"Менеджмент" бөлүмү бакалавр, магистратура жана докторантура программаларында билим берет.
Ошондой эле бөлүмүбүз:

- ар кандай ишканалардын муктаждыктарына ылайык изилдөө иштерин жана долбоорлорду даярдайт;
- илимий жана кесиптик чогулуштарды, өнөр-жай тармагы менен университет арасындагы кызматташтыктарын камсыз кылуу максатында уюштурулган семинарларды, коомго маалымат берүү максатында уюштурулган чогулуш жана семинарларды, жергиликтүү жана эл  аралык илимий-
практикалык чогулуш-тарды, спорттук чогулуштарды жана башка коомдук иш-чараларды 

уюштурат жана аларга активдүү катышат.