2019-2020 Окуу жылындагы дипломдук иштердин тизмеси

 

ADI-SOYADI

BİTİRME TEZ KONUSU

 

Айканыш Таалайбек Кызы

Кыргызстандагы жаш ишкерлердин көйгөйлөрү жана чечүү жолдору

Умарали Орунбаев

Ишканалардын социалдык жоопкерчилик иш - аракеттери: Бишкек шаарында изилдөө

Гулзина Орозматова

Кыргызстандагы  чакан  жана орто ишканаларда персонал тандоо системасы

Керем Тосун

Карьерадагы көйгөйлөр жана аны чечүү жолдору: Кыргызстандагы чакан жана орто ишканаларда “айнек шып” синдромун изилдөө

Токтосун Агыбаева

Региондордун өнүүгүүсүндө ишкерлердин  ролу: Кыргызстандын  мисалында

Динмухамед Атамбеков

Өдүрүш ишканаларын изилдөө жана Кыргызстандын шарттарына эң ыңгайлуусун аныктоо

Бегимай Абдиева

Үнөмдүү алты сигманын Индустрия 4.0дөгү ролу жана бир ишканада колдонулушу

Азамат АБИЛЕС УУЛУ

Индустрия 4.0дүн өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жана бул өлкөлөрдөгү  ишкердүүлүккө тийгизген тааасири

Айгерим Душабаева

Унаа ээлеринин атуулдук жоопкерчилигин милдеттүү түрдө камсыздандыруунун маанилүүлүгү жана аны жайылтуудагы келип чыккан маселелер: Бишкек шаарынын мисалында

Айгерим Базаркул Кызы

Муундар теориясынын көз карашы менен керектөөчүлүк жүрүш-турушундагы айырмачылыктар: Бишкек шаарында кийим-кече секторунун мисалында

Мухамет Калыберди Уулу

Z муунунун ишкердүүлүк менен алектенүү мотивдери: Бишкек шаарынын мисалында

Сымбат Шаршенова

Кыргызстанда электрондук соода жана аны жакшыртуунун жолдору: Бишкек шаарынын мисалында

Пулатбек Туйчиев

Z муунунун эмгек баалуулуктары: Бишкек шаарынын мисалында

Сабира Спанова

Керектөөчүлөрдүн туристтик дестинация тандоосуна таасирин тийгизген факторлор: Казакстандын мисалында

Майрам Кошоева

Материализм жана акчага карата мамиленин глобалдык маркаларды сатып алууга тийгизген таасири: Бишкек шаарында изилдөө

Тымурлан Акмат Уулу

Кыргызстанда туризм тармагынын проблемалары жана чечүү жолдору

Айчурок Орозбекова

Муундардын жаңы технологияларга даярдыгы жана мамлекеттик электрондук кызматтарга адаптациясы: Бишкек шаарынын мисалында

Саарбан Кубанычбек Кызы

Социалдык тармактардын студенттердин мобилдүүлүгүндөгү ролу: чет элдик студенттердин мисалында

Гелдымырат Жумадурдыев

Түркменистандагы чакан жана орто ишканалардын финансылык көйгөйлөрү жана чечүү жолдору

Жайнагүл Чомонбекова

 

Азиза Алмасбекова

Өндүрүш технологиясындагы өнүгүүлөр жана алардын бухгалтердик кесипке тийгизген таасири: Деңизли аймагында максатталган топко карата жүргүзүлгөн изилдөө

Айсана Аскарбек Кызы

Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарын колдонууга таасирин тийгизген факторлор: Бишкек шаарында изилдөө

Нурияа Баймырзаева

Бишкек шаарындагы студенттердин бухгалтердик эсеп сабагына болгон кызыгуулары жана жетишкендиктери

Элизат Майрамбек Кызы

Керектөөчүлөрдүн глобалдык укуктарынын Кыргызстандагы абалын изилдөө

Рыскул Насиров

Адам ресурстарын башкарууда персоналды табуу, тандоо жана  ишке жайгаштыруудагы көйгөйлөр: кызмат көрсөтүү ишканаларынын мисалында

Толгонай Иличбекова

Студенттердин ишкердик  өзгөчөлүктөрүн аныктоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 Окуу жылындагы дипломдук иштердин тизмеси

Аты-Жөнү

Дипломдук иштердин аты

Бермет Бактвбекова

Mobil Cüzdanların Kullanımındaki Engeller ve Fırsatlar: Kırgızistan Örneği

Сабира Спанова

Tüketicilerin Tatil Yeri Seçiminde Etkili Olan Faktörler: Kazakistan Örneği

Кыялбүбү Исматиллаева

Üniversitede Girişimcilik Bilgi ve Becerisinin Gelişimi: KTMÜ Örneği

Айдана Аманкулова

Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimi: KTMÜ Örneği

Шайзада Садыкова

Üniversite Öğrencilerinin Yenilikçilik Gelişimi: KTMÜ Örneği

Айдана Дооткулова

Muhasebe Meslek Mensuplarının İş Yükü, İş Performansı ve Mesleki Tükenmişlik Üzerine Bir Araştırma: Bişkek Örneği

Бектемир Калмуратов

Finansal Okuryazarlık: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Ализа Азимова

Nitelikli Meslek Mensubu Yetiştirmede İş Dünyasının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Beklentileri: Bişkek Şehrinde Bir Alan Araştırması

Иляз Таалайбек Уулу

İnternet Girişimciliği: Dünyadaki ve Kırgızistan’daki Uygulamaları

Тахмина Аманбаева

İnsan Kaynakları Yönetiminde İşe Alma ve İnsan Kaynağı Eğitimi: "X" ve "Y" İşletmelerinin Örneğinde

Асель Илиясоа

Toplam Kalite Yönetimi: "X" İşletmesinin Örneğinde

Назгүл Ераалиева

Liderlik Tarzının Kadın Çalışanların Cam Tavan Algıları Üzerindeki Etkileri

Нурзия Абдуманаова

Pozitif Psikolojik Sermayenin Çalışanların İş Tatminlerine Etkisi

Айсулуу Бекташева

Instagram Sosyal Ağında Hizmet Tutundurma Uygulamaları Üzerinde Bir Araştırma (Bişkek’te Güzellik Salonlarının Örneğinde)

Исламбек Тологонов

Kırgızistan’da İşletme Kurmak Sürecindeki Sorunlar ve Fırsatlar: Bişkek Örneğinde