1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
MAT-100 Математика 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
CEV-100 Экология 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BES-105 Дене тарбия III 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
KGZ-103 Кыргыз тили жана адабияты I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKI-111 Чет тил I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKI-151 Тил үйрөтүү методикасы 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
TKI-153 Англис тилинин практикалык курсу I 4 ( 2 - 4 ) 7 МC Түшүр
TKI-155 Котормо таанууга киришүү 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TKI-157 Тил илимине киришүү 2 ( 2 - 0 ) 6 МC Түшүр
TKI-159 Англис тили I (Фонетика) 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSC-103 Орус тили I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
KGZ-104 Кыргыз тили жана адабияты II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
BIL-100 Информатика 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIO-100 Азыркы табият таануунун концепциялары 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BES-106 Дене тарбия IV 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
RSC-104 Орус тили II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKI-112 Чет тил II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKI -152 Англис тилинин практикалык курсу II 4 ( 2 - 4 ) 9 МC Түшүр
TKI -154 Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы I (Рефераттоо жана аннотациялоо) (Курстук иш) 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TKI-156 Англис тили II (Морфология) 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TKI-158 Тил илиминдеги жаңы технологиялар 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TKI-162 Англис тилинин тарыхы 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
FLS-200 Философия 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
CEV-200 Кыргызстан географиясы 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-203 Кыргыз тили жана адабияты III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 Ата-мекен тарыхы I (Кыргызстан тарыхы) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-200 Манас таануу 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TKI-261 Англис тилинин практикалык курсу III 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
TKI-263 Экинчи чет тилдин практикалык курсу I* 3 ( 2 - 2 ) 7 МC Түшүр
TKI-265 Классикалык тил 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TKI-267 Англис тили III (Лексикология) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKI-269 Жалпы тил илими 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
RSC-203 Орус тили III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EGT-202 Психология 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
TAR-252 Ата-мекен тарыхы II (Түркия Республикасынын тарыхы) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-210 Дүйнөлүк жана түрк цивилизациялары 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-204 Кыргыз тили жана адабияты IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKI-262 Англис тилинин практикалык курсу IV 4 ( 2 - 4 ) 5 МC Түшүр
TKI-264 Экинчи чет тилдин практикалык курсу II 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
TKI-266 Котормо теориясы 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TKI-268 Оозеки котормонун практикасы I (Ырааттуу котормо I) (Курстук иш) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-202 Окуу практикасы 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
DES-202 Ата-мекен тарыхы, Кыргызстан географиясы, кыргыз тили жана адабияты (мамлекеттик сынак) 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSC-204 Орус тили IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EGT-303 Педагогика 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
TKI-373 Англис тилинин практикалык курсу V 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TKI-375 Экинчи чет тилдин практикалык курсу III 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
TKI-377 Англис тили IV (Синтаксис I) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKI-379 Оозеки котормонун практикасы II (Ыраатттуу котормо II) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKI-381 Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы II (Коомдук-саясий тексттердин котормосу) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKI-383 Угуп түшүнүү жана сөз чеберчилиги 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKI-385 Тилмечтик тез жазуу көндүмдөрү 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKI-387 Басма сөз жана медиадан которуу 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKI-389 Кыргыз адабияты 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKI-391 Кыргыз тилинин фонетикасы жана морфологиясы 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKI-393 Лингвомаданият таануу 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKI-395 Маданияттар аралык байланыштын негиздери 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TKI-372 Англис тилинин практикалык курсу VI 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TKI-374 Экинчи чет тилдин практикалык курсу IV 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TKI-376 Оозеки котормонун практикасы III (Синхрондук котормо I) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKI-378 Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы III (Юридикалык тексттердин котормосу) (Курстук иш) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKI-382 Англис тили V (Синтаксис II) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-302 Өндүрүштүк практика 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
TKI-384 Расмий документтерден которуу 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKI-386 Өлкө таануу 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKI-388 Риторика 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKI-392 Кыргыз тилинин синтаксиси 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKI-394 Семантика 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKI-396 Когнитивдик лингвистика 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TKI-461 Англис тилинин практикалык курсу VII 3 ( 2 - 2 ) 10 МC Түшүр
TKI-463 Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы IV (Адабий тексттин котормосу) 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TKI-465 Салыштырма грамматика 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TKI-467 Стилистика 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TKI-469 Оозеки котормонун практикасы IV (Синхрондук котормо II) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKI-451 Квалификациялык бүтүрүү иши I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TKI-471 Аудио-видео материалдардан которуу 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKI-473 Фольклордук тексттерден которуу 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKI-475 Гид-котормочулук 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TKI-477 Дүйнөлүк адабият 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKI-479 Илимий изилдөө методдору 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKI-481 Котормо сыны жана редакциялоо I 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TKI-462 Англис тилинин практикалык курсу VIII 4 ( 3 - 2 ) 7 МC Түшүр
TKI-464 Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы V (Техникалык тексттердин котормосу) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-404 Квалификация алуу алдындагы практика 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
TKI-452 Квалификациялык бүтүрүү иши II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
DES-406 Адистиги боюнча комплекстүү сынак (мамлекеттик сынак) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-452 Квалификациялык бүтүрүү ишин коргоо 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
TKI-466 Котормо таанууда изилдөө методдору 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKI-468 Котормо сыны жана редакциялоо II 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKI-472 Англис адабияты 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKI-474 Этимология 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKI-476 Коом жана маданият 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKI-478 Терминология 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TKI-482 Конференция котормочулугу 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы