Аты Доц.м.а.док. Сейил Нажимудинова
Э-куржун seyil.najimudinova@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-304
Телефону 492763/65 (5805)
Сабактар

İŞL-104 : ЖҮРҮШ-ТУРУШ ИЛИМДЕРИ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-516 : СТРАТЕГИЯЛЫК МЕНЕДЖМЕНТ (АНАЛИЗ) (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-541 : УЮМДУК ЖҮРҮШ-ТУРУШ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-623 : УЮМ ТЕОРИЯСЫ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-624 : ЗАМАНБАП УЮМДУК ТАЛДОО (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-629 : БАШКАРУУ ТУШУНУГУНУН ТАРЫХЫ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-641 : АДАМ ЖҮРҮМ - ТУРУМУНУН МАДАНИЙ НЕГИЗДЕРИ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-339 : УЮМДУ ДОЛБООРЛОО (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-334 : УЮМ МАДАНИЯТЫ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-431 : ИШКЕРДҮҮЛҮК (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-450 : УЮМДУК ЖҮРҮШ- ТУРУШ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-350 : АДАМ РЕСУРCТАРЫН БАШКАРУУ (Финанс бөлүмү )

İŞL-450 : УЮМ ИЧИНДЕГИ ЖҮРҮМ-ТУРУМ (Финанс бөлүмү )

İŞL-353 : БАШКАРУУ ЖАНА УЮМ ТЕОРИЯСЫ (Финанс бөлүмү )

Резюме

1. Туулган жери жана жылы:     20.10.1981, Балыкчы

2. Наамы: доценттин милдетин аткаруучу, PhD

3. Билими:

Даража

Багыт

Университет

Жыл

Бакалавр

Менеджмент

Кыргыз-Түрк Манас университети  

2003

Магистр  

Менеджмент

Кыргыз-Түрк Манас университети  

2005

PhD  

Менеджмент

Кыргыз-Түрк Манас университети  

2010

PhD Диссертациянын аталышы: «Адам ресурстарын башкарууда корпоративдик маданияттын мааниси жана ролу (кыргызстандык ишканалардын мисалында)», илимий жетекчи: э.и.д., профессор Атантаев И.А.

4. Академиялык наам:

Даража

Университет жана багыты

Жыл

Кенже илимий кызматкер

Kыргыз-Түрк Манас университети, Коомдук Илимдер Институту, Менеджмент бөлүмү

2004 - 2010

Ага окутуучу

Kыргыз-Түрк Манас университети, Экономика жана башкаруу факультети, Менеджмент бөлүмү

2010 - 2013

Доц. м.а.

Кыргыз-Түрк Манас университети, Экономика жана башкаруу факультети, Менеджмент бөлүмү

2013

5Стипендия, гранттар жана сыйлыктар

 1. Акыл Тирек – 2014, Бүткүл дүйнөлүк Кыргызстандыктардын конкурсу, Жаш окумуштууларга илимге кошкон салымы номинациясы, Прогрессивдүү демилгелер фонду, сентябрь 2014
 2. АКШ Мамлекеттик Департаменти, Open World программасы, American Council for International Education, Бизнес-менторлук, АКШ, Миссиссипи штаты, 12-23 март 2015
 3. Integrity Action’s Integrity Education Network жана Турдакун Усубалиев коомдук фонду тарабынан уюштурулган "Бизнесте жана мамлекетти башкарууда ак ниеттүүлүк жаатында кейс-стади конкурсу" 1-орун, июнь 2015
 4. Акыл Тирек - 2015  сыйлыгы, 3- январь 2015

6. Долбоорлор (кабыл алынган жана жактырылган)

Жылы

Долбоордун аталышы Милдети

2012- 2013

BAP.2013.2. “Kırgızistan’da Özel Sektörün İhtiyaçlarına Yönelik Sertifikalı Eğitim Programlarının Geliştirilmesi ve Pilot Uygulama” KTMÜ, İşletme Bölümü, yürütücü: Prof. Dr. Şenol ÇAVUŞ

Изилдөөчү

2016-2017

BAP 2016.SBE.09 "Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri", yürütücü: Doç. Dr. Yücel OKSÜZ

Изилдөөчү

2015-2018

BAP 2015.SBE.02 “Kırgızistan’da Türkiye Bursları Öğrenci Seçimi: Diğer Ülkelerin Tecrübelerinden Yararlanma” yürütücü: Doç.Dr. Seyit Ali AVCU

Изилдөөчү

2019

KTMU-PGK-2019-SBE.01 Öğrenci Adaylarının Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini Tercih Etme Nedenleri Üzerine bir Araştırma’

Координатор

2019

KTMU – PGK-2019.SBE.02 Türkiye’den Gelen Personelin ve Ailelerinin Karşılaşmış Oldukları Genel Sorunlar ve Uyum Araştırmansı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği, yürütücü: Doç.Dr. Bilal SOLAK

Изилдөөчү


7. Катышкан сертификаты менен семинарлар

 1. ‘Strategic Planning and Management by Gary R. Waissi PhD Professor (The William Davidson Institute), TeachEx Academy Bishkek, 9-10 декабрь 2005
 2. ‘Strategic management (Japаn Model) by Masayoshi Utsumi (head of Creation Cooperation Ltd) International workshop organized by The Association for Overseas Technical Scholarship’, Bishkek Business Club, Бишкек, 14-16 февраль 2006
 3. International workshop «The Double Diploma on the Context of Education Quality Ensuring», Cholpon Ata, Yssyk-Kul, 23-27 сентябрь 2007
 4. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, 3. Türk Dünyası Dış Politikaları Eğitim Programı, 30 Mayıs – 13 Haziran 2010, Анкара, Туркия
 5. Curriculum Development Workshop on ‘Teaching Integrity’, Integrity Education Network, Чолпон Ата, Ысык Көл, 7-10 июнь 2013
 6. 'Bilimsel Makale Yazma', Eğitim Semineri, TÜBİTAK-ULAKBİM, 23 Ekim 2015, Бишкек
 7. "Обучение добросовестности государственных служащих и представителей бизнеса - важный фактор социально-экономического развития общества", тегерек стол, КРСУ жана Integrity Action, Бишкек, 2015 
 8. "Инновациялык билим берүү технологиялары шарттарында педагогдун ишмердүүлүгүнүн кесиптик-педадогикалык аспекттери" аттуу семинар, И. Арабаев атн. Кыргыз Мамлекеттик Университети, квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды даярдоо институту, 2020

8. Административдик милдеттемелер

 1. Экономика жана башкаруу факультетинин деканынын орун басары, 2017-
 2. Менеджмент бөлүмү башчысынын орун басары 2011 - 2014. 2016-
 3. КТМУ таанытуу ишмердиги боюнча комиссиянын мүчөсү
 4. Өндүрүштүк практика боюнча комиссия, 2007-2014
 5. К-Т “Манас” Университети абитуриенттерди кабыл алуу комиссиясынын мүчөсү, Абитуриент 2007- 2017
 6. КТМУ, Орто Азия Изилдөө борбору башчысынын орун басары, 2014-2015

9.​ Илимий иш-чараларда мүчөлүк кылуу

 1. 1-11. Эл аралык Ишкердүүлүк Конгресси, К-Т “Манас” Университети, Менеджмент бөлүмү,  2005- 2020, уюштуруу жана илимий комитеттин мүчөсү
 2. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi (Manas Journal of Social Studies-MJSS) редакциялык коллегия мүчөлүгү, башкы редактордун орун басары.

10. Илимий жетекчилик кылган магистрдик диссертациялар

1. "Уюмдук ишеним жана уюмдук жарандык мамилелери арасындагы өз ара байланыш. Кыргыз Республикасында кызмат көрсөтүү секторунун мисалында", Калима ЭРМЕНБАЕВА, КТМУ, КИИ, Менеджмент багыты, 2016

2. "Уюм маданиятынын лидерликти кабыл алуу жана лоялдуукка тийгизген таасири боюнча бир изилдөө", Эльвира ШАЕВА, КТМУ, КИИ, Менеджмент багыты, 2020

3. 'Ош шаарындагы мамлекеттик оорукананын кызматкерлеринин иш баалуулуктарына таасирин тийгизген факторлор', Дооранбек Имарали уулу, КТМУ, КИИ, Менеджмент багыты, 2020

11. Илимий жетекчилик кылган PhD диссертациялар

1. ПСИХОЛОГИЯЛЫК КАПИТАЛДЫН УЮМГА БОЛГОН БАЙЛАНУУГА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИНЕ КАРАТА ЖУМУШ-ЖЕКЕ ЖАШОО БАЛАНСЫНДА АТКАРГАН ОРТОМЧУЛУК РОЛУ: МАНАС УНИВЕРСИТЕТИНИН МИСАЛЫНДА, кош илимий жетекчилик, Билге Дурмуш АККУШ, КТМУ, 2020

Илимий иштери

orcid.org/0000-0003-3848-6635

       https://www.researchgate.net/profile/Seyil_Najimudinova

Эл аралык реферативдик мезгилдик журналдарда басылган  макалалар:

 1. AKAY H. and NAJİMUDİNOVA S. (2006) Kırgız ve Türk Tek Düzen Hesabı. Kırgız ve Türk Tek Düzen Hesaplarının Karşılaştırılması, KTMU Social Sciences Journal, number 16, 2006.
 2. САТМУРЗАЕВ А.А., КОЧЕРБАЕВА А.А., НАЖИМУДИНОВА C.C., (2007) Модели корпоративного управления, Вестник Казахского экономического университета им. Т.Рыскулова «КазЭУ хабаршысы», № 6 (60):131-134. Almaty, Kazakhstan
 3. НАЖИМУДИНОВА C.C., (2009) Современные подходы в управлении персоналом – необходимость или предпочтение?, Vestnik KRSU, number 7, volume 9, 2009, Bishkek, Kyrgyzstan
 4. НАЖИМУДИНОВА C.C., (2009) Кризистик абалдарда натыйжалуу башкаруу модели кандай болуш керек же кырдаалга жараша мамиле, Vestnik KNU after named Jusup Balasagyn, number 1, Vol., Bishkek, Kyrgyzstan
 5. НАЖИМУДИНОВА C.C., (2012) Кыргызстандагы Ишканаларда Корпоративдик Маданияттын Өзгөчөлүктөрү, Vestnik KEU, 1(20), pp.81-83
 6. ÖZDEN K. ve NAJİMUDİNOVA S. (2013) Örgüt Kültürü Görsel Öğelerinin Örgüt Çalışanları Tarafından Algılanması: Bişkek Örneği, Journal of Yasar University sayı 29(8) ss.4813 – 4832
 7. NAJİMUDİNOVA S. (2013), Organisational Culture Dimensions of The Kyrgyz Industrial CompaniesÇukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 22, Sayı 1, pp. 427-444
 8. ÇAVUŞ Ş., YAMALTDİNOVA A.,  NAJİMUDİNOVA S.,  MAKSUDUNOV A. and ABDILDAYEV M. (2014) Human Resources Training Needs In The Private Sector Of KyrgyzstanReforma: International Economics Journal, ISSN: 1694-5158, Vol. 1(61), pp.96-100.
 9. NAJİMUDİNOVA S. (2015),  Kırgızistan’da Kadın Girişimciliği: Durum Analizi ve Perspektifleri, Sosyoekonomi, Cilt 23, Sayı 24 (2015), ss.7-22
 10. ÜNAL U., NAJİMUDİNOVA S. ve ÖZDİL T., (2015) Kırgızistan'da Türk Girişimcilerin Profili Üzerinde Bir Araştırma, Manas Journal of Social Studies, Vol.: 4 No: 5, pp. 329-345
 11. НАЖИМУДИНОВА С.С. (2017) Миссия выполнима, или как правильно составлять заявление о миссии местной компании: на примере ассоциации «Дордой», International Economics Journal REFORMA, (РИНЦ) Vol. 2(74), pp.59-64.
 12. НАЖИМУДИНОВА С.С. (2018) Жусуп Баласагындын “Куттуу Билим” чыгармасына ылайык кадрлар менен иштөө сунуштары, Вестник АГУПКР(РИНЦ), 24:322-329
 13. NAJİMUDİNOVA S. (2018) Content Analyses on Mission Statements of the Mobile Network Operators in Kyrgyzstan, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(1): 133-148
 14. NAJİMUDİNOVA S., MAKSÜDÜNOV A., ÖZDEN K., BAĞIRZADE E., TAZHİBAYEV R. (2018) Değişen Dünyada Değişmeyen Değerler: Türk Cumhuriyetlerinde Üniversite Öğrencilerinin İş Etiğine Yönelik Tutumları, Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 87: 129-156
 15. NAJİMUDİNOVA S. ve ÖSKÖNBAEVA Z. (2019) Girişimcilik Ve İstihdam Arasindaki İlişki: Geçiş Ülkeleri Örneği, Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, 3 (2), 311-322
 16. НАЖИМУДИНОВА С.С., МАРГАЗИЕВА Н.К. (2019) Сравнительный анализ показателей Турции и тюркоязычных республик в индикаторе «создание предприятия» индекса Doing Business, Экономика Центральной Азии (РИНЦ), Том 3. – № 4. – doi: 10.18334/asia.3.4.41368.

2. Эл аралык илимий конференциялардын макалалар жыйнагында басылган макалалар:

 1. BALYEMEZ F., DEVELİ I, NAJİMUDİNOVA S., NAMAL B. GURDAL S., (2005). Ülke Menşei Etkisi Üzerine bir Araştırma ve Kırgızistan Örneği, 10th National Marketing Congress, East Mediterranean University, 16-19 November 2005, North Cypris Turkey Republic
 2. TURAN M. ve NAJİMUDİNOVA S. (2006) Girişimcilerin sahip olduğu kişiliklerin kültürler arası değişim göstermesi Türkiye ve Kırgızistan’lı girişimciler üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma», KTMU, 1st International Congress on Entrepreneurship,  25-27 May 2006,  Bishkek, Kyrgyzstan.
 3. NAJİMUDİNOVA S. (2006) Key Success Factors of Women Managers in Kyrgyzstan, Second International Conference on Business, Economics and Management’, Yashar University, 15-18 June 2006, İzmir Turkey
 4. NAJİMUDİNOVA S. and RAKIMBEKUULU M. (2008) Renovation from retrospective: The thoughts on management of Yusuf Khass Hacib in Kutadgu Bilig, 2nd International Congress on Entrepreneurship, KTMU, 07-10 May 2008, Bishkek, Kyrgyzstan.
 5. AKAY H. and NAJİMUDİNOVA S. (2005) Kyrgyz Accounting Law in Soviet and Independence Period 12th World Congress on Accounting Historians, 20-24 July 2008, Istanbul, Turkey
 6. YILMAZ C., ÖZDİL T.,KARADENİZ Y. ve NAJİMUDİNOVA S. (2011)  Ekonomik Sosyal ve Doğal Risklerin Girişimciliğe Etkileri, 3.Uluslararası Girişimcilik Kongresi, KTMU, 17-19 Mayıs 2011, Bishkek, Kyrgyzstan.
 7. GÜLÇİÇEK B., ÖZDİL T., URDALETOVA A., YILMAZ C. ve NAJİMUDİNOVA S. (2012), Çevreye Duyarlı Girişimcilik İçin Çevre Yönetim Sistemi, 4. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Celal Bayar University (Turkey) and KTMU (Kyrgyzstan), 02-04 May 2012, Bishkek, Kyrgyzstan.
 8.  ÇAVUŞ Ş., NAJİMUDİNOVA S., MAKSÜDÜNOV A., ABDILDAEV M. ve YAMALTDİNOVA A. İşletmelerin Üniversite Mezunlarından Beklentileri ve Değerlendirmeleri, 5. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, KTMÜ (Kyrgyzstan), Celal Bayar Üniversitesi (Turkey) ve Suleyman Demirel Üniversitesi (Kazakhstan), Almaty Kazakhstan, 05-07 Haziran 2013
 9. NAJİMUDİNOVA S. Жусуп Баласагындын “Куттуу Билим” Чыгармасына Ылайык Лидердик Сапаттары, I. Uluslararası Türk Devlet Yönetimi Geleneği Kongresi, KTMÜ, Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Müdürlüğü, 3-4 Nisan 2014, Бишкек, Кыргызстан
 10. NAJİMUDİNOVA S. Kırgızistan’da Kadın Girişimciliği: Durum Analizi Ve Perspektifleri, "II. Kadın Araştırmaları Sempozyumu“,  T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversıtesi, Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, (ESKAM),  2-4 Mayıs 2014, Eskişehir, Türkiye
 11. ÖZDEN K., MAKSÜDÜNOV A. VE NAJİMUDİNOVA S. Üniversite Öğrencilerinin İş Etiğine Yönelik Tutumları: Kırgızistan Ve Türkiye Örneği, 6. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiri Yayınları, Bishkek, Kyrgyzstan, 24-26 Nisan 2014
 12. NAJİMUDİNOVA S. (2015) Yusuf Has Hacib Yönetim ve Ekonominin Bazı Unsurları hakkında Düşünceleri, VI. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomik Forumu, 6-9 Mayıs 2015, Hitit Üniversitesi, Çorum, Türkiye
 13. NAJİMUDİNOVA S. (2015) Sweet lie or how to unfreeze cold heart of ice-cream lovers, örnek olay, 10-12 December 2015, Central European University, Business School, Budapest, HUNGARY, Integrity Action
 14. NAJİMUDİNOVA S. (2016) Content Analyses On Mission Statements Of The Mobile Operators In Kyrgyzstan, 7th International Congress on Entrepreneurship, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan
 15. МАРГАЗИЕВА Н.К. и НАЖИМУДИНОВА С.С. (2016) Отношение  городских жителей к туризму на примере города Бишкек, International scientific-practical conference on Problems of Development and Enhancing the Competetiveness of the Economy in an Multipolar World, 2-4 September, 2016, Kyrgyz Economic University, Yssyk Kul, Kyrgyzstan
 16. НАЖИМУДИНОВА С. жана КАСЫБЕКОВА С. (2017) Бишкек Шаарында Мейманкана Ишканаларынын Миссия Билдирүүлөрүн Изилдөө, 3. Uluslararası Türk Dünyasi Turizm Sempozyumu, 20-22 Nisan 2017, Bişkek
 17. NAJIMUDINOVA S. (2017) Business Education in Kyrgyzstan: Past and Present, The 26th World Business Congress of the International Management Development Association (IMDA, USA), Bishkek, Kyrgyzstan, May 19-23, 2017
 18. NAJIMUDINOVA S. (2017) Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerinde Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi: 2003-2017 Yılları Arası Literatür Taraması, 8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 14-16 Temmuz 2017
 19. NAJIMUDINOVA S. (2017) Content Analyses on Mission Statements of the Commercial Banks in Kyrgyzstan, 8th International Conference on Eurasian Economies, 10-12 July 2017 – Istanbul, TURKEY
 20. ÖSKÖNBAEVA Z. ve NAJIMUDINOVA S. (2018) Girişimciliğin İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkisi: Orta Asya Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama, “Göç, Yoksulluk ve Kimlik” Uluslararası Orta Asya Sempozyumu,17-20 Nisan 2018, Bişkek
 21. NAJIMUDINOVA S.  & MOMUNALIEVA A. (2018) Metaphors of Entrepreneurship among Kyrgyz Students: In the Cases of the Kyrgyz-Turkish Manas University and the American University in Central Asia, 9th International Congress on Entrepreneurship (ICE’18), 10-12 May, Bishkek
 22. BİLGEN İ., NAJIMUDINOVA S., TÜRKYILMAZ C.A., GÜRDAL S. (2018) E-Girişimci Doğasinin Sıfatsal Özellikleri, 9. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 10-12 Mayıs 2018, Bişkek
 23. NAJIMUDINOVA S. ve MARGAZIEVA N. (2018) Attitudes of Urban Residents’ Toward Tourism: Evidence from Bishkek, 10th International Conference on Eurasian Economies, 18-20 June 2018, Tashkent, UZBEKİSTAN
 24. NAJİMUDİNOVA S. & MARGAZİEVA N. (2019) İş Yapma Kolaylığı Göstergelerinden İşe Başlama İndeksi Açısından  Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri Üzerine bir Karşılaştırma, II. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi, 11-12 Nisan, 2019, Maraş, Türkiye
 25. NAJIMUDINOVA S.  & MOMUNALIEVA A. (2019) What is entrepreneurship through the glasses of Z generation? Evidence from Kyrgyzstan, 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences, 19-21 April,2019 Ankara, Turkey
 26. NAJİMUDİNOVA S. & ÖSKÖNBAEVA Z. (2019) Geçiş Ülkelerinde Girişimcilik ve İstihdam Arasındaki İlişki, 10th International Congress on Entrepreneurship, 25-26 April, 2019, Manisa, Turkey
 27.  NAJİMUDİNOVA S. & ÖSKÖNBAEVA Z. (2019) Tarımın Yoksulluğu Azaltmadaki Rolü: Geçiş Ülkeleri Örneği, 3. Uluslararası Unidokap Karadeniz Sempozyumu, 21-23 Haziran 2019, Tokat, Türkiye
 28. МАРГАЗИЕВА Н., НАЖИМУДИНОВА С. жана РАЙЫМБЕРДИЕВА А. (2019)  Аймактарда жергиликтүү калктын туризмге болгон мамилеси Жалал-Абад облусунун мисалында, III International Congress on Cultural Heritage and Tourism Events, 17-19 September, 2019, Bishkek, Kyrgyzstan
 29. NAJİMUDİNOVA S., İSMAİLOVA R. & ÖSKÖNBAEVA Z. (2019) Öğrenci Adaylanının Kariyer Seçimlerinde Sahip Olduğu Kişilikleri Arasındaki İlişki: Kırgızistan Örneği, IV International Entrepreneurship, Employment and Career Congress, 17-20 October 2019, Bodrum, Turkey

3. Эл аралык китептер же бул китептердеги бөлүмдөр

 1. TURAN M., NAJIMUDINOVA S. and KARA A., (2009) Entrepreneurship and its Economic Significance, Behavior and Effects ISBN: 978-1-60692-669-7, Nova Publishers, ‘A Comparative Study of Entrepreneurial Attitudes and Attributes of Turkish and Kyrgyz Enterprises’  pp.21-39

 2. NAJİMUDİNOVA S. (2016) Kırgızistan'ın Genel İdare ve Yerel Yönetim Yapısı, Kitap bölümü, Kırgızistan'ın Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Editör Sebahattin BALCI, Bişkek, KTMÜ Yayınları:198, ISBN 978-9967-28076-2, ss.6-18

 3. ASEİNOV D. ve NAJİMUDİNOVA S. (2017) Kırgızistan'da Yerel Yönetimler, Kırgızistan Tarih-Toplum-Ekonomi-Siyaset, Editör Cengiz BUYAR, Bişkek, ISBN 978-9967-28095-3, ss.225-244

 4.  GÜL H., GOLEC A., MAKSUDUNOV A., NAJİMUDİNOVA S., YÜREKLİ E., YAMALTDİNOVA A. ve ABDILDAEV M. (2018) Dünya İş Yapma İndekslerinde Kırgızistan, Türkiye ve Diğer Türk Cumhuriyetlerinin Yeri (2006-2016), KTMÜ Yayınları, Bişkek

Улуттук илимий конференциялардын макала жыйнактарында басылган макалалар

 1. YILMAZ I., YILMAZ G., NAJİMUDİNOVA S. (2008)  Niş Pazarlamanın Turizm Sektöründe Uygulanması ve bir Manisa Spil Dağı Turizmi Örneği, National Tourism Congress, 20 May 2008, Bishkek, Kyrgyzstan.

 2. НАЖИМУДИНОВА C.C., (2008) Ички кардар тышкы кардардан дагы маанилүүбү же персоналды башкарууда ички маркетинг түшүнүгү, международная научно-практическая конференция, «Экономика, менеджмент, наука и образование: проблемы, гипотезы, исследования», институт экономики и менеджмента, KSU after named Arabaev, 2008, Bishkek, Kyrgyzstan.

 3. Нажимудинова С.С. (2016) Жусуп Баласагындын “Куттуу Билим” чыгармасына ылайык кадрлар менен иштөө сунуштары, Республиканская Научно-Практическая Конференция, «Наследие Жусупа Баласагына И Вопросы Совершенствования Государственного Управления», Академия Государственного Управления При Президенте Кыргызской Республики, 9-июнь 2016, Бишкек, Кыргызстан