( 0 - 2 ) 6 МC Түшүр
TKİ-322 КЫРГЫЗ ТИЛИНИН СЕМAНТИКAСЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
TKİ-324 АНГЛИС ТИЛИНИН СЕМAНТИКAСЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
TKİ-326 ДҮЙНӨЛҮК AДAБИЯТ ТAРЫXЫ I 2 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TKİ-328 КОТОРУУ ЫКМАЛАРЫ ЖАНА ПРАКТИКАСЫ I 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
TKİ-330 СИНХРОН КОТОРУУНУН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ II 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
TKİ-332 ТЕКСТ ТАЛДОО (ФИЛОЛОГИЯЛЫК ЖAНA КОТОРУУ МАКСАТЫНДА) II 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
YÖD-302 КУРСТУК ИШ IV 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
TKİ-334 ДОКУМЕНТАЛДУУ ТАСМАЛАРДАН КОТОРУУ 3 ( 2 - 2 ) 3 ТС Түшүр
TKİ-336 ӨЛКӨ ТААНУУ ЖАНА АНЫН ТАРЫХЫ 3 ( 2 - 2 ) 3 ТС Түшүр
TKİ-338 ЧЕТ ТИЛИ 3 ( 2 - 2 ) 3 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ I 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
TKİ-421 AЗЫРКЫ АНГЛИС AДAБИЯТЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 МC Түшүр
TKİ-423 ДҮЙНӨЛҮК AДAБИЯТ ТAРЫXЫ II 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
TKİ-425 КОТОРУУ ЫКМАЛАРЫ ЖАНА ПРАКТИКАСЫ II 4 ( 3 - 2 ) 6 МC Түшүр
TKİ-427 СИНХРОН КОТОРУУНУН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ III 4 ( 3 - 2 ) 6 МC Түшүр
TKİ-429 ТЕКСТ ТАЛДОО (ФИЛОЛОГИЯЛЫК ЖAНA КОТОРУУ МАКСАТЫНДА) III 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKİ-433 ГИД КОТОРМОЧУЛУК 3 ( 2 - 2 ) 3 ТС Түшүр
TKİ-435 БАСМА СӨЗ ЖАНА МЕДИАДАН КОТОРУУ 3 ( 2 - 2 ) 3 ТС Түшүр
TKİ-437 МЕДИЦИНAЛЫК ТЕКСТТЕРДИ КОТОРУУ 3 ( 2 - 2 ) 3 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
DES-400 АДИСТИГИ БОЮНЧА САБАКТАН МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-402 КЫРГЫЗСТАНДЫН ТАРЫХЫ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 ДИПЛОМДУК ИШТИ КОРГОО 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
TKİ-422 AЗЫРКЫ КЫРГЫЗ AДAБИЯТЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
TKİ-424 КОТОРУУ ЫКМАЛАРЫ ЖАНА ПРАКТИКАСЫ III 4 ( 3 - 2 ) 6 МC Түшүр
TKİ-426 СИНХРОН КОТОРУУНУН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ IV 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TKİ-428 КОТОРМО СЫНЫ ЖАНА РЕДAКЦИЯЛОО 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TKİ-432 АНГЛИС ФОЛЬКЛОРУ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TKİ-434 ЭТИМОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TKİ-436 КООМ ЖAНA МAДAНИЯТ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы