Бөлүм башчысы

       доц., PhD. Касым Байнал 

 

 

Бөлүм башчы жардамчылары

      доц.м.а., PhD. Сейил Нажимудинова

        доц., PhD. Билал Солак