Аты Кенже илим.кызм Фатих Файдалы
Э-куржун fatih.faydali@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-401
Телефону 492763/67 (621)
Сабактар

Резюме

1. Туулган жылы:     29.10.1990

2. Наамы: кенже илимий кызматкер

3. Билими:

Даража

Багыт

Университет

Жыл

Бакалавр

Менеджмент

Сакария университети

2012

Магистр  

Менеджмент

Сакария университети

2017

PhD  

Менеджмент

Кыргыз-Түрк Манас университети  

2018 - 

PhD Диссертациянын аталышы: «Адам ресурстарын башкарууда корпоративдик маданияттын мааниси жана ролу (кыргызстандык ишканалардын мисалында)», илимий жетекчи: э.и.д., профессор Атантаев И.А.

4. Академиялык наам:

Даража

Университет жана багыты

Жыл

Кенже илимий кызматкер

Kыргыз-Түрк Манас университети,Экономика жана башкаруу факултети, Менеджмент бөлүмү

2017 - 

5Стипендия, гранттар жана сыйлыктар

6. Долбоорлор (кабыл алынган жана жактырылган)

Жылы

Долбоордун аталышы

2018-2019
KTMU-PGK2019.SBE.02 "Türkiye’den Gelen Personelin ve Ailelerinin Karşılaşmış Oldukları Genel Sorunlar ve Uyum Araştırması: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği" 

7. Cеминарларга катышуу

8. Административдик милдеттемелер

6.​ Илимий иш-чараларда мүчөлүк кылуу

7. Илимий жетекчилик кылган магистрдик диссертациялар

Илимий иштери

1. Эл аралык реферативдик мезгилдик журналдарда басылган  макалалар:

  1. CAN, A , GÖKSU, A , FAYDALI, F . (2018). MALİYET DAĞITIM ANAHTARLARININ BÜTÜNLEŞİK KARAR VERME MODELİ İLE SEÇİMİ. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi , 11 (3) , 363-392 . DOI: 10.29067/muvu.398405

2. Эл аралык илимий конференциялардын макалалар жыйнагында басылган макалалар:

  1. SOLAK, B. ,FAYDALI, F. "A Field Research Towards Determination of Subjects and Methodologies of Articles Published on Auditing During 2010 -2018" , Contemporary Approaches in Business Administration , 2019.

3. Эл аралык китептер же бул китептердеги бөлүмдөр

  1.  

4. Улуттук журналдарда басылган макалалар

5. Улуттук илимий конференциялардын макала жыйнактарында басылган макалалар

Илимий иштери